IBPB-2-1/4514-276/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zmiana umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca wydaniem osobie fizycznej nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy w zamian za aport do Wnioskodawcy akcji Spółki akcyjnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-276/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 4. wymiana (towarów)
 5. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 września 2015 r. (data wpływu do Biura – 7 września 2015 r.), uzupełnionym 15 września 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 września 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”). W ramach planowanych działań restrukturyzacyjnych Spółka planuje dokonać podwyższenia swojego kapitału zakładowego. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane w zamian za aport niepieniężny w postaci akcji (dalej: „akcje”) w spółce akcyjnej z siedzibą na terenie Polski (dalej: „Spółka akcyjna”). Akcje Spółki akcyjnej zostaną wniesione przez osobę fizyczną – polskiego rezydenta podatkowego (dalej: „osoba fizyczna”). Akcje Spółki akcyjnej zostaną wniesione do Spółki przez osobę fizyczną. Na skutek nabycia przedmiotu aportu (akcji) od osoby fizycznej Spółka będzie posiadała akcje dające jej bezwzględną większość praw głosu w Spółce akcyjnej. Wnioskodawca w zamian za aport akcji wyda osobie fizycznej wyłącznie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; osoba fizyczna nie otrzyma od Spółki żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce w zamian za wniesione aportem akcje.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zmiana umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca wydaniem osobie fizycznej nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy w zamian za aport do Wnioskodawcy akcji Spółki akcyjnej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy planowana transakcja zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkująca podwyższeniem kapitału zakładowego Wnioskodawcy w związku z wydaniem osobie fizycznej nowych udziałów Wnioskodawcy w zamian za aport akcji Spółki akcyjnej do Wnioskodawcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, co do zasady zmiana umowy spółki kapitałowej związana z podwyższeniem jej kapitału zakładowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie, przewiduje wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów spółki i ich zmian związanych z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość praw głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość praw głosów w spółce, której udziały/ akcje właśnie nabywa. Z powyższego przepisu wynika zatem, że w przypadku tzw. transakcji wymiany udziałów, gdzie do spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce wnoszone są w ramach wkładu niepieniężnego udziały/akcje innej spółki kapitałowej dające w niej większość praw głosu lub spółka z siedzibą w Polsce posiada już większość praw głosów w spółce, której udziały/akcje są do niej wnoszone aportem, podwyższenie kapitału zakładowego spółki otrzymującej wkład niepieniężny nie jest objęte zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednym z warunków niepodlegania podatkowi od czynności cywilnoprawnych podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku transakcji wymiany udziałów jest, by podmioty uczestniczące w tej procedurze, tj. spółka nabywająca udziały/akcje (czyli spółka, której kapitał zakładowy jest podwyższany) oraz spółka, której udziały/akcje są przenoszone aportem były spółkami kapitałowymi. Zgodnie z przepisem art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych spółką kapitałową jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka europejska. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że podmioty zaangażowane w transakcję wymiany udziałów – tzn. Wnioskodawca jako podmiot nabywający akcje oraz Spółka akcyjna, której akcje są przedmiotem aportu – to spółki kapitałowe prawa polskiego. Tym samym wymóg formy prawnej podmiotów biorących udział w transakcji wskazanej w zdarzeniu przyszłym jest spełniony. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znajdzie zastosowanie w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku, bowiem w związku ze zmianą umowy Spółki dojdzie do wniesienia do Spółki, w zamian za jej udziały wydane osobom fizycznym, akcji Spółki akcyjnej, dających Spółce większość głosów w Spółce akcyjnej. Konkretnie, w wyniku aportu wniesionego przez pierwszą z osób fizycznych Spółka nabędzie akcje w Spółce akcyjnej dające powyżej 50% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki akcyjnej. Z kolei w wyniku aportu wniesionego przez drugą (i potencjalnie trzecią) z osób fizycznych, Spółka – mając już większość głosów w Spółce akcyjnej, nabędzie dodatkowe akcje (a co za tym idzie dodatkowe prawa głosów) w Spółce akcyjnej. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku działań wskazanych w zdarzeniu przyszłym nie będzie podlegać opodatkowaniu o podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z przepisem art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał stanowiska zaprezentowane przez organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywne wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także – co wynika z pkt 2 powołanego przepisu – ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, a stosownie do art. 4 pkt 9 ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b), przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę podatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 2. łączeniem spółek kapitałowych,
 3. wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

  Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą na terytorium Polski. W ramach planowanych działań restrukturyzacyjnych Spółka planuje dokonać podwyższenia swojego kapitału zakładowego. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane w zamian za aport niepieniężny w postaci akcji w spółce akcyjnej z siedzibą na terenie Polski. Akcje spółki akcyjnej zostaną wniesione przez osobę fizyczną – polskiego rezydenta podatkowego. Akcje spółki akcyjnej zostaną wniesione do Spółki przez osobę fizyczną. Na skutek nabycia przedmiotu aportu (akcji) od osoby fizycznej Spółka będzie posiadała akcje dające jej bezwzględną większość praw głosu w spółce akcyjnej. Wnioskodawca w zamian za aport akcji wyda osobie fizycznej wyłącznie nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki; osoba fizyczna nie otrzyma od Spółki żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce w zamian za wniesione aportem akcje.

  Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki związana bowiem będzie z wniesieniem – jako aportu – udziałów w innej spółce kapitałowej (spółce akcyjnej), dających w niej większość głosów, w zamian za nowe, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, udziały w spółce kapitałowej. Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna (transakcja wymiany udziałów) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

  Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

  Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.