IBPB-2-1/4514-180/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w spółce zależnej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-180/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. spółka kapitałowa
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 4. wymiana (towarów)
 5. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 7 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest polskim rezydentem podatkowym, ma siedzibę oraz miejsce swojego zarządu w Polsce.

Wnioskodawca jest obecnie jedynym komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszami są trzy osoby fizyczne (dalej: „Spółka SKA”). Spółka SKA ma siedzibę w Polsce, jak też w Polsce znajduje się miejsce jej zarządu. Podobnie jej akcjonariusze – osoby fizyczne – mają polską rezydencję podatkową i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka SKA zostanie w przyszłości przekształcona w inną spółkę prawa handlowego. Gdy Spółka SKA zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Przekształcona”) Wnioskodawca zostanie jej udziałowcem, tyle że w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej będzie posiadał jeden udział, co stanowić będzie mniej niż 1% kapitału zakładowego.

Po dokonaniu powyższego przekształcenia i zarejestrowaniu Spółki Przekształconej w rejestrze przedsiębiorców pozostali udziałowcy Spółki Przekształconej (obecni akcjonariusze Spółki SKA) wniosą część swoich udziałów w Spółce Przekształconej, tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki (Wnioskodawcy), w zamian za nowe udziały Spółki (Wnioskodawcy) w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Będzie to więc tzw. „transakcja wymiany udziałów”. Istotne jest, że w wyniku ww. aportu Wnioskodawca będzie miał (nabędzie) większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przekształconej. Ponadto wartość nominalna udziałów, o jakie podwyższony zostanie w związku z ww. aportami kapitał zakładowy Wnioskodawcy, odpowiadać będzie wartości rynkowej udziałów Spółki Przekształconej jakie pozostali udziałowcy Spółki Przekształconej wniosą do niej tytułem wkładów niepieniężnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy planowana transakcja wymiany udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce Przekształconej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów. Ponadto jak wynika z art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Niemniej zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) cyt. ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Wnioskodawca zaznaczył, że ze wskazanych powyżej przepisów wynika, iż objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, w wyniku którego dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej należy traktować jako zmianę umowy spółki, która co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie w art. 2 pkt 6 ww. ustawy przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym transakcja wymiany udziałów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych pod warunkiem, że w zamian za udziały spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów.

Odnosząc powyższe do opisu zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, w opinii Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będzie Wnioskodawca oraz pozostali udziałowcy Spółki Przekształconej, wskazane powyżej warunki wyłączające z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przedmiotową transakcję wymiany udziałów zostaną spełnione, a w szczególności:

 1. Wnioskodawca nabędzie od pozostałych udziałowców Spółki Przekształconej udziały Spółki Przekształconej oraz w zamian za te udziały przekaże tym udziałowcom własne udziały;
 2. W wyniku transakcji wymiany udziałów Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Przekształconej, której udziały nabędzie.

Wnioskodawca podkreślił, iż podwyższenie kapitału w związku z dokonaniem wspólnie przez pozostałych udziałowców Spółki Przekształconej aportu prowadzącego do uzyskania bezwzględnej większości głosów w Spółce zależnej, stanowić będzie efekt realizacji jednej uchwały podwyższającej kapitał i skutkującej rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego o wartość wynikającą z tejże uchwały (czyli czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania jako zmiana umowy spółki).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wymiana udziałów pomiędzy Wnioskodawcą oraz pozostałymi udziałowcami, w wyniku której Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce Przekształconej, nie spowoduje powstania jakiegokolwiek obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W opinii Wnioskodawcy, planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której uzyska on bezwzględną większość głosów w Spółce Przekształconej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce Przekształconej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca przywołał kilka interpretacji indywidualnych dotyczących poruszonego we wniosku zagadnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem.

Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy z chwilą dokonania czynności prawnej, a stosownie do art. 4 pkt 9 tej ustawy ciąży on na spółce.

W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest obecnie jedynym komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej, której akcjonariuszami są trzy osoby fizyczne (dalej: „Spółka SKA”). Spółka SKA zostanie w przyszłości przekształcona w inną spółkę prawa handlowego. Gdy Spółka SKA zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Przekształcona”) Wnioskodawca zostanie jej udziałowcem, tyle że w kapitale zakładowym Spółki Przekształconej będzie posiadał jeden udział, co stanowić będzie mniej niż 1% kapitału zakładowego.

Po dokonaniu powyższego przekształcenia i zarejestrowaniu Spółki Przekształconej w rejestrze przedsiębiorców pozostali udziałowcy Spółki Przekształconej (obecni akcjonariusze Spółki SKA) wniosą część swoich udziałów w Spółce Przekształconej, tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki (Wnioskodawcy), w zamian za nowe udziały Spółki (Wnioskodawcy) w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Będzie to więc tzw. „transakcja wymiany udziałów”. Istotne jest, że w wyniku ww. aportu Wnioskodawca będzie miał (nabędzie) większość głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przekształconej. Ponadto wartość nominalna udziałów, o jakie podwyższony zostanie w związku z ww. aportami kapitał zakładowy Wnioskodawcy, odpowiadać będzie wartości rynkowej udziałów Spółki Przekształconej, jakie pozostali udziałowcy Spółki Przekształconej wniosą do niej tytułem wkładów niepieniężnych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że planowana transakcja wymiany udziałów, w wyniku której uzyska on bezwzględną większość głosów w Spółce Przekształconej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki związana bowiem będzie z wniesieniem udziałów innej spółki kapitałowej (Spółki Przekształconej), dających w niej większość głosów, w zamian za udziały Wnioskodawcy (spółki kapitałowej), związane z podniesieniem jego kapitału zakładowego. Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna (transakcja wymiany udziałów) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.