IBPB-1-3/4510-705/16-3/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania przychodu wynikającego z Umorzenia Udziałów K Holdings wyłącznie w wartości nadwyżki wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały ponad wartość pomniejszającą ten przychód zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, a w przypadku gdyby kwota pomniejszająca przychód była wyższa niż otrzymane wynagrodzenie za umorzone udziały w wyniku Umorzenia Udziałów K Holdings nie powstanie przychód Podmiotu K dla celów art. 24a ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania przychodu wynikającego z Umorzenia Udziałów K Holdings wyłącznie w wartości nadwyżki wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały ponad wartość pomniejszającą ten przychód zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, a w przypadku gdyby kwota pomniejszająca przychód była wyższa niż otrzymane wynagrodzenie za umorzone udziały w wyniku Umorzenia Udziałów K Holdings nie powstanie przychód Podmiotu K dla celów art. 24a ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania przychodu wynikającego z Umorzenia Udziałów K Holdings wyłącznie w wartości nadwyżki wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały ponad wartość pomniejszającą ten przychód zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, a w przypadku gdyby kwota pomniejszająca przychód była wyższa niż otrzymane wynagrodzenie za umorzone udziały w wyniku Umorzenia Udziałów K Holdings nie powstanie przychód Podmiotu K dla celów art. 24a ustawy o CIT.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. Wnioskodawca oraz spółki od niego zależne zawarły umowę (dalej: „Umowa”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”). Spółką dominującą w ramach PGK jest Wnioskodawca.

Zgodnie z Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Wnioskodawca został wyznaczony na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy o CIT oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Umowa PGK została zarejestrowana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2016 r.

Wnioskodawca jest osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest spółką matką grupy kapitałowej (dalej Wnioskodawca i spółki zależne określane są razem jako: „Grupa”), której głównym przedmiotem działalności jest wydobycie i przetwarzanie rud metali oraz sprzedaż wyprodukowanej z tych rud miedzi, metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych.

Zgodnie z przyjętą strategią Grupy, podejmowane są działania zmierzające do budowy pozycji Grupy na rynku międzynarodowym. W szczególności, 5 marca 2012 r. za pośrednictwem spółek zlokalizowanych w Luksemburgu i Kanadzie zostało przeprowadzone nabycie akcji Spółki Q (dalej: „Spółka Q”) z siedzibą w Kanadzie. Po nabyciu akcji Spółki Q, nazwa tej spółki została zmieniona na X Ltd. (dla przejrzystości w dalszej części wniosku, Wnioskodawca posłużył się nazwą „X” w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło po nabyciu Spółki Q przez Grupę). W 2015 r. X połączyła się ze swoim wyłącznym udziałowcem – Spółką B – w ramach procedury tzw. „amalgamacji” (ang. „amalgamation”). Podmiot powstały w wyniku połączenia przyjął nazwę X Ltd. (dla przejrzystości w dalszej części wniosku, Wnioskodawca posłużył się nazwą „Podmiot K” w celu określenia podmiotu powstałego w wyniku „amalgamacji” X i Spółki B, w odróżnieniu od X). Podmiot K ma siedzibę w Kanadzie i jest kanadyjskim rezydentem podatkowym.

Obecnie w skład nabytej przez Wnioskodawcę międzynarodowej struktury, jaką tworzą Podmiot K i spółki zależne Grupy, wchodzi kilkadziesiąt spółek zlokalizowanych poza granicami Polski, w tym m.in.:

 • K Ltd. – spółka, która działa zgodnie z prawem Kanady i jest rezydentem podatkowym Kanady (dalej: „Q Holdings” lub „K Holdings”), w której Podmiot K posiada 100% udziałów. Na skutek przeprowadzanych działań restrukturyzacyjnych w ostatnich latach nazwa spółki podlegała zmianom. Poprzednie nazwy to: K1 Ltd., K2 Ltd. oraz K3 Ltd. Dla przejrzystości, w dalszej części wniosku Wnioskodawca posłużył się nazwą: „Q Holdings” w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło przed „amalgamacją”, o której mowa w sekcji E niniejszego wniosku, lub „K Holdings”, gdy zdarzenie nastąpiło po tej „amalgamacji”;
 • Spółka Zbywana 1 (dalej: „Spółka Zbywana 1”), Spółka Zbywana 2 (dalej: „Spółka Zbywana 2”) – spółki, które działają zgodnie z prawem Kanady i są rezydentami podatkowymi Kanady, w których K Holdings posiada 100% udziałów (dalej łącznie: „Spółki Zbywane”);
 • Spółka F Ltd. – spółka, która działa zgodnie z prawem Barbados i jest rezydentem podatkowym na Barbados (dalej: „Spółka F”), w której K Holdings posiada 100% udziałów;
 • Spółka A1, Spółka A2, Spółka A3 – spółki, które działają zgodnie z prawem Chile i są rezydentami podatkowymi Chile, w których K Holdings pośrednio lub bezpośrednio posiada udziały.

Wnioskodawca wskazał, że oprócz spółek przedstawionych powyżej, Podmiot K bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały również w innych spółkach.

Obecnie rozważane jest uproszczenie struktury Grupy poprzez m.in.:

 1. wyeliminowanie obecności w krajach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. spłaszczenie” struktury poprzez przeniesienie wybranych spółek na poziom ich udziałowca;
 3. eliminację podmiotów pełniących ograniczone funkcje w ramach Grupy np. poprzez ich połączenie (co może zostać poprzedzone m.in. wcześniejszym przeniesieniem udziałów w Spółkach Zbywanych);
 4. dopasowanie zaangażowania kapitałowego Grupy w poszczególnych spółkach do bieżących potrzeb.

W celu przedstawienia kompletnego opisu zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy, istotne jest wskazanie zdarzeń (również tych, które miały miejsce przed nabyciem Spółki Q przez Grupę), które doprowadziły do powstania obecnej struktury Grupy. Zdarzenia te obejmują w szczególności:

 1. przeniesienie siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu części spółek z Kajmanów na Barbados:
 2. objęcie udziałów w Spółce F przez Q Holdings;
 3. przeniesienie udziałów w Q Holdings przez R Holdings Ltd. (dalej: „R Holdings”) na rzecz Spółki Q;
 4. przeniesienie udziałów M Holdings Ltd. (dalej: „M Holdings”) na rzecz K Holdings;
 5. amalgamation (formę połączenia spółek na Barbados) spółek zlokalizowanych na Barbados;
 6. przeniesienie siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu części spółek z Grupy do Kanady;
 7. amalgamation (formę połączenia spółek w Kanadzie) spółek: Spółki B i X.

Poniżej Wnioskodawca przedstawił:

(I) opis historycznej struktury stworzonej przez Spółkę Q oraz jej spółki zależne (dalej: „Grupa Q”) przed jej nabyciem przez Grupę oraz
(II) opis najistotniejszych z punktu widzenia niniejszego wniosku faktów związanych z powstaniem międzynarodowej struktury Grupy w obecnym kształcie, które mogą mieć wpływ na ocenę skutków podatkowych przedstawionego zdarzenia przyszłego.

I. Historyczna struktura Grupy Q

Historycznie, przed nabyciem akcji Spółki Q przez Grupę, Grupa Q utworzyła międzynarodową strukturę inwestycyjną obejmującą m.in. następujące spółki zlokalizowane na Kajmanach oraz na Barbados;

 • M Holdings z siedzibą na Barbados, w której Spółka Q posiadała 100% udziałów;
 • Q Holdings z siedzibą na Kajmanach, w której 100% udziałów posiadała R Holdings (spółka zależna od Spółki Q);
 • Spółka Zbywana 1, Spółka Zbywana 2 oraz Spółka W Ltd. (dalej: „Spółka W”), które posiadały siedzibę na Kajmanach; 100% udziałów w wymienionych spółkach posiadała Q Holdings.

A. Przeniesienie siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu (dalej: „Migracja 1”) spółek z Kajmanów na Barbados

Przed nabyciem akcji Spółki Q przez Grupę, dokonano przeniesienia siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu następujących spółek: (i) Q Holdings, (ii) Spółek Zbywanych oraz (iii) Spółki W (dalej łącznie jako: „Spółki Migrowane na Barbados” lub osobno jako „Spółka Migrowana na Barbados”) z Kajmanów na Barbados.

Skutki prawne:

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółki Migrowane na Barbados opiniami prawnymi, z perspektywy prawa korporacyjnego obowiązującego na Kajmanach, Migracja 1 miała następujące, główne skutki prawne:

Zgodnie z art. 207(3) ustawy o spółkach (obowiązującej na Kajmanach), od daty wykreślenia z rejestru Spółka traci byt jako spółka pod każdym względem w świetle prawa Kajmanów i będzie kontynuować działalność jako spółka zgodnie z prawem Barbadosu, przy czym w żadnym przypadku powyższe:

 1. nie prowadzi do utworzenia nowego podmiotu prawnego,
 2. nie narusza ani nie zmienia tożsamości czy też kontynuacji (działalności) Spółki uprzednio utworzonej,
 3. nie ma wpływu na majątek Spółki;
 4. nie ma wpływu na jakiekolwiek powołanie [do pełnienia funkcji], podjętą uchwałę ani jakąkolwiek inną czynność lub rzecz wykonaną w odniesieniu do Spółki na mocy upoważnienia udzielonego w treści statutu i umowy Spółki lub przepisów prawa Kajmanów,
 5. nie ma wpływu na prawa, uprawnienia, upoważnienia, funkcje i zobowiązania ani obowiązki Spółki czy jakiejkolwiek innej osoby ani
 6. nie powoduje wadliwości jakiegokolwiek postępowania prawnego prowadzonego przez Spółkę lub przeciwko Spółce i jakiekolwiek postępowanie prawne, które mogło być kontynuowane lub zostać wszczęte przez Spółkę lub przeciwko niej przed jej wykreśleniem z rejestru może być, niezależnie od wykreślenia z rejestru, kontynuowane lub może zostać wszczęte przez spółkę lub przeciwko niej po wykreśleniu z rejestru.

Z perspektywy prawa korporacyjnego obowiązującego na Barbados Migracja 1 miała m.in. następujące główne skutki prawne:

 1. majątek każdej ze Spółek Migrowanych na Barbados był po Migracji 1 w dalszym ciągu majątkiem tej spółki,
 2. każda ze Spółek Migrowanych na Barbados po Migracji 1 w dalszym ciągu ponosiła odpowiedzialność z tytułu wszelkich zobowiązań tej spółki,
 3. brak jest wpływu Migracji 1 na istniejącą podstawę roszczenia, roszczenie przeciwko tej spółce czy podleganie ściganiu sądowemu,
 4. trwające postępowanie cywilne, karne lub czynność lub postępowanie administracyjne prowadzone przez Spółkę Migrowaną na Barbados lub przeciwko niej mogło być kontynuowane przez tę spółkę lub przeciwko niej na Barbados oraz
 5. wyrok skazujący, interpretacja, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki Migrowanej na Barbados mógł być egzekwowany na Barbados przez tę spółkę lub przeciwko niej.

Ponadto, jeśli chodzi o jakiekolwiek udziały wyemitowane przez Spółkę Migrowaną na Barbados przed Migracją 1, przyjmuje się, że mają do nich zastosowanie analogiczne prawa i ograniczenia, co przed Migracją 1.

Powyższe skutki prawne wskazujące na „kontynuację” bytu prawnego każdej ze Spółek Migrowanych na Barbados z perspektywy prawa Barbados znajdują również potwierdzenie w treści uzyskanych m.in. przez Q Holdings zaświadczeń (certyfikatów) wydanych w imieniu Urzędu Spółek i Własności Intelektualnej na Barbadosie. Dla przykładu, Wnioskodawca poniżej przedstawia fragment takiego certyfikatu uzyskanego przez Q Holdings:

„Spółka Q (Holdings) Ltd. (tj. Q Holdings) została zarejestrowana 21 lipca 2004 r. jako spółka zwolniona na Kajmanach zgodnie z ustawą o spółkach, roz. 22.

Spółka została przeniesiona w ramach kontynuacji na Barbados 25 stycznia 2011 r. jako International Business Company zgodnie z art. 352.2 (1) ustawy o spółkach, roz. 308 ustawy na Barbadosie (Laws of Barbados) i zmieniła nazwę na K2 Ltd.”.

Podsumowując, dokonanie Migracji 1 nie spowodowało utraty osobowości prawnej Spółek Migrowanych na Barbados. W efekcie, nie nastąpiło przerwanie ciągłości bytu spółek (dotychczasowy byt prawny Spółek Migrowanych na Barbados był kontynuowany po dokonaniu Migracji 1). Od dnia przeprowadzenia Migracji 1, Spółki Migrowane na Barbados podlegały regulacjom prawnym obowiązującym na Barbados. Jednocześnie, w celu dostosowania do nowego otoczenia prawnego, dotychczasowe nazwy Spółek Migrowanych na Barbados zostały odpowiednio zmienione.

Skutki podatkowe:

W świetle powyżej przedstawionych konsekwencji prawnych, ciągłość własności Spółek Migrowanych na Barbados została utrzymana i z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego na Barbadosie Migracja 1 była neutralna podatkowo. W szczególności Migracja 1 nie została zaklasyfikowana jako sprzedaż Spółek Migrowanych na Barbados.

Wnioskodawca zaznaczył, że również na gruncie prawa kanadyjskiego (tj. z perspektywy systemu prawa, które było prawem właściwym dla udziałowca Q Holdings), Migracja 1 nie prowadziła do opodatkowania lub zmiany dotychczasowego podatkowego traktowania Q Holdings czy pozostałych Spółek Migrowanych na Barbados. W szczególności dla kanadyjskich celów podatkowych Migracja 1 nie prowadziła do jakiejkolwiek formy zbycia udziałów w Spółkach Migrowanych na Barbados.

B. Objęcie udziałów w Spółce F przez Q Holdings:

Po przeprowadzeniu Migracji 1, a przed kolejnymi zdarzeniami opisanymi poniżej, Q Holdings obejmowała udziały w Spółce F, będąc jej wyłącznym udziałowcem. Udziały w Spółce F nie mają przypisanej wartości nominalnej (ang. „non par value”). Objęcie udziałów w Spółce F przez Q Holdings następowało każdorazowo w zamian za wkład pieniężny (dalej: „Wkład Pieniężny do Spółki F”). Na skutek wniesienia Wkładów Pieniężnych do Spółki F dokonanych w dniach 2 listopada 2011 r., 29 listopada 2011 r. oraz 15 lutego 2012 r., Q Holdings objęła łącznie (...) udziałów o wartości 1 USD przypadającej na każdy udział, podwyższając tym samym wartość kapitału (ang. „share capital”) Spółki F o (...) USD. Wnioskodawca podkreślił, że wydatki te wynikają z faktycznych przepływów gotówkowych, a każdorazowe podwyższenie kapitału Spółki F skutkowało wydaniem udziałów (ang. „common shares” – termin „common shares” według Słownika terminologii prawniczej i ekonomicznej, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1991 – oznacza „akcje zwykłe (nie uprzywilejowane)”). Samo zaś słowo „share” wg tego słownika oznacza „1. udział, część przypadająca z podziału 2. akcja 3. świadectwo udziałowe”) w wysokości dokonanego Wkładu Pieniężnego do Spółki F, co potwierdza rejestr udziałów Spółki F.

C. Przeniesienie udziałów w Q Holdings przez R Holdings na rzecz Spółki Q:

W dniu 2 marca 2012 r. dokonano przeniesienia majątku oraz rozwiązania (ang. „dissolution”) spółki R Holdings, która w tamtym czasie działała zgodnie z prawem Kanady i była rezydentem podatkowym Kanady.

Na skutek przeniesienia majątku R Holdings oraz jej rozwiązania, składniki majątku posiadane przez R Holdings, w tym udziały Q Holdings, zostały przekazane na rzecz jej udziałowca, tj. Spółki Q (dalej: „Przeniesienie Majątku R Holdings”).

Skutki prawne:

W ramach przeprowadzanego Przeniesienia Majątku R Holdings, R Holdings zawarła ze Spółką Q umowę cesji i przejęcia (ang. „assignment and assumption agreement; dalej: „Umowa Cesji i Przejęcia”), której skutkiem było przeniesienie w ramach przeprowadzanego Przeniesienia Majątku R Holdings wszystkich składników majątkowych oraz zobowiązań R Holdings (w tym z tytułu pożyczki udzielonej przez Spółkę Q), na rzecz jego udziałowca – Spółki Q. Powyższe oznacza, że Spółka Q dla celów prawa kanadyjskiego wstąpiła w prawa i obowiązki spółki R Holdings.

Wnioskodawca zaznaczył, że przeniesienie składników majątkowych na podstawie Umowy Cesji i Przejęcia jest formą akceptowaną przez przepisy prawa kanadyjskiego, które regulują proces likwidacji.

Poniżej przedstawione zostały wybrane istotne postanowienia Umowy:

 1. Udziałowiec (tj. Spółka Q) jest wyłącznym udziałowcem Spółki (tj. R Holdings),
 2. rozwiązanie Spółki oraz przekazanie pozostałego majątku i aktywów do Udziałowca zostało zatwierdzone w uchwałach Spółki,
 3. Spółka i Udziałowiec zamierzają zawrzeć niniejszą umowę cesji i przejęcia (dalej „Umowa”) w celu przeprowadzenia wydania majątku i aktywów Spółki do Udziałowca w związku oraz w ramach rozwiązania Spółki,
 4. Udziałowiec przejmuje ewentualne pozostałe długi, obowiązki i zobowiązania Spółki i pokryje wszelkie wydatki poniesione przez Udziałowca lub Spółkę w związku z rozwiązaniem Spółki lub niniejszą umową oraz
 5. zgodnie z zamiarem Spółki i Udziałowca, niniejsza umowa wraz z uchwałami zatwierdzającymi rozwiązanie Spółki stanowią „plan likwidacji” w rozumieniu art. 332(b)(3) Kodeksu przychodów skarbowych USA, a rozwiązanie będzie traktowane jako likwidacja zgodnie z art. 332 i 337 Kodeksu przychodów skarbowych USA.

W związku z powyższym, z uwzględnieniem wzajemnych zobowiązań określonych poniżej oraz w zamian za odpowiednie świadczenia wzajemne, Spółka i Udziałowiec uzgadniają, co następuje:

 1. Spółka niniejszym sprzedaje, ceduje, przenosi i przekazuje Udziałowcowi, jego następcom i cesjobiorcom, wszelkie prawa, tytuł własności oraz prawo do pobierania korzyści z całości majątku i aktywów Spółki jakiegokolwiek rodzaju i gatunku, w tym między innymi, z zachowaniem ogólnego charakteru powyższego:
  1. wszelkich wyemitowanych i znajdujących się w obiegu udziałów w kapitale Spółki R Holdings;
  2. wszelkich wyemitowanych i znajdujących się w obiegu udziałów w kapitale spółki K2 Ltd. (tj. udziałów Q Holdings);
  3. całego majątku Spółki, niezależnie od tego, czy jest to majątek ruchomy czy nieruchomy, rzeczowy czy osobisty, wszelkiego rodzaju i niezależnie od miejsca jego położenia, stanowiący własność lub dzierżawiony, opcje nabycia oraz wszelkie inne udziały w nieruchomościach, lub licencje, franszyzy i inne prawa tego rodzaju należące lub znajdujące się w posiadaniu Spółki,
  4. wszelkie rzeczy będące przedmiotem roszczenia, w tym wszelkie księgowe zobowiązania, wierzytelności oraz inne zobowiązania, które są wymagalne lub będą wymagalne wobec Spółki, oraz wszelkie korzyści i pożytki z wszelkich papierów wartościowych dotyczących tych zobowiązań, oraz wszelkie zwroty, kaucje, środki oddane w depozyt, kwoty zasądzone i odszkodowania, które przysługują lub mogą przysługiwać Spółce,
  5. wszelkie korzyści i pożytki ze wszystkich obowiązujących kontraktów, umów i polis ubezpieczeniowych, które mogą przysługiwać spółce;
  6. wszelkie gwarancje, licencje, zezwolenia i prawa Spółki,
  7. wszelkie środki w kasie, na lokatach w jakimkolwiek banku posiadającym specjalne uprawnienia lub innym towarzystwie powierniczym oraz wszelkie inne zbywalne instrumenty, weksle, rewersy, udziały, obligacje, skrypty dłużne i inne papiery wartościowe należące do Spółki oraz
  8. wszelki inny majątek, aktywa i prawa niezależnie od miejsca ich położenia, jakiegokolwiek rodzaju i gatunku, które przysługują lub mogą przysługiwać Spółce z tytułu uprzednio prowadzonej działalności, realizowanych przez nią inwestycji lub z innego tytułu jakichkolwiek długów, zobowiązań, obowiązków, roszczeń, żądań, kosztów i wydatków przejętych na podstawie niniejszej umowy.
 2. W ramach rozwiązania Spółki Udziałowiec przekaże Spółce w celu umorzenia wszystkie świadectwa udziałowe znajdujące się w posiadaniu Udziałowca reprezentujące wszystkie wyemitowane i znajdujące się w obiegu udziały w kapitale Spółki.
 3. Udziałowiec niniejszym przejmuje na siebie i zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić Spółkę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek długów, zobowiązań, obowiązków, roszczeń, żądań, kosztów i wydatków jakiegokolwiek rodzaju należnych lub wymagalnych od Spółki obecnie lub w przyszłości, wraz z całkowitą kwotą odsetek naliczanych okresowo, oraz pokryje wszelkie wydatki w związku z rozwiązaniem Spółki oraz w związku z niniejszą umową, w tym wszelkie straty lub szkody poniesione przez Spółkę w odniesieniu do obowiązku dokonywania płatności jakiegokolwiek rodzaju z tytułu jakichkolwiek długów, zobowiązań, obowiązków, roszczeń, żądań, kosztów i wydatków przejętych na podstawie niniejszej umowy.

Zgodnie z certyfikatem potwierdzającym rozwiązanie spółki (ang. „Certificate of Dissolution”) wydanym przez właściwy urząd rejestrowy w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska (w dalszej części niniejszego wniosku Kanada, prowincja Kolumbia Brytyjska nazywana jest „Kanadą”, natomiast ustawodawstwo obowiązujące w kanadyjskiej prowincji – Kolumbia Brytyjska nazywane jest „przepisami kanadyjskimi” lub „kanadyjskimi przepisami”) – R Holdings została rozwiązana w drodze dobrowolnego rozwiązania zgodnie z ustawą o spółkach (Business Corporations Act) dnia 2 marca 2012 r. o godz. 15:27, czas pacyficzny.

Na skutek przeprowadzonego rozwiązania R Holdings oraz Przeniesienia Majątku R Holdings, Spółka Q stała się bezpośrednim wyłącznym udziałowcem Q Holdings.

Skutki podatkowe:

Dla kompletności opisu zdarzenia, Wnioskodawca poniżej przedstawił generalne zasady podatkowe dotyczące rozwiązania (likwidacji) spółki na gruncie prawa kanadyjskiego, które znalazły zastosowanie także w przypadku rozwiązania R Holdings oraz bezpośrednio związanego z tym przeniesienia udziałów Q Holdings:

 1. Zgodnie z regulacjami prawa kanadyjskiego, dla celów podatkowych, Przeniesienie Majątku R Holdings, traktowane było jako zbycie aktywów przez R Holdings i ich nabycie przez Q Holdings. W wyniku tej operacji nie powstał dochód do opodatkowania w Kanadzie ze względu na jej rozpoznanie na zasadzie odroczenia opodatkowania, na zasadzie tzw. „rollover”, według skorygowanej bazy kosztowej, na podstawie kanadyjskich przepisów podatkowych.
 2. Spółka Q uzyskała możliwość odliczenia straty, tzw. „non capital loss”, spółki R Holdings po całkowitym rozwiązaniu spółki R Holdings. Możliwość odliczenia straty poniesionej przez R Holdings przez Spółkę Q była uwarunkowana kontynuowaniem prowadzenia przez Spółkę Q działalności, z tytułu której spółka R Holdings poniosła stratę w celu osiągnięcia dochodu lub przy uzasadnionym oczekiwaniu osiągnięcia dochodu.
 3. Rozwiązanie (likwidacja) skutkowało zakończeniem roku podatkowego udziałowca R Holdings
 4. Rozwiązanie (likwidacja) nie skutkowało zakończeniem roku podatkowego udziałowca R Holdings – tj. Spółki Q.

D. Przeniesienie udziałów M Holdings na rzecz Q Holdings:

Po nabyciu Grupy Q przez Grupę, podjęto decyzję o uproszczeniu struktury Grupy Q w celu dostosowania działalności prowadzonej w innych krajach do polityki Grupy. Przedstawione niżej działania miały m.in. na celu ograniczenie liczby podmiotów, które znalazły się w Grupie w wyniku nabycia Grupy Q.

W ramach jednego z etapów tych działań, w 2013 r. X Ltd. dokonała przeniesienia udziałów M Holdings na rzecz Q Holdings, co było czynnością przygotowawczą do amalgamacji (połączenia), która została opisana jako kolejna czynność reorganizacyjna (lit. E poniżej). Poniżej Wnioskodawca przedstawił opis skutków prawnych i podatkowych związanych z tą transakcją.

Skutki prawne:

W dniu 10 grudnia 2013 r. X zawarła z Q Holdings umowę przeniesienia udziałów M Holdings (ang. „purchase and sale agreement”; dalej: „Umowa Zbycia M Holdings”) w zamian za objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale Q Holdings.

Zawarcie Umowy Zbycia M Holdings, zgodnie z którą wynagrodzenie za nabywane udziały zostało uregulowane w formie własnych udziałów jest powszechnie akceptowalnym sposobem zaspokojenia roszczenia wierzyciela w systemach prawnych mających zastosowanie do niniejszej transakcji.

Poniżej Wnioskodawca przedstawił wybrane postanowienia Umowy Zbycia M Holdings:

 1. Sprzedaż i nabycie:
  Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, Sprzedający (tj. X) niniejszym sprzedaje, przekazuje i przenosi na Nabywcę (tj. Q Holdings), a Nabywca niniejszym nabywa od Sprzedającego, w Dacie Wejścia w Życie, Udziały po cenie nabycia równej wartości rynkowej Udziałów z Daty Wejścia w Życie („Cena Nabycia”).
 2. Zapłata ceny nabycia:
  Cena Nabycia zostanie zapłacona i zaspokojona w drodze przypisania, wyemitowania, przekazania i zarejestrowania przez Nabywcę na rzecz Sprzedającego (...) udziałów zwykłych w kapitałę Nabywcy („Udziały stanowiące Wynagrodzenie”).
  Dodatkowo, zgodnie z instrumentem dokumentującym zbycie (ang. „instrument of transfer”):
  „W zamian za wskazane wynagrodzenie, Sprzedający (który jest zarejestrowanym posiadaczem (...) Udziałów Zwykłych w kapitale Spółki) niniejszym sprzedaje, przekazuje i przenosi Zbywane Papiery Wartościowe (przy czym udziały te stanowią łącznie 100% wyemitowanych i znajdujących się w obiegu Udziałów Zwykłych w kapitale Spółki) na rzecz Nabywcy i niniejszym przekazuje i przenosi na Nabywcę wszelkie prawa, tytuł własności i prawo do pobierania korzyści ze Zbywanych Papierów Wartościowych.

Skutki podatkowe:

Mając na uwadze, że (i) zarówno M Holdings, jak i Q Holdings były zagranicznymi podmiotami zależnymi X oraz z uwagi na to, że (ii) na skutek zawarcia Umowy Zbycia M Holdings, X otrzymało udziały Q Holdings jako wynagrodzenie za dokonane zbycie (aport), transakcja byłaby zasadniczo rozpoznana na podstawie art. 85.1(3) ustawy kanadyjskiej „Income Tax Act”, zgodnie z zasadą tzw. „rollover”, to jest zasadą, która pozwala na odroczenie opodatkowania dla celów kanadyjskich. Jednakże, jako że udziały M Holdings miały wartość rynkową niższą niż skorygowana podstawa kosztowa (ang. „adjusted cost base”), do transakcji nie znalazł zastosowania art. 85.1(3) ustawy kanadyjskiej „Income Tax Act”, lecz X zbyła te udziały po wartości rynkowej (poniosła stratę).

Ponadto, do straty poniesionej na zbyciu zastosowanie miały również zasady określone w art. 40(3.4) Income Tax Act, skutkiem czego było „wstrzymanie” możliwości rozliczenia straty poniesionej przez X z tytułu zbycia M Holdings do momentu, w którym udziały te (lub jakiekolwiek aktywa wydane w zamian za udziały) zostaną sprzedane na rzecz podmiotu niepowiązanego.

E. Amalgamation spółek zlokalizowanych na Barbados:

Kolejnym etapem upraszczania struktury Grupy było wykorzystanie procedury restrukturyzacyjnej przewidzianej przez ustawodawstwo Barbados, której skutkiem było tzw. „amalgamation” (dalej: „Połączenie 1”; słowo „amalgamation”, według Dictionary of Law Terms. Słownik terminologii prawniczej – E. Myrczek-Kadłubicka, wydanie III, Warszawa 2013 oraz według Słownika terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polskiego – H. Jaślan, J. Jaślan, wydanie X, Warszawa 2015 oznacza „połączenie” lub „fuzję”) następujących spółek: Q Holdings, M Holdings oraz Spółki W (dalej: „Spółki Łączone 1”).

Dla kompletności opisu, Wnioskodawca wskazał, że Połączenie 1 poprzedzone było połączeniem („amalgamation”) M Holdings oraz jej spółki zależnej M2 Holdings Ltd., jednak zdarzenie to pozostaje poza zakresem niniejszego wniosku o interpretację.

Spółka powstała na skutek Połączenia 1, przyjęła nazwę K3 Ltd. – jak Wnioskodawca wskazywał, w dalszej części wniosku spółka powstała na skutek Połączenia 1 jest określana jako „K Holdings”.

Skutki prawne:

Zgodnie z umową Połączenia 1 z 20 grudnia 2013 r. (dalej: „Umowa Połączenia 1”), skutkiem Połączenia 1 była „kontynuacja” (ang. „continuation’) działalności tych trzech spółek przez jeden podmiot posiadający osobowość prawną oddzielną od poprzedników (z prawnej perspektywy Połączenie 1 skutkowało ustaniem bytu prawnego Spółek Łączonych 1 (zakończeniem istnienia ich odrębnej osobowości prawnej).

Siedziba spółki powstałej na skutek Połączenia 1 została zarejestrowana na Barbados.

Dla celów prawa Barbados regulującego proces Połączenia 1 oraz wskazującego na konsekwencje prawne wynikające z Połączenia 1, transakcja ta skutkowała kontynuacją praw i zobowiązań Spółek Łączonych 1 przez podmiot powstały w wyniku połączenia, tj. K Holdings.

Poniżej Wnioskodawca przedstawił istotne postanowienia Umowy Połączenia 1:

„2.1 K2 Ltd., M Holdings i Spółka W niniejszym wyrażają zgodę na połączenie i kontynuację [działalności] jako jedna spółka, tj. Spółka AM, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
3.1. Nazwa: Spółka AM będzie występować pod firmą K3 Ltd.
3.2. Kapitał zakładowy:
3.2.1 Spółka AM będzie uprawniona do wyemitowania:
a) nieograniczonej liczby Udziałów Zwykłych desygnowanych jednej klasy
7.2. Z mocą od chwili wydania Certyfikatu Amalgamacji w warunkach Umowy Amalgamacji złożonej zgodnie z niniejszą umową każdy (1) Udział Zwykły w kapitale spółki K2 Ltd. wyemitowany i znajdujący się w obiegu ulega konwersji na jeden (1) Udział Zwykły Spółki AM, a łączna kwota ujawnionego kapitału w odniesieniu do Udziałów Zwykłych spółki K2 Ltd. przechodzi, zostaje zapisana na dobro i dodana do rachunku ujawnionego kapitału dotyczącego Udziałów Zwykłych Spółki AM.
7.3.1. Z mocą od chwili wydania Certyfikatu Amalgamacji w warunkach Umowy Amalgamacji złożonej zgodnie z niniejszą umową każdy (1) Udział Zwykły w kapitale spółki M Holdings i Spółki W wyemitowany i znajdujący się w obiegu zostaje unieważniony bez jakiegokolwiek zwrotu kapitału z tego tytułu, zgodnie z art. 207(2) ustawy o spółkach”.

Skutki podatkowe:

Mając na uwadze okoliczność, że w przypadku Połączenia 1 na Barbadosie, aktywa i zobowiązania Spółek Łączonych 1 były w dalszym ciągu wykazywane jako aktywa i zobowiązania po Połączeniu 1 oraz ze względu na fakt, że działalność Spółek Łączonych 1 była kontynuowana przez podmiot powstały w wyniku Połączenia 1, Połączenie 1 nie wywoływało z tej perspektywy skutków podatkowych na Barbadosie. W szczególności Połączenie 1 nie prowadziło do klasyfikacji Połączenia 1 jako sprzedaży którejkolwiek ze Spółek Łączonych 1. Dla kanadyjskich celów podatkowych, Połączenie 1 nastąpiło na zasadzie odroczenia opodatkowania („rollover”), w taki sposób, że AM nie rozpoznało dochodu ani straty z tytułu zbycia udziałów w związku z Połączeniem 1.

F. Przeniesienie siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu (dalej: „Migracja 2”) spółek z Barbadosu do Kanady:

W 2015 r. w ramach Grupy podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu niektórych spółek należących do Grupy, wpisującą się w proces dostosowywania nabytej przez Grupę struktury do wewnętrznej polityki. Skutkiem tych czynności było m.in. ograniczenie obecności w krajach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym, zgodnie z treścią Raportu Rocznego Wnioskodawcy dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za rok obrotowy 2015: „Z dniem 31.12.2015 r. dokonano przeniesienia do Kanady siedziby statutowej i rzeczywistej następujących spółek Grupy Kapitałowej X Ltd., które nie prowadzą działalności operacyjnej:

 • K Holdings (wcześniej K3 Ltd.), – poprzednia siedziba – Barbados,
 • Spółka Zbywana 1 (wcześniej X Barbados Ltd.) – poprzednia siedziba – Barbados,
 • Spółka Zbywana 2 (wcześniej Y Barbados Ltd.) – poprzednia siedziba – Barbados,

(dalej łącznie jako: „Spółki Migrowane do Kanady” lub osobno jako „Spółka Migrowana do Kanady”).

Skutki prawne:

Zgodnie z opiniami prawnymi uzyskanymi przed dniem przeniesienia siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu Spółek Migrowanych do Kanady, główne skutki prawne Migracji 2 były następujące:

Skutki wg prawa Barbadosu:

 1. majątek każdej ze Spółek Migrowanych do Kanady pozostał majątkiem tej spółki,
 2. po Migracji 2 spółka kanadyjska odpowiada za wszelkie zobowiązania Spółki Migrowanej do Kanady,
 3. Migracja 2 nie miała wpływu na istniejącą podstawę powództwa, roszczenia lub odpowiedzialności Spółki Migrowanej do Kanady w postępowaniu sądowym,
 4. toczące się postępowanie z powództwa cywilnego, postępowanie karne lub postępowanie administracyjne Spółki Migrowanej do Kanady lub przeciwko Spółce Migrowanej do Kanady może w dalszym ciągu podlegać kontynuacji przez tę spółkę lub przeciwko tej spółce po Migracji 2, oraz
 5. skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki Migrowanej do Kanady może podlegać egzekucji przez tę spółkę lub przeciwko tej spółce po Migracji 2.

Skutki wg prawa Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska:

 1. majątek, prawa i udziały (przysługujące/należące do) Spółki Migrowanej do Kanady sprzed Migracji 2, stanowią w dalszym ciągu majątek, prawa i udziały Spółki Migrowanej do Kanady po Migracji 2,
 2. Spółka Migrowana do Kanady w dalszym ciągu odpowiada za zobowiązania powstałe przed migracją do Kanady,
 3. Migracja 2 nie ma wpływu na istniejącą podstawę powództwa, roszczenia lub odpowiedzialności w postępowaniu sądowym,
 4. toczące się lub nierozstrzygnięte postępowanie sądowe Spółki Migrowanej do Kanady lub przeciwko takiej spółce może się toczyć i podlegać rozstrzygnięciu również po Migracji 2 do Kanady,
 5. skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki Migrowanej do Kanady może być egzekwowane przez taką spółkę lub przeciwko niej również po migracji do Kanady oraz
 6. po migracji Spółki Migrowanej do Kanady, wszelkie udziały w Spółki Migrowanej do Kanady wyemitowane przed migracją są traktowane jako wyemitowane zgodnie z (i) kanadyjską ustawą o działalności spółek (Business Corporations Act (British Columbia), SBC 2002, dalej: „ustawa BCBCA”), oraz (ii) postanowieniami umowy spółki Spółki Migrowanej do Kanady, niezależnie od tego, czy udziały zostały w pełni opłacone i niezależnie od jakichkolwiek szczególnych praw lub ograniczeń związanych z udziałami (przy czym „udziały” obejmują warranty, udział ułamkowy lub dowód udziału bądź prawa do nabycia udziału w Spółce Migrowanej do Kanady),
 7. skutkiem powyższego jest nieprzerwana kontynuacja własności, aktywów i zobowiązań Spółki Migrowanej do Kanady po migracji do Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska.

Dokonanie Migracji 2 nie spowodowało również utraty osobowości prawnej Spółek Migrowanych do Kanady. W efekcie, nie nastąpiło przerwanie ciągłości bytu prawnego (dotychczasowy byt prawny Spółek Migrowanych do Kanady jest kontynuowany po dokonaniu Migracji 2). Konsekwentnie, w świetle prawa kanadyjskiego, Spółki Migrowane do Kanady po przeprowadzeniu Migracji 2 są traktowane jako ten sam podmiot co przed Migracją 2 (zmieniła się siedziba i rezydencja podatkowa oraz pojedyncze elementy prawne (takie jak np. umowa spółki), które zostały dostosowane do wymogów prawa kanadyjskiego).

Po Migracji 2, Spółki Migrowane do Kanady podlegają prawu kanadyjskiemu, prowincja Kolumbia Brytyjska. W szczególności, po Migracji 2 do Spółek Migrowanych do Kanady mają zastosowanie przepisy kanadyjskiego prawa spółek dotyczące kapitałów. W przypadku, jeśli przepisy te wymagały jakiegokolwiek dostosowania (np. nazewnictwa, struktury lub waluty kapitałów) Spółki Migrowane do Kanady zastosowały się do wymogów.

Udziały w Spółkach Migrowanych do Kanady przed Migracją 2 nie miały (pod prawem spółek Barbadosu) określonej odrębnie wartości nominalnej (tj. nie miały tzw. po angielsku „par value”) i nie zmieniło się to na skutek Migracji 2 (pod kanadyjskim prawem spółek, prowincja Kolumbia Brytyjska; przepisy obowiązujące w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska przewidują, że udziały spółek mogą być emitowane z przypisaną wartością nominalną (ang. „par value”) albo bez przypisanej wartości nominalnej. Przepisy większości prowincji w Kanadzie nie zezwalają na emisję udziałów, które posiadają określoną wartość nominalną (ang. „par value”). Typowo spółki w Kanadzie nie posiadają przypisanej wartości nominalnej (ang. „par value”). Wnioskodawca nadmienił, że jest to regulacja odmienna od regulacji polskiego prawa – w Polsce bowiem kodeks spółek handlowych przewiduje, że nie jest możliwe utworzenie udziałów bez przypisanej wartości nominalnej. Przykładowo, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej). Migracja 2 nie spowodowała też wypłat dla udziałowców Spółek Migrowanych do Kanady.

Skutki podatkowe:

Na gruncie podatkowego prawa Kanady, na skutek zastosowania fikcji podatkowej Spółki Migrowane do Kanady rozpoznały wartość podatkową składników majątkowych w ich wartości rynkowej, tak jakby doszło do ich zbycia przez Spółki Migrowane do Kanady w przeddzień Migracji 2 i następnie nabycia po dokonaniu Migracji 2 (ang. „deemed disposaf”). Powyższy mechanizm umożliwia dokonanie podatkowej wyceny wartości składników majątkowych i ewentualne opodatkowanie dla celów kanadyjskiego prawa podatkowego. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołał żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadził do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia jakichkolwiek składników majątkowych Spółek Migrowanych do Kanady.

Podobnie, Migracja 2 nie skutkowała też faktyczną wypłatą dywidend (niezależnie czy taka fikcja byłaby przyjęta dla celów podatkowych Barbadosu/Kanady).

W celu potwierdzenia skutków podatkowych powyższych zdarzeń, Wnioskodawca przed dokonaniem Migracji 2 uzyskał 2 grudnia 2015 r. indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o następujących sygnaturach:

G. Amalgamation Spółki B i X.

Dla zachowania kompletności opisu zdarzenia przyszłego, poniżej Wnioskodawca przedstawił również opis tzw. „amalgamation” (dalej: „Amalgamacja”) X i jej wyłącznego udziałowca – Spółki B, które poprzedziło zdarzenia, których dotyczy niniejszy wniosek. Podobnie jak niektóre z powyższych działań restrukturyzacyjnych, również Amalgamacja wpisywała się w szerszą strategię upraszczania struktury Grupy.

Skutki prawne:

Amalgamacja Spółki B i X planowana była jako jeden z elementów planu nabycia akcji Spółki Q. Jednakże, przeprowadzenie Amalgamacji bezpośrednio po nabyciu Spółki Q nie było możliwe ze względu na ograniczenia prawne wobec podmiotów trzecich, powstałe w wyniku emisji długu przez Spółkę Q (emisji obligacji) jeszcze przed nabyciem Spółki Q, które uniemożliwiały przeprowadzenie reorganizacji skutkujących Amalgamacją. W związku z tym, że w czerwcu 2015 r. nastąpiła spłata długu, przeprowadzenie Amalgamacji w 2015 r. stało się możliwe z prawnego punktu widzenia. W konsekwencji, 31 grudnia 2015 r. dokonana została Amalgamacja X i Spółki B.

Rezultatem przeprowadzonej Amalgamacji było „wchłonięcie” spółek – poprzedników (Spółki B i X) do jednej spółki uformowanej w wyniku Amalgamacji, będącej odrębną od poprzedników osobą prawną. Z prawnej perspektywy Amalgamacja spowodowała ustanie bytu prawnego poprzedników (zakończenie ich odrębnej osobowości prawnej). Dla celów kanadyjskiego prawa, Amalgamacja skutkowała kontynuacją (ang. „continuation”) działalności poprzedników w ramach jednego podmiotu, który przyjął nazwę Podmiot K Ltd. (dalej podmiot powstały w wyniku Amalgamacji określany jest jako „Podmiot K” w odróżnieniu od „X”).

W celu potwierdzenia skutków podatkowych powyższych zdarzeń, Wnioskodawca przed dokonaniem Amalgamacji uzyskał 2 grudnia 2015 r. indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, o następujących sygnaturach:

Historia dokonywanych wkładów:

Wnioskodawca zaznaczył, że określenie konsekwencji podatkowych związanych z poniżej opisanymi, planowanymi zdarzeniami restrukturyzacyjnymi, których dotyczy niniejszy wniosek o interpretację, wymaga również wskazania kategorii wydatków ponoszonych na nabycie/ objęcie udziałów w K Holdings (lub jej poprzednika Q Holdings) oraz w Spółce Zbywanej 1. W tym celu poniżej przedstawiono opis dokonywanych wkładów.

Wkłady wnoszone do K Holdings (lub jej poprzednika Q Holdings):

W celu zwiększenia zaangażowania kapitałowego w zagranicznej inwestycji, X (lub wcześniej Spółka Q) dokonywała podwyższeń kapitału spółki K Holdings (lub jej poprzednika Q Holdings) zarówno w formie pieniężnej (dalej: „Wkłady Pieniężne do K Holdings”), jak i w formie niepieniężnej, innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (dalej: „Wkłady Niepieniężne do K Holdings”).

Zarówno udziały objęte za Wkłady Pieniężne do K Holdings, jak i udziały objęte za Wkłady Niepieniężne do K Holdings, były udziałami „non par value” tj. bez wskazania ich wartości nominalnej.

Dla kompletności opisu Wnioskodawca wskazał, że Wkłady Pieniężne do K Holdings były realizowane w formie faktycznych przepływów gotówkowych między kontem X (lub wcześniej Spółki Q), a kontem K Holdings (lub jej poprzednika Q Holdings). Ponadto, w przypadku, gdy intencją było przekazanie wkładów pieniężnych do spółek zależnych na niższych „szczeblach” struktury właścicielskiej grupy, Wkłady Pieniężne do K Holdings były także realizowane poprzez zastosowanie mechanizmu polegającego na spełnieniu świadczenia bezpośrednio przez X (lub wcześniej Spółkę Q) na rzecz spółki pośrednio zależnej od X oraz K Holdings (lub jej poprzednika Q Holdings) – Spółki A3, w celu pokrycia podwyższenia kapitału zarówno Spółki A3, jak i jej udziałowców (pośrednich udziałowców oraz bezpośredniego udziałowca). Mechanizm ten był zatem realizowany poprzez wpłatę przez X (lub wcześniej Spółki Q) środków na konto Spółki A3 ze zwolnieniem pozostałych podmiotów pośrednich z obowiązku dalszego przekazywania środków w celu pokrycia podwyższenia kapitału. Można zatem twierdzić, że zastosowany mechanizm jest w ogólności zbliżony do mechanizmu polskiej instytucji przekazu. Zastosowanie takiego mechanizmu było spowodowane chęcią ograniczenia liczby transakcji niezbędnych do przeprowadzenia skutecznego podwyższenia kapitału Spółki A3 poprzez wyeliminowanie sekwencji przelewów między kontami poszczególnych spółek znajdujących się w łańcuchu podmiotów, które pośrednio posiadają udział w Spółce A3. W efekcie, pomimo że faktyczne transfery środków pieniężnych mogły być dokonywane bez zaangażowania K Holdings (lub jej poprzednika Q Holdings) czy np. Spółki Zależnej 1, w ramach opisywanego mechanizmu w spółkach tych dokonywano podwyższenia kapitału w zamian za wkład pieniężny.

Dla kompletności opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca dodał, że wkłady pieniężne do K Holdings (lub jej poprzednika Q Holdings) oraz wkłady niepieniężne do K Holdings (lub jej poprzednika Q Holdings) były dokonywane w różnych momentach, tj.:

 • przed Przeniesieniem Majątku R Holdings;
 • po Przeniesieniu Majątku R Holdings ale przed Połączeniem 1, oraz
 • po Połączeniu 1.

Dla celów niniejszego wniosku, przez Wkłady Pieniężne do K Holdings oraz Wkłady Niepieniężne do K Holdings, Wnioskodawca rozumie wkłady, które były dokonywane po Przeniesieniu Majątku R Holdings, czyli wkłady dokonywane przez X (lub wcześniej Spółkę Q) jako spółkę matkę do K Holdings (lub jej poprzednika Q Holdings).

Wkłady wnoszone do Spółki Zbywanej 1:

Część otrzymywanych przez K Holdings (lub jej poprzedników prawnych) Wkładów Pieniężnych do K Holdings lub Wkładów Niepieniężnych do K Holdings, lub innych środków/ aktywów była w dalszej kolejności wykorzystywana do zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Spółce Zbywanej 1. W efekcie, K Holdings (lub jej poprzednik Q Holdings) podwyższała w formie pieniężnej (dalej: „Wkłady Pieniężne do Spółki Zbywanej 1”) kapitał Spółki Zbywanej 1. Mając na uwadze opisane w niniejszym wniosku przekształcenia, wkłady pieniężne do Spółki Zbywanej 1 były formalnie wnoszone przez K Holdings lub jej poprzedników, czyli przez:

 • K1 Ltd.,
 • K2 Ltd. oraz
 • K3 Ltd.

Podobnie jak w przypadku Wkładów Pieniężnych do K Holdings, wydatki te (Wkłady Pieniężne do Spółki Zbywanej 1) były realizowane w formie faktycznych przepływów gotówkowych między kontami powyższych podmiotów, a kontem Spółki Zbywanej 1, jak również poprzez zastosowanie powyżej opisanego mechanizmu o funkcji zbliżonej w ogólności do mechanizmu polskiej instytucji przekazu.

Powyższe podmioty mogły również dokonywać podwyższenia kapitału Spółki Zbywanej 1 w formie niepieniężnej innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (dalej: „Wkłady Niepieniężne do Spółki Zbywanej 1”).

Zarówno udziały obejmowane w Spółce Zbywanej 1 za Wkłady Pieniężne do Spółki Zbywanej 1, jak i udziały obejmowane za Wkłady Niepieniężne do Spółki Zbywanej 1, były udziałami „non par value”, tj. bez wskazania ich wartości nominalnej.

Wkład wnoszony do Spółki Zbywanej 2:

Dla kompletności opisu, Wnioskodawca poinformował, że nabycie udziałów w Spółce Zbywanej 2 nastąpiło w formie wkładu niepieniężnego. Szczegółowy opis tego zdarzenia pozostaje jednak poza zakresem niniejszego wniosku.

Wkłady wnoszone do R Holdings:

Przed nabyciem akcji Spółki Q przez Grupę, Spółka Q w celu zwiększenia zaangażowania kapitałowego w R Holdings dokonywała podwyższenia kapitału (ang. „capital”) spółki zależnej, tj. R Holdings, w formie pieniężnej (dalej: „Wkłady Pieniężne do R Holdings”).

Podobnie jak w przypadku Wkładów Pieniężnych do K Holdings, wydatki te (Wkłady Pieniężne do R Holdings) były realizowane w formie faktycznych przepływów gotówkowych między kontem Spółki Q, a kontem R Holdings, jak również poprzez zastosowanie powyżej opisanego mechanizmu o funkcji zbliżonej w ogólności do mechanizmu polskiej instytucji przekazu. Spółka Q mogła również dokonywać podwyższenia kapitału R Holdings w formie niepieniężnej innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (dalej: „Wkłady Niepieniężne do R Holdings”, dalej łącznie jako: „Wkłady do R Holdings”).

Udziały obejmowane przez Spółkę Q w zamian za Wkłady do R Holdings nie miały (pod prawem kanadyjskim) określonej odrębnie wartości nominalnej (tj. nie miały tzw. po angielsku „par value”).

Planowane zbycie udziałów w Spółkach Zbywanych na rzecz Podmiotu K:

W ramach kontynuacji procesu upraszczania Grupy (w tym „spłaszczania” struktury) obecnie planowane są kolejne czynności reorganizacyjne. W tym zakresie Grupa rozważa dokonanie m.in. zbycia, w formie sprzedaży, udziałów w Spółkach Zbywanych przez K Holdings na rzecz Podmiotu K (dalej łącznie: „Zbycia Udziałów” lub odrębnie jako: „Zbycie Udziałów w Spółce Zbywanej 1” oraz „Zbycie Udziałów w Spółce Zbywanej 2”).

Ze względu m.in. na aktualną sytuację na rynku miedzi prawdopodobne jest, że na moment Zbycia Udziałów w Spółce Zbywanej 1 historyczne koszty objęcia udziałów w Spółce Zbywanej 1 wynikające z dokonanych Wkładów Pieniężnych do Spółki Zbywanej 1 oraz Wkładów Niepieniężnych do Spółki Zbywanej 1 będą wyższe niż cena uzyskana w zamian za zbyte udziały Spółki Zbywanej 1.

Skutki podatkowe wg prawa kanadyjskiego:

Dla celów podatkowych w Kanadzie, podstawa kosztowa wynikająca z nabycia udziałów w Spółkach Zbywanych podlegała aktualizacji do wartości rynkowej udziałów w Spółkach Zbywanych na moment dokonania Migracji 2, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r., w rezultacie zastosowanej fikcji podatkowej zbycia i odkupienia (ponownego nabycia) udziałów Spółek Zbywanych. Wnioskodawca zaznaczył, że wartość ta na moment Migracji 2 była niższa niż historyczne koszty poniesione na nabycie udziałów w Spółkach Zbywanych, w efekcie czego podstawa kosztowa dla celów podatkowych w Kanadzie została zmniejszona do wartości odpowiadającej ich wartości rynkowej na moment Migracji 2. Jeżeli przychód osiągnięty z tytułu Zbycia Udziałów będzie niższy lub równy niż opisana powyżej podstawa kosztowa w Spółkach Zbywanych, wówczas dla kanadyjskich celów podatkowych Zbycia Udziałów nie powinny skutkować powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu dla K Holdings.

W przypadku gdyby Zbycia Udziałów doprowadziły do osiągnięcia dochodu, dochód taki podlegałby w Kanadzie opodatkowaniu na zasadach mających zastosowanie do zysków kapitałowych.

Planowane przeniesienie siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu Spółki F poza Barbados:

Ponadto, Wnioskodawca zakłada, że jednym z kolejnych kroków w ramach dalszych działań reorganizacyjnych będzie dalsze dążenie do wyeliminowania obecności podmiotów z Grupy w krajach wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

W celu realizacji ww. celu zakładane jest, że siedziba statutowa i faktycznego miejsca zarządu Spółki F – spółki działającej pod prawem Barbadosu i będącej rezydentem podatkowym Barbadosu – zostanie przeniesiona do Luksemburga (dalej: „Migracja do Luksemburga”). W celu potwierdzenia skutków podatkowych Migracji do Luksemburga, Wnioskodawca wystąpi z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Skutki prawne:

Zakładane jest, że Migracja do Luksemburga będzie mieć następujące skutki prawne:

Skutki prawne wg prawa Barbadosu:

 1. majątek Spółki F pozostanie majątkiem spółki ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu,
 2. spółka ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu będzie odpowiadać za wszelkie zobowiązania Spółki F,
 3. Migracja do Luksemburga nie będzie mieć wpływu na istniejącą podstawę powództwa, roszczenia lub odpowiedzialności Spółki F w postępowaniu sądowym,
 4. toczące się postępowanie z powództwa cywilnego, postępowanie karne lub postępowanie administracyjne Spółki F lub przeciwko Spółce F będzie mogło w dalszym ciągu podlegać kontynuacji przez spółkę ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu lub przeciwko spółce ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu oraz
 5. skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki F może podlegać egzekucji przez spółkę ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu lub przeciwko spółce ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu.

Efektem powyższego będzie to, że prawo własności, aktywa i zobowiązania Spółki F będą nieprzerwanie trwały również po zmianie siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu Spółki F z Barbadosu do Luksemburga. Z perspektywy prawa barbadoskiego, dokonanie Migracji do Luksemburga nie spowoduje przerwania ciągłości bytu prawnego Spółki F ani utraty przez nią jej osobowości prawnej.

Skutki prawne wg prawa luksemburskiego:

Zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego, dokonanie Migracji do Luksemburga nie spowoduje utraty osobowości prawnej Spółki F pod warunkiem, że zgodnie z prawem barbadoskim, spółka może przenieść swoją statutową siedzibę i faktyczne miejsca zarządu za granicę. W efekcie, nie nastąpi przerwanie ciągłości bytu prawnego (dotychczasowy byt prawny Spółki F będzie kontynuowany po dokonaniu Migracji do Luksemburga). Konsekwentnie, w świetle prawa luksemburskiego, Spółka F po przeprowadzeniu Migracji do Luksemburga będzie traktowana jako ten sam podmiot, co przed Migracją do Luksemburga (zmieni się jedynie jego siedziba i rezydencja podatkowa oraz pojedyncze elementy prawne takie jak np. umowa spółki, które zostaną dostosowane do wymogów prawa luksemburskiego).

Zakładane jest, że Migracja do Luksemburga będzie mieć następujące skutki na gruncie prawa luksemburskiego:

 1. majątek, prawa i udziały (przysługujące/należące do) Spółki F sprzed Migracji do Luksemburga, będą stanowić w dalszym ciągu majątek, prawa i udziały Spółki F po Migracji do Luksemburga,
 2. Spółka F w dalszym ciągu odpowiadać będzie za zobowiązania powstałe przed Migracją do Luksemburga,
 3. Migracja do Luksemburga nie będzie co do zasady mieć wpływu na podstawę ewentualnego powództwa, roszczenia lub odpowiedzialności w postępowaniu sądowym,
 4. toczące się lub nierozstrzygnięte postępowanie sądowe Spółki F lub przeciwko takiej spółce co do zasady będzie mogło się toczyć i podlegać rozstrzygnięciu również po Migracji do Luksemburga,
 5. skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki F co do zasady będzie mogło być egzekwowane przez taką spółkę lub przeciwko niej również po Migracji do Luksemburga,
 6. po migracji Spółki F do Luksemburga, wszelkie udziały w Spółce F wyemitowane przed Migracją do Luksemburga będą traktowane jako wyemitowane zgodnie z (i) luksemburskim prawem – tj. Prawem spółek handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. (fr. Loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales), oraz (ii) postanowieniami umowy Spółki F, niezależnie od tego, czy udziały zostały w pełni opłacone i niezależnie od jakichkolwiek szczególnych praw lub ograniczeń związanych z udziałami.

Skutkiem powyższego będzie nieprzerwana kontynuacja własności, aktywów i zobowiązań Spółki F po Migracji do Luksemburga.

Po Migracji do Luksemburga, Spółka F będzie podlegać prawu luksemburskiemu. W szczególności, po Migracji do Luksemburga do Spółki F będą miały zastosowanie przepisy luksemburskiego prawa spółek dotyczące kapitałów. W przypadku, jeśli przepisy te będą wymagały jakiegokolwiek dostosowania (np. nazewnictwa, struktury lub waluty kapitałów) Spółka F zastosuje się do stawianych przez nie wymogów.

Migracja do Luksemburga nie spowoduje, z punktu widzenia przepisów luksemburskiego prawa dotyczącego spółek, obowiązku dokonania jakichkolwiek wypłat na rzecz udziałowców Spółki F, ani na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu trzeciego, w jakiejkolwiek formie (np. dywidendy lub innych świadczeń w gotówce lub w naturze).

Ze względu na fakt, że Spółka F powinna w związku z przeniesieniem swojej siedziby obrać formę prowadzenia działalności możliwie najbliższą formie, w jakiej prowadziła działalność bezpośrednio przed Migracją do Luksemburga, obecnie rozważane jest przyjęcie przez Spółkę F po Migracji do Luksemburga formy spółki s.à r.I. (fr. „société à responsabilité limitée”) albo formy SA (fr.: „société anonyme”). Wybór konkretnej formy Spółki F po Migracji do Luksemburga będzie zależał między innymi od dalszych analiz biznesowych. Po Migracji do Luksemburga Spółka F zarówno spółka w formie s.à r.I., jak i w formie SA będzie osobą prawną oraz rezydentem podatkowym w Luksemburgu. W konsekwencji, kwestia wyboru formy prawnej Spółki F w Luksemburgu nie powinna mieć wpływu na konsekwencje podatkowe przedstawione w niniejszym wniosku o interpretację.

Kapitał zakładowy spółki luksemburskiej, zarówno w formie s.à r.I., jak i w formie SA, jest podzielony odpowiednio na jednostki/udziały (ang. „corporate units”) lub akcje równej wartości, posiadające wartość nominalną lub bez wskazanej wartości nominalnej. Mimo, że obecnie preferowane wydaje się wykorzystanie udziałów/akcji bez wskazanej wartości nominalnej, ostateczna decyzja w tym zakresie będzie podjęta na podstawie dalszych analiz.

Skutki podatkowe wg prawa barbadoskiego:

Zakładane jest, że po Migracji do Luksemburga Spółka F będzie rezydentem podatkowym Luksemburga. Docelowo Spółka F przestanie być rezydentem podatkowym na Barbadosie.

Migracja do Luksemburga może wywoływać potencjalne skutki prawne w świetle przepisów barbadoskiego prawa podatkowego. Jeżeli spółka w poprzednich latach zatrzymywała zyski, które mogły być wypłacane jej udziałowcom w postaci dywidendy bez szkody dla prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, przepisy podatkowe Barbadosu (ang. „Income Tax Act”) pozwalają organom podatkowym na przyjęcie fikcji prawnej, że nastąpiła wypłata dywidendy do wspólników takiej spółki, i na opodatkowanie takiej fikcyjnej dywidendy (ang. „deemed dividend”). Migracja do Luksemburga nie będzie skutkowała jednak faktyczną wypłatą dywidend.

Skutki podatkowe wg prawa luksemburskiego:

W świetle prawa luksemburskiego, Spółka F będzie traktowana jako rezydent podatkowy Luksemburga przez luksemburskie organy podatkowe po Migracji do Luksemburga. W efekcie, poprzez prawne ustalenie statutowej siedziby i faktycznego miejsca zarządu Spółki F na terenie Luksemburga, spółka ta będzie kwalifikowana jako podatnik będący dla celów podatkowych luksemburskim rezydentem podlegającym opodatkowaniu w Luksemburgu m.in. podatkiem dochodowym od osób prawnych (ang. „Corporate Income Tax”), podatkiem od działalności gospodarczej stanowiącym rodzaj podatku dochodowego (ang. „Municipal Business Tax”) oraz podatkiem od majątku (ang. „Net Wealth Tax”).

W związku z przeniesieniem siedziby, niezbędne będzie zamknięcie przez Spółkę F ksiąg rachunkowych na Barbadosie i otwarcie ksiąg rachunkowych w Luksemburgu. Po Migracji do Luksemburga, Spółka F będzie przygotowywać sprawozdania zgodnie z luksemburskimi zasadami rachunkowości. Znajdą do niej zastosowanie wszelkie wymogi luksemburskiego prawa podatkowego w zakresie sprawozdawczości podatkowej. Przykładowo, Spółka F będzie zobowiązana do składania rocznych zeznań podatkowych, poczynając od daty Migracji.

Migracja do Luksemburga może mieć też inne skutki podatkowe (i potencjalnie księgowe) w świetle prawa Barbadosu i Luksemburga. Przykładowo, luksemburskie prawo podatkowe dopuszcza podwyższenie wartości (podatkowej) wszystkich aktywów i zobowiązań w chwili Migracji. Z chwilą Migracji do Luksemburga, Spółka F rozpocznie dla celów zastosowania luksemburskich przepisów prawa podatkowego rok podatkowy. Koniec roku podatkowego będzie następował w chwili wskazanej w treści umowy Spółki F (chyba, że spółka będzie miała wydłużony rok obrotowy).

Skutki podatkowe wg prawa kanadyjskiego:

Dla kanadyjskich celów podatkowych Migracja Spółki F do Luksemburga nie będzie podlegać opodatkowaniu w K Holdings w Kanadzie.

Planowane umorzenie udziałów Spółki F:

W celu dopasowania zaangażowania kapitałowego w poszczególnych spółkach Grupy do bieżących potrzeb, w dalszej kolejności rozważane jest zmniejszenie kapitału (ang. „share capital”) Spółki F, poprzez nabycie udziałów w celu umorzenia i następnie umorzenie własnych udziałów (ang. „redemption and cancellation”) na podstawie luksemburskich przepisów prawa korporacyjnego (dalej: „Umorzenie Udziałów Spółki F”; Umorzenie Udziałów Spółki F dotyczy części udziałów tej spółki). Umorzenie Udziałów Spółki F nastąpi w zamian za wynagrodzenie. W przypadku wyboru formy SA (fr. „société anonyme”, tj. spółki akcyjnej) umorzeniu będą podlegały akcje, przy czym dla uproszczenia w dalszej części opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca posługuje się pojęciem umorzenia udziałów zarówno w odniesieniu do umorzenia udziałów spółki w formie S.a r.l., jak i akcji spółki w formie SA.

Planowane jest, że na skutek Umorzenia Udziałów Spółki F, K Holdings otrzyma wynagrodzenie (zakładane jest wynagrodzenie w wysokości rynkowej wartości udziałów unicestwianych w Spółce F). Wnioskodawca przewiduje, że na dzień Umorzenia Udziałów Spółki F, wartość ta będzie wyższa niż historyczny koszt poniesiony przez K Holdings na nabycie udziałów w Spółce F.

Zakładane jest, że Umorzenie Udziałów Spółki F zostanie przeprowadzone w oparciu o postanowienia wynikające z umowy Spółki F (ang. „articles of association”) i prawa luksemburskiego. Wnioskodawca zaznaczył, że Umorzenie Udziałów Spółki F nie będzie mieć charakteru automatycznego i każdorazowo będzie wymagało (i) uchwały w sprawie nabycia udziałów w celu umorzenia i (ii) podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów. Dodatkowo, w celu przeprowadzenia skutecznego Umorzenia Udziałów Spółki F, dojdzie do zawarcia przewidzianej przez prawo luksemburskie umowy przeniesienia własności udziałów w celu ich umorzenia (po angielsku z reguły określana jako: „share redemption agreement”). W treści tej umowy zostanie między innymi wskazane, że nabycie udziałów przez Spółkę F następuje w celu ich umorzenia. Przeniesienie własności udziałów w Spółce F nastąpi w dniu zawarcia przedmiotowej umowy lub w innej dacie wskazanej w tej umowie. Wierzytelność po stronie K Holdings o zapłatę wynagrodzenia z tytułu Umorzenia Udziałów Spółki F powstanie pod warunkiem spełnienia się dwóch przesłanek, tj. zawarcia umowy przeniesienia własności udziałów w celu ich umorzenia, oraz wyrażenia przez zgromadzenie wspólników Spółki F zgody na umorzenie udziałów. Strony umowy zbycia udziałów w celu ich umorzenia mogą swobodnie określić warunki zapłaty ceny wykupu i ustalać związany z tym harmonogram płatności.

Poniżej opisana została procedura przedstawiająca główne czynności, jakie powinny zostać podjęte w celu przeprowadzenia Umorzenia Udziałów Spółki F, przy czym niewykluczone jest, że mogą wystąpić pewne różnice w czynnościach w stosunku do rzeczywistego przebiegu procesu, niewpływające jednak na końcowy efekt Umorzenia Udziałów Spółki F. Zakładane jest, że zostaną podjęte następujące kroki prawne:

 1. zwołanie posiedzenia zarządu Spółki F w celu zatwierdzenia zawarcia umowy w sprawie umorzenia i przedstawienia wyłącznemu wspólnikowi propozycji (i) zawarcia umowy nabycia części udziałów zwykłych w celu ich umorzenia, (ii) ich umorzenia i (iii) obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 2. zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki F w celu podjęcia uchwały w sprawie umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego, w obecności notariusza w Luksemburgu,
 3. zawarcie umowy w sprawie zbycia udziałów przez udziałowca na rzecz spółki w celu ich umorzenia,
 4. zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki F w celu wyrażenia zgody na obniżenie kapitału i umorzenie udziałów, w obecności notariusza w Luksemburgu,
 5. spełnienie formalnych wymogów rejestracji w rejestrze handlowym w Luksemburgu oraz publikacja.

Powyżej wskazana procedura przedstawiająca główne czynności, jakie powinny zostać podjęte w celu przeprowadzenia Umorzenia Udziałów Spółki F nie powinna się zasadniczo różnić w zależności od tego czy Spółka F w wyniku Migracji do Luksemburga będzie kontynuowała działalność w Luksemburgu w formie prawnej s.a r.l. czy SA (choć szczegóły mogą się różnić).

Skutki podatkowe wg prawa luksemburskiego:

Umorzenie Udziałów Spółki F realizowane poprzez obniżenie kapitału zakładowego/kapitałów rezerwowych powinno zostać zaklasyfikowane jako zwrot dokonanych wkładów i w efekcie (pod pewnymi warunkami) nie powinno stanowić „dochodu z kapitału” (ang. „income from capital”) podlegającego podatkowi u źródła w Luksemburgu od wypłat dokonywanych za granicę.

W przypadku wystąpienia skapitalizowanych rezerw (ang. „capitalized reserves”), odpowiadająca im część wynagrodzenia wynikającego z Umorzenia Udziałów Spółki F zostanie zakwalifikowana jako dochód K Holdings z dywidendy.

Dodatkowo, w przypadku wystąpienia rezerw podlegających wypłacie (ang. „distributable reserves”) odpowiadająca im część wynagrodzenia wynikającego z Umorzenia Udziałów Spółki F zostanie przeklasyfikowana i rozpoznana dla celów podatkowych jako wypłata dywidendy do K Holdings.

Zarówno skapitalizowane rezerwy, jak i dywidendy, generalnie podlegają podatkowi u źródła w Luksemburgu wg stawki 15%. Jednakże przy założeniu, że spełnione zostaną warunki do zastosowania zwolnienia z podatku u źródła w odniesieniu do wypłat za granicę przewidzianego w treści przepisów luksemburskiego prawa podatkowego (tj. przede wszystkim nie mniej niż 10% udziałów przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy) wypłaty te nie powinny podlegać podatkowi u źródła w Luksemburgu.

Skutki podatkowe wg prawa kanadyjskiego:

Skutki podatkowe Umorzenia Udziałów Spółki F w Kanadzie będą uzależnione od formy prawnej transakcji w świetle przepisów prawa spółek Luksemburga. O ile transakcja nabycia własnych udziałów w celu ich umorzenia będzie skutkować unieważnieniem udziałów należących do K Holdings, zostanie ona zaklasyfikowana jako zbycie udziałów w świetle kanadyjskich przepisów podatkowych. K Holdings jako wspólnik Spółki F zrealizuje dochód kapitałowy w kwocie stanowiącej nadwyżkę przychodów ze zbycia udziałów do Spółki F ponad skorygowaną podstawę opodatkowania udziałów (ang. „tax basis in the shares”) dla kanadyjskich celów podatkowych. Podstawa opodatkowania w Kanadzie została podwyższona do wartości rynkowej udziałów na dzień 31 grudnia 2015 roku w rezultacie fikcyjnego zbycia i odkupienia (ponownego nabycia) udziałów Spółki F na moment Migracji 2, tj. z chwilą przeniesienia siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu K Holdings do Kanady. Zatem, dochód zrealizowany przez K Holdings mógłby potencjalnie wynikać ze zwiększenia wartości rynkowej udziałów Spółki F w okresie od daty Migracji 2 do daty umorzenia udziałów Spółki F.

W tym kontekście rozważana jest możliwość dokonania wyboru opcji (procedury) przewidzianej w treści kanadyjskich przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą, w pewnym uproszczeniu, jeśli podatnik kanadyjski (tj. K Holdings) zrealizuje dochód ze zbycia udziałów zagranicznego podmiotu zależnego, istnieje możliwość wyboru opcji obniżenia dochodu (w formie zysku kapitałowego), częściowo lub w całości, o kwotę hipotetycznej (fikcyjnej) dywidendy otrzymanej od zagranicznego podmiotu zależnego (tj. Spółki F). Dywidenda ta zostałaby wykazana jako dochód K Holdings, jednak w odniesieniu do kwoty, jaka została wypłacona z nadwyżki Spółki F objętej zwolnieniem (stanowiącej dochody z aktywnej działalności gospodarczej Spółki F, skorygowane dla kanadyjskich przepisów o CFC) powinna ona podlegać w całości odliczeniu przez K Holdings.

Planowane umorzenie udziałów w K Holdings:

W dalszej kolejności planowane jest zmniejszenie dotychczasowego zaangażowania kapitałowego Podmiotu K w K Holdings poprzez umorzenie udziałów K Holdings (ang. „redemption”) na podstawie kanadyjskich przepisów prawa korporacyjnego (dalej: „Umorzenie Udziałów K Holdings”) w zamian za wynagrodzenie (Umorzenie Udziałów K Holdings dotyczy części udziałów tej spółki). Prawdopodobna przy tym jest sytuacja, że na moment Umorzenia Udziałów K Holdings historyczne koszty objęcia/nabycia udziałów w K Holdings będą wyższe niż uzyskane wynagrodzenie.

Wnioskodawca poniżej przedstawił główne zasady na jakich dokonuje się umorzenia udziałów zgodnie z prawem kanadyjskim, które znajdą zastosowanie do Umorzenia Udziałów K Holdings. Poniżej opisana została procedura przedstawiająca główne czynności, jakie muszą zostać podjęte w celu przeprowadzenia Umorzenia Udziałów K Holdings, przy czym niewykluczone jest, że mogą wystąpić pewne różnice w czynnościach w stosunku do rzeczywistego przebiegu procesu, niewpływające jednak na końcowy efekt Umorzenia Udziałów K Holdings.

Skutki prawne wg prawa kanadyjskiego:

Poniżej Wnioskodawca przedstawił odpowiednie przepisy ustawy o działalności spółek obowiązującej w Kolumbii Brytyjskiej (BC Business Corporations Act, ustawa BCBCA), które regulują skutki prawne umorzenia udziałów:

„Spółka może umorzyć lub odkupić tub nabyć udziały w inny sposób:

77. Z zastrzeżeniem art. 78 i 79 oraz ewentualnych uprzednich regulaminów spółki, spółka może:

 1. umorzyć, na warunkach i w trybie określonym w statucie lub umowie spółki, jakikolwiek swój udział, który daje prawo do umorzenia [który można umorzyć],
  b. odkupić jakikolwiek swój udział, o ile posiada stosowne upoważnienie wynikające ze statutu lub umowy spółki oraz z zastrzeżeniem jakichkolwiek warunków określonych w statucie lub umowie spółki, oraz
  c. nabyć jakikolwiek swój udział w inny sposób, z zastrzeżeniem jakichkolwiek warunków określonych w statucie lub umowie spółki.

Zakaz odkupowania lub nabywania [udziałów] w przypadku niewypłacalności:

78. (1) Spółka nie może dokonywać płatności ani przekazywać jakiegokolwiek innego wynagrodzenia w celu odkupienia lub nabycia jakiegokolwiek swojego udziału w inny sposób, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że:
a. spółka jest niewypłacalna lub
b. dokonanie płatności lub przekazanie wynagrodzenia doprowadziłoby do niewypłacalności spółki.
(2) Na podstawie wniosku złożonego przez członka zarządu spółki, sąd może orzec, czy odkupienie lub nabycie udziałów w inny sposób przez spółkę byłoby sprzeczne z ust. (1).
(3) Odkupienie lub nabycie udziałów nie jest nieważne wyłącznie ze względu na to, że jest sprzeczne z ust. (1).
Zakaz umarzania [udziałów] w przypadku niewypłacalności:
79. (1) Spółka nie może dokonywać płatności ani przekazywać jakiegokolwiek innego wynagrodzenia w celu umorzenia jakiegokolwiek swojego udziału, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że:
a. spółka jest niewypłacalna lub
b. dokonanie płatności lub przekazanie wynagrodzenia doprowadziłoby do niewypłacalności spółki.
(2) Na podstawie wniosku złożonego przez członka zarządu spółki, sąd może orzec, czy umorzenie udziałów przez spółkę byłoby sprzeczne z ust. (1).
(3) Umorzenie udziałów nie jest nieważne wyłącznie ze względu na to, że jest sprzeczne z ust. (1)”.

Zgodnie z powyższymi przepisami, w świetle BCBCA, spółki mogą umarzać udziały, odkupować udziały lub nabywać je w inny sposób. Umorzenie (ang. „redemption”) w formie opisanej poniżej jest jednak możliwe tylko w sytuacji, w której czynność tę przewiduje umowa spółki, której udziały miałyby zostać umorzone. Obecnie umowa K Holdings nie przewiduje możliwości umorzenia udziałów w tej formie. W niniejszym przypadku planowana jest jednak odpowiednia zmiana umowy spółki K Holdings przed Umorzeniem Udziałów K Holdings w taki sposób, że umorzenie w poniższej formie będzie dopuszczalne.

Ustawa BCBCA nie zawiera opisu poszczególnych czynności prowadzących do umorzenia udziałów. W obecnej sytuacji prawnej K Holdings niezbędne będzie przeprowadzenie dwóch procedur korporacyjnych, których ostatecznym efektem będzie umorzenie udziałów w tej spółce.

Pierwszym etapem będzie przypisanie do udziałów K Holdings (w tym już istniejących udziałów) prawa do ich umorzenia (ang. „redemption”). Czynności skutkujące powstaniem możliwości umorzenia istniejących udziałów prezentują się następująco:

 1. jedyny udziałowiec K Holdings, tj. Podmiot K, powinien podjąć pisemną uchwałę o zmianie umowy K Holdings w sposób pozwalający na umorzenie udziałów;
 2. uchwała o zmianie umowy spółki K Holdings powinna zostać zdeponowana w miejscu przechowywania ksiąg spółki (ang. „records office”) K Holdings; oraz
 3. K Holdings powinna zmienić Informację o Umowie Spółki (ang. „Notice of Articles”). Zmiana umowy K Holdings (i powstanie prawa do umorzenia udziałów tej spółki) stanie się skuteczna dopiero z chwilą zawiadomienia właściwego kanadyjskiego rejestru spółek (lub później, w dacie wskazanej w treści zawiadomienia o zmianie).

W zakresie, w jakim odpowiednie udziały nie zostaną umarzane niezwłocznie po udzieleniu prawa do ich umorzenia w wyniku procedury opisanej powyżej, dokumenty potwierdzające istnienie praw udziałowych powinny zostać zastąpione nowymi dokumentami, stwierdzającymi możliwość umorzenia udziałów (co może mieć miejsce).

Kolejnym etapem będzie wykonanie prawa do umorzenia własnych udziałów przez K Holdings. W tym celu zostanie wykorzystana procedura umorzenia udziałów, której warunki i zasady będą określone w treści zmienionej umowy K Holdings. Zasadniczo będą się na nią składały następujące czynności:

 1. podjęcie przez Zarząd spółki K Holdings pisemnej uchwały, która:
  1. zatwierdza Umorzenie Udziałów K Holdings;
  2. określa wysokość wynagrodzenia za umarzane udziały i sposób płatności (np. gotówka, weksel, itp.);
  3. przewiduje anulowanie wszelkich świadectw udziałowych związanych z umarzanymi udziałami oraz zmianę w rejestrze udziałów w spółce;
  4. dotyczy fikcji wypłaty dywidendy (ang. „deemed dividend”), zgodnie z przedstawionym niżej opisem;
 2. uzyskanie oświadczenia członka kierownictwa, że umorzenie udziałów nie spowoduje niewypłacalności K Holdings.
 3. uzyskanie potwierdzenia o rezygnacji przez udziałowca z zawiadomienia go o planowanym umorzeniu udziałów (ang. „waiver of notice of redemption”) – jeżeli to zawiadomienie jest wymagane.
 4. wypłata wynagrodzenia za umarzane udziały na rzecz udziałowca K Holdings;
 5. przekazanie przez udziałowca i anulowanie świadectw udziałów w K Holdings, dotyczących umarzanych udziałów.
 6. uzyskanie od udziałowca pokwitowania zapłaty wynagrodzenia za umarzane udziały.
 7. aktualizacja danych w centralnym rejestrze papierów wartościowych w celu odzwierciedlenia Umorzenia Udziałów K Holdings.

Umorzenie obejmuje nabycie własnych udziałów przez spółkę.

Nie wyklucza się, że zaistnieją pewne odstępstwa od wyżej opisanej standardowej procedury umorzenia udziałów, jednak nie powinny one mieć znaczenia dla oceny konsekwencji skutków prawnych podejmowanych działań.

Skutki podatkowe wg prawa kanadyjskiego:

Niezależnie od formy prawnej w jakiej zostanie dokonane Umorzenie Udziałów K Holdings, dla kanadyjskich celów podatkowych, przychody osiągnięte przez Podmiot K z Umorzenia Udziałów w K Holdings (pomniejszone o aktualną wartość kapitału wpłaconego do K Holdings) powinny zostać zaklasyfikowane jako tzw. hipotetyczna (fikcyjna) dywidenda (ang. „deemed dividend”) wypłacona przez K Holdings Podmiotowi K, w kwocie osiągniętej z tytułu Umorzenia Udziałów K Holdings. Taka fikcyjna dywidenda byłaby wykazana jako dochód Podmiotu K, lecz będzie ona podlegać odliczeniu w całości, jako otrzymana od innej spółki kanadyjskiej.

Wnioskodawca nie wyklucza jednak, że dla celów podatkowego rozliczenia Umorzenia Udziałów K Holdings w Kanadzie, może dojść do zmiany klasyfikacji kwoty uzyskanych z tego tytułu przychodów na przychody ze zbycia (co oznaczałoby rozliczenie transakcji jako dochodów kapitałowych). W takim przypadku opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka osiągniętego wynagrodzenia z tytułu Umorzenia Udziałów K Holdings ponad podstawę kosztową udziałów w K Holdings posiadanych przez Podmiot K. Zgodnie z kanadyjskimi zasadami prawa podatkowego, połowa takiego zysku kapitałowego jest uwzględniana (wraz z połową ewentualnych innych zysków/strat kapitałowych w roku podatkowym) w kalkulacji tzw. podatkowego zysku kapitałowego (ang. „taxable capital gain”), który jest opodatkowany podatkiem dochodowym, razem z innymi dochodami podatkowymi danego podatnika, stawką 26%. Wnioskodawca zaznaczył jednak, że zakładana kwota wynagrodzenia otrzymana z tytułu Umorzenia Udziałów K Holdings może być niższa niż podstawa kosztowa wskazana powyżej.

Planowane jest, że uregulowanie zobowiązań z tytułu Umorzenia Udziałów Spółki F oraz Umorzenia Udziałów K Holdings nastąpi w formie potrącenia przysługującego wynagrodzenia z inną należnością/zobowiązaniem lub zostanie dokonane w formie wielostronnej kompensaty. Niewykluczone są jednak inne formy uregulowania w tym m.in. poprzez zapłatę gotówką lub wekslem lub w formie zbliżonej do mechanizmu przekazu.

Planowane jest, że wszystkie powyższe kroki będą mieć miejsce do końca 2017 r., choć zakres i kolejność zależą od uwarunkowań biznesowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dla potrzeb ustalenia dochodu o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w sytuacji uznania Podmiotu K za zagraniczną spółkę kontrolowaną, Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania przychodu wynikającego z Umorzenia Udziałów K Holdings wyłącznie w wartości nadwyżki wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały ponad wartość pomniejszającą ten przychód zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT (tj. koszt nabycia lub objęcia), a w przypadku gdyby kwota pomniejszająca przychód była wyższa niż otrzymane wynagrodzenie za umorzone udziały w wyniku Umorzenia Udziałów K Holdings nie powstanie przychód Podmiotu K dla celów art. 24a ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dla potrzeb ustalenia dochodu o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w sytuacji uznania Podmiotu K za zagraniczną spółkę kontrolowaną, Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania przychodu wynikającego z Umorzenia Udziałów K Holdings wyłącznie w wartości nadwyżki wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały ponad wartość pomniejszającą ten przychód zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT (tj. koszt nabycia lub objęcia); w przypadku zaś gdyby kwota pomniejszająca przychód była wyższa niż otrzymane wynagrodzenie za umorzone udziały, w wyniku Umorzenia Udziałów K Holdings nie powstanie przychód Podmiotu K dla celów art. 24a ustawy o CIT.

W sytuacji, gdy Podmiot K będzie stanowić zagraniczną spółkę kontrolowaną, Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej zgodnie z brzmieniem art. 24a ust. 6 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 24a ust. 4 ustawy o CIT, podstawę opodatkowania, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 8 albo 9, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej;
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Zgodnie ze przedstawionymi w opisie zdarzenia przyszłego przepisami BCBCA, spółki mogą umarzać udziały, odkupować udziały lub nabywać je w inny sposób. W niniejszym przypadku planowana jest odpowiednia zmiana umowy spółki K Holdings przed Umorzeniem Udziałów K Holdings w taki sposób, że takie umorzenie opisane w opisie zdarzenia przyszłego stanie się dopuszczalne.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dla ustalenia konsekwencji podatkowych na gruncie ustawy o CIT związanych z Umorzeniem Udziałów K Holdings, Wnioskodawca powinien stosować przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Oznacza to, że wyłącznie nadwyżka wartości otrzymanej kwoty majątku ponad koszty nabycia lub objęcia udziałów (akcji) traktowana jest jako przychód (dochód).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, nie można wykluczyć, iż na moment Umorzenia Udziałów K Holdings, historyczne koszty nabycia/objęcia udziałów w K Holdings będą wyższe niż cena uzyskana w zamian za umarzane udziały. W takiej sytuacji Umorzenie Udziałów K Holdings nie będzie skutkowało powstaniem przychodu dla celów art. 24a ustawy o CIT.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, traktowanie podatkowe byłoby analogiczne również w przypadku uznania, że Umorzenie Udziałów K Holdings powinno być traktowane jak zbycie udziałów w celu ich umorzenia, gdyż art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT, obejmuje wprost również taką sytuację.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, dla potrzeb ustalenia dochodu o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w sytuacji uznania Podmiotu K za zagraniczną spółkę kontrolowaną, Wnioskodawca będzie obowiązany do rozpoznania przychodu wynikającego z Umorzenia Udziałów K Holdings wyłącznie w wartości nadwyżki wynagrodzenia otrzymanego za umorzone udziały, a wartością pomniejszającą ten przychód zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT (tj. koszt nabycia lub objęcia); w przypadku zaś gdyby kwota pomniejszająca przychód była wyższa niż otrzymane wynagrodzenie za umorzone udziały, w wyniku Umorzenia Udziałów K Holdings nie powstanie przychód Podmiotu K dla celów art. 24a ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1, 2 oraz 4-8 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.