IBPB-1-3/4510-595/16/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych przez Wnioskodawcę w zamian za wkład niepieniężny.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest właścicielem wysoko wartościowych składników majątku, w tym także wartości niematerialnych i prawnych (dalej: „Aktywa”).

W przyszłości Wnioskodawca zamierza wnieść wszystkie lub część posiadanych Aktywów jako wkład niepieniężny (aport) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: „Spółka”). Przedmiotem wkładu nie będzie przedsiębiorstwo ani zorganizowana część przedsiębiorstwa. W zamian za wniesienie do Spółki jako wkładu niepieniężnego (aportu) Aktywów, Wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, których łączna wartość nominalna może być niższa od wartości rynkowej wnoszonych do Spółki Aktywów. W takim przypadku nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) Aktywów ponad łączną wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

Umowa Spółki oraz uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego i umowa przenosząca własność przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Aktywów na Spółkę, będą wskazywały wartość Aktywów ustaloną na podstawie zewnętrznej, niezależnej wyceny, która będzie wartością rynkową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport...

Zdaniem Wnioskodawcy, jego przychodem z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych w zamian za ten aport.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Ustawodawca w art. 4a Ustawy CIT zawarł definicje legalne pojęć i zwrotów użytych w tej ustawie. I tak stosownie do punktu 21 tego artykułu, przez spółkę należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem CIT. Ustawodawca nie zawarł jednak w Ustawie CIT definicji legalnej wyrażenia „nominalna wartość”. W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu określenia zakresu znaczeniowego „nominalnej wartości” dla potrzeb określenia wysokości przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, odwołać się należy do wykładni systemowej zewnętrznej, odwołującej się do uregulowań prawa handlowego. Stosownie bowiem do art. 157 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm., winno być: Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, a zgodnie z art. 304 § 1 pkt 5 KSH, statut spółki akcyjnej powinien określać wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela. Zatem wartość nominalna udziału/akcji to wartość wynikająca z umowy lub statutu spółki. Jest to – co do zasady – wartość stała (z zastrzeżeniem przewidzianych w KSH procedur podwyższenia lub obniżenia wartości nominalnej udziału/akcji w związku z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego).

Na gruncie uregulowań prawa handlowego obejmowanie udziałów/akcji powyżej wartości nominalnej jest w pełni dopuszczalne. Przepis art. 154 § 3 KSH oraz art. 309 § 1 KSH, zabraniają jedynie, by odpowiednio udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcje w spółce akcyjnej były obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, tj. by wartość rynkowa wkładu (cena emisyjna) była niższa niż wartość nominalna udziałów/akcji. Praktyką zgodną z prawem i często spotykaną w obrocie gospodarczym jest emitowanie udziałów/akcji z nadwyżką emisyjną, gdzie wartość rynkowa wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów/akcji. Określenie wartości nominalnej udziałów/akcji otrzymywanych w zamian za wkład jest kwestią ustalenia pomiędzy stronami transakcji odpowiedniego parytetu. Strony mogą ustalić, że wartość udziałów/akcji dla potrzeb rozliczenia aportu jest wyższa od ich wartości nominalnej. Różnica pomiędzy tak ustaloną łączną wartością emisyjną otrzymywanych udziałów/akcji (odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu wkładu) a łączną wartością nominalną tych udziałów/akcji (agio) zostaje wówczas odniesiona na kapitał zapasowy spółki.

Wymaga podkreślenia, że gdy wartość przedmiotu wkładu, czyli świadczenia ekwiwalentnego w zamian za uzyskane udziały/akcje, jest większa od łącznej wartości nominalnej uzyskanych udziałów/akcji i ta nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki otrzymującej aport, to nie oznacza to uzyskania przez podmiot obejmujący udziały/akcje w tej spółce jakiegokolwiek przysporzenia w tym zakresie. Wartość alokowana na kapitał zapasowy stanie się bowiem własnością spółki otrzymującej aport i będzie pozostawiona do jej wyłącznej dyspozycji.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, podatnik zobowiązany jest na podstawie art. 12 ust 1 pkt 7 Ustawy CIT, wykazać jako przychód z objęcia udziałów/akcji w zamian za wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa) łączną wartość nominalną objętych udziałów/akcji. Ustawodawca nie przewidział wyjątku dla sytuacji, w której udziały/akcje byłyby obejmowane powyżej ich wartości nominalnej.

Przedstawiona przez Wnioskodawcę interpretacja art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, pozostająca w zgodzie z uregulowaniami KSH, pozostaje również zgodna z rezultatami wykładni systemowej wewnętrznej pozostałych uregulowań Ustawy CIT. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1k pkt 1 Ustawy CIT, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów/akcji, wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli udziały/akcje, wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Zaprezentowana powyżej interpretacja przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT jest również zgodna z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT, mocą którego wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Z zestawienia art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 15 ust. 1k pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy CIT, wyłania się w pełni spójne stanowisko ustawodawcy, zgodnie z którym wartość podlegająca opodatkowaniu w momencie objęcia udziałów/akcji (tj. wartość nominalna udziałów/akcji objętych w zamian za aport inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) jest jednocześnie kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów/akcji i jest także podstawą dla spółki otrzymującej wkład do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Wnioskodawca ponadto zauważa, że tożsame stanowisko zostało wielokrotnie potwierdzane w licznych interpretacjach indywidualnych, m. in. przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 maja 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-246/16/MS,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 stycznia 2016 r., sygn. IBPB-1-2/4510-747/15/AK,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2015 r., sygn. IPPB3/4510-873/15-2/MC,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2015 r., sygn. IBPBII/2/415-1179/14/NG,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBII/2/4511-12/15/NG,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2015 r., sygn. IBPB-1-3/4510-688/15/APO.

Jednocześnie, Wnioskodawca wskazał, że Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów wydał w 20 lipca 2015 r. wyrok (sygn. akt II FSK 1772/13), w którym wskazano, że organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów (akcji) w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji). Oznacza to, że ta część wartości rynkowej przedmiotu wkładu, która zostanie ujęta na kapitale zapasowym spółki otrzymującej aport, powinna być neutralna podatkowo na gruncie CIT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przychodem z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objętych w zamian za ten aport przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Skutki podatkowe wynikające z wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki regulują przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Źródłem powstania przychodu opisanego w ww. przepisie, powstającego po stronie podmiotu wnoszącego aport jest objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkłady niepieniężne (aporty), z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przychodem wskazanym w tym przepisie jest nominalna, a więc zadeklarowana w umowie lub w statucie, wartość udziałów (akcji).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w przyszłości Wnioskodawca zamierza wnieść wszystkie lub część posiadanych Aktywów jako wkład niepieniężny do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem wkładu nie będzie przedsiębiorstwo, ani zorganizowana część przedsiębiorstwa. W zamian za wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego, Wnioskodawca obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki, których łączna wartość nominalna może być niższa od wartości rynkowej wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny Aktywów. Nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny Aktywów ponad łączną wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. Umowa Spółki oraz uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego i umowa przenosząca własność przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Aktywów na Spółkę, będą wskazywały wartość Aktywów ustaloną na podstawie zewnętrznej, niezależnej wyceny, która będzie wartością rynkową.

Odnosząc powyższe uwarunkowania prawne do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Aktywów po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy. Przychód ten będzie równy – stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 updop – wartości nominalnej udziałów objętych w Spółce.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.