IBPB-1-3/4510-392/16/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą na tym terytorium nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”).

Wnioskodawca przewiduje, że w najbliższym czasie do Spółki przystąpi co najmniej jeden nowy wspólnik, będący spółką z siedzibą na terytorium Republiki Cypru i podlegającą tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka cypryjska”).

Wnioskodawca przewiduje, że następnie może nastąpić umorzenie udziałów posiadanych przez Spółkę cypryjską w kapitale Spółki (Wnioskodawcy).

W takim wypadku, umorzenie zostałoby przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). W szczególności, wskazane umorzenie dokonane zostałoby za zgodą Spółki cypryjskiej w drodze nabycia udziałów przez Wnioskodawcę w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne). Umorzenie zostałoby dokonane bez wynagrodzenia, na co wspólnik (Spółka cypryjska) wyraziłaby zgodę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zasady umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy KSH. Zgodnie z art. 199 § 1 ww. ustawy, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

W myśl art. 199 § 2 KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie.

Stosownie natomiast do art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Ustawodawca określił również, że umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego (art. 199 § 6 KSH). W razie zaś umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego (art. 199 § 7 KSH).

Umorzenie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje unicestwieniem praw udziałowych przysługujących wspólnikowi związanych z posiadaniem przez niego udziału. Umorzenie jest więc sposobem zakończenia bytu prawnego i skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych oraz korporacyjnych przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o CIT, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ocena skutków podatkowych umorzenia przez spółkę własnych udziałów bez wynagrodzenia wymaga rozważenia, czy w związku z tą czynnością po stronie spółki powstanie przychód podatkowy oraz koszty uzyskania przychodów.

W art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT zawarto otwarty katalog przychodów, wskazując w szczególności na:

  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (pkt 1),
  • wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (...) (pkt 2),
  • wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (...) (pkt 3).

Niezależnie od faktu, że określony w art. 12 ustawy, katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest katalogiem wyczerpującym, umorzenie przez spółkę kapitałową własnych udziałów bez wynagrodzenia nie powoduje powstania przychodu po stronie tej spółki. Spółka bowiem, w sensie ekonomicznym i prawnym, nic z tego tytułu nie uzyskuje (nie następuje po jej stronie żadne przysporzenie majątkowe).

Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie skutkuje w szczególności umorzeniem zobowiązań spółki wobec wspólników, gdyż nabycie lub objęcie przez wspólników udziału w spółce kapitałowej nie powoduje powstania po stronie spółki zobowiązania finansowego wobec tych wspólników – z posiadanymi udziałami wiążą się jedynie określone prawa majątkowe i korporacyjne, niebędące jednakże prostymi roszczeniami o świadczenie pieniężne lub innego rodzaju.

Umorzenia udziałów nie można zatem utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT.

Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie oznacza również spełnienia żadnej z przesłanek zawartych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż nie wiąże się z otrzymaniem przez spółkę jakiegokolwiek świadczenia.

Wnioskodawca wskazał, że prezentowane przez niego stanowisko znajduje szeroką aprobatę i potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Wskazał przykładowo na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 grudnia 2015 r. (znak: ILPB3/4510-1-460/15-3/EK), oraz na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 grudnia 2015 r. (znak: IBPB-1-2/4510-600/15/AK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.