IBPB-1-3/4510-392/16/TS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IBPB-1-3/4510-392/16/TSinterpretacja indywidualna
  1. Cypr
  2. akcja
  3. przychód
  4. udział
  5. umorzenie akcji
  6. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 maja 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą na tym terytorium nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”).

Wnioskodawca przewiduje, że w najbliższym czasie do Spółki przystąpi co najmniej jeden nowy wspólnik, będący spółką z siedzibą na terytorium Republiki Cypru i podlegającą tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka cypryjska”).

Wnioskodawca przewiduje, że następnie może nastąpić umorzenie udziałów posiadanych przez Spółkę cypryjską w kapitale Spółki (Wnioskodawcy).

W takim wypadku, umorzenie zostałoby przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). W szczególności, wskazane umorzenie dokonane zostałoby za zgodą Spółki cypryjskiej w drodze nabycia udziałów przez Wnioskodawcę w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne). Umorzenie zostałoby dokonane bez wynagrodzenia, na co wspólnik (Spółka cypryjska) wyraziłaby zgodę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zasady umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy KSH. Zgodnie z art. 199 § 1 ww. ustawy, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

W myśl art. 199 § 2 KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie.

Stosownie natomiast do art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Ustawodawca określił również, że umorzenie udziału z czystego zysku nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego (art. 199 § 6 KSH). W razie zaś umorzenia wymagającego obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego (art. 199 § 7 KSH).

Umorzenie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje unicestwieniem praw udziałowych przysługujących wspólnikowi związanych z posiadaniem przez niego udziału. Umorzenie jest więc sposobem zakończenia bytu prawnego i skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych oraz korporacyjnych przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy o CIT, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ocena skutków podatkowych umorzenia przez spółkę własnych udziałów bez wynagrodzenia wymaga rozważenia, czy w związku z tą czynnością po stronie spółki powstanie przychód podatkowy oraz koszty uzyskania przychodów.

W art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT zawarto otwarty katalog przychodów, wskazując w szczególności na:

  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (pkt 1),
  • wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (...) (pkt 2),
  • wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (...) (pkt 3).

Niezależnie od faktu, że określony w art. 12 ustawy, katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest katalogiem wyczerpującym, umorzenie przez spółkę kapitałową własnych udziałów bez wynagrodzenia nie powoduje powstania przychodu po stronie tej spółki. Spółka bowiem, w sensie ekonomicznym i prawnym, nic z tego tytułu nie uzyskuje (nie następuje po jej stronie żadne przysporzenie majątkowe).

Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie skutkuje w szczególności umorzeniem zobowiązań spółki wobec wspólników, gdyż nabycie lub objęcie przez wspólników udziału w spółce kapitałowej nie powoduje powstania po stronie spółki zobowiązania finansowego wobec tych wspólników – z posiadanymi udziałami wiążą się jedynie określone prawa majątkowe i korporacyjne, niebędące jednakże prostymi roszczeniami o świadczenie pieniężne lub innego rodzaju.

Umorzenia udziałów nie można zatem utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy o CIT.

Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie oznacza również spełnienia żadnej z przesłanek zawartych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż nie wiąże się z otrzymaniem przez spółkę jakiegokolwiek świadczenia.

Wnioskodawca wskazał, że prezentowane przez niego stanowisko znajduje szeroką aprobatę i potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego. Wskazał przykładowo na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 grudnia 2015 r. (znak: ILPB3/4510-1-460/15-3/EK), oraz na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 grudnia 2015 r. (znak: IBPB-1-2/4510-600/15/AK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.