IBPB-1-3/4510-241/15/AW | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów otrzymanych w formie aportu w ramach tzw. wymiany udziałów
IBPB-1-3/4510-241/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. udział
  3. wartość nominalna
  4. wymiana udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów otrzymanych w formie aportu w ramach tzw. wymiany udziałów (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów otrzymanych w formie aportu w ramach tzw. wymiany udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) zamierza w przyszłości nabyć udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka Zależna”). Spółka nabędzie udziały Spółki Zależnej w wyniku wniesienia udziałów Spółki Zależnej do Spółki jako aportu. Aport ten zostałby wniesiony przez dwóch wspólników Spółki Zależnej, posiadających udziały Spółki Zależnej (dalej: „Wspólnicy”). Wspólnicy łącznie będą posiadać 100% udziałów w Spółce Zależnej. Natomiast indywidualnie żaden ze Wspólników nie będzie dysponować pakietem udziałów Spółki Zależnej zapewniających bezwzględną większość głosów w Spółce Zależnej. Wspólnicy wnieśliby swoje udziały w Spółce Zależnej w efekcie podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki jednej uchwały o podwyższeniu jej kapitału zakładowego, w jednym dniu. Przed dniem wniesienia aportu Spółka nie będzie posiadać żadnych udziałów Spółki Zależnej. Zatem, Wspólnicy na dzień wnoszenia do Spółki udziałów Spółki Zależnej jako aportu posiadać będą łącznie bezwzględną większość głosów w Spółce Zależnej. Wspólnicy Spółki Zależnej wniosą do Spółki wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółce Zależnej. W wyniku wniesienia aportu przez Wspólników Spółka nabędzie udziały Spółki Zależnej zapewniające jej bezwzględną większość praw głosu w Spółce Zależnej (100%). Aport zostanie wniesiony przez Wspólników w zamian za udziały Spółki. Przedstawiona wymiana udziałów skutkować będzie podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, który zostanie zarejestrowany w KRS. W konsekwencji, Wspólnicy obejmą udziały Spółki. Na dzień wnoszenia aportu zarówno Spółka, jak i Spółka Zależna będą spółkami już istniejącymi i zarejestrowanymi w KRS. W związku z tym, wniesienie aportu do Spółki w postaci udziałów Spółki Zależnej nie będzie skutkować utworzeniem Spółki, ale wyłącznie podwyższeniem jej kapitału zakładowego. Miejscem siedziby zarówno Spółki Zależnej, jak i Spółki jest Polska i w Polsce spółki te podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wspólnicy wnoszący udziały Spółki Zależnej do Spółki to polscy rezydenci podatkowi, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce. Udziały w Spółce nie będą obejmowane przez Wspólników wraz z zapłatą przez Spółkę jakichkolwiek kwot na ich rzecz. Innymi słowy w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Zależnej Wspólnicy obejmą wyłącznie udziały Spółki wyemitowane w związku z podwyższeniem jej kapitału zakładowego. Nie otrzymają oni zatem od Spółki żadnych świadczeń pieniężnych (zapłaty).

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości może dokonać odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej objętych w wyniku wniesienia aportu przez Wspólników.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Co będzie kosztem uzyskania przychodów, jeśli dojdzie do odpłatnego zbycia (np. do sprzedaży) przez Spółkę udziałów Spółki Zależnej nabytych w wyniku opisanej we wniosku operacji polegającej na wniesieniu aportu przez Wspólników... Czy kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna udziałów Spółki wydanych przez Spółkę Wspólnikom w zamian za aport... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość nominalna udziałów wydanych Wspólnikom. Innymi słowy, jeśli dojdzie do odpłatnego zbycia udziałów Spółki Zależnej (np. do ich sprzedaży) za koszt uzyskania przychodów Spółka powinna uznać wartość nominalną udziałów, jakie wydała Wspólnikom w zamian za wniesiony aport.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., zwanej dalej: „Ustawa CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 Ustawy CIT, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Stosownie zaś do art. 7 ust. 2 Ustawy CIT, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a Ustawy CIT, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Nie ulega wątpliwości, że wynagrodzenie z odpłatnego zbycia (np. sprzedaży) udziałów Spółki Zależnej będzie stanowić dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu. Stanowi o tym wprost art. 14 ust. 1 Ustawy CIT zdanie pierwsze, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie.

Mając jednak na uwadze zapisy zacytowanego wyżej art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy CIT, aby ustalić dochód Spółka musi również rozpoznać koszty uzyskania przychodów. Należy przy tym zauważyć, że Ustawa CIT zawiera przepisy szczególne regulujące zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w wypadku odpłatnego zbycia udziałów nabytych w ramach procedury tzw. wymiany udziałów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W związku z powyższym, jeśli dana spółka dokonuje sprzedaży udziałów innej spółki nabytych w ramach tzw. wymiany udziałów, wówczas koszt uzyskania przychodów ustala w wysokości wartości nominalnej swoich udziałów, które wydała w zmian za aport, którego przedmiotem były udziały tej innej spółki. Jak była o tym mowa Spółka uważa, że operacja nabycia przez nią udziałów Spółki Zależnej będzie spełniać przesłanki pozwalające na uznanie jej za wymianę udziałów. Dlatego też, w przypadku sprzedaży przez Spółkę udziałów w Spółce Zależnej nabytych w wyniku wniesienia aportu przez Wspólników, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Wspólnikom w zamian za aport w postaci udziałów Spółki Zależnej.

Spółka pragnie zwrócić uwagę, że jej stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach podatkowych, przykładowo:

-w interpretacji z 8 marca 2013 r., znak IPTPB3/423-452/12-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi postanowił że: W przyszłości, Wnioskodawca oraz Spółka I. planują wykonać transakcję polegającą na wniesieniu przez Spółkę I. całości udziałów w Spółce N. do Wnioskodawcy w zamian za udziały Wnioskodawcy. Strony nie przewidują dopłat w gotówce w związku z pionowaną transakcją. Transakcja pomiędzy Spółką I. a Wnioskodawcą odbędzie się na warunkach przewidzianych w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT jako „wymiana udziałów”. W wyniku wymiany udziałów, Wnioskodawca jako spółka nabywająca udziały w Spółce N. stanie się jej jedynym udziałowcem. Po przeprowadzeniu transakcji wymiany udziałów, Wnioskodawca planuje sprzedaż udziałów w Spółce N.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powyższego przepisu wynika, że jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały (akcje) drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały (akcje), to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce za wymienione udziały.

Reasumując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego tut. Organ w świetle art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stoi na stanowisku, iż Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży udziałów otrzymanych w wyniku wymiany udziałów w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych w zamian za otrzymane udziały.

-w interpretacji z 25 lipca 2013 r., sygn. ILPB3/423-209/13-2/KS Dyrektor Izb Skarbowej w Poznaniu postanowił: Skoro w ramach opisanej transakcji wymiany udziałów spółką nabywającą będzie Spółka, to w przypadku odpłatnego zbycia przez Nią udziałów nabytych w drodze wymiany udziałów, powinna Ona ustalić koszt uzyskania przychodu na poziomie wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych udziałowcowi spółki z o.o. w zamian za otrzymany wkład niepieniężny w postaci udziałów sp. z o. o. (...) Reasumując, w świetle powyższych przepisów, uznać należy, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w sp. z o.o. Wnioskodawca będzie uprawniany da rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcowi (osobie fizycznej), w zamian za aport udziałów sp. z o.o. (powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce).

Analogiczne wnioski płyną również z interpretacji tut. Organu - Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 kwietnia 2015 r., znak IBPBI/2/4510-393/15/PC, jak również z interpretacji:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi

na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.