IBPB-1-3/4510-226/16/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom, w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej ew. w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej, powiększonej o zapłatę w gotówce.
IBPB-1-3/4510-226/16/WLKinterpretacja indywidualna
  1. koszt
  2. udział
  3. wartość nominalna
  4. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 marca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom, w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej ewentualnie w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej, powiększonej o zapłatę w gotówce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom, w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej ewentualnie w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej, powiększonej o zapłatę w gotówce.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółka kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym. W przyszłości planowane jest, że Spółka zostanie wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, która będzie posiadała siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka kapitałowa”).

Niewykluczone, że w przyszłości w drodze aportu dokonanego przez udziałowców Spółki, osób fizycznych będących polskimi rezydentami podatkowymi (zwani dalej: „Udziałowcy”), Spółka otrzyma kolejne udziały w Spółce kapitałowej.

Udziały Spółki kapitałowej zostaną wniesione przez Udziałowców do Spółki po ich wartości rynkowej w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, tj. w zamian za nabyte przez Spółkę udziały w Spółce kapitałowej, Spółka wyda Udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych udziałów w Spółce kapitałowej lub ewentualnie udziały własne o wartości niższej od wartości rynkowej otrzymanych udziałów w Spółce kapitałowej wraz z zapłatą w gotówce w wysokości jednak nieprzekraczającej 10% wartości nominalnej własnych udziałów (tj. będą miały miejsce tzw. dopłaty w gotówce).

W wyniku wymiany udziałów cała wartość rynkowa udziałów w Spółce kapitałowej zostanie wniesiona na kapitał zakładowy Spółki. W rezultacie wymiany udziałów Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej.

Opisana powyżej transakcja będzie stanowiła zatem wymianę udziałów w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawy CIT”), w ramach której Spółka otrzyma udziały Spółki kapitałowej w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. W opisanym bowiem przypadku dojdzie do spełnienia warunków, tj.

  1. podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka, Udziałowcy oraz Spółka kapitałowa, podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. w wyniku dokonanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce kapitałowej;
  3. w wyniku dokonanej transakcji Spółka wyda Udziałowcom własne udziały wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego (i ew. dokona ponadto dopłat w gotówce na rzecz Udziałowców).

Niewykluczonym jest, że Spółka w przyszłości dokona zbycia udziałów nabytych w Spółce kapitałowej.

W świetle powyższego, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia posiadanych przez Spółkę udziałów w Spółce kapitałowej, które zostaną nabyte w ramach wyżej opisanej transakcji wymiany udziałów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom, w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej ew. w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej, powiększonej o zapłatę w gotówce...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej nabytych przez Spółkę w ramach transakcji „wymiany udziałów”, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej, ew. w wysokości nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej powiększonej o zapłatę w gotówce.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT.

W świetle powyższych regulacji podatnik dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te jednak - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d. tj. zapłatę w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów – są jednak kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W tym miejscu Wnioskodawca podkreśla, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, planowane nabycie przez Spółkę udziałów w Spółce kapitałowej dokonane zostanie w ramach transakcji (wymiany), o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Zaznaczyć również należy, że ewentualna zapłata w gotówce, która może potencjalnie zostać dokonana przez Spółkę na rzecz Udziałowców celem wyrównania różnicy pomiędzy wartością rynkową udziałów w Spółce kapitałowej a udziałami wydanymi przez Spółkę, nie przekroczy 10% wartości nominalnej własnych udziałów, wydanych przez Spółkę.

Zestawienie powyższej regulacji z opisanym zdarzeniem przyszłym prowadzi zatem do wniosku, że w momencie odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów Spółki kapitałowej, koszt uzyskania przychodu Spółki powinien zostać ustalony w wysokości wartości nominalnej udziałów wyemitowanych na rzecz Udziałowców w związku z nabyciem udziałów Spółki kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów lub ewentualnie w wysokości wartości nominalnej udziałów wyemitowanych na rzecz Udziałowców w związku z nabyciem udziałów Spółki kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów powiększonej/skorygowanej o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d Ustawy CIT.

Niezależnie od literalnej wykładni powyższych przepisów na takie ich rozumienie wskazuje również wykładnia autentyczna art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT. Przedmiotowy przepis wprowadzony został ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W odniesieniu do przedmiotowego przepisu, w treści Założeń Ministerstwa Finansów z 19 maja 2010 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że Należy zatem wprowadzić przepis określający wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów.

Mając na uwadze, że zarówno wykładnia literalna jak i autentyczna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT prowadzą do wniosku, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółce kapitałowej, nabytych przez Spółkę w ramach transakcji „wymiany udziałów”, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom w zamian za aport w postaci udziałów w Spółce kapitałowej (ewentualnie skorygowanej/powiększonej o zapłatę w gotówce w wysokości jednak nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów), a Wnioskodawca zwraca się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez niego stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

Poprawność stanowiska Wnioskodawcy znajduje również potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych. Tytułem przykładu, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 19 sierpnia 2014 r. (sygn. ILPB3/423-255/14-2/KS) stwierdził, że: (...) w przypadku odpłatnego zbycia udziałów łub akcji spółki kapitałowej nabytych w ramach wymiany udziałów, Spółka winna ustalić wartość kosztu uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcowi w zamian za aport udziałów lub akcji (powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce.

Powyżej przedstawione stanowisko znajduje również potwierdzenie w takich pismach organów podatkowych jak m.in. w:

Reasumując, w sytuacji sprzedaży udziałów w Spółce kapitałowej nabytych przez Spółkę w ramach transakcji „wymiany udziałów”, Spółka będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej, ew. w wysokości nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom w zamian za aport udziałów Spółki kapitałowej powiększonej o zapłatę w gotówce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zakresem wyznaczonym przez zadane we wniosku pytanie, nie była kwestia ustalenia, czy opisana transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Okoliczność ta zastała przyjęta jako element opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.