IBPB-1-3/4510-191/16/TS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów Spółki PL pełnej wartości wierzytelności przeniesionych na Sprzedawcę na poczet części ceny nabycia tych udziałów, a więc zarówno wierzytelności do otrzymania zwrotu kapitału pożyczki jak i odsetek od pożyczki?
IBPB-1-3/4510-191/16/TSinterpretacja indywidualna
 1. cesja wierzytelności
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odsetki
 4. sprzedaż udziałów
 5. udział
 6. wierzytelność
 7. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 23 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów Spółki PL pełnej wartości wierzytelności przeniesionych na Sprzedawcę na poczet części ceny nabycia tych udziałów, a więc zarówno wierzytelności do otrzymania zwrotu kapitału pożyczki jak i odsetek od pożyczki (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów Spółki PL pełnej wartości wierzytelności przeniesionych na Sprzedawcę na poczet części ceny nabycia tych udziałów, a więc zarówno wierzytelności do otrzymania zwrotu kapitału pożyczki jak i odsetek od pożyczki.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka (dalej również jako: „Wnioskodawca”) zawarła w styczniu 2016 r. ze spółką mającą swoją siedzibę na Cyprze (dalej: „Sprzedawca”) umowę nabycia udziałów w polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka PL”). W umowie sprzedaży udziałów postanowiono, że Sprzedawca sprzeda Wnioskodawcy określoną ilość udziałów w kapitale zakładowym Spółki PL za cenę 5.000.000 zł.

Część ceny nabycia udziałów (2.993.392,05 zł) miała zostać zapłacona przez Wnioskodawcę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Na poczet pozostałej części ceny Wnioskodawca przeniósł na rzecz Sprzedawcy przysługujące mu wierzytelności w kwocie 2.006.607,95 zł wraz z wszelkimi prawami związanymi z tymi wierzytelnościami. Przelew wierzytelności zrodził ten skutek, że Wnioskodawca został zwolniony z długu, wynikającego z nabycia udziałów, wobec kwoty 2.006.607,95 zł, a więc wobec kwoty pokrytej w formie przelewu wierzytelności.

Wierzytelności Wnioskodawcy, cedowane na rzecz Sprzedawcy, obejmują:

 • wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej polskiej spółce akcyjnej w kwocie 1.003.914,25 zł, w tym 990.000 zł z tytułu kwoty głównej oraz 13.914,25 zł z tytułu odsetek naliczonych (lecz niezapłaconych) na dzień podpisania umowy przelewu wierzytelności;
 • wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 1.002.693,70 zł, w tym 990.000 zł z tytułu kwoty głównej oraz 12.693,70 zł z tytułu odsetek naliczonych (lecz niezapłaconych) na dzień podpisania umowy przelewu wierzytelności.

Wnioskodawca nie wyklucza, że udziały w Spółce PL zostaną w przyszłości sprzedane przez Wnioskodawcę. W związku z tym, Wnioskodawca zainteresowany jest potwierdzeniem sposobu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów Spółki PL.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów Spółki PL pełnej wartości wierzytelności przeniesionych na Sprzedawcę na poczet części ceny nabycia tych udziałów, a więc zarówno wierzytelności do otrzymania zwrotu kapitału pożyczki jak i odsetek od pożyczki... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów Spółki PL pełnej wartości wierzytelności przeniesionych na Sprzedawcę na poczet części ceny nabycia tych udziałów, a więc zarówno wierzytelności do otrzymania zwrotu kapitału pożyczki jak i odsetek od pożyczki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT stanowi natomiast, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Jak wynika z powołanych regulacji, na gruncie ustawy o CIT, wydatki ponoszone na nabycie udziałów w spółkach kapitałowych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w momencie nabycia tych udziałów. Wydatki te mogą natomiast stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie późniejszej sprzedaży udziałów. Ustawodawca nie wyklucza zatem definitywnie wydatków poniesionych na nabycie udziałów z katalogu kosztów uzyskania przychodów, lecz jedynie odsuwa w czasie dopuszczalność odliczenia poniesionych wydatków do momentu zbycia udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie sprzedaży udziałów Spółki PL będzie uprawniony on do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty 5.000.000 zł, a więc kwoty odpowiadającej cenie nabycia udziałów Spółki PL (oczywiście, do kosztów będą mogły zostać zaliczone również inne wydatki poniesione na nabycie udziałów Spółki PL, takie jak np. podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy nabyciu tych udziałów, niemniej jednak dopuszczalność zaliczenia do kosztów podatkowych tych innych wydatków nie jest przedmiotem niniejszego wniosku). Fakt, że część ceny nabycia udziałów została uregulowana w drodze przelewu wierzytelności, nie ma w tym zakresie żadnego znaczenia.

W szczególności, z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT wynika, że w momencie sprzedaży udziałów do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone wszelkie wydatki poniesione uprzednio na nabycie tych udziałów. Przepis nie formułuje w tym zakresie żadnych dodatkowych wymogów, np. wymogu, aby wydatki poniesione na zakup udziałów zostały zapłacone w formie pieniężnej. Z tego powodu, do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów można zaliczyć wszelkie wartości majątkowe, które zostały uprzednio przeznaczone na nabycie udziałów, bez względu na ich formę (np. przelew środków pieniężnych, przelew wierzytelności, przekazanie prawa własności rzeczy, itd.).

Odnosząc powyższe uwagi do sytuacji Wnioskodawcy stwierdzić należy, że będzie miał on prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów zarówno część ceny nabycia udziałów uregulowaną poprzez zapłatę, jak i część ceny nabycia udziałów uregulowaną w formie przelewu wierzytelności. Wskutek przelewu wierzytelności pożyczkowej (obejmującej wierzytelność o zwrot kapitału pożyczki i odsetek naliczonych na dzień przelewu wierzytelności), Wnioskodawca poniósł uszczerbek w swoim majątku, polegający na utracie prawa do domagania się zwrotu kapitału pożyczki i odsetek od tej pożyczki. Gdyby bowiem nie doszło do przelewu wierzytelności, wówczas Wnioskodawca mógłby oczekiwać otrzymania zwrotu kapitału pożyczki wraz z odsetkami. Z tej perspektywy, za koszt uzyskania przychodów powinna zostać uznana nie tylko wartość kapitału pożyczki, ale również wartość odsetek od pożyczki, których zwrotu w wyniku dokonanego przelewu wierzytelności Wnioskodawca nie może się już skutecznie domagać.

Zdaniem Wnioskodawcy, jego stanowisko znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 listopada 2012 r. (sygn. II FSK 1509/11) odnoszącym się do sposobu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów ze zbycia wierzytelności pożyczkowej, Sąd stwierdził: „Ustawodawca nie zastrzegł, że poniesienie określonych kosztów musi się wiązać z bieżącym uszczupleniem zasobów finansowych podatnika. A zatem, »poniesienie kosztu« nie będzie wiązało się wyłącznie z faktycznym poniesieniem przez podatnika określonego wydatku (w rozumieniu wypływu wartości pieniężnych z jego majątku), lecz również z czynnościami skutkującymi jakimkolwiek zmniejszeniem jego aktywów czy też zwiększeniem strat obecnie lub w przyszłości. Nie ma zatem podstaw do uznania za koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży wierzytelności z tytułu umowy pożyczki wyłącznie wydatków poniesionych w postaci należności głównej. Za taki koszt uzyskania przychodu powinny zostać uznane również odsetki i wartość nominalna wierzytelności, której z tytułu sprzedaży wyzbywa się ze swojego majątku zbywca (pomniejszenie jego aktywów)”.

Analogiczne stanowisko zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 3 czerwca 2015 r. (sygn. I SA/Gd 492/15), stwierdzając: „A zatem zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności skutkuje przekazaniem, w zamian za zapłatę, prawa majątkowego w postaci wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek. Przeniesienie na rzecz cesjonariusza praw do dochodzenia odsetek z tytułu umowy pożyczki niewątpliwie stanowi po stronie skarżącego uszczuplenie w strukturze jego aktywów. Przenosząc bowiem uprawnienie do dochodzenia odsetek od pożyczek skarżący uszczupla swój przyszły majątek, nie będąc uprawniony do uzyskania w przyszłości określonej kwoty odsetek. Niewątpliwie należne odsetki są wierzytelnością, a więc prawem majątkowym, o określonej wartości nominalnej. Prawo to stanowi składnik mienia każdego wierzyciela w rozumieniu art. 44 kodeksu cywilnego. Powyższe potwierdza również art. 551 pkt 4 kodeksu cywilnego zaliczający do składników mienia przedsiębiorstwa m.in. »wierzytelności«. Zbycie przez wierzyciela przysługującej mu wierzytelności z tytułu należnych od pożyczki odsetek oznacza zmniejszenie mienia (majątku) wierzyciela o wartość zbywanego prawa – w tym wypadku – wartość nominalną należnych odsetek. W tej sytuacji nie ma przeszkód aby uznać przeniesienie prawa do żądania należnych odsetek za »poniesiony koszt« jeżeli czynność ta jest podejmowana w celu »osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów«”.

Wnioskodawca zauważył, że w wyniku uregulowania części ceny nabycia udziałów w drodze przelewu wierzytelności, zobowiązany był wykazać przychód do opodatkowania na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o CIT, tzn. w wysokości zobowiązania z tytułu nabycia udziałów, uregulowanego w drodze świadczenia niepieniężnego. Przychód ten został pomniejszony o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości kapitału pożyczek, przelanych na poczet ceny nabycia udziałów Spółki PL, z wyłączeniem jednakże wartości odsetek naliczonych na dzień przelewu wierzytelności. W rezultacie zatem, już na etapie uregulowania części ceny nabycia udziałów w drodze przelewu wierzytelności, Wnioskodawca zobowiązany był wykazać dochód do opodatkowania, odpowiadający wartości odsetek od pożyczek, przelanych na rzecz Sprzedawcy udziałów. W konsekwencji, twierdzenie jakoby Wnioskodawca nie był uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów części ceny nabycia tych udziałów, uregulowanej w drodze wierzytelności do otrzymania odsetek od pożyczek, oznaczałoby zaakceptowanie sytuacji, w której Wnioskodawca zmuszony byłby zapłacić dwukrotnie podatek od tego samego dochodu. Taka wykładnia przepisów pozostawałaby zatem w sprzeczności z podstawową zasadą konstrukcyjną podatku CIT i również z tego powodu musi zostać odrzucona.

Wnioskodawca zwrócił również uwagę na fakt, że okoliczności nabycia przez niego udziałów (w części, w jakiej cena nabycia tych udziałów została uregulowana w drodze przelewu wierzytelności) przypominają sytuację objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W obu tych przypadkach, podatnik nabywający udziały lub też obejmujący je w zamian za aport, zobowiązany jest wykazać przychód do opodatkowania już w momencie nabycia lub objęcia udziałów. W sytuacji późniejszej sprzedaży tych udziałów, po raz kolejny dochodzi do powstania przychodu. Przychód ze zbycia udziałów objętych w zamian za aport może zostać pomniejszony o koszty uzyskania w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów, a więc w wysokości, w jakiej podatnik zobowiązany był wykazać przychód przy objęciu tych udziałów. Innymi słowy, do kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów objętych w zamian za aport, zaliczana jest wartość odpowiadająca wysokości przychodu wykazanego do opodatkowania na objęciu tych udziałów. Analogicznie zatem, w sprawie Wnioskodawcy, do kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów powinna zostać zaliczona wartość przychodu zadeklarowanego do opodatkowania przy nabyciu tych udziałów. Byłaby to zatem kwota odpowiadająca pełnej wartości przelanych przez Wnioskodawcę wierzytelności, obejmujących zarówno kapitał pożyczki jak i odsetki naliczone na dzień przelewu wierzytelności.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej argumentację, zdaniem Wnioskodawcy uznać należy, że będzie miał prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów Spółki PL pełnej wartości wierzytelności przeniesionych na Sprzedawcę na poczet części ceny nabycia tych udziałów, a więc zarówno wierzytelności do otrzymania zwrotu kapitału pożyczki jak i odsetek od pożyczki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego przepisu, ocena prawna konkretnego wydatku poniesionego przez podatnika wymaga odniesienia się do kryterium celowości jego poniesienia oraz uwzględnienia wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 updop. Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7e.

Jak wynika z ww. przepisu, wydatki na objęcie lub nabycie udziałów nie podlegają zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, lecz dopiero w momencie ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Użycie przez ustawodawcę określenia „wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów, ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji – zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów lub akcji. Takie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że spełniają ogólne przesłanki zaliczenia ich do kosztów podatkowych wynikające z art. 15 ust. 1 updop. Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.).

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła ze Sprzedawcą umowę nabycia udziałów w Spółce PL. W umowie sprzedaży udziałów postanowiono, że Sprzedawca sprzeda Wnioskodawcy określoną ilość udziałów w kapitale zakładowym Spółki PL za cenę 5.000.000 zł. Część ceny nabycia udziałów (2.993.392,05 zł) miała zostać zapłacona przez Wnioskodawcę przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Na poczet pozostałej części ceny Wnioskodawca przeniósł na rzecz Sprzedawcy przysługujące mu wierzytelności w kwocie 2.006.607,95 zł wraz z wszelkimi prawami związanymi z tymi wierzytelnościami. Przelew wierzytelności zrodził ten skutek, że Wnioskodawca został zwolniony z długu, wynikającego z nabycia udziałów, wobec kwoty 2.006.607,95 zł, a więc wobec kwoty pokrytej w formie przelewu wierzytelności. Wierzytelności Wnioskodawcy, cedowane na rzecz Sprzedawcy, obejmują wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej polskiej spółce akcyjnej w kwocie 1.003.914,25 zł, w tym 990.000 zł z tytułu kwoty głównej oraz 13.914,25 zł z tytułu odsetek naliczonych (lecz niezapłaconych) na dzień podpisania umowy przelewu wierzytelności oraz wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 1.002.693,70 zł, w tym 990.000 zł z tytułu kwoty głównej oraz 12.693,70 zł z tytułu odsetek naliczonych (lecz niezapłaconych) na dzień podpisania umowy przelewu wierzytelności. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów przy ewentualnym zbyciu tej części udziałów Spółki PL, które objęte zostały w zamian za wierzytelności.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w odniesieniu do udziałów Spółki PL nabytych w zamian za wierzytelności, kosztem uzyskania przychodu przy zbyciu tych udziałów będą wydatki poniesione przez Spółkę na ich nabycie, czyli zarówno kwota kapitałów pożyczek, jak i odsetki od nich, naliczone do dnia podpisania umowy nabycia udziałów. Obie kwoty stanowiły bowiem „wydatki na nabycie udziałów”. Innymi słowy, zarówno kwoty główne pożyczek oraz naliczone od nich odsetki zostały uwzględnione w wycenie cedowanych na rzecz Sprzedawcy wierzytelności i w zamian za ich łączną wartość oraz zapłatę w gotówce zostały wydane Wnioskodawcy udziały Spółki PL. Tym samym, w momencie zbycia ww. udziałów stanowią łącznie koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za prawidłowe.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, że pytanie oznaczone we wniosku nr 2 jest pytaniem warunkowym, w zakresie którego Wnioskodawca oczekuje odpowiedzi jedynie w sytuacji uznania jego stanowiska w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 za nieprawidłowe, wydanie interpretacji dotyczącej pytania nr 2 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.