IBPB-1-2-/4510-637/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy wniesienie przez Gminę aportem nieruchomości do Spółki gminnej celem podwyższenia kapitału podstawowego w Spółce i objęcie przez Gminę w zamian za ten aport udziałów w wartości nominalnej stanowić będzie dla Gminy przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy dochód z objęcia udziałów oraz należna dywidenda podlegały będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-2-/4510-637/15/MWinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. dywidendy
  3. podwyższenie kapitału
  4. przychód
  5. udział
  6. wartość nominalna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 września 2015 r. (data wpływu do BKIP 5 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez Gminę aportem nieruchomości do Spółki gminnej celem podwyższenia kapitału podstawowego w Spółce i objęcie przez Gminę w zamian za ten aport udziałów w wartości nominalnej stanowić będzie dla Gminy przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy dochód z objęcia udziałów oraz należna dywidenda podlegały będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie przez Gminę aportem nieruchomości do Spółki gminnej celem podwyższenia kapitału podstawowego w Spółce i objęcie przez Gminę w zamian za ten aport udziałów w wartości nominalnej stanowić będzie dla Gminy przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy dochód z objęcia udziałów oraz należna dywidenda podlegały będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina (dalej także: „Wnioskodawca”) zamierza wnieść do Spółki gminnej ... Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), w której posiada 100% udziałów, aport w postaci prawa własności nieruchomości, w skład której wchodzą działki nr 1, 7, 8, 9 i 10 o łącznej powierzchni 141,3934 ha, położonej w Gminie, celem podwyższenia kapitału podstawowego w Spółce gminnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Gminę aportem, wymienionej wyżej nieruchomości do Spółki gminnej celem podwyższenia kapitału podstawowego w Spółce i objęcie przez Gminę w zamian za ten aport udziałów w wartości nominalnej stanowić będzie dla Gminy przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) i czy dochód z objęcia udziałów oraz należna dywidenda podlegały będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zasady podwyższania kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy art. 257 - 262 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „k.s.h.”). Zgodnie z brzmieniem art. 257 § 2 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić poprzez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) zarówno przychód z objęcia udziałów wynikających z przeniesienia składnika majątku w drodze aportu jak i dywidenda otrzymana z tej Spółki będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych. Powyższe wynika z dyspozycji przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są od podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r., o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.: Dz.U. z 2015 r., poz. 513 ze zm.). Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłem dochodów własnych gminy są dochody z jej majątku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie następstwem wniesienia przez Gminę do Spółki aportu w postaci prawa własności nieruchomości.

W związku z powyższym zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. , poz. 851, ze zm.; dalej: „updop”), zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Zatem w świetle przedstawionych uwarunkowań prawnych stwierdzić należy, że wniesienie do spółki aportu i objęcie nowych udziałów (akcji) lub zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów powoduje, że podmiot wnoszący wkład niepieniężny (aport) w innej postaci niż przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu.

Z art. 10 ust. 1 pkt 4 updop, wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni.

Z przytoczonego przepisu wprost wynika, że dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego stanowi dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ustawa podatkowa nie uzależnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od rodzaju środków, z jakich dokonano podwyższenia. Każde podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki rodzi po stronie udziałowca dochód do opodatkowania.

Zaznaczyć należy, że na gruncie updop, dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Otrzymanie dywidendy przez udziałowca spółki (Gminę) stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przychód ten nie podlega na podstawie art. 12 ust. 4 updop – wyłączeniu z przychodów podatkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., dalej: „Konstytucja RP”) – gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 ze zm., dalej: „udjst”), ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach samorządu terytorialnego rozumie się przez to gminy, powiaty i województwa. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są m.in. dochody własne (art. 3 ust. 1 udjst). Art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stanowi z kolei, że źródłami dochodów własnych gminy są dochody z jej majątku.

Innymi słowy, biorąc pod uwagę treść art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego, z którego wynika, że źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy, stwierdzić należy, że otrzymanie „środków” w związku z wniesieniem aportu stanowić będzie dochód z majątku Gminy.

Jednak z uwagi na zwolnienie od podatku określone w art. 6 ust. 1 pkt 6 updop, dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie.

W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie do Spółki aportu Gmina uzyska przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 updop. Dochód ten będzie podlegał zwolnieniu podmiotowemu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 updop. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że zarówno przychód z objęcia udziałów wynikających z przeniesienia składnika majątku w drodze aportu jak i dywidenda otrzymana z tej Spółki będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.