IBPB-1-2/4510-535/15/BKD | Interpretacja indywidualna

Czy w wyniku nabycia udziałów w Spółce P od Wspólnika (Wspólników), Spółka uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-535/15/BKDinterpretacja indywidualna
  1. udział
  2. wartość nominalna
  3. wartość rynkowa
  4. wkład
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku nabycia udziałów w Spółce P od Wspólnika (Wspólników), Spółka uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku nabycia udziałów w Spółce P od Wspólnika (Wspólników), Spółka uzyska przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (zwany dalej: „Spółką”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę i zarząd w Polsce. W przyszłości może dojść do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nabycia przez nią (w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terenie Polski (zwaną dalej: „Spółką P”) od jej wspólnika (zwanego dalej: „Wspólnikiem”) lub wspólników (zwanych dalej: „Wspólnikami”), w zależności od tego ilu wspólników zdecyduje się uczestniczyć w Spółce. Wspólnik (Wspólnicy) z kolei, w zamian za udziały Spółki P, obejmie/obejmą udziały Spółki. Możliwe, że wartość rynkowa udziałów Spółki P nie będzie odpowiadała wartości nominalnej udziałów Spółki objętych przez Wspólnika (Wspólników). W takiej sytuacji, nadwyżka wartości wkładu niepieniężnego wniesionego przez Wspólnika (Wspólników) nad wartością nominalną udziałów Spółki objętych przez Wspólnika (Wspólników) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki. W wyniku aportu udziałów Spółki P, Spółka nie uzyska bezwzględnej większości praw głosu w Spółce P.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku nabycia udziałów w Spółce P od Wspólnika (Wspólników), Spółka uzyska przychód w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, ze zm., zwanej dalej: „ustawą o CIT”)...

Zdaniem Spółki, w wyniku nabycia udziałów w Spółce P od Wspólnika (Wspólników), Spółka nie uzyska przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: (...) wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Zgodnie z kolei z art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się w szczególności:

  • przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego,
  • kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy.

Zgodnie z art. 154 § 3 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. W związku z tym należy uznać, że polskie prawo dopuszcza możliwość obejmowana udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powyżej ich wartości nominalnej i powstania tzw. agio z części wkładów przewyższających wartość nominalną obejmowanych udziałów. Mając na uwadze powyższe, skoro udziały Spółki P są wnoszone do Spółki jako wkład niepieniężny w zamian za objęcie przez Wspólnika (Wspólników) udziałów Spółki, ich otrzymanie przez Spółkę powinno być uznane za otrzymanie przychodów na utworzenie kapitału zakładowego w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, a w części ewentualnie przewyższającej wartość nominalną udziałów Spółki objętych przez Wspólnika - za wartość stanowiącą nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów otrzymaną przy wydaniu udziałów i przekazaną na kapitał zapasowy w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT. W konsekwencji, opisane zdarzenie, nie daje podstaw do rozpoznania przychodu w rozumieniu ustawy o CIT po stronie Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 70, 46-020 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.