IBPB-1-2/4510-436/15/BD | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, wniesienie do Wnioskodawcy w drodze wkładu niepieniężnego 197 udziałów w kapitale zakładowym Spółki 2, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IBPB-1-2/4510-436/15/BDinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. udział
 4. wkłady niepieniężne
 5. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 30 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wniesieniem do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego udziałów w Spółce 2, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wniesieniem do Spółki w drodze wkładu niepieniężnego udziałów w Spółce 2, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 października 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-436/15/BD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku wpłynęło do tut. BKIP 30 października 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów na terytorium RP. W kapitale zakładowym Wnioskodawcy udziały posiada dwóch wspólników. W najbliższym czasie planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego u Wnioskodawcy. Jeden ze wspólników - osoba fizyczna, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, wniesie wkład niepieniężny w postaci 187 udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka 2”). Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy obejmie również przystępujący do Wnioskodawcy nowy wspólnik - osoba fizyczna, która na pokrycie swoich udziałów w podwyższonym kapitale Wnioskodawcy wniesie wkład niepieniężny w postaci 10 udziałów w kapitale zakładowym Spółki 2. Cały kapitał zakładowy Spółki 2 dzieli się na 197 udziałów o równej wartości nominalnej. Zgodnie z umową Spółki 2 każdy udział daje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników. Brak jest w Spółce 2 udziałów uprzywilejowanych co do głosu.

Dotychczasowy wspólnik i nowy wspólnik nie otrzymają jakichkolwiek dopłat w gotówce w zamian za udziały w Spółce 2. Wkład niepieniężny w postaci udziałów w Spółce 2 zostanie przekazany w całości na kapitał zakładowy Wnioskodawcy. Należy wskazać, że wszystkie podmioty biorące udział w transakcji podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W uzupełnieniu wniosku z 27 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 października 2015 r.) Spółka wskazała, że w związku z dokonaniem więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów przez Wnioskodawcę, transakcje te będą dokonywane w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, wniesienie do Wnioskodawcy w drodze wkładu niepieniężnego 197 udziałów w kapitale zakładowym Spółki 2, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie do Wnioskodawcy w drodze wkładu niepieniężnego 197 udziałów w kapitale zakładowym Spółki 2, nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Kwestia powstania (lub nie) przychodów w ramach transakcji wymiany udziałów uregulowana została w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „pdop”).

Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z powyższego wynika, że cytowany wyżej przepis wprowadza zasadę, zgodnie z którą czynność wymiany udziałów - przy spełnieniu wskazanych w nim warunków - nie wiąże się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Dodatkowo wskazać należy, że transakcja wymiany udziałów jest jedną z operacji, do których odnosi się Dyrektywa Rady 2009/133/WE z 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 2 lit. e Dyrektywy 2009/133/WE, „wymiana udziałów” oznacza czynność, w wyniku której spółka nabywa udziały w kapitale innej spółki, uzyskując w ten sposób większość praw głosu w tej spółce lub posiadając taką większość praw głosu, nabywa dalsze udziały, w zamian za wyemitowanie na rzecz akcjonariuszy tej ostatniej spółki w zamian za ich papiery wartościowe, papierów wartościowych swojej spółki, jak również, jeżeli ma to zastosowanie, wypłatę gotówkową nieprzekraczającą 10% wartości nominalnej lub w przypadku braku wartości nominalnej, księgowej wartości nominalnej tych papierów wartościowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przedstawione na wstępie zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca nabędzie całość, tj. 197 udziałów w Spółce 2, zostając jej jedynym wspólnikiem, a tym samym uzyskując bezwzględną większość głosów w Spółce 2, jednocześnie wydając wspólnikom Spółki 2 swoje udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, to w niniejszej sprawie będziemy mieli do czynienia z transakcją wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d pdop, a zatem w momencie dokonania tej transakcji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego. Nie ma przy tym znaczenia, że udziały w Spółce 2 wnosi dwóch wspólników, a same udziały wspólnika przystępującego do Wnioskodawcy (10 udziałów w Spółce 2) nie dawałyby Wnioskodawcy bezwzględnej większości w Spółce 2. Z punktu widzenia powyższych regulacji istotne jest bowiem to, że w wyniku całej operacji (tj. wniesienia udziałów przez dotychczasowego i nowego wspólnika) taką bezwzględną większość Wnioskodawca w Spółce 2 uzyska.

W światle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „updop”) przychodem jest między innymi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Kwestia powstania (lub nie) przychodów w ramach transakcji wymiany udziałów uregulowana została w art. 12 ust. 4d updop.

Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy o CIT, przepis ust. 4d stosuje się jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Natomiast art. 12 ust. 12 ustawy o CIT, wskazuje, że przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny do tej spółki, co do zasady, powoduje powstanie po stronie wnoszącego przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w ten sposób udziałów (akcji). Jednocześnie, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym w przypadku transakcji wymiany udziałów, dla podmiotów biorących udział w tej transakcji nie powstanie przychód pod warunkiem, że:

 1. spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje);
 2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia;
 3. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane;
 4. w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzone transakcje dokonane zostaną w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie i zostaną spełnione warunki określone powyżej (w pkt od 1 do 3).

Z danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego wynika, że wszystkie podmioty uczestniczące w opisywanej operacji podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Aport wniesiony przez wspólników w postaci udziałów Spółki 2 zostanie przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. W zamian za aport Wspólnicy obejmą nowe udziały w Spółce, zaś Wnioskodawca w wyniku wniesienia aportu uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce 2. Istotne znaczenie ma również fakt, że w związku z dokonaniem więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów przez Wnioskodawcę, transakcje te będą dokonywane w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie.

Odnosząc przedstawiony opis zdarzenia przyszłego do powołanych wcześniej przepisów prawa należy stwierdzić, że art. 12 ust. 4d i 11 ustawy o CIT posługują się pojęciem „wspólnika” w liczbie pojedynczej, co prowadzi do wniosku, że w transakcji, o której mowa w tej regulacji może brać udział tylko jeden wspólnik. Jeżeli natomiast transakcja jest przeprowadzona z wieloma wspólnikami, to należy na gruncie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, rozpatrywać ją jako wiele odrębnych transakcji.

W związku z powyższym powołane powyżej przepisy nie znajdą w przypadku Wnioskodawcy zastosowania w sytuacji, gdy jako pierwszy udziały do Spółki wniesie udziałowiec mniejszościowy. W takim przypadku właściwym, dla przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego będzie art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o CIT.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe, chociaż z powodów innych niż przedstawione w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.