IBPB-1-2/4510-410/16/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy transakcja przedstawiona w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) spełnia przesłanki uznania za transakcję wymiany udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji, czy nie będzie powodowała obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez Wnioskodawcę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 maja 2016 r.), uzupełnionym 17 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy transakcja przedstawiona w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnia przesłanki uznania za transakcję wymiany udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji, czy nie będzie powodowała obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2016 r. wpłynął do BKIP w Łodzi (za pośrednictwem platformy e-PUAP) wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy transakcja przedstawiona w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnia przesłanki uznania za transakcję wymiany udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji, czy nie będzie powodowała obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez Wnioskodawcę. Wniosek ten przy piśmie z 27 kwietnia 2016 r. Znak: 1061-IPTPB3.4510.9.2016.1.IC został przesłany zgodnie z właściwością do tut. Biura (data wpływu 2 maja 2016 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także jako: „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą siedzibę oraz zarząd w Polsce, podlegającą obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest członkiem międzynarodowej Grupy kapitałowej specjalizującej się w usługach i produktach informatycznych dla instytucji i firm działających w sektorze publicznym. Działalność Grupy na terytorium Polski obejmuje usługi związane z konsultingiem oraz systemami informatycznymi dla jednostek z sektora publicznego, nakierowanie na kreowanie strategii, poprawę efektywności oraz jakości usług klientów poprzez analizę i efektywne wykorzystanie danych. W szczególności, działalność realizowana w Polsce obejmuje zaawansowane rozwiązania informatyczne i analityczne dla instytucji działających na wszystkich etapach edukacyjnych - od edukacji wczesnoszkolnej po szkolnictwo wyższe. Działalność Grupy w Polsce obejmuje wsparcie i profesjonalną obsługę szkół, uczelni i jednostek samorządowych w ich codziennej pracy, w tym dostarczanie nowoczesnych rozwiązań IT, produkcję i dostarczanie systemów informatycznych, umożliwiających osiąganie wysokiej jakości kształcenia i zarządzania jednostką, jak na przykład systemy umożliwiające wielofunkcyjne dokumentowanie przebiegu nauczania oraz zdalne przesyłanie informacji pomiędzy szkołą i rodzicem. Wnioskodawca posiada 100% udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej siedzibę w Polsce i podlegającej w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania, tj. Spółka X. Jednocześnie, Spółka jest jedynym wspólnikiem, który posiada 100% udziałów innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. Spółka Y. Wnioskodawca planuje wniesienie w ramach wkładu niepieniężnego (aportu) – w ramach transakcji wymiany udziałów określonej w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - udziałów Spółki Y. W ramach transakcji wymiany udziałów Wnioskodawca wniesie jako wkład niepieniężny do Spółki X co najmniej 51% udziałów w Spółce Y. Tym samym, Spółka X uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Y. W wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego część wkładu zostanie wniesiona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki X natomiast część wkładu może zostać przekazana na powiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki X (agio). Spółka X wyda udziały w podwyższonym kapitale zakładowym na rzecz Wnioskodawcy. W zamian za wniesione udziały Spółka X wyemituje wyłącznie nowe udziały, które zostaną przekazane Wnioskodawcy. Tym samym Spółka X nie dokona na rzecz Wnioskodawcy zapłaty w gotówce. Opisana we wniosku transakcja wymiany udziałów ma na celu restrukturyzację modelu funkcjonowania Grupy w Polsce. Pomimo, że wszystkie spółki działające w ramach Grupy w Polsce zajmują się szeroko pojętą działalnością w sektorze publicznym, to każda ze spółek prowadzi działalność o odrębnym profilu oraz posiada odrębne zasoby ludzkie. Restrukturyzacja ma na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania całej Grupy w Polsce oraz poszczególnych spółek poprzez uzyskanie efektu synergii, optymalizację kosztów oraz maksymalizację wykorzystania zasobów technicznych oraz osobowych. Niewykluczone, że w ramach kolejnych etapów restrukturyzacji zostaną również dokonane przeniesienia funkcji oraz aktywów pomiędzy spółkami. W konsekwencji, celem Spółki jest zwiększenie wydajności, efektywności zarządzania i maksymalizacja zysków w oparciu o posiadane zasoby w ramach funkcjonowania Grupy w Polsce. W wyniku restrukturyzacji Spółka (obecny 100% udziałowiec spółek z Grupy w Polsce) pozostanie 100% udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio) wszystkich spółek z Grupy w Polsce. Tym samym, opisana we wniosku restrukturyzacja nie jest bezpośrednio związana z pozyskaniem inwestora zewnętrznego ani zbyciem udziałów do podmiotu zewnętrznego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy transakcja przedstawiona w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) spełnia przesłanki uznania za transakcję wymiany udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji, czy nie będzie powodowała obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez Wnioskodawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja przedstawiona w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) spełnia przesłanki uznania za transakcję wymiany udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu dokonania opisanej transakcji. Poniżej Wnioskodawca przedstawia uzasadnienie przyjętego stanowiska. Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja opisana w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) będzie spełniać warunki uznania za transakcję wymiany udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.
Zgodnie z tym przepisem jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 • spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 • spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
 • -do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów). W ocenie Spółki, transakcja opisana w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) będzie spełniała przesłanki określone w powyższym przepisie, pozwalające na uznanie jej za wymianę udziałów, tj.:
 • podmioty biorące udział w transakcji (tj. Wnioskodawca, Spółka Y oraz Spółka X) będą podlegać w momencie transakcji opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w kraju członkowskim Unii Europejskiej (w Polsce),
 • w wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę do Spółki X wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki Y, Spółka X uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Y,
 • w zamian za wniesienie udziałów Spółki Y Wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki X.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 11 ustawy o CIT wskazany ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 • spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy (m.in. spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 • wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

W ocenie Spółki, również warunki wynikające z powyższego przepisu są spełniane przez opisaną we wniosku wymianę udziałów, tj.:

 • Spółka X oraz Spółka Y są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT, tj. spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały stanowią wkład niepieniężny przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, transakcja opisana w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) będzie spełniała przesłanki uznania za wymianę udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Powyższe stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w stanowisku prezentowanym przez organy podatkowe, w tym m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów:

- interpretacji indywidualnej z 29 marca 2016 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-1-3/4510-66/16/AB, w której za prawidłowe uznano następujące stanowisko wnioskodawcy: Odnosząc powyższe przepisy do planowanej transakcji opisanej w zdarzeniu przyszłym, w ocenie Wnioskodawcy, sama transakcja, status podmiotowy jej uczestników oraz skutki transakcji będą spełniały wszystkie przesłanki pozwalające do zakwalifikowania jej jako transakcji wymiany udziałów w rozumieniu polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również Dyrektywy Rady 2009/133/WE, tj.:

 • wszystkie podmioty biorące udział w transakcji czyli: Wnioskodawca (wspólnik Spółki A wnoszący jej udziały do nabywającej Spółki B), Spółka A (spółka, której udziały posiada Wnioskodawca, a które będą przedmiotem aportu niepieniężnego), Spółka B (spółka nabywająca od Wnioskodawcy udziały w drodze aportu i przekazująca w zamian własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym) na dzień planowanej transakcji jak i na dzień składania niniejszego wniosku o interpretację podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w kraju członkowskim Unii Europejskiej (w Polsce);
 • spółka nabywająca (Spółka B) oraz spółka, której udziały są nabywane (Spółka A) są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tj. pozycja 29 - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • w wyniku nabycia (w drodze aportu niepieniężnego) udziałów Spółki A, spółka nabywająca (Spółka B) uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce A. Ponieważ Wnioskodawca, jako jedyny udziałowiec Spółki A, wnosi aportem 100% (wszystkie) udziałów - warunek ten będzie spełniony;
 • Wnioskodawca (wspólnik):

- jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce. Należy wskazać również, że status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na dzień planowanej transakcji nie ulegnie zmianie;
- wnoszone do Spółki B udziały w Spółce A będą stanowić wkład niepieniężny Wnioskodawcy przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej (Spółki B). Mając na uwadze wszystkie przedstawione okoliczności, w sytuacji Spółki (Wnioskodawcy) znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 12 ust. 4d updop, dotycząca wymiany udziałów, zgodnie z którą do przychodów nie zalicza się wartości udziałów przekazanych wspólnikowi spółki nabywanej. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w rozumieniu updop z tytułu objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nabywającej (Spółki B).,

- interpretacji indywidualnej z 11 marca 2016 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/4510-8/16-2/PS, w której za prawidłowe uznano następujące stanowisko wnioskodawcy: Konsekwentnie, przy dopełnieniu warunków przewidzianych dla wymiany udziałów, wartość udziałów nabytych przez spółkę nabywającą w ramach tej transakcji nie stanowi dla spółki nabywającej przychodu podatkowego. Zdaniem Wnioskodawcy, opisana wyżej wymiana udziałów wypełnia warunki z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Dlatego, zgodnie z tym przepisem, jej przeprowadzenie w opisanych wyżej okolicznościach nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy. W jej wyniku dojdzie bowiem do wymiany udziałów pomiędzy dwoma podmiotami podlegającymi w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej (w Polsce) opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich osiągania) - Wnioskodawca nabędzie udziały SpZoo (spółki podlegającej opodatkowaniu CIT w Polsce). W wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów Wnioskodawcy uzyska bezwzględną większość praw głosu w SpZoo w zamian za udziały własne wydane na rzecz zbywającego.,

- interpretacji indywidualnej z 29 grudnia 2015 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPB-1-2/4510-709/15/BD, w której za prawidłowe uznano następujące stanowisko wnioskodawcy: W ocenie Wnioskodawcy, transakcja opisana w stanie faktycznym spełnia przesłanki określone w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, pozwalające na uznanie jej za wymianę udziałów, tj.:

 1. wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji (Wnioskodawca, Udziałowiec oraz Spółka Nabywana) podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz zostały wymienione w załączniku 3 do ustawy o CIT, w pozycji 29,
 2. w wyniku wniesienia przez udziałowca Spółki Nabywanej (Udziałowiec) do Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki Nabywanej, Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosu (100%) w Spółce Nabywanej,
 3. w zamian za wniesienie przez Udziałowca udziałów Spółki Nabywanej obejmie on udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy,
 4. Udziałowiec jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały Spółki Nabywanej stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powyższe, opisana w stanie faktycznym transakcja spełnia przesłanki uznania za wymianę udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d w zw. z ust. 11 ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. i w konsekwencji, wartość nabytych przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Nabywanej nie zalicza się do przychodów na gruncie CIT.,

- interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2015 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB3/4510-920/15-2/AG, w której za prawidłowe uznano następujące stanowisko wnioskodawcy: Jak bowiem wynika z opisu zdarzenia przyszłego, przedstawionego we Wniosku:

 1. SPV1 nabędzie udziały SPV2 od Wnioskodawcy (jako wspólnika SPV2) w zamian za przekazanie udziałów SPV1 na rzecz Wnioskodawcy;
 2. w wyniku ww. nabycia, SP V1, która na moment dokonywania Transakcji nie będzie posiadała udziałów w kapitale zakładowym SPV2, uzyska bezwzględną większość praw głosów w SPV2;
 3. w zamian za otrzymane przez SPV1 udziały w kapitale zakładowym SPV2, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego SPV1;
 4. podmioty biorące udział w tej transakcji (tj. Wnioskodawca, SPV1 i SPV2) podlegają w Polsce (państwie członkowskim Unii Europejskiej), opodatkowaniu podatkiem CIT od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT, tj. stanowią spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: „spółka akcyjna” i „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (poz. 29 załącznika nr 3 do ustawy o CIT);
 5. Wnioskodawca (wspólnik SPV1 i SPV2) jest podatnikiem podatku CIT i wnoszone przez niego Udziały będą stanowić wkład niepieniężny (aport) przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej (SPV1). Przy tym ww. warunki określone w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT zostaną spełnione, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, w ramach jednej Transakcji. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym opisanym we Wniosku znajdzie zastosowanie norma wynikająca z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT - w świetle ww. ustaleń dokonanych w zakresie opisu zdarzenia przyszłego. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, wartość Udziałów SPV1 przekazanych Wnioskodawcy na skutek Transakcji (tzw. „wymiany udziałów”) w zamian za udziały Wnioskodawcy w kapitale zakładowym SPV2 - nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu w podatku CIT, podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT na moment przekazania Udziałów na rzecz Wnioskodawcy.,

- interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2015 r., wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPB3/4510-1-414/15-2/EK, w której za prawidłowe uznano następujące stanowisko wnioskodawcy: Odnosząc powyższe rozważania do opisanego zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, zdaniem Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przypadku transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będzie Wspólnik, Spółka kapitałowa oraz Spółka zależna, zostaną spełnione wszystkie wskazane powyżej warunki, tj.:

 1. Spółka kapitałowa nabędzie od Wspólnika akcje Spółki zależnej oraz w zamian za te akcje przekaże Wspólnikowi własne udziały, przy czym Spółka kapitałowa nie dokona na rzecz Wspólnika częściowej zapłaty w gotówce i tym samym częściowa zapłata w gotówce nie przekroczy 10% wartości nominalnej udziałów Spółki kapitałowej, a w przypadku braku wartości nominalnej wartości rynkowej tych udziałów;
 2. podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów (tj. Wspólnik, Spółka kapitałowa oraz Spółka zależna) będą podlegały opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz
 3. na skutek przeprowadzeniu planowanej transakcji wymiany udziałów Spółka kapitałowa będzie posiadała bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej;
 4. Spółka kapitałowa oraz Spółka zależna jako spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako „spółka akcyjna” lub „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” są podmiotami wymienionymi w poz. 29 załącznika nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
 5. Wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego akcje Spółki zależnej będą stanowiły wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki kapitałowej. Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja, jako transakcja wymiany udziałów nie będzie wiązała się z powstaniem przychodu dla Spółki kapitałowej.

Podsumowując, Spółka wnosi o potwierdzenie, że transakcja przedstawiona w opisanym stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) spełnia przesłanki uznania za transakcję wymiany udziałów określoną w przepisie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.