IBPB-1-2/4510-388/16/JW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w przypadku nabycia przez Spółkę Udziałów Spółki Kapitałowej w drodze wymiany udziałów, dochodem Spółki z tytułu likwidacji Spółki Kapitałowej, będzie nadwyżka wartości majątku Spółki Kapitałowej otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie Udziałów Spółki Kapitałowej w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki, w sytuacji gdy likwidacja Spółki Kapitałowej nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Organu 22 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 2 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku nabycia przez Spółkę Udziałów Spółki Kapitałowej w drodze wymiany udziałów, dochodem Spółki z tytułu likwidacji Spółki Kapitałowej, będzie nadwyżka wartości majątku Spółki Kapitałowej otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie Udziałów Spółki Kapitałowej w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki, w sytuacji gdy likwidacja Spółki Kapitałowej nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przypadku nabycia przez Spółkę Udziałów Spółki Kapitałowej w drodze wymiany udziałów, dochodem Spółki z tytułu likwidacji Spółki Kapitałowej, będzie nadwyżka wartości majątku Spółki Kapitałowej otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie Udziałów Spółki Kapitałowej w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki, w sytuacji gdy likwidacja Spółki Kapitałowej nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 20 maja 2016 r., znak IBPB-1-2/4510-388/16/JW wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 2 czerwca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będącą polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka”), podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka, w związku z planowaną restrukturyzacją, nabędzie udziały od swoich udziałowców: osób fizycznych - polskich rezydentów podatkowych (dalej: „Udziałowcy”), będących jednocześnie udziałowcami innej spółki kapitałowej - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - także będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka Kapitałowa”), posiadającymi łącznie wszystkie (100%) udziałów Spółki Kapitałowej (dalej: „Udziały”). Przed opisanym poniżej nabyciem Udziałów od Udziałowców Spółka nie będzie posiadać żadnych Udziałów Spółki Kapitałowej.

Poszczególni Udziałowcy posiadają odpowiednio: (1) Udziałowiec 1 - ok. 68% Udziałów, (2) pozostali Udziałowcy (dalej: „Pozostali Udziałowcy”) - łącznie pozostałe Udziały, a więc ok. 32% Udziałów, czyli łącznie posiadają bezwzględną większość praw głosów w Spółce Kapitałowej. Każdy Udział daje taką samą ilość głosów w Spółce Kapitałowej, a więc „%” posiadanych Udziałów równy jest „%” posiadanych głosów w Spółce Kapitałowej.

Udziałowcy zamierzają zbyć na rzecz Spółki łącznie 100% ogólnej liczby Udziałów, dające 100% z ogólnej liczby głosów w Spółce Kapitałowej. Udziały te zostaną nabyte przez Spółkę w ramach tzw. wymiany udziałów, tj. łącznie 100% z ogólnej liczby Udziałów zostanie wniesione przez Udziałowców do Spółki w ten sposób, że najpierw Udziałowiec 1 wniesie do Spółki całość posiadanych Udziałów w Spółce Kapitałowej (tj. ok. 68%), a następnie Pozostali Udziałowcy wniosą do Spółki całość posiadanych Udziałów w Spółce Kapitałowej (tj. ok. 32%).

W wyniku dokonanej ww. operacji stanowiącej tzw. wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „CITU”) kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej Udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Udziałami po ich wartości rynkowej. W rezultacie Spółka uzyska 100% (bezwzględną większość) praw głosu w Spółce Kapitałowej i udziału w jej kapitale zakładowym.

Udziały w Spółce nie będą obejmowane przez Udziałowców za zapłatą przez Spółkę jakichkolwiek kwot na rzecz Udziałowców. Innymi słowy, w zamian za wkład niepieniężny w postaci ww. pakietu 100% Udziałów Spółki Kapitałowej Udziałowcy obejmą wyłącznie nowo wyemitowane udziały Spółki.

Transakcja opisana powyżej będzie stanowiła tzw. wymianę udziałów przewidzianą w art. 12 ust. 4d CITU, w ramach której Spółka otrzyma Udziały Spółki Kapitałowej w zamian za wydanie własnych udziałów, wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Spółka wskazuje, iż:

  1. wszystkie osoby, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka, Spółka Kapitałowa oraz Udziałowcy, są wszystkie polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. w wyniku dokonanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej (tj. 100%);
  3. w wyniku dokonanej transakcji Spółka wyda Udziałowcom wyłącznie własne udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości przeprowadzona zostanie reorganizacja w celu uproszczenia powstałej struktury właścicielskiej. W szczególności, możliwe jest dokonanie likwidacji Spółki Kapitałowej. Wnioskodawca nie wyklucza, że likwidacja Spółki Kapitałowej odbędzie się w ciągu 2 lat od nabycia udziałów Spółki Kapitałowej przez Spółkę wskutek przeprowadzenia ww. wymiany udziałów.

W przypadku likwidacji Spółki Kapitałowej, Spółka zakłada, iż cały majątek Spółki Kapitałowej, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, w tym w szczególności środki pieniężne, zostanie w całości przejęty przez Spółkę, jako jedynego wspólnika Spółki Kapitałowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku nabycia przez Spółkę Udziałów Spółki Kapitałowej w drodze opisanej wymiany udziałów, dochodem Spółki z tytułu likwidacji Spółki Kapitałowej, będzie nadwyżka wartości majątku Spółki Kapitałowej otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie Udziałów Spółki Kapitałowej w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki, w sytuacji gdy likwidacja Spółki Kapitałowej nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej...

Zdaniem Spółki, w przypadku nabycia przez Spółkę Udziałów Spółki Kapitałowej w drodze opisanej wymiany udziałów, dochodem Spółki z tytułu likwidacji Spółki Kapitałowej, będzie nadwyżka wartości majątku Spółki Kapitałowej otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie Udziałów Spółki Kapitałowej w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki, w sytuacji gdy likwidacja Spółki Kapitałowej nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia przez Spółkę Udziałów w Spółce Kapitałowej.

Jak wskazywała Spółka w opisie zdarzenia przyszłego, planowana przez Spółkę transakcja nabycia Udziałów Spółki Kapitałowej będzie spełniała warunki uznania jej za transakcję wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d CITU, a w szczególności:

  1. osoby, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka, Spółka Kapitałowa oraz Udziałowcy są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. w wyniku dokonanej transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej (tj. 100%), przy czym już w pierwszym kroku uzyska od Udziałowca 1 Udziały dające większość praw głosu w Spółce Kapitałowej (tj. ok. 68%), a następnie resztę praw głosu w Spółce Kapitałowej (tj. ok. 32%) uzyska od Pozostałych Udziałowców;
  3. w wyniku dokonanej transakcji wymiany udziałów Spółka wyda Udziałowcom wyłącznie własne udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego i nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce.

Spółka wskazuje, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja będzie stanowiła transakcję wymianę udziałów, w rozumieniu art. 12 ust. 4d CITU, gdyż spełniony będzie warunek określony w art. 12 ust. 12 CITU, tj. Udziałowcy w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy, w zamian za udziały w Spółce, przeniosą na Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) własność Udziałów Spółki Kapitałowej, dających łącznie bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej.

Wskazać przy tym należy, iż najpierw wniesione zostaną do Spółki Udziały Spółki Kapitałowej przysługujące Udziałowcowi 1 (tj. ok. 68%), a dopiero następnie Udziały Spółki Kapitałowej przysługujące Pozostałym Udziałowcom (tj. ok. 32%). W konsekwencji, w momencie wnoszenia do Spółki Udziałów Spółki Kapitałowej przez Pozostałych Udziałowców, Spółka będzie już posiadała bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej, zgodnie z art. 12 ust. 4d pkt 2 CITU.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 CITU, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Określając dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, należy pamiętać, że zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 22 CITU, który obowiązuje od 1 stycznia 2015 r, do przychodów nie zalicza się m.in. wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej. W związku z czym ww. przepis także umożliwia uwzględnienie „quasi” kosztów podatkowych przy ustalaniu przychodu z likwidacji spółki zależnej.

Natomiast, w zakresie określenia kosztu (...) nabycia bądź objęcia udziałów, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 22 CITU, w ocenie Spółki, w przypadku otrzymania majątku w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej, w której Spółka nabędzie Udziały w ramach transakcji wymiany udziałów przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka w związku z otrzymaniem majątku Spółki Kapitałowej w wyniku jej likwidacji uprawniona będzie do rozpoznania kosztu (...) nabycia bądź objęcia w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych przez Spółkę Udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za 100% Udziałów Spółki Kapitałowej

W ocenie Spółki, w opisanym zdarzeniu przyszłym, kosztem nabycia Udziałów Spółki Kapitałowej będzie nominalna wartość udziałów Spółki wydanych Udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki. W przypadku zatem, gdy likwidacja Spółki Kapitałowej nastąpi w ciągu 2 lat od nabycia Udziałów w Spółce Kapitałowej, w wyniku ww. wymiany udziałów, dochodem Spółki z tytułu likwidacji Spółki Kapitałowej będzie nadwyżka wartości majątku Spółki Kapitałowej otrzymanego w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej ponad wydatkami Spółki poniesionymi na nabycie Udziałów Spółki Kapitałowej w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Udziałowcom Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki.

Spółka wskazuje, że przedstawione stanowisko znajduje w pełni potwierdzenie w wydanych przez organy podatkowe interpretacjach indywidualnych:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 grudnia 2015 r, sygn. akt IBPB-1-1/4510-147/15/AJ,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 10 października 2014 r., sygn. akt IBPB1/2/423-1226/14/JD,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 6 maja 2015 r., sygn. akt IPPB3/4510-191/15-2/KK,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 15 grudnia 2014 r., sygn. akt IPTPB3/423-298/14-4/KJ.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w powyższym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy jednakże stwierdzić, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja będzie stanowiła transakcję wymiany udziałów w myśl art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.). Stanowi to element zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.