IBPB-1-2/4510-255/16/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia wyniku podatkowego w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia udziałów podzielonej przez wydzielenie Spółki, na rzecz podmiotu trzeciego lub aportu mniej niż 50% udziałów Spółki do innej spółki kapitałowej, a w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie zarówno do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym dzielonej Spółki (brak unicestwienia części udziałów), jak i nie dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej tych udziałów (wariant podziału przez wydzielenie z wykorzystaniem kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy)
IBPB-1-2/4510-255/16/BGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał zakładowy
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. odpłatne zbycie
 5. podział spółki
 6. przychód
 7. sprzedaż
 8. udział
 9. wartość
 10. wartość nominalna
 11. zbycie
 12. zmniejszenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 18 grudnia 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 28 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 15 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wyniku podatkowego w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia udziałów podzielonej przez wydzielenie Spółki, na rzecz podmiotu trzeciego lub aportu mniej niż 50% udziałów Spółki do innej spółki kapitałowej, a w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie zarówno do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym dzielonej Spółki (brak unicestwienia części udziałów), jak i nie dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej tych udziałów (wariant podziału przez wydzielenie z wykorzystaniem kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy) (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wyniku podatkowego w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia udziałów podzielonej przez wydzielenie Spółki, na rzecz podmiotu trzeciego lub aportu mniej niż 50% udziałów Spółki do innej spółki kapitałowej, a w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie zarówno do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym dzielonej Spółki (brak unicestwienia części udziałów), jak i nie dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej tych udziałów (wariant podziału przez wydzielenie z wykorzystaniem kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy). Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 1 marca 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-915/15/BG wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 15 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje nabyć udziały w Spółce z o.o. (dalej: „Spółka”). Udziały w Spółce mogą zostać nabyte przez Wnioskodawcę jako wkład niepieniężny otrzymany od jej udziałowca/ców w drodze, tzw. wymiany udziałów - Wnioskodawca otrzyma aportem ponad 50% udziałów Spółki a w zamian Wnioskodawca wyda swojemu udziałowcowi/com własne udziały. Wnioskodawca może również dokonać zakupu udziałów Spółki w drodze zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

W ramach działań restrukturyzacyjnych planowane jest dokonanie podziału Spółki przez wydzielenie w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”).

Spółka na moment podziału będzie zorganizowana w sposób, który pozwoli na wydzielenie części - biznesu stanowiącej tak wyodrębnioną część, że może ona stanowić samodzielnie działającą całość. W konsekwencji majątek przejmowany oraz pozostający w Spółce będą stanowiły zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 pkt 4 (winno być: art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”). W skład wydzielanych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej wchodzić mogą zwłaszcza składniki majątkowe, takie jak w szczególności wierzytelności, środki trwałe, licencje, udziały czy też nieruchomości. Nastąpi zatem sukcesja prawna oraz podatkowa w zakresie wydzielanej ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na moment podziału przez wydzielenie Wnioskodawca będzie większościowym lub jedynym wspólnikiem dzielonej Spółki. W ramach podziału przez wydzielenie Spółki, Wnioskodawca może być jednocześnie spółką przejmującą w ramach podziału - wówczas Wnioskodawcy nie będą przyznawane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki w związku z podziałem i przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Rozważane jest również, że podział Spółki dokonany będzie poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innej spółki kapitałowej (spółka siostra), w której udziały posiadać będzie Wnioskodawca.

W przypadku, transakcji podziału przez wydzielenie, o którym mowa powyżej dojść może:

i) do zmniejszenia liczby udziałów, które Wnioskodawca posiadałby w Spółce (unicestwienie części - udziałów w ramach procedury, podziału przez wydzielenie, polegające zgodnie z art. 199 KSH na definitywnym zlikwidowaniu praw udziałowych związanych z udziałem, powodującym zmniejszenie ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym),

ii) bądź do proporcjonalnego obniżenia wartości nominalnej tych udziałów w Spółce, bez zmniejszenia ich łącznej liczby posiadanej przez Wnioskodawcę (obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 263 KSH, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdego udziału, bez zmiany ogólnej liczby udziałów - prawa udziałowe do udziału nadal istnieją ze względu na brak ich unicestwienia).

Alternatywnie, możliwy jest także wariant, w którym podział przez wydzielenie może zostać zrealizowany zarówno bez zmniejszania liczby udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce (brak unicestwienia udziałów), jak i bez proporcjonalnego obniżania wartości nominalnej wszystkich udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce - wówczas podział przez wydzielenie sfinansowany zostałby w całości z kapitałów własnych spółki dzielonej, innych niż kapitał zakładowy (np. z kapitału zapasowego, kapitału rezerwowego, czy zysku z lat ubiegłych). W powyższej sytuacji, ilość i wartość nominalna wszystkich udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w dzielonej Spółce pozostałaby niezmienna w ramach procedury podziału przez wydzielenie (po zarejestrowaniu podziału przez wydzielenie we właściwym sądzie rejestrowym, wartość nominalna i ilość udziałów spółki dzielonej, posiadanych przez Wnioskodawcę, byłaby taka sama jak przed dniem złożenia wniosku o rejestrację podziału przez wydzielenie).

W ramach dalszej reorganizacji działalności Wnioskodawca planuje, że po dokonaniu podziału Spółki sprzeda udziały Spółki lub wniesie mniej niż 50% udziałów Spółki aportem do innej spółki kapitałowej (nie posiadającej udziałów w Spółce).

Wnioskodawca podkreśla, że wskazane powyżej działania restrukturyzacje podejmowane przez Spółkę przeprowadzone zostaną każdorazowo z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i biznesowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jak rozpoznać wynik podatkowy (dochód bądź stratę) w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona odpłatnego zbycia (w szczególności sprzedaży) udziałów podzielonej przez wydzielenie Spółki, na rzecz podmiotu trzeciego lub aportu mniej niż 50% udziałów Spółki do innej spółki kapitałowej, a w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie zarówno do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym dzielonej Spółki (brak unicestwienia części udziałów), jak i nie dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej tych udziałów (wariant podziału przez wydzielenie z wykorzystaniem kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy)... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko przedstawione ostatecznie w uzupełnieniu wniosku), w przypadku gdy dokona on odpłatnego zbycia udziałów podzielonej przez wydzielenie Spółki na rzecz podmiotu trzeciego lub aportu mniej niż 50% udziałów Spółki do innej spółki kapitałowej, a w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie zarówno do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym dzielonej Spółki (brak unicestwienia części udziałów), jak i nie dojdzie do zmniejszenia wartości nominalnej tych udziałów (wariant podziału przez wydzielenie z wykorzystaniem kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy) to wynik (dochód bądź strata) uzyskany na tej transakcji będzie składał się z przychodu podatkowego oraz kosztu podatkowego.

Do ustalania wysokości przychodów znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 3 updop. Zgodnie z nim, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i dyskont (winno być: skont).
Przychód ten powstaje, co do zasady, w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności (art. 12 ust. 3a updop).

Zgodnie z art. 14 ust. 1 updop, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (z zastrzeżeniem, które nie ma zastosowania w analizowanym przypadku) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Z kolei stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zatem w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę mniej niż 50% udziałów w Spółce do innej spółki kapitałowej, przychód Wnioskodawcy będzie stanowiła wartość nominalna otrzymanych udziałów.

W konsekwencji przychód podatkowy, zdaniem Wnioskodawcy, będzie stanowiła cena uzyskana z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce lub wartość nominalna wydanych Wnioskodawcy udziałów.

Natomiast koszty zostaną rozpoznane zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e updop. Zgodnie z nim, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie, udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych, o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Zatem koszt podatkowy zbycia udziałów Spółki równy będzie wartości nominalnej wydanych przez Wnioskodawcę (swoim udziałowcom) własnych udziałów w zamian za udziały Spółki.

W opinii Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie dochodzi do zmniejszenia liczby udziałów, które Wnioskodawca posiada w spółce dzielonej (udziały zostają unicestwione) to w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego lub aportu mniej niż 50% udziałów takiej spółki do innej spółki kapitałowej, to wysokość kosztów uzyskania przychodów powinna być obliczana, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 8c updop, jako proporcja wartości nominalnej udziałów, które spółka przejmująca zachowała w spółce podzielonej przez wydzielenie po podziale do wartości nominalnej udziałów posiadanych przez spółkę przejmującą w spółce podlegającej podziałowi przez wydzielenie.

W ocenie Wnioskodawcy, jeżeli w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w kapitale zakładowym dzielonej Spółki (brak unicestwienia jakiekolwiek udziału) - wariant podziału przez wydzielenie z wykorzystaniem kapitałów własnych innych niż kapitał zakładowy - wówczas w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego lub aportu mniej niż 50% udziałów Spółki do innej spółki kapitałowej, Wnioskodawca będzie uprawniony rozpoznać wydatek na nabycie tych udziałów w kosztach uzyskania przychodów w kwocie równej wartości nominalnej udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za udziały Spółki.

Należy przypomnieć, że w przedmiotowej sytuacji, ilość i wartość nominalna wszystkich udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w dzielonej Spółce pozostanie niezmienna w ramach procedury podziału przez wydzielenie (po zarejestrowaniu podziału przez wydzielenie we właściwym sądzie rejestrowym, wartość nominalna i ilość udziałów spółki dzielonej, posiadanych przez Wnioskodawcę, będzie taka sama jak przed dniem złożenia wniosku o rejestrację podziału przez wydzielenie - brak jakiegokolwiek umorzenia udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce w ramach procedury podziału).

Mając powyższe na uwadze, należy podkreślić, że ograniczenie możliwości rozpoznania pełnych kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8c updop (proporcjonalne obniżenie kosztu), ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy dochodzi do unicestwienia części udziałów. Natomiast, wskazana powyżej regulacja nie ogranicza możliwości zaliczenia pełnej kwoty wydatków poniesionych na nabycie udziałów do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy po ich nabyciu nie dochodzi do zmniejszenia liczby udziałów ani do obniżenia wartości nominalnej udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera jednak legalnej definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń zaliczanych do tej kategorii.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W myśl art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zatem przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Źródłem powstania przychodu opisanego w ww. przepisie, powstającego po stronie podmiotu wnoszącego aport jest objęcie udziałów (akcji) w zamian za wkłady niepieniężne (aporty), z wyłączeniem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przychodem wskazanym w tym przepisie jest nominalna wartość udziałów (akcji).

Przepis art. 14 ust. 1 updop stanowi natomiast, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

W konsekwencji przychód podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia (w tym sprzedaży) udziałów Spółki podzielonej przez wydzielenie na rzecz podmiotu trzeciego będzie stanowiła uzyskana cena z tytułu zbycia takich udziałów w podzielonej spółce (art. 12 w zw. z art. 14 updop) lub wartość nominalna udziałów wydanych Wnioskodawcy (art. 12 ust. 1 pkt 7 updop).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Aby określić wynik podatkowy należy odnieść się do art. 16 ust. 1 pkt 8c updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w tych spółkach w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, w wysokości:

 1. ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny,
 2. ustalonej zgodnie z pkt 8 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny,
 3. wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a lub lit. b, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki podzielonej przez wydzielenie.

W powyższym przepisie ustawodawca wskazał sposób ustalania wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w spółce dzielonej zaliczanych do kosztów podatkowych w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, odnosząc się do proporcji, w jakiej pozostaje wartość nominalna unicestwianych udziałów/akcji w spółce dzielonej do wartości nominalnej tych udziałów/akcji przed podziałem. Ponadto wskazano, że pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki podzielonej przez wydzielenie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) nabytych w ramach operacji tzw. wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów stanowią wydatki na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) spółki nabywającej wydanych wspólnikom spółki, której udziały (akcje) są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce).

W efekcie, jeżeli w wyniku podziału przez wydzielenie nie dojdzie do zmniejszenia liczby udziałów i zmniejszenia wartości nominalnej udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce dzielonej, to w przypadku sprzedaży udziałów Spółki podzielonej przez wydzielenie, Wnioskodawca może zaliczyć wydatek na nabycie tych udziałów do kosztów uzyskania przychodów w wartości nominalnej udziałów wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za zbywane udziały Spółki. Ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 8c updop nie znajduje w niniejszej sytuacji zastosowania.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytań nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.