IBPB-1-2/4510-214/15/MW | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy
IBPB-1-2/4510-214/15/MWinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. udział
  3. umorzenie udziałów
  4. wartość nominalna
  5. wynagrodzenia
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podat-kowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 30 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów wła-snych Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób praw-nych w zakresie ustalenia, czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów będzie dla Wnioskodawcy wartość no-minalna udziałów własnych Wnioskodawcy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę i zarządna terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich do-chodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca otrzyma w formie wkładu niepie-niężnego (aportu) udziały (dalej: „Udziały”) innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialno-ścią (dalej: „Spółka”). W zamian za otrzymane Udziały, Wnioskodawca przekaże podmiotom wnoszącym ten wkład niepieniężny (aport) udziały własne (dalej: „Udziały Własne Wniosko-dawcy”). Powyższa transakcja będzie traktowana jako tzw. „wymiana udziałów”, ponieważ Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce. Wartość rynkowa Udziałów zostanie w całości odniesiona na kapitał zakładowy Wnioskodawcy, co oznacza, że zostanie ona odzwierciedlona w wartości nominalnej Udziałów Własnych Wnioskodawcy. W ramach wymiany udziałów nie jest planowane dokonywanie żadnych dodatkowych rozliczeń gotówkowych. W ramach działań biznesowych dokonywana będzie bieżąca weryfikacja, czy prowadzona w takim kształcie działalność, przynosi oczekiwane efekty gospodarcze. Mając na uwadze powyższe, nie wykluczone jest, że w przypadku niekorzystnych perspektyw zostanie podjęta decyzja o wyco-faniu Wnioskodawcy ze Spółki. Aby proces ten (tj. wycofanie Wnioskodawcy ze Spółki) był możliwie neutralny dla bieżącej działalności Spółki, prawdopodobne jest, że wycofanie Wnio-skodawcy nastąpi w drodze umorzenia Udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce.

Umorzenie Udziałów nastąpiłoby na podstawie art. 199 w zw. z art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”) w trybie umorzenia dobrowolnego, które polega na tym, że Spółka nabędzie od Wnio-skodawcy Udziały w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie z tytułu dobro-wolnego umorzenia Udziałów będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodat-kowaniu podatkiem CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobro-wolnego umorzenia Udziałów będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna Udziałów Własnych Wnioskodawcy...

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przy-chodów z tytułu dobrowolnego umorzenia Udziałów będzie dla Wnioskodawcy wartość nominal-na Udziałów Własnych Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 199 § 1 KSH udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia tego udziału przez tę spółkę (umorzenie do-browolne). Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki z ograniczoną odpowiedzialno-ścią do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa takiej spółki tak stanowi.

Stosownie do treści art. 199 § 2 KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna w szczególności określać: podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku ziszczenia się opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca otrzyma z tytułu umorzenia dobrowolnego Udziałów wynagrodzenie. W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie to będzie stanowiło dla niego przychód w podatku CIT. Pamię-tać jednak należy, że przy ustalaniu przychodu z tytułu zbycia Udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) uwzględnić należy również art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”) , w którym ustawodawca wskazał, że do przychodów nie zalicza się m.in. kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umo-rzenia tych udziałów - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Oznacza to, że Wnioskodawca rozpoznając przychód podatkowy z tytułu zbycia Udziałów w celu ich umorze-nia wyłączy od opodatkowania tę wartość przychodu, która odpowiada kosztowi nabycia Udzia-łów.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu prawidłowego określenia wysokości dochodu Wniosko-dawcy, kluczowe jest ustalenie, co stanowić będzie dla niego koszt nabycia Udziałów. Podkre-ślenia wymaga fakt, że Wnioskodawca nabędzie Udziały w zamian za Udziały Własne Wniosko-dawcy. W związku z tym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w ramach wymiany udziałów, ekonomicznym ekwiwalentem za otrzymane przez niego Udziały są Udziały Własne Wniosko-dawcy.

W opinii Wnioskodawcy, wartość tego ekwiwalentu (tj. wartość nominalna Udziałów Własnych Wnioskodawcy) stanowi dla niego ekonomiczny koszt nabycia Udziałów. Prawidłowość powyż-szej wykładni wynika pośrednio także z konstrukcji art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, w którym ustawodawca jednoznacznie uregulował sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów nabytych uprzednio przez spółkę w ramach transakcji tzw. „wymia-ny udziałów”. Zgodnie bowiem z tym przepisem za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy transakcji tzw. „wymiany udziałów”. Wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałow-com spółki, której udziały są nabywane - są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłat-nego zbycia tych udziałów. W związku z powyższym, jeśli Wnioskodawca zamierzałby sprzedać Udziały, to - w myśl wyraźnej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT - kosztem uzyskania przychodów z tego tytułu byłaby dla niego wartość nominalna Udziałów Własnych Wniosko-dawcy.

Wnioskodawca pragnie zauważyć, że ustawodawca nie uregulował wprost zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów otrzymanych uprzednio w ramach transakcji tzw. „wymiany udziałów”. Jednocześnie, w pełni uzasadnione jest pośrednie zastosowanie sposobu wykładni pojęcia „wydatków na nabycie udziałów” w ra-mach transakcji tzw. „wymiany udziałów”, które ustawodawca zaprezentował w wyżej przywo-łanym art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT. Ustawodawca jasno bowiem wskazuje, że konstrukcja transakcji tzw. „wymiany udziałów” świadczy o tym, że ekonomicznym ekwiwalentem otrzy-manych Udziałów są Udziały Własne Wnioskodawcy. W związku z tym, w ocenie Wnioskodaw-cy, wartość nominalna Udziałów Własnych Wnioskodawcy stanowi dla niego „wydatek na naby-cie” tych Udziałów, o którym mowa zarówno w art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, jak również w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT.

Mając powyższe na uwadze, „wydatki” te (tj. wartość nominalna Udziałów Własnych Wniosko-dawcy) będą pomniejszały przychód Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów na rzecz Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem (stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT).

Stanowisko Wnioskodawcy zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe w licz-nych interpretacjach podatkowych. Przykładowo przywołać można:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 grudnia 2014 r. (znak IBPBI/2/423-1149/14/KP), w której organ podatkowy wyraźnie stwierdził, że: „w przypadku umorzenia udziałów nabytych w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, kosztem ich nabycia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT, będzie kwota odpowiadająca wartości nominalnej udziałów wydanych przez spółką przejmowaną za udziały spółki kapitałowej”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 września 2014 r. (znak IBPBI/2/423-761/14/SD), w której organ podatkowy precyzyjne wskazał, że: „w przypadku umorzenia udziałów Spółki, nabytych wcześniej przez Wnioskodawcą w ra-mach wymiany udziałów, uzyska on dochód (przychód), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, stanowiący różnicą pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane udziały, a kosztem ich nabycia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcą udziałow-com Spółki w zamian za jej udziały”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lipca 2013 r. (znak IPPB5/423-256/13-2/MK), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stano-wisko podatnika wskazujące, że: „kosztem nabycia udziałów/akcji, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy CIT będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT wy-datki poniesione przez spółką przy wymianie udziałów w wysokości odpowiadającej no-minalnej wartości udziałów wydanych przez spółką wskutek wymiany udziałów”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 kwietnia 2014 r. (znak IBPBI/2/423-96/14/SD), w której organ podatkowy zgodził się, ze stanowiskiem podatnika, że: „w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z ograniczoną od-powiedzialnością nabytych wcześniej przez wnioskodawcę w ramach „wymiany udziałów” kosztem uzyskania przychodu dla spółki będzie kwota odpowiadająca nominalnej warto-ści udziałów w kapitale zakładowym spółki objętych przez udziałowca w zamian za udzia-ły w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”.

W oparciu o przedstawione wyżej argumenty, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia Udziałów będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna Udziałów Własnych Wnio-skodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidło-we.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa po-datkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administra-cyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił od-powiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Infor-macji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.