IBPB-1-2/4510-126/15/KP | Interpretacja indywidualna

Ustalenie wysokości kosztów nabycia udziałów w spółce kapitałowej w przypadku ich dobrowolnego umorzenia
IBPB-1-2/4510-126/15/KPinterpretacja indywidualna
  1. koszt
  2. przychód
  3. spółka jawna
  4. udział
  5. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 13 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wysokości kosztów nabycia udziałów w spółce kapitałowej w przypadku ich dobrowolnego umorzenia (pytanie oznaczone we Wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia wysokości kosztów nabycia udziałów w spółce kapitałowej w przypadku ich dobrowolnego umorzenia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegająca w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W chwili obecnej, właściciele Wnioskodawcy rozważają powierzenie mu funkcji i zadań w zakresie zarządzania ich majątkiem w postaci udziałów innych spółek kapitałowych.

Powierzenie Wnioskodawcy tej roli ma przyczynić się do uzyskania efektu specjalizacji, co pozwoli na uzyskanie znaczących korzyści biznesowych (np. wyspecjalizowanie się Wnioskodawcy w zarządzaniu takim majątkiem pozwoli na sprawniejsze zarządzanie tymi spółkami kapitałowymi, w szczególności przyczyni się do zwiększonego nadzoru właścicielskiego nad nimi). W rezultacie powyższego, w pierwszym etapie planowanych działań, Wnioskodawca weźmie udział w transakcji tzw. „wymiany udziałów” (dalej: „wymiana udziałów”), która została unormowana w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”). W ramach wymiany udziałów, Wnioskodawca otrzyma w formie wkładu niepieniężnego (aportu) udziały (dalej: „udziały”) innej polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”).

W zamian za otrzymane udziały, Wnioskodawca przekaże podmiotom wnoszącym ten wkład niepieniężny (aport) udziały własne (dalej: „udziały własne Wnioskodawcy”). W wyniku wymiany udziałów, Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce. Wartość rynkowa udziałów zostanie w całości odniesiona na kapitał zakładowy Wnioskodawcy, co oznacza, że zostanie ona odzwierciedlona w wartości nominalnej udziałów własnych Wnioskodawcy. W ramach wymiany udziałów nie jest planowane dokonywanie żadnych dodatkowych rozliczeń gotówkowych. Niewykluczone jest jednak, że powyższa strategia, którą zamierzają wdrożyć właściciele Wnioskodawcy może okazać się nieskuteczna i nieefektywna. W takiej sytuacji możliwe jest, że zostanie podjęta decyzja o wycofaniu Wnioskodawcy ze Spółki. Aby proces ten był możliwie neutralny dla bieżącej działalności Spółki, prawdopodobne jest, że wycofanie Wnioskodawcy nastąpi w drodze umorzenia udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce. Umorzenie nastąpiłoby na podstawie art. 199 w zw. z art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”) w trybie umorzenia dobrowolnego, które polega na tym, że Spółka nabędzie od Wnioskodawcy udziały w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem. Wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia Udziałów będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce kapitałowej, będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)...

W ocenie Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce kapitałowej będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia tego udziału przez tę spółkę (umorzenie dobrowolne). Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa takiej spółki tak stanowi.

Stosownie do art. 199 § 2 KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna w szczególności określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Mając powyższe na uwadze, w przypadku ziszczenia się zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca otrzyma z tytułu umorzenia dobrowolnego udziałów wynagrodzenie. W ocenie Wnioskodawcy, wynagrodzenie to będzie stanowiło dla niego przychód w podatku CIT, stosownie do art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa CIT”), a więc z tytułu odpłatnego zbycia praw majątkowych. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 1 ustawy CIT, przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jednocześnie, jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny znaczenia odbiega od wartości rynkowej tych praw, to przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. W konsekwencji powyższych regulacji, co do zasady, przychodem Wnioskodawcy będzie kwota wynagrodzenia otrzymanego z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów. Pamiętać jednak należy, że przy ustalaniu przychodu z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne) uwzględnić należy również art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT, w którym ustawodawca wskazał, że do przychodów nie zalicza się m.in. kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Biorąc pod uwagę powyższe, w celu prawidłowego określenia wysokości przychodu Wnioskodawcy, kluczowe jest ustalenie, co stanowić będzie dla niego koszt nabycia/objęcia udziałów. Podkreślenia wymaga fakt, że Wnioskodawca nabędzie udziały w zamian za udziały własne Wnioskodawcy. W związku z tym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w ramach wymiany udziałów, ekonomicznym ekwiwalentem za otrzymane przez niego udziały są udziały własne Wnioskodawcy. W opinii Wnioskodawcy, wartość tego ekwiwalentu (tj. wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy) stanowi dla niego ekonomiczny koszt nabycia udziałów. Prawidłowość powyższej wykładni wynika pośrednio także z konstrukcji art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT, w którym ustawodawca uregulował sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów nabytych uprzednio przez spółkę w ramach transakcji tzw. „wymiany udziałów”. Zgodnie bowiem z tym przepisem za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy transakcji tzw. „wymiany udziałów”. Wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane - są jednak kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów. W związku z powyższym, jeśli Wnioskodawca zamierzałby sprzedać udziały, to w myśl wyraźnej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT, kosztem uzyskania przychodów z tego tytułu byłaby dla niego wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy. Wnioskodawca pragnie zauważyć, że ustawodawca nie uregulował wprost zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów otrzymanych uprzednio w ramach transakcji tzw. „wymiany udziałów”. Jednocześnie, w pełni uzasadnione jest pośrednie zastosowanie sposobu wykładni pojęcia „wydatków na nabycie udziałów” w ramach transakcji tzw. „wymiany udziałów”, które ustawodawca zaprezentował w wyżej przywołanym art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT. Ustawodawca jasno bowiem wskazuje, że konstrukcja transakcji tzw. „wymiany udziałów” świadczy o tym, że ekonomicznym ekwiwalentem otrzymanych udziałów są udziały własne Wnioskodawcy. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy stanowi dla niego „wydatek na nabycie” tych udziałów, o którym mowa zarówno w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT, jak również w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT.

Mając powyższe na uwadze „wydatki” te (tj. wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy) będą pomniejszały przychód Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem (stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT).

Stanowisko Wnioskodawcy zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe w licznych interpretacjach podatkowych. Przykładowo przywołać można:

  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1149/14/KP), w której organ podatkowy wyraźnie stwierdził, że: w przypadku umorzenia udziałów nabytych w ramach tzw. transakcji wymiany udziałów, kosztem ich nabycia, o którym mowa w art. 12 ust 4 pkt 3 ustawy CIT, będzie kwota odpo-wiadająca wartości nominalnej udziałów wydanych przez spółkę przejmowaną za udziały spółki kapitałowej;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 września 2014 r. (Znak: IBPBI/2/423-761/14/SD), w której organ podatkowy precyzyjne wskazał, że: w przypadku umorzenia udziałów Spółki, nabytych wcześniej przez Wnioskodawcę w ramach wymiany udziałów, uzyska on dochód (przychód), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT, stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane udziały, a kosz-tem ich nabycia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT, w wysokości odpowia-dającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Wnioskodawcę udziałowcom Spółki w zamian za jej udziały,
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lipca 2013 r. (Znak: IPPB5/423-256/13-2/MK), w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stano-wisko podatnika wskazujące, że: kosztem nabycia udziałów/akcji, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT będą wskazane w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy CIT wydatki ponie-sione przez spółkę przy wymianie udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej war-tości udziałów wydanych przez spółkę wskutek wymiany udziałów;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 kwietnia 2014 r. (znak IBPBI/2/423-96/14/SD), w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem po-datnika, że: „w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów spółki z ograniczoną odpo-wiedzialnością nabytych wcześniej przez wnioskodawcę w ramach „wymiany udziałów” kosztem uzyskania przychodu dla spółki będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitałę zakładowym spółki objętych przez udziałowca w zamian za udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W oparciu o przedstawione wyżej argumenty, zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.