IBPB-1-1/4510-246/16-2/SG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie skutków podatkowych związanych z zawarciem wskazanej we wniosku transakcji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 12 lipca 2016 r.), uzupełnionym 1 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z zawarciem wskazanej we wniosku transakcji, w sytuacji gdy:

 • spełniać będzie przesłanki do uznania jej za transakcję wymiany udziałów – jest prawidłowe,
 • nie będzie spełniać przesłanek do uznania jej za transakcję wymiany udziałów w zakresie:

-niepowstania przychodu podatkowego – jest prawidłowe, -podstawy prawnej niepowstania ww. przychodu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z zawarciem wskazanej we wniosku transakcji. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4510-246/16-1/SG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 1 września 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca składa wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu spółki kapitałowej, którą planuje utworzyć w przyszłości (dalej jako: „Spółka II”). Wnioskodawca pełnił będzie w Spółce II funkcję członka zarządu. Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym w Polsce podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka II będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca wraz z drugim udziałowcem (dalej jako: „Udziałowiec”) wniosą do Spółki II wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego. Wnioskodawca jest obecnie jednym z dwóch udziałowców polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”). Na potrzeby niniejszego wniosku udziały posiadane przez obu udziałowców w Spółce dalej zwane będą „Udziałami”. Następnie Udziały, które udziałowcy, w tym Wnioskodawca posiadają w Spółce zostaną przez nich wniesione do Spółki II w postaci wkładu niepieniężnego. W zamian za nabyte przez Spółkę II Udziały, Spółka II wyda udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych udziałów. W wyniku dokonanej tzw. wymiany udziałów kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wniesionych Udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Udziałami po ich wartości rynkowej. Planuje się, że do Spółki II tytułem wkładu niepieniężnego wniesione zostanie w sumie 100% udziałów, dających 100% praw głosu w Spółce i udziału w jej kapitale zakładowym.

W rezultacie, w wyniku tej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Przeprowadzając planowaną wymianę udziałów, już nabycie udziałów w Spółce przez Spółkę II od Udziałowca spowoduje, że Spółka II nabędzie bezwzględną większości praw głosów w Spółce a dopiero w dalszej kolejności Spółka II nabędzie pozostałe udziały od Wnioskodawcy tak aby objęła 100% udziałów w Spółce. Wniesienie przez Wnioskodawcę i Udziałowca do Spółki II wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w Spółce zostanie dokonane w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez Spółkę II, w wyniku czego Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Nie jest jednak wykluczone, że udziałowcy dokonają wkładu niepieniężnego udziałów Spółki do Spółki II jednocześnie, tzn. w tym samym dniu i/lub na mocy jednego dokumentu/jednej umowy (aportowej) udziałowcy przeniosą na Spółkę II większość praw głosu w Spółce.

W związku z powyższą transakcją wymiany udziałów nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe pomiędzy Spółką II a udziałowcami wnoszącymi do niej wkład niepieniężny w postaci Udziałów Spółki. Wnioskodawca wskazuje, że:

 • podmioty, które będą brały udział w wymianie udziałów, tj. Spółka II i Spółka oraz Wnioskodawca i Udziałowiec są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • w wyniku dokonanej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce;
 • w wyniku dokonanej transakcji Spółka II wyda udziałowcom własne udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (w wyniku przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów nie będą następować żadne rozliczenia pieniężne z tytułu przeprowadzenia tej transakcji).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu Udziałów do Spółki II w zamian za objęcie udziałów Spółki II, wypełnia warunki wymiany udziałów i nie będzie powodować powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Spółki II - tj. pozostanie dla Spółki II neutralna podatkowo na dzień jej dokonania?

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja aportu udziałów Spółki nie spowoduje po stronie Spółki II powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem w analizowanej sytuacji zostały spełnione wszystkie przesłanki przepisu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa CIT”) w brzmieniu obowiązującym od 2015 roku, tj.:

 • Spółka II nabędzie od Wnioskodawcy i Udziałowca Spółki udziały w kapitale zakładowym Spółki, dające jej bezwzględną większość praw głosu. Nabycie tych udziałów nastąpi w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez Spółkę II, w wyniku czego Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce;
 • w zamian za wniesione aportem udziały Wnioskodawca otrzyma akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki II;
 • podmioty biorące udział w transakcji podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w art. 12 ust. 4d, reguluje zasady opodatkowania transakcji wymiany udziałów. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku zbycia przez udziałowca udziałów jednej spółki kapitałowej innej spółce kapitałowej, jeżeli spółka nabywająca udziały oraz udziałowiec zbywający te udziały (obejmujący w zamian udziały spółki nabywającej), podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania jednocześnie w zamian za zbywane udziały udziałowiec zbywający udziały otrzyma/obejmie udziały spółki nabywającej, a także, jeżeli w wyniku tego nabycia udziałów spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są zbywane, to wówczas do przychodów nie zalicza się wartości udziałów otrzymanych/ przekazanych udziałowcowi spółki zbywanej oraz udziałów nabytych przez spółkę nabywającą.

Oznacza to, że po stronie Spółki II nie powstanie przychód podatkowy gdy nastąpi tzw. wymiana udziałów, czyli spełnione będą łącznie przesłanki określone w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zaczął obowiązywać art. 12 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przepis art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Reasumując, aby transakcja wymiany udziałów była neutralna na gruncie podatku dochodowego, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • podmioty biorące udział w transakcji muszą podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • w zamian za udziały (akcje) spółki zbywanej albo za udziały (akcje) spółki zbywanej wraz z zapłatą w gotówce (nieprzekraczającą wysokości 10% wartości nominalnej zbywanych udziałów), udziałowiec (akcjonariusz) obejmie udziały (akcje) w innej spółce;
 • w wyniku przeprowadzonej transakcji spółka, której udziały (akcje) są nabywane przez udziałowca (akcjonariusza), uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały zbyte lub zwiększy ilość udziałów (akcji) w tej spółce, jeśli wcześniej była już jej większościowym udziałowcem (akcjonariuszem).

Powyższe warunki zostaną także spełnione w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie.

Przedstawione powyżej warunki, jak wskazywał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, zostaną spełnione, gdyż:

 • podmioty, które będą brały udział w opisanej „wymianie udziałów”, tj. Spółka II oraz Spółka są polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • w wyniku dokonanej transakcji Spółka II wyda udziałowcom własne udziały wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (nie będzie miała miejsca częściowa zapłata w gotówce);
 • w wyniku dokonanej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce,
 • wniesienie przez Wnioskodawcę i Udziałowca do Spółki II wkładów niepieniężnych w postaci udziałów Spółki zostanie dokonane w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez Spółka II od Udziałowca, w wyniku którego Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w zdarzeniu przyszłym wymiana udziałów wypełnia warunki z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (winno być: podatku dochodowego od osób prawnych. Dlatego, zgodnie z tym przepisem, jej przeprowadzenie w opisanych wyżej okolicznościach nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki II. Jednocześnie, z tytułu wymiany udziałów Spółki II, na moment jej dokonania, nie rozpozna kosztów uzyskania przychodów, na co wskazuje art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - przepis ten przesądza, że do kosztów podatkowych nie zalicza się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą (tu: Spółka II) na nabycie lub objęcie udziałów (tu: Udziałów Spółki); wydatki te, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydawanych wspólnikom spółki nabywanej stanowią jednak koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółki nabywanej (tu: Spółki) otrzymanych w wyniku wymiany udziałów.

Podsumowując, w związku z wymianą udziałów Spółka II nie będzie rozpoznawać przychodów i kosztów podatkowych na moment opisywanej wymiany udziałów.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawy o CIT”), jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Ponadto, w myśl art. 12 ust. 11 ustawy o CIT, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie (art. 12 ust. 12 ustawy o CIT).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, wynika że Wnioskodawca planuje utworzyć w przyszłości spółkę kapitałową („Spółka II”). Spółka II będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest również udziałowcem innej Sp. z o.o. i wraz z innym udziałowcem tej spółki zamierza wnieść posiadane udziały w tej innej Spółce z o.o. do Spółki II w postaci wkładu niepieniężnego. W zamian za nabyte przez Spółkę II Udziały, Spółka II wyda udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych udziałów. W wyniku dokonanej tzw. wymiany udziałów kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wniesionych Udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Udziałami po ich wartości rynkowej. Planuje się, że do Spółki II tytułem wkładu niepieniężnego wniesione zostanie w sumie 100% udziałów, dających 100% praw głosu w Spółce i udziału w jej kapitale zakładowym. W rezultacie, w wyniku tej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Przeprowadzając planowaną wymianę udziałów, już nabycie udziałów w Spółce przez Spółkę II od pierwszego Udziałowca spowoduje, że Spółka II nabędzie bezwzględną większości praw głosów w Spółce a dopiero w dalszej kolejności Spółka II nabędzie pozostałe udziały od Wnioskodawcy (drugiego udziałowca – jako osoby fizycznej) tak aby objęła 100% udziałów w Spółce. Wniesienie przez ww. i Udziałowców do Spółki II wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w Spółce zostanie dokonane w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez Spółkę II, w wyniku czego Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Nie jest jednak wykluczone, że udziałowcy dokonają wkładu niepieniężnego udziałów Spółki do Spółki II jednocześnie, tzn. w tym samym dniu i/lub na mocy jednego dokumentu/jednej umowy (aportowej) udziałowcy przeniosą na Spółkę II większość praw głosu w Spółce.

Mając na uwadze powyższe, w pierwszej kolejności należy zauważyć, że zobowiązanie w podatku dochodowym powstaje u konkretnego podatnika zawierającego daną transakcję. Powyższe oznacza, że przy ocenie zastosowania art. 12 ust. 4d ustawy o CIT oraz spełnienia warunków zawartych w tym przepisie bierze się pod uwagę indywidualną sytuację strony realizującej taką transakcję.

W opisanej sytuacji, kiedy dwóch udziałowców zbywa udziały posiadane w innej Spółce z o.o., stronami każdej z transakcji jest jeden z tych udziałowców – właściciel zbywanych udziałów i spółka otrzymująca taki wkład. Tak więc oceny skutków podatkowych zbycia udziałów aportem do Spółki należy dokonywać odrębnie dla transakcji z każdym wspólnikiem, analizując każdorazowo stan prawny, istniejący w momencie zawarcia takiej transakcji.

Po drugie wskazać należy, że w art. 12 ust. 4d oraz ust. 11 ustawy o CIT mowa jest o „wspólniku” a nie o „wspólnikach”.

Zastosowanie wykładni literalnej art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które posługują się pojęciem „wspólnika” w liczbie pojedynczej prowadzi do wniosku, że w transakcji wymiany udziałów może brać udział spółka nabywająca, w tym przypadku Spółka II i tylko jeden udziałowiec spółki, której udziały/akcje są zbywane. Jeżeli natomiast operacja jest przeprowadzana (etapami lub w jednym czasie - jednocześnie) z wieloma wspólnikami, to należy na gruncie art. 12 ust. 4d ww. ustawy rozpatrywać ją jako wiele odrębnych transakcji. Tej konkluzji nie zmienia brzmienie art. 12 ust. 12 powyższej ustawy.

Regulacja art. 12 ust. 12 ww. ustawy, zgodnie z którym przepis ust. 4d stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie, dotyczy nabycia od jednego wspólnika w ramach kilku transakcji, a nie nabycia od kilku wspólników w ramach transakcji z nimi zawieranych.

Z powyższego wynika, że przepisy ustawy o CIT, dotyczące warunków, jakie muszą zostać spełnione, by daną transakcję można było traktować jako transakcję wymiany udziałów należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym znaczeniem.

Z uwagi na powyższe, wskazać należy, że ustawowe przesłanki, zakwalifikowania transakcji, jako transakcji wymiany udziałów w stosunku do każdego z Udziałowców Spółki, zostaną spełnione wtedy, gdy w ramach transakcji, z jednym Udziałowcem, Wnioskodawca (Spółka II) uzyska bądź powiększy bezwzględną większość praw głosu w Spółce, której udziały zostaną wniesione.

W związku z powyższym, skoro z wniosku wynika, że nabycie udziałów w Spółce (która posiada dwóch udziałowców) przez Wnioskodawcę - Spółkę II od pierwszego Udziałowca spowoduje, że Spółka II nabędzie bezwzględną większość praw głosu w Spółce, a dopiero w dalszej kolejności Spółka II nabędzie pozostałe udziały od drugiego Udziałowca obejmując 100 % udziałów w Spółce, to oznacza, że pierwszy Udziałowiec jest większościowym udziałowcem w Spółce, a w wyniku dokonanej z nim transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce, której udziały zostaną wniesione.

Reasumując, w sytuacji, gdy do wniesienia udziałów nie dojdzie jednocześnie (lecz najpierw wniesienia udziałów w Spółce dokona większościowy udziałowiec tej Spółki, a dopiero po nim udziałowiec mniejszościowy) to ustawowe przesłanki, zakwalifikowania transakcji, jako transakcji wymiany udziałów, wynikające z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT zostaną spełnione, gdyż w ramach pierwszej transakcji, z udziałowcem większościowym, Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce, której udziały zostaną wniesione. W związku z powyższym, skoro w ramach pierwszej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce, to również w następnej transakcji dokonanej z drugim Udziałowcem, Spółka II będzie posiadała bezwzględną większość praw głosu w Spółce.

Tym samym ww. transakcje (dokonane najpierw z większościowym, a następnie z mniejszościowym Udziałowcem będą spełniać przesłanki do uznania jej za transakcję wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, a w wyniku tych transakcji nie powstanie u Spółki II przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast, jeżeli dojdzie do sytuacji, w której obydwaj Udziałowcy dokonają jednocześnie wniesienia posiadanych przez siebie udziałów do Spółki II, to w takim wypadku transakcją wymiany udziałów będzie jedynie transakcja z większościowym udziałowcem, nie będzie nią natomiast ta transakcja z udziałowcem posiadającym mniej niż 50% udziałów w Spółce.

Tym samym w tej sytuacji transakcja dokonana z mniejszościowym udziałowcem nie będzie spełniać przesłanki do uznania jej za transakcję wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT. Nie oznacza to jednak, że ww. czynności wniesienia udziałów przez mniejszościowego udziałowca spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że przychody otrzymane na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie stanowią przychodu podatkowego. Zatem otrzymanie przez Spółkę II Udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki II nie spowoduje powstania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 4, a nie jak wskazał Wnioskodawca na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych związanych z zawarciem wskazanej we wniosku transakcji, w sytuacji gdy:

 • spełniać będzie przesłanki do uznania jej za transakcję wymiany udziałów – jest prawidłowe,
 • nie będzie spełniać przesłanek do uznania jej za transakcję wymiany udziałów w zakresie:
  • niepowstania przychodu podatkowego – jest prawidłowe,
  • podstawy prawnej niepowstania ww. przychodu – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienia się, że przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej – adekwatnie do treści pytania sformułowanego przez Wnioskodawcę – stanowi wyłącznie kwestia powstania przychodu podatkowego w związku ze wskazaną we wniosku transakcją. Z uwagi na fakt, że to pytanie podatkowe wyznacza zakres przedmiotowy wniosku nie odniesiono się do zagadnienia kosztów uzyskania przychodów uregulowanego w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.