IBPB-1-1/4510-129/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych wskazanego we wniosku zbycia udziałów na rzecz osoby trzecie
IBPB-1-1/4510-129/15/DWinterpretacja indywidualna
  1. koszt
  2. przychód
  3. udział
  4. wymiana (towarów)
  5. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wskazanego we wniosku zbycia udziałów na rzecz osoby trzeciej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych wskazanego we wniosku zbycia udziałów na rzecz osoby trzeciej.

We wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będąc rezydentem polskim, posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem Zarządu w Polsce („Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”). Wnioskodawca zamierza utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniesie udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (nowo utworzona spółka z o.o. będzie dalej zwana „Spółką Nabywającą”). Jako jedyny udziałowiec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza objąć 100% udziałów w Spółce Nabywającej. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Nabywającej będzie równa wartości rynkowej udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (przy uwzględnieniu wyceny tych udziałów). Wnioskodawca pokryje udziały w Spółce Nabywającej wyłącznie poprzez wniesienie do tej spółki udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po wartości rynkowej tych udziałów, bez żadnych innych dopłat. Na skutek wniesienia udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca stanie się jedynym wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. uzyska bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a Wnioskodawca w ramach transakcji dokonanej w zamian za wniesione udziały Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmie po 100% udziałów w Spółce Nabywającej. Wnioskodawca zamierza doprowadzić do odpłatnego zbycia przez Spółkę Nabywającą na rzecz osoby trzeciej wszystkich posiadanych przez tę spółkę udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zbycie nastąpi według wartości rynkowej udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadanych przez Spółkę Nabywającą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że zbycie przez Spółkę Nabywającą udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz osoby trzeciej spowoduje powstanie w Spółce Nabywającej:

  1. przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości uzyskanej ceny z tytułu zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości nominalnej udziałów w Spółce Nabywającej...

(pytanie oznaczono we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne zbycie przez Spółkę Nabywającą udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz osoby trzeciej spowoduje powstanie w Spółce Nabywającej:

  1. przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości uzyskanej ceny z tytułu zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości wartości nominalnej udziałów w Spółce Nabywającej.

Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), zawiera otwarty katalog przychodów osoby prawnej. Nie ulega wątpliwości, że odpłatne zbycie przez Spółkę Nabywającą na rzecz osoby trzeciej uzyskanych w wyniku wymiany udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie prowadziło do uzyskania przez Spółkę Nabywającą przychodu w wysokości uzyskanych w wyniku tego zbycia pieniędzy lub wartości pieniężnych lub wartości otrzymanych rzeczy lub praw.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8e) ustawy o CIT, Spółka Nabywająca będzie miała prawo do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych wartości nominalnej udziałów w Spółce Nabywającej, objętych przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e) ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania , przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Wnioskodawca podnosi, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e) ustawy o CIT znajdzie zastosowanie w transakcji zbycia przez Spółkę Nabywającą udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż Spółka Nabywająca uzyskała (winno: być uzyska) udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na skutek tzw. wymiany udziałów (regulowanej w ustawie o CIT w art. 12 ust. 4d oraz w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), natomiast zbycie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi odpłatnie na rzecz osoby trzeciej.

W związku z powyższym w przypadku sprzedaży przez Spółkę Nabywającą udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kosztem uzyskania przychodu dla Spółki Nabywającej na moment sprzedaży tychże udziałów będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Spółki Nabywającej, objętych przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, tj. w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefan Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.