IBBB2/4511-338/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku gdy nabyte przez Powiernika Udziały w spółce zagranicznej zostaną zbyte po upływie 30 dni od daty ich nabycia przez Powiernika, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną?
IBBB2/4511-338/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. powiernictwo
 2. spółki
 3. udział
 4. umowa pośrednictwa
 5. zbycie udziału
 6. zlecenie powiernicze
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 24 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu zbycia nabytych przez powiernika udziałów w spółce zagranicznej po upływie 30 dni od daty ich nabycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych z tytułu zbycia nabytych przez powiernika udziałów w spółce zagranicznej po upływie 30 dni od daty ich nabycia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym, (dalej: „Wnioskodawca , „Powiernik”) Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowy zlecenia powierniczego (dalej: „Umowy”) z osobami fizycznymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (dalej: „Powierzający”).

Umowy będą przewidywać, że Wnioskodawca będzie we własnym imieniu, ale na rachunek Powierzających:

 1. Nabywać udziały lub akcje w spółkach zagranicznych („Udziały Nabywane”),
 2. Obejmować udziały lub akcje w spółkach zagranicznych („Udziały obejmowane” dalej łącznie Udziały Nabywane i Obejmowane jako: „Udziały”)

oraz Zgodnie z Umową Powierzający będą przekazywać Powiernikowi środki na realizację zleconych czynności takich jak nabycie lub objęcie Udziałów.

Wszelkie przychody generowane przez (dywidendy itp.) otrzymane przez Powiernika, będą przekazywane Powierzającym, po pokryciu niezbędnych kosztów utrzymania nabytego powierniczo majątku. W razie gdyby generowane przez nabyty powierniczo majątek przychody nie były wystarczające do zapewnienia pokrycia niezbędnych kosztów jego utrzymania Powierzający przekażą Powiernikowi niezbędne środki na pokrycie tych kosztów.

Rozporządzanie Udziałami będzie odbywać się tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcjami Powierzających. Zgodnie z Umową instrukcje Powierzających mogą obejmować alternatywnie:

 1. zlecenie Powiernikowi przeprowadzenia transakcji odpłatnego zbycia Udziałów i na rzecz podmiotów trzecich po cenie rynkowej,
 2. przeniesienie własności Udziałów przez Wnioskodawcę na Powierzających, po cenie za którą zostały one nabyte.

Niektóre Udziały będą udziałami, które będą stanowić więcej niż 25% udziałów w kapitale zakładowym spółek zagranicznych, które uzyskują co najmniej 50% przychodów w roku podatkowym z przychodów pasywnych (z dywidend, odsetek, wierzytelności itp.) („Udziały w spółce zagranicznej”), które Wnioskodawca wyda Powierzającym lub zbędzie na rzecz osób trzecich po 30 dniach od daty ich nabycia (dalej: „Zbywane Udziały w spółce zagranicznej”). Niemniej Wnioskodawca część Udziałów w spółce zagranicznej będzie powierniczo posiadał przez okres dłuższy niż 30 dni od daty ich nabycia. Umowa będzie przewidywać ryczałtowe wynagrodzenie dla Wnioskodawcy z tytułu działania w charakterze powiernika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku gdy nabyte przez Powiernika Udziały w spółce zagranicznej zostaną zbyte po upływie 30 dni od daty ich nabycia przez Powiernika, powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W przypadku gdy nabyte przez Powiernika Udziały w spółce zagranicznej zostaną zbyte po upływie 30 dni od daty ich nabycia przez Powiernika, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu działalności prowadzonej przez zagraniczną spółkę kontrolowaną.

Istotą zawarcia umowy powiernictwa jest zapewnienie powierzającemu anonimowości względem osób trzecich w zakresie posiadanych przez niego aktywów. Podmiot, któremu przysługuje nominalnie prawo podmiotowe wykonuje je wtedy w interesie innego podmiotu. Osoby fizyczne jak i prawne nie muszą działać osobiście, dopuszczalne jest działanie przez przedstawiciela. Istota przedstawicielstwa w prawie cywilnym polega na tym, że pewna osoba dokonuje w imieniu i na rzecz innego podmiotu czynności prawne. Jeżeli czynność dokonana przez przedstawiciela mieści się w granicach umocowania udzielonego przez reprezentowanego, wywołuje ona bezpośredni skutek dla reprezentowanego.

Od tej instytucji należy odróżnić np. powiernika, który na zewnątrz działa jako samodzielny podmiot prawa, jednak z mocy porozumienia z inną osobą, na rzecz której działa, nie występuje we własnym interesie. Powiernictwo jako instytucja prawna nie jest uregulowane w prawie polskim, niemniej jednak na podstawie zasady swobody zawierania umów jest jak najbardziej dopuszczalne. W rozpatrywanym przypadku umowa powiernicza bazuje na stosunku zlecenia uregulowanym w Kodeksie cywilnym. Jak wynika z art. 734 i 735 Kodeksu cywilnego - istotą umowy zlecenia jest dokonanie określonej czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie lub jeżeli tak stanowi umowa w imieniu własnym, lecz na rachunek zlecającego. W tym ostatnim wypadku wszelkie nabycie praw lub rzeczy ma charakter powierniczy, a przyjmujący zlecenie ma obowiązek wydać zlecającemu wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym (art. 740 Kodeksu cywilnego).

Jak wskazano w stanie faktycznym, Umowy wiążące Wnioskodawcę i Powierzających mają charakter umowy powiernictwa. Czynność powiernicza, składa się z dwóch elementów.

 1. przeniesienia przez powierzającego na powiernika jakiegoś prawa, albo zobowiązanie powiernika do nabycia tego prawa i przekazanie mu przez powierzającego środków na ten cel, w następstwie, czego powiernik może korzystać z tego prawa względem osób trzecich w wyznaczonym zakresie;
 2. zobowiązania powiernika wobec powierzającego, że będzie przestrzegał wyznaczonego zakresu korzystania z uzyskanego prawa (w szczególności, że powierzone prawo powróci do powierzającego pod określonymi warunkami) oraz zobowiązanie powiernika do przekazywania powierzającemu wszelkich pożytków związanych z tym prawem.

Umowa powiernicza dotycząca nabycia lub objęcia Udziałów musi mieć charakter fiducjarny (tzn. prawa udziałowe muszą być nabyte na Powiernika), aby mogła spełniać swoją rolę. Warto wskazać również, że utrwalona linia orzecznicza Sądu Najwyższego jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraźnie wskazuje, że nie istnieje obowiązek ujawniania istnienia stosunku powiernictwa (wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 29 lipca 1999 r.; sygn. I SA/Kr 108/98).

W związku z takim ukształtowaniem umowy powierniczej w odniesieniu do praw udziałowych okolicznościami związanymi z nią, które mogłyby ewentualnie wywołać skutki podatkowe są, co do zasady:

 1. przekazanie przez Powierzających Wnioskodawcy, jako Powiernikowi środków pieniężnych na nabycie Udziałów lub ew. utrzymanie nabytego powierniczo majątku w ramach wykonania Umowy;
 2. przekazanie Udziałów przez Wnioskodawcę, jako Powiernika, na rzecz Powierzających po zakończeniu Umowy,
 3. zbycie Udziałów przez Wnioskodawcę, jako Powiernika, na rzecz osób trzecich.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Tak więc podstawą uzyskania przychodów mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy. Stosunek prawny powiernictwa nie powoduje po stronie powiernika definitywnego nabycia - nabycie następuje co prawda we własnym imieniu jednak każdorazowo wiąże się z obowiązkiem zwrotu uzyskanego świadczenia na rzecz Powierzającego lub rozporządzenia tym świadczeniem w sposób wyznaczony przez Powierzającego. Zatem, Wnioskodawca jako Powiernik nie będzie spełniać przesłanek z art. 30f ust. 3 pkt 3) Ustawy PIT, bowiem Wnioskodawca jako podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nie będzie posiadał nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach. Wnioskodawca nie będzie posiadał Udziałów, będą one własnością Powierzających.

Wobec powyższego po stronie Powiernika nie powstanie obowiązek uiszczenia podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, bez względu na okres jaki upłynie pomiędzy nabyciem Udziałów oraz ich zbyciem lub przekazaniem Powierzającym oraz wielkość pakietu Udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.