DD9.8220.2.133.2015.BRT | Interpretacja indywidualna

Zbycie udziałów oraz likwidacja spółki kapitałowej.
DD9.8220.2.133.2015.BRTinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. aport
 3. kapitały pieniężne
 4. spółka kapitałowa
 5. udział
 6. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 13 lipca 2015 r. Nr ILPB2/4511-1-372/15-2/JK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów lub akcji spółki kapitałowej, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 13 lipca 2015 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów lub akcji spółki kapitałowej. Interpretacja wydana została na wniosek reprezentowanego przez doradcę podatkowego z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: Ustawa PIT).

Wnioskodawca wniósł do spółki akcyjnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: S.A.) wkład niepieniężny w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (dalej: Przedsiębiorstwo) obejmując w zamian określony pakiet akcji S.A. (dalej: Akcje).

Wnioskodawca planuje wniesienie Akcji do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka z o. o.). W zamian za wkład w postaci Akcji, Wnioskodawca obejmie udziały Spółki z o. o. (dalej: Udziały). W związku ze spełnieniem wszystkich warunków określonych w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT transakcja wniesienia Akcji w formie wkładu niepieniężnego do Spółki z o. o. będzie kwalifikowana jako wymiana udziałów o której mowa w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT.

Spółka z o. o. zostanie w przyszłości przekształcona w spółkę jawną bądź komandytową (dalej: Spółka Osobowa) w trybie określonym w art. 551 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm. dalej: KSH).

Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu i stanie się jednym ze wspólników Spółki Osobowej.

W zależności m.in. od wyników oraz planów inwestycyjnych związanych z działalnością prowadzoną w ramach Spółki Osobowej Wnioskodawca zakłada, że ponownie może dojść do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i Spółka Osobowa (jawna lub komandytowa) zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną (dalej: Spółka Kapitałowa) w trybie określonym w art. 551 i n. KSH, Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu Spółki Osobowej i stanie się jednym ze wspólników Spółki Kapitałowej posiadając udziały lub akcje Spółki Kapitałowej.

W przyszłości, w związku z częściowym lub całkowitym wycofaniem się Wnioskodawcy z planowanych Inwestycji, możliwa jest realizacja następujących działań:

 1. Zbycie przez Wnioskodawcę udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej;
 2. Likwidacja Spółki Kapitałowej.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w związku z odpłatnym zbyciem udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej...
 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić dochód do opodatkowania w związku z likwidacją Spółki Kapitałowej...

Organ upoważniony wskazał, że „przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 przedstawione we wniosku. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2 w dniu 13 lipca 2015 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna nr ILBP2/4511-1-372/15-3/JK”.

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania nr 1 - w związku z odpłatnym zbyciem udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu na poziomie odpowiadającym przyjętej dla celów podatkowych wartości składników Przedsiębiorstwa wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1 Ustawy PIT określonej na dzień objęcia Akcji, nie wyższej jednak niż wartość nominalna Akcji.

W myśl art. 30b ust. 1 Ustawy PIT, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 Ustawy PIT, dochodem, o którym mowa w ust. 1 w zakresie odpłatnego zbycia udziałów lub akcji jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 osiągnięta w roku podatkowym.

Należy zauważyć, że ustawodawca zróżnicował sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w związku ze zbyciem udziałów lub akcji w zależności od tego w jaki sposób udziały lub akcje zostały przez podatnika nabyte.

Mając na uwadze przedstawioną sekwencję zdarzeń, Wnioskodawca stanie się właścicielem udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej w związku z wniesieniem przez siebie wkładu niepieniężnego w postaci Przedsiębiorstwa do S.A., gdzie posiadane przez Wnioskodawcę aktywo w postaci Akcji, w związku z kolejnymi transakcjami, zamienione zostanie na aktywo w postaci udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej. W konsekwencji, ustalając koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej należy przeanalizować w jaki sposób kształtowała się wartość podatkowa posiadanych przez Wnioskodawcę aktywów, które ostatecznie doprowadziły do nabycia przez Wnioskodawcę udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej.

Należy zatem wziąć pod uwagę kolejne transakcje:

 1. Wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa do S A.:
  1. Wnioskodawca prowadził indywidualną działalność gospodarczą i wniósł swoje Przedsiębiorstwo w formie wkładu niepieniężnego do S A;
  2. Zgodnie z Ustawą PIT wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Przedsiębiorstwa do S.A. nie skutkowało rozpoznaniem przez Wnioskodawcę przychodu;
  3. Zgodnie z art. 22f pkt 2 Ustawy PIT, do którego - jak zostało już wskazane - należy odwoływać się ustalając koszt uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów lub akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedsiębiorstwa – w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a;
  4. W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że gdyby Wnioskodawca dokonywał odpłatnego zbycia posiadanych obecnie Akcji (tj. akcji objętych w zamian za wniesiony wkład w postaci Przedsiębiorstwa), byłby uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu zgodnie z art. 22f pkt 2 Ustawy PIT, tj. w oparciu o odpowiednio ustaloną wartość podatkową wniesionego przez siebie Przedsiębiorstwa nie wyższą niż wartość nominalna objętych akcji S.A.;
 2. Wniesienie wkładu w postaci akcji S.A. do Spółki z o.o.:
  1. Jak zostało wskazane Wnioskodawca planuje wniesienie Akcji w formie wkładu niepieniężnego do Spółki z o. o. W zamian za wkład w postaci Akcji, Wnioskodawca obejmie Udziały, przy czym transakcja ta będzie spełniała warunki określone w art. 24 ust. 8a Ustawy PIT (wymiana udziałów);
  2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38c Ustawy PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 38 i art. 22 ust. 1f;
  3. W świetle powyższego, gdyby Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia Udziałów, koszt uzyskania przychodu należałoby ustalić w oparciu o takie same zasady jak gdyby Wnioskodawca zbywał akcje S.A. (wartość podatkowa Udziałów będzie bowiem odpowiadała wartości podatkowej Akcji);
  4. Odpowiednio ustalona, tj. zgodnie z art. 22f pkt 2 Ustawy PIT, wartość podatkowa wniesionego przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa nie wyższa niż wartość nominalna objętych akcji S.A. będzie zatem stanowiła koszt uzyskania przychodów zarówno w przypadku zbycia Akcji, jak również w przypadku zbycia Udziałów (objętych w zamian za Akcje).
 3. Przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Osobową:
  1. Jak zostało już wskazane, Spółka z o.o. zostanie przekształcona w spółkę jawną bądź komandytową (Spółka Osobowa) w trybie określonym w art. 551 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: KSH), a Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu i stanie się jednym ze wspólników Spółki Osobowej nabywając w ten sposób ogół praw obowiązków wynikających z uczestnictwa w Spółce Osobowej;
  2. Gdyby Wnioskodawca dokonał odpłatnego zbycia ogółu praw i obowiązków w Spółce Osobowej, nie znalazłby wówczas zastosowania przytaczany art. 30b Ustawy PIT dotyczący skutków odpłatnego zbycia m.in. udziałów lub akcji. Dochód z tytułu zbycia takiego prawa majątkowego byłby bowiem kwalifikowany do innego źródła dochodów na gruncie Ustawy PIT. Po stronie Wnioskodawcy powstałby dochód z praw majątkowych, gdzie koszt uzyskania przychodu Wnioskodawca rozpoznawałby w oparciu o ogólną zasadę określoną w art. 22 ust. 1 Ustawy PIT, tj. na poziomie udokumentowanych wydatków poniesionych na nabycie zbywanego prawa majątkowego w postaci ogółu praw i obowiązków w Spółce Osobowej.
  3. Wnioskodawca stanie się wspólnikiem Spółki Osobowej w związku z przekształceniem Spółki z o. o. w Spółkę Osobową. Tym samym, wydatki Wnioskodawcy na nabycie ogółu praw i obowiązków w Spółce Osobowej będą odpowiadały wydatkom poniesionym na nabycie Udziałów.
  4. Koszt uzyskania przychodu z tytułu ewentualnego zbycia ogółu praw i obowiązków Spółki Osobowej odpowiadałby zatem wydatkom poniesionym na nabycie Udziałów w rozumieniu Ustawy PIT, tj. – jak zostało już wskazane wyżej – wartości podatkowej wniesionego przez Wnioskodawcę Przedsiębiorstwa nie wyższej niż wartość nominalna objętych akcji S.A.
 4. Przekształcenie w Spółkę Kapitałową:
  1. W przypadku ponownej zmiany formy prawnej prowadzonej działalności poprzez przekształcenie Spółki Osobowej (jawnej lub komandytowej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną (Spółka Kapitałowa) w trybie określonym w art. 551 i n. KSH, Wnioskodawca będzie uczestniczył w przekształceniu Spółki Osobowej i stanie się jednym ze wspólników Spółki Kapitałowej posiadając udziały lub akcje Spółki Kapitałowej;
  2. Odpowiednio Zbywając udziały lub akcje Spółki Kapitałowej Wnioskodawca zobowiązany będzie rozpoznać ewentualny dochód w oparciu o przytaczany już art. 30b Ustawy PIT, gdzie zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 Ustawy PIT koszt uzyskania przychodu powinien rozpoznać na podstawie jednej z poniższych regulacji, tzn.:
   • Art. 22 ust. 1f Ustawy PIT, który jako przepis szczególny dedykowany jest sytuacji, w której dochodzi do zbycia udziałów lub akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny;
   • Art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PIT, który jest przepisem ogólnym wskazującym, iż wydatki na nabycie udziałów lub akcji rozpoznaje się jako koszt uzyskania przychodów na moment odpłatnego zbycia udziałów lub akcji (nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e).
  3. Mając na uwadze wskazywaną sekwencję działań, należy uznać, że wydatki na nabycie udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy PIT powinny być ustalone z uwzględnieniem treści art. 22 ust. 1f pkt 2 Ustawy PIT – tj. w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1 Ustawy PIT określonej na dzień objęcia Akcji, nie wyższej jednak niż wartość nominalna Akcji.

Przedstawiony powyżej sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej prowadzi zatem do ustalenia dochodu jako różnicy pomiędzy ceną sprzedaży udziałów lub akcji Spółki Kapitałowej a wartością podatkową Przedsiębiorstwa. Należy zauważyć, że „zamiana” Akcji na Udziały w związku transakcją wymiany udziałów, jak i późniejsza „zamiana” Udziałów na ogół praw i obowiązków z tytułu udziału w Spółce Osobowej oraz zwrotna „zamiana” charakteru posiadanych przez Wnioskodawcę aktywów na udziały w Spółce Kapitałowej nie będą wywierały żadnych skutków podatkowych (nie powstanie w związku z nimi po stronie Wnioskodawcy) żaden przychód podlegający opodatkowaniu. Tym samym jakakolwiek zmiana nie powinna nastąpić w zakresie kosztu poniesionego przez Wnioskodawcę. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów aktywów (kolejno: Akcji, Udziałów, ogółu praw i obowiązków, udziałów/akcji Spółki Kapitałowej) koszt podatkowy powinien być ustalony w oparciu o „pierwotną” transakcję objęcia Akcji. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z odpłatnym zbyciem udziałów lub akcji Spółki X, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu na poziomie przyjętej dla celów podatkowych wartości składników Przedsiębiorstwa wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1 Ustawy PIT określonej na dzień objęcia Akcji, nie wyższej jednak niż wartość nominalna Akcji.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 13 lipca 2015 r. Nr ILPB2/4511-1-372/15-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy, za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Interpretacja indywidualna wydana przez upoważniony organ nie jest prawidłowa.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

W myśl art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38.

Stosownie do art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, odnosząc się do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, stwierdza się, że Wnioskodawca dla określenia dochodu z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółki kapitałowej do opodatkowania na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, koszty uzyskania przychodów ustala zgodnie z powołanym art. 22 ust. 1f pkt 2 ustawy. Należy bowiem zauważyć, że opisane we wniosku przekształcenia ustrojowe podmiotu gospodarczego, a także wymiana akcji na udziały w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 8a ustawy, są neutralne dla podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zbyciem udziałów (akcji), tym samym Wnioskodawca określając wyżej wskazany dochód z odpłatnego zbycia przyjmuje historyczne koszty nabycia lub objęcia udziałów (akcji) spółki kapitałowej. Koszty te ustala się zatem w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa wynikającej z urządzeń księgowych, określonej na dzień objęcia akcji, nie wyższej jednak niż nominalna wartość akcji objętych za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, z dnia ich objęcia.

W związku z powyższym stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Zatem należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji spółki kapitałowej jest "wartość akcji S.A. przekazanych jako wkład niepieniężny do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością", jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.