DD9/033/95/KCT/2014/RWPD-7677 | Interpretacja indywidualna

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 31 października 2012 r. „została współwłaścicielką domu, w którym zamieszkuje.” Tym samym wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia w 2010 r. udziału w  nieruchomości zabudowanej, nabytego w 2009 r. w spadku, w okresie dwóch lat licząc od końca roku w którym został uzyskany, na rozbudowę domu stanowiącego współwłasność Wnioskodawczyni, spełnia warunki do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
DD9/033/95/KCT/2014/RWPD-7677interpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. udział
 4. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2013 r. Nr IPPB4/415-193/13-2/JK wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2013 r. i uzupełnieniu wniosku z dnia 19 marca 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży w 2010 r. udziału w nieruchomości zabudowanej, nabytej w 2009 r. w drodze spadku, w związku z wydatkowaniem przychodu na rozbudowę budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność, - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 15 kwietnia 2013 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pani z dnia 18 marca 2013 r., uzupełniony w dniu 19 marca 2013 r.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że

W dniu 27.01.2009 r. wraz z siostrą Wnioskodawczyni nabyła w drodze spadku nieruchomość zabudowaną – postanowienie o nabyciu spadku z dnia 18.05.2009 r. W dniu 19.03.2010 r. spadkobierczynie sprzedały ww. nieruchomość za kwotę 100.000 zł, z czego dla Wnioskodawczyni przypadła kwota 50.000 zł. Otrzymaną kwotę 50.000 zł Wnioskodawczyni postanowiła przeznaczyć na rozbudowę domu, w którym zamieszkuje z mężem i czwórką dzieci – od 06.06.1992 r. W związku z tym Wnioskodawczyni chce skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 dla przychodu ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku. Wydatek został poniesiony w ciągu dwóch lat od sprzedaży nieruchomości. Dom, w którym Wnioskodawczyni zamieszkuje i poniosła nakłady na rozbudowę, stanowił majątek osobisty męża otrzymany po rodzicach. Mając na względzie stan faktyczny użytkowania domu, małżonkowie uregulowali stosunki prawne tej nieruchomości, tzn. mąż wniósł nieruchomość do wspólnego majątku małżeńskiego dnia 31.10.2012 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że decyzję o rozbudowę domu małżonkowie dostali 16.08.2010 r. Projekt wraz z dziennikiem budowy 10.09.2010 r. . Pierwsza faktura VAT na zakup materiałów budowlanych faktura VAT. Roboty ziemne i zalewanie fundamentów Wnioskodawczyni rozpoczęła 02.11.2010 r., izolację i pierwsze pustaki w dniu 30.11.2010 r. W dniu 23.04.2011 r. zakończono murowanie ścian i rozpoczęto zbrojenie i wylewanie stropu. Zakup na krycie dachu został dokonany 29.10.2010 r. Montaż konstrukcji dachu i krycie od 11-14.05.2011 r., 05.10.2011 r. zakończono montaż instalacji C.O. oraz wodnej . W dniu 09.11.2011 r. rozpoczęto roboty elektryczne. W dniu 31.03.2012 r. zakończono roboty tynkowe wewnętrzne. Prace wykończeniowe dobudówki robione były od kwietnia aż do sierpnia 2012 r.

W związku z powyższym zadano pytania:

Czy Wnioskodawczyni spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego... Czy Wnioskodawczyni zachowała prawa do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wydatkowała w okresie dwóch lat od zbycia nieruchomości na rozbudowę domu stanowiącego majątek odrębny męża (otrzymanego od rodziców), a w którym zamieszkuje od 1992 r. wraz z rodziną (mężem i czwórką dzieci)... W dniu 31.10.2012 r. mąż wniósł ww. nieruchomość do majątku wspólnego małżonków aktem notarialnym. Czy w świetle wymogów art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy p.d.o.f, Wnioskodawczyni spełnia kryteria do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych środków uzyskanych ze sprzedaży ww. nieruchomości a wydatkowanych na rozbudowę domu, w którym zamieszkuje...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zamieszkuje z mężem w tym domu od 1992 r. Małżonkowie mają czworo dzieci. Dom ze względu na liczną rodzinę wymagał rozbudowy, ale nie było na to pieniędzy. Dopiero po odziedziczeniu spadku możliwa stała się rozbudowa. Wnioskodawczyni sprzedała, więc nieruchomość spadkową i pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyła na rozbudowę domu, który zawsze małżonkowie uważali, że jest „Nasz”. Chcąc uregulować sytuację prawną dnia 31.10.2012 r. mąż darował Wnioskodawczyni zabudowaną nieruchomość aktem notarialnym na zasadach współwłasności małżeńskiej. Wnioskodawczyni uważa więc, iż zachowała prawo do zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku. Rozumowanie Wnioskodawczyni wynika z analizy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. z art. 21 ust. 1 pkt 131 wynika, że wydatek ma być poniesiony na własne potrzeby mieszkaniowe – ten warunek jest na pewno spełniony. Warunek wydatkowania kwoty w ciągu dwóch lat jest również spełniony. Wymóg ust. 25 ww. artykułu, mówi o nakładach na własny budynek podatnika, a ustęp 26 tego artykułu definiuje własność budynku jako własność lub współwłasność. Zatem mając na względzie zamieszkanie całej rodziny od 1992 r. w tym rozbudowanym domu i fakt wniesienia go przez męża do współwłasności ustawowej małżeńskiej w okresie dwuletnim rozliczenia nakładów, Wnioskodawczyni uznaje, że nakłady zostały poniesione na własny budynek.

Wnioskodawczyni uważa, iż spełnia kryteria do zwolnienia z tytułu wydatkowania pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na rozbudowę domu, bo:

 • pieniądze wydatkowała w okresie 2 lat od końca sprzedaży nieruchomości, tj. do 31.12.2012 r.
 • wydatki poniesione na własne potrzeby mieszkalne, jako że tam zamieszkuje z rodziną od 26.06.1992 r. i zameldowani na pobyt stały,
 • formalną współwłasność rozbudowanego domu Wnioskodawczyni otrzymała 31.10.2012 r. tzn. w okresie przed końcem okresu rozliczenia nakładów na rozbudowę tego domu.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 15 kwietnia 2013 r. Nr IPPB4/415-193/13-2/JK, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) dochód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego w spadku wydatkowany na rozbudowę budynku mieszkalnego przed zawarciem umowy darowizny będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 30e ww. ustawy (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w 2009 r. nabyła w drodze spadku udział w nieruchomości zabudowanej, który został następnie sprzedany w 2010 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż w dniu 19 marca 2010 r. przypadającego na Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości nabytej w spadku, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-e ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przez własny budynek rozumie się budynek stanowiący własność lub współwłasność podatnika (art. 21 ust. 26 ustawy).

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód.

Wnioskodawczyni w przedstawionym zaistniałym stanie faktycznym wskazała, że na podstawie aktu notarialnego z dnia 31 października 2012 r. „została współwłaścicielką domu, w którym zamieszkuje.” Tym samym wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia w 2010 r. udziału w nieruchomości zabudowanej, nabytego w 2009 r. w spadku, w okresie dwóch lat licząc od końca roku w którym został uzyskany, na rozbudowę domu stanowiącego współwłasność Wnioskodawczyni, spełnia warunki do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko potwierdza ugruntowana linia orzecznicza sądów administracyjnych, np.: wyrok NSA z dnia 06 sierpnia 2013 r. sygn. akt II FSK 2418/11, wyrok NSA z dnia 26 listopada 2013 r. sygn. akt II FSK 3015/11. W wyroku z dnia 06 sierpnia 2013 r. Sąd wskazał, że „(...)"Nabycie", o którym mowa w ust. 25 lit. a/-c/ art. 21 u.p.d.o.f. oznacza uzyskanie na własność wymienionych w tym przepisie nieruchomości. W przypadku nieruchomości normodawca zastrzegł obowiązek dochowania formy aktu notarialnego (art. 158 k.c.). Czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna (art. 73 § 2 zd. 1 k.c.). Tak więc, dopiero z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w przewidzianej prawem formie (akt notarialny) podatnik nabywa nieruchomość (...).

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zaistniałego stanu faktycznego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, m.in. że (...) dochód uzyskany ze sprzedaży udziału nabytego w spadku wydatkowany na rozbudowę budynku mieszkalnego przed zawarciem umowy darowizny będzie podlegał opodatkowaniu (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.