2461-IBPB-1-2.4510.749.2016.2.MW | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia, czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport
2461-IBPB-1-2.4510.749.2016.2.MWinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. udział
 4. wartość nominalna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 1 sierpnia 2016 r.), uzupełnionym 12 października 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 15 września 2016 r. Znak: 2461- IBPB-1-2/4510.749.16.2.MW wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 12 października 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej również: „Wnioskodawca”) jest polskim rezydentem podatkowym posiadającym siedzibę i miejsce efektywnego zarządu na terytorium Polski oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka rozważa restrukturyzację swojej działalności gospodarczej poprzez wydzielenie nowo powstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Nowa Spółka”) do której wniesiony zostanie wkład niepieniężny w postaci środków trwałych (dalej „Aktywa”):

 1. prawa własności nieruchomości lokalowej o powierzchni 110,2 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta wraz ze wszystkimi prawami związanymi z tą nieruchomością,
 2. udział wynoszący 1/92 w prawie własności nieruchomości niemieszkalnej (garażowej) - garaż, dla której prowadzona jest księga wieczysta wraz ze wszystkimi prawami związanymi z tą nieruchomością, w tym z roszczeniem wynikającym z określonego sposobu korzystania z nieruchomości - prawem do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z miejsca postojowego (łącznie składniki opisane w pkt a i b zwane będą dalej „Nieruchomością”),
 3. własność pojazdu samochodowego marki Porsche,
 4. własność pojazdu samochodowego marki BMW.

Ponadto, przedmiotem wkładu do spółki będzie również gotówka.

W zamian za wniesienie do Nowej Spółki jako wkładu niepieniężnego (aportu) Aktywów i gotówki, Wnioskodawca obejmie udziały w kapitale zakładowym Nowej Spółki, których łączna wartość nominalna może być niższa od wartości rynkowej wnoszonych do Nowej Spółki jako wkład niepieniężny (aport) Aktywów i gotówki. W tym przypadku, nadwyżka wartości rynkowej wnoszonych do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) Aktywów oraz gotówkę ponad łączną wartość nominalną udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. Umowa Spółki oraz uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego i umowa przenosząca własność przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci Aktywów na Spółkę, będą wskazywały wartość Aktywów ustaloną przez Wnioskodawcę na podstawie posiadanych danych rynkowych.

Aktywa wnoszone w ramach aportu nie będą stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 października 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 października 2016 r.) Wnioskodawca wskazał, że wniosek dotyczyć ma jedynie powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 6 października 2016 r. – data wpływu do tut. BKIP 12 października 2016 r.):

Czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów oraz gotówki będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport?

Zdaniem Wnioskodawcy, jego przychodem z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych w zamian za ten aport.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „Ustawa o CIT”), przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Ustawodawca w art. 4a Ustawy o CIT, zawarł definicje legalne pojęć i zwrotów użytych w tej ustawie. I tak, stosownie do pkt 21 tego artykułu, przez spółkę należy rozumieć spółkę będącą podatnikiem CIT. Ustawodawca nie zawarł jednak w Ustawie o CIT definicji legalnej wyrażenia „nominalna wartość”. W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, w celu określenia zakresu znaczeniowego „nominalnej wartości” dla potrzeb określenia wysokości przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, odwołać się należy do wykładni systemowej zewnętrznej, odwołującej się do uregulowań prawa handlowego. Stosownie bowiem do art. 157 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze. zm., dalej: „k.s.h.”), „umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników”, a zgodnie z art. 304 § 1 pkt 5 k.s.h., „statut spółki akcyjnej powinien określać wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela”. Zatem wartość nominalna udziału/akcji to wartość wynikająca z umowy lub statutu spółki. Jest to - co do zasady - wartość stała (z zastrzeżeniem przewidzianych w k.s.h. procedur podwyższenia lub obniżenia wartości nominalnej udziału/akcji w związku z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego).

Na gruncie uregulowań prawa handlowego obejmowanie udziałów/akcji powyżej wartości nominalnej jest w pełni dopuszczalne. Przepisy art. 154 § 3 k.s.h. oraz art. 309 § 1 k.s.h., zabraniają jedynie, by odpowiednio udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcje w spółce akcyjnej były obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, tj. by wartość rynkowa wkładu (cena emisyjna) była niższa niż wartość nominalna udziałów/akcji. Praktyką zgodną z prawem i często spotykaną w obrocie gospodarczym jest emitowanie udziałów/akcji z nadwyżką emisyjną, gdzie wartość rynkowa wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów/akcji. Określenie wartości nominalnej udziałów/akcji otrzymywanych w zamian za wkład jest kwestią ustalenia pomiędzy stronami transakcji odpowiedniego parytetu. Strony mogą ustalić, że wartość udziałów/akcji dla potrzeb rozliczenia aportu jest wyższa od ich wartości nominalnej. Różnica pomiędzy tak ustaloną łączną wartością emisyjną otrzymywanych udziałów/akcji (odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu wkładu), a łączną wartością nominalną tych udziałów/akcji (agio) zostaje wówczas odniesiona na kapitał zapasowy spółki. Wymaga podkreślenia, że gdy wartość przedmiotu wkładu, czyli świadczenia ekwiwalentnego w zamian za uzyskane udziały/akcje, jest większa od łącznej wartości nominalnej uzyskanych udziałów/akcji i ta nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki otrzymującej aport, to nie oznacza to uzyskania przez podmiot obejmujący udziały/akcje w tej spółce jakiegokolwiek przysporzenia w tym zakresie. Wartość alokowana na kapitał zapasowy stanie się bowiem własnością spółki otrzymującej aport i będzie pozostawiona do jej wyłącznej dyspozycji.

W ocenie Wnioskodawcy, podatnik zobowiązany jest na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, wykazać jako przychód z objęcia udziałów/akcji w zamian za wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa) łączną wartość nominalną objętych udziałów/akcji. Ustawodawca nie przewidział wyjątku dla sytuacji, w której udziały/akcje byłyby obejmowane powyżej ich wartości nominalnej. Przedstawiona przez Wnioskodawcę interpretacja art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT, pozostająca w zgodzie z uregulowaniami k.s.h., pozostaje również zgodna z rezultatami wykładni systemowej wewnętrznej pozostałych uregulowań Ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1k pkt 1 Ustawy o CIT, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów/akcji, wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów/akcji, wkładów z dnia ich objęcia - jeżeli udziały/akcje, wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Prezentowana przez Wnioskodawcę interpretacja art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT jest również zgodna z treścią art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy o CIT, mocą którego wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Z zestawienia art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 15 ust. 1k pkt 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d Ustawy o CIT, wyłania się w pełni spójne stanowisko ustawodawcy, zgodnie z którym wartość podlegająca opodatkowaniu w momencie objęcia udziałów/akcji (tj. wartość nominalna udziałów/akcji objętych w zamian za aport inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) jest jednocześnie kosztem uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych udziałów/akcji i jest także podstawą dla spółki otrzymującej wkład do dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów uzyskania przychodu.

Wnioskodawca zauważa, że tożsame stanowisko zostało wielokrotnie potwierdzane w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 18 grudnia 2015 r., Znak: IPPB3/4510-873/15-2/MC;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 26 marca 2015 r., Znak: IBPBI/2/415-1179/14/NG, z 2 kwietnia 2015 r., Znak: IBPBII/2/4511-12/15/NG oraz z 21 grudnia 2015 r., Znak: IBPB-1-3/4510-688/15/APO.

Jednocześnie, Wnioskodawca wskazuje, że Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów wydał 20 lipca 2015 r. wyrok sygn. akt II FSK 1772/13, w którym wskazano, że organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów (akcji) w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji). Oznacza to, że ta część wartości rynkowej przedmiotu wkładu, która zostanie ujęta na kapitale zapasowym spółki otrzymującej aport, powinna być neutralna podatkowo na gruncie CIT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przychodem z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych w zamian za ten aport przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.