1471/DPD2/423/38/05/KZ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wartość nabycia udziałów w likwidowanej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi koszt uzyskania przychodów w roku, w którym nastąpiła likwidacja osoby prawnej ?

1471/DPD2/423/38/05/KZ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. likwidacja działalności
  3. nabycie
  4. objęcie udziałów
  5. udział
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30 marca 2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 31 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj., Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


postanawia

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka była w posiadaniu 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - X. W grudniu 2004 roku spółka - X została zlikwidowana. Wartość aktywów (środki pieniężne ) została przekazana na rachunek bankowy Spółki i stanowiła przychód podatkowy 2004 roku.

Wartość nabycia w/w udziałów w 2003 roku nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu Spółki.

Spółka prosi o potwierdzenie swojego stanowiska, iż wartość nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - X jest kosztem uzyskania przychodów w roku, w którym nastąpiła likwidacja tej spółki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1, który w pkt 8 wyłącza z kosztów podatkowych w momencie poniesienia, wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce oraz innych papierów wartościowych. Wydatki te będą stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero przy ustalaniu dochodu z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych. W przedmiotowej sprawie nie nastąpiło zbycie udziałów, dlatego też wydatki na ich nabycie (objęcie) nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów.

W analizowanym stanie faktycznym zastosowanie znajduje art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

W świetle powyższego dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest również wartość majątku otrzymanego przez udziałowców po likwidacji osoby prawnej. Dochód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 powołanej ustawy, w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej – w części stanowiącej koszt ich nabycia lub objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia. Oznacza to, że przychód udziałowca z tytułu likwidacji osoby prawnej, podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, stanowi tylko nadwyżka wpływów z tego tytułu ponad równowartość wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych w zamian za nabyte lub objęte udziały.

W świetle przedstawionych powyżej okoliczności, w ocenie Naczelnika tut. Urzędu stanowisko Spółki zawarte we wniosku jest nieprawidłowe. Wartość nominalna objętych udziałów w likwidowanej osobie prawnej nie jest kosztem uzyskania przychodów w dacie likwidacji tego podmiotu, lecz na mocy art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

P o u c z e n i e

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony - do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy-Ordynacja podatkowa).

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.