1061-IPTPB3.4511.759.2016.3.AC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2016 r. (data wpływu 16 września 2016 r.), uzupełnionym pismem nadanym dnia 4 listopada 2016 r. (data wpływu 10 listopada 2016 r.) oraz pismem nadanym dnia 16 grudnia 2016 r. (data wpływu 19 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 26 października 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.759.2016.1.AC oraz pismem z dnia 30 listopada 2016 r., nr 1061-IPTPB3.4511.759.2016.2.AC, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwania skutecznie doręczono w dniu 2 listopada 2016 r. oraz w dniu 14 grudnia 2016 r., natomiast w dniu 10 listopada 2016 r. oraz w dniu 19 grudnia 2016 r. wpłynęły uzupełnienia ww. wniosku (data nadania 4 listopada 2016 r. oraz 16 grudnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Od 1974 r. Wnioskodawczyni jest pracownikiem Przychodni Rejonowej nr ... w .... Wnioskodawczyni pracuje na pełnym etacie lekarza pediatry. Od 2000 r. była kierownikiem tej Przychodni. W 2000 r. Przychodnia Rejonowa, tak jak inne przychodnie na terenie Polski, została przekształcona w Spółkę z o.o. NZOZ ... „;...”, w której Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem i V-ce prezesem, nadal jako lekarz pediatra pracuje w pełnym wymiarze godzin.

Od 2008 r. Wnioskodawczyni przeszła na emeryturę, nadal pracując dla ww. przychodni i jej pacjentów. Jako współwłaściciel Wnioskodawczyni posiada 28% udziałów w Spółce z o.o., a z dniem 31 grudnia 2016 r. Wnioskodawczyni chce zakończyć pracę i pozostać tylko na emeryturze. Równocześnie z rezygnacją z pracy w Spółce z o.o. Wnioskodawczyni chce sprzedać swoje 28% udziałów.

W uzupełnieniach wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że jest rezydentem podatkowym w Polsce. W 1999 r. pracownicy placówek Zespołów Opieki Zdrowotnej w ... mogą tworzyć podmioty gospodarcze w oparciu o Kodeks handlowy, ale przy założeniu, że dany podmiot zagwarantuje aktualnie zatrudnionym w placówce pracę na okres minimum jednego roku, w ilości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy stronami – art. 231 Kp i ten postulat Wnioskodawczyni spełniła. To była rekonstrukcja Zespołów Opieki Zdrowotnej w ... w 1999 r.

Obecnie po wieloletniej pracy, w wieku 68 lat, Wnioskodawczyni chce przejść na emeryturę i sprzedać swoje 28% udziałów. Wspólnicy mają prawo nabyć akcje w ciągu 90 dni (rezygnację z pracy Wnioskodawczyni złożyła dnia 27 września 2016 r.). Termin 90 dni jest do dnia 25 grudnia 2016 r., dlatego jeżeli kupią wspólnicy, to Wnioskodawczyni sprzeda udziały w grudniu 2016 r., a jeżeli nie, to sprzeda w 2017 r. Dokumentem stanowiącym sprzedaż udziałów będzie akt notarialny zawarty przed notariuszem .... W wyniku bezskutecznego upływu terminu przewidzianego dla wspólników – 90 dni, udziały mogą być zbyte w ciągu następnych 60 dni osobie wykonującej zawód medyczny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma od sprzedaży 28% udziałów zapłacić podatek dochodowy?

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie podlega Ona opodatkowaniu. Wnioskodawczyni nabyła udziały i chce je zbyć nie płacąc podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Zatem, przychodem z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jest ich wartość z umowy wyrażona w cenie zbywanych udziałów. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 17 ust. lab ww. ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy ustalić w oparciu o zapis art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c – osiągnięta w roku podatkowym.

W świetle powyższych przepisów, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną stanowią przychody z kapitałów pieniężnych.

Zatem w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, opodatkowaniu podlega przychód pomniejszony o stosowne koszty.

Dochodów, o których mowa w art. 30b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z ust. 5 tego artykułu, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ww. ustawy, ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni od 1974 r. jest pracownikiem Przychodni Rejonowej. Wnioskodawczyni pracuje na pełnym etacie lekarza pediatry. Od 2000 r. była kierownikiem tej Przychodni. W 2000 r. Przychodnia Rejonowa została przekształcona w Spółkę z o.o., w której Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem i V-ce prezesem, nadal jako lekarz pediatra pracuje w pełnym wymiarze godzin. Obecnie po wieloletniej pracy, Wnioskodawczyni chce przejść na emeryturę i sprzedać swoje 28% udziałów. Wspólnicy mają prawo nabyć akcje w ciągu 90 dni. Termin ten jest do dnia 25 grudnia 2016 r., dlatego jeżeli kupią wspólnicy, to Wnioskodawczyni sprzeda udziały w grudniu 2016 r., a jeżeli nie, to sprzeda w 2017 r. Dokumentem stanowiącym sprzedaż udziałów będzie akt notarialny.

W świetle powyżej przytoczonych przepisów stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku ze sprzedażą 28% udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie Wnioskodawczyni powinna rozpoznać koszty uzyskania przychodów określone zgodnie z art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c ww. ustawy. Tak ustalony dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązana jest opodatkować wg stawki 19%. Dochód, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, winien zostać wykazany w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym na formularzu PIT-38, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym Wnioskodawczyni dokona odpłatnego zbycia udziałów.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie tutejszy Organ wydając interpretację indywidualną prawa podatkowego opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego – dlatego dokumenty dołączone do wniosku nie podlegają ocenie tutejszego Organu. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.