0114-KDIP3-2.4011.412.2018.3.MG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie przychodu z tytułu zwrotu równowartości wniesionego do spółki kapitałowej aportu w postaci udziału w nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2018 r. (data wpływu 30 lipca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 września 2018 r. (data wpływu 17 września 2018 r.) na wezwanie organu z dnia 6 września 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.412.2018.1.MG oraz z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.) na wezwanie organu z dnia 20 września 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.412.2018.2.MG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zwrotu równowartości wniesionego do spółki kapitałowej aportu w postaci udziału w nieruchomości - jest:

 • nieprawidłowe - w części dotyczącej daty powstania przychodu,
 • prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu zwrotu równowartości wniesionego do spółki kapitałowej aportu w postaci udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych „Podatnik” oraz udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Spółka”. W 2015 r. Podatnik objął dodatkowe udziały w Spółce w zamian za wkład niepieniężny stanowiący udział w nieruchomości zabudowanej, który stanowił majątek prywatny. W konsekwencji Spółka stała się współwłaścicielem działki w miejsce Wnioskodawcy. Spółka zobowiązała się do wydania udziałów, jednakże podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w wyniku uchybień formalnych ze strony Spółki. W związku z upływem ostatecznego terminu na złożenie stosownego wniosku do KRS o dokonanie wpisu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego powstało roszczenie Podatnika w stosunku do Spółki o zwrot wartości wniesionego aportu jako nienależnego świadczenia zgodnie z art. 405 w zw. z art. 410 kodeksu cywilnego. Zwrot udziału w nieruchomości nie był możliwy, ponieważ działka została uprzednio sprzedana przez spółkę na rzecz osób trzecich. W związku z powyższym Podatnik i Spółka zawarli porozumienie o zwrocie równowartości wniesionego aportu w formie gotówkowej w wartości udziałów, które powinny zostać wydane. Stosowne porozumienie zostało zawarte w formie aktu notarialnego w 2018 r.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym organ podatkowy pismem z dnia 6 września 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.412.2018.1.MG wezwał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia poprzez doprecyzowanie przestawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie:

 • W którym roku i na jakiej podstawie prawnej Wnioskodawca stał się współwłaścicielem udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej przedmiot aportu do spółki?
 • Czy w zamian za wniesiony do spółki udział w nieruchomości Wnioskodawca objął udziały w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej wniesionego udziału w nieruchomości, czy też w wysokości niższej od wartości rynkowej udziału i tym samym nadwyżka wartości aportu ponad wartość nominalną objętych udziałów została przekazana na tzw. agio?
 • Czy zwrot równowartości wniesionego aportu w formie gotówkowej odpowiada wartości objętych przez Wnioskodawcę udziałów, ponieważ w opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że: „(...) w wartości udziałów, które powinny zostać wydane”?
 • Jaka była podstawa prawna zawartego przez Strony porozumienia, które zostało zawarte w formie aktu notarialnego w 2018 r.? - organ prosi o informacje dotyczące postanowień zawartego porozumienia.
 • Czy Wnioskodawca jest jedynym udziałowcem Spółki i czy udział w przedmiotowej nieruchomości wniesionej przez Wnioskodawcę, wniósł także inny wspólnik (wspólnicy) tej Spółki? - organ prosi o szczegółowe informacje w tym zakresie.

Wnioskodawca pismem z dnia 7 września 2018 r. doprecyzował stan faktyczny sprawy, w którym wyjaśnił, że:

 • Wnioskodawca nabył udział w nieruchomości zabudowanej w 2011 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym.
 • Wnioskodawca objął udziały w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej wniesionego udziału w nieruchomości. Nie wystąpiło tzw. agio.
 • Zwrot równowartości aportu w formie gotówkowej odpowiada wartości objętych przez Wnioskodawcę udziałów.
 • Roszczenie o zwrot wartości wniesionego aportu jako nienależnego świadczenia będące przedmiotem porozumienia wynika z art. 405 w zw. z art. 410 kodeksu cywilnego.
 • Wnioskodawca nie jest jedynym udziałowcem Spółki. Udział w przedmiotowej nieruchomości wniósł również inny wspólnik Spółki.

Pismem z dnia 20 września 2018 r. znak 0114-KDIP3-2.4011.412.2018.2.MG ponownie wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 1. Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez:
  • Jednoznaczne wskazanie, czy Wnioskodawcy faktycznie zostały wydane udziały w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziału w nieruchomości? W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że „(...) które powinny zostać wydane”, natomiast w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazuje, że „(...) objętych przez Wnioskodawcę udziałów”. Organ prosi o jednoznaczne wyjaśnienie stanu faktycznego.
  • Czy Wnioskodawca w okresie od dnia objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, do dnia zawarcia porozumienia ze spółką, opodatkował przychód z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny?
  • W jakim trybie i z jakich środków (czy np. poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki lub z innych środków – jakich?) nastąpi zwrot równowartości wniesionego aportu w formie gotówkowej, czy poprzez zwrot udziałów, zbycie na rzecz spółki posiadanych udziałów, czy umorzenie udziałów, jeżeli tak to w jakim trybie, czy też innym?
  • O podatku od czynności cywilnoprawnych z jakiego tytułu mowa jest w stanowisku Wnioskodawcy odnośnie zadanego pytania?
 2. Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie zdanego pytania, tj. jednoznaczne wskazanie, czy w ocenie Wnioskodawcy z tytułu zwrotu przez spółkę równowartości wniesionego aportu w formie gotówkowej po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z odpłatnego zbycia udziału w przedmiotowej nieruchomości podlegający opodatkowaniu, który należy pomniejszyć o całą wartość zakupionego w 2011 r. udziału w tej nieruchomości?

Wnioskodawca w piśmie z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.) doprecyzował, że

 1. Wnioskodawcy zostały wydane udziały w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziału w nieruchomości, aczkolwiek wydanie udziałów nie zostało i nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym wydanie udziałów nie było skuteczne pod względem prawnym.
 2. Wnioskodawca nie opodatkował przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, ponieważ zgodnie z art. 17 ust. la pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W związku z przekroczeniem ustawowych terminów przez spółkę rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału nie nastąpiła i nie nastąpi w przyszłości.
 3. Zwrot równowartości wniesionego aportu przez spółkę kapitałową nastąpił m.in. ze środków otrzymanych ze zbycia nieruchomości.
 4. W uzasadnieniu stanowiska powołano się na podatek od czynności cywilnoprawnych, który Wnioskodawca zapłacił od nabycia udziałów w nieruchomości zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności prawnych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, do którego źródła przychodów powinien zaliczyć zwrot równowartości wniesionego aportu, który z przyczyn od niego niezależnych nie został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie prawnym obowiązującym w 2015 r. w przypadku wniesienia przez osobę fizyczną aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przychód z kapitałów pieniężnych stanowiła nominalna wartość udziałów objętych za wkład niepieniężny (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „Ustawa”). Datę powstania przychodu stanowi dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki (art. 17 ust. 1 a pkt 2 Ustawy). W związku z powyższym, w przypadku niezarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym nie powstał i nie powstanie przychód z kapitałów pieniężnych.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w 2018 r. Spółka zobowiązała się do zwrotu wartości nienależnego świadczenia na rzecz Podatnika jako świadczenia nienależnego zgodnie z art. 405 w zw. z art. 410 kodeksu cywilnego. Zdaniem Wnioskodawcy dochód stanowiący różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną od Spółki a wartością zakupu udziału w nieruchomości powiększoną o podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze końcowy efekt ekonomiczny, tj.:

 1. Zbycie udziału w nieruchomości,
 2. Otrzymanie równowartości wniesionego wkładu w formie pieniężnej,
 3. Brak rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz brak możliwości skutecznej rejestracji w przyszłości oraz wygaśnięcie wzajemnych roszczeń z tytułu wniesienia aportu do Spółki, zdaniem Wnioskodawcy powstanie przychód ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a), tj. z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Podobne wnioski wynikają pośrednio z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2017 r. (sygn. I SA/Wr 1348/16), w którym Sąd orzekł, że w sytuacji, w której podatnik nabył nieruchomość, następnie na mocy aktu notarialnego wniósł ją tytułem aportu do spółki na pokrycie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, ale w wyniku braku zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału uchwała w tym zakresie była bezskuteczna, a po stronie spółki doszło do bezpodstawnego wzbogacenia i następnie w drodze podpisanej ugody na podstawie art. 405 kodeksu cywilnego doszło do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości na rzecz podatnika, to zwrot ten jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy.

Stan faktyczny będący przedmiotem wyroku znacznie różni się od przedstawionego stanu faktycznego, gdyż Podatnik nie otrzymał zwrotu aportu, tylko wynagrodzenie pieniężne, zaś wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia źródła przychodu, z którego należy opodatkować dochód powstały w 2018 r.

Podsumowując, Wnioskodawca zwraca się z prośbą o potwierdzenia stanowiska, zgodnie z którym zwrot równowartości wniesionego aportu, który z przyczyn od niego niezależnych nie został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym należy zaliczyć do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) Ustawy.

W piśmie uzupełniającym braki formalne wniosku z dnia 24 września 2018 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 20 września 2018 r. Wnioskodawca doprecyzował, że w ocenie Wnioskodawcy z tytułu zwrotu przez spółkę równowartości wniesionego aportu w formie gotówkowej u Wnioskodawcy powstał przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, który należy pomniejszyć o wartość zakupionego udziału w nieruchomości oraz podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczony od zakupu tego udziału.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w części dotyczącej daty powstania przychodu, natomiast prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. - przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca w 2015 r. objął dodatkowe udziały w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny stanowiący udział w nieruchomości zabudowanej, który stanowił majątek prywatny Wnioskodawcy. Udział w nieruchomości Wnioskodawca nabył w 2011 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Z tytułu nabycia udziału Wnioskodawca uiścił podatek od czynności cywilnoprawnych. Udział w przedmiotowej nieruchomości wniósł również inny wspólnik spółki. W wyniku aportu spółka stała się współwłaścicielem nieruchomości. Wnioskodawca objął udziały w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej wniesionego udziału w nieruchomości. Nie wystąpiło tzw. agio. Wnioskodawcy zostały wydane udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziału w nieruchomości. Wydanie udziałów nie zostało jednak i nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym wydanie udziałów nie było skuteczne pod względem prawnym. Wnioskodawca nie opodatkował przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, ponieważ zgodnie z art. 17 ust. la pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. przychód określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W związku z przekroczeniem ustawowych terminów przez spółkę rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału nie nastąpiła i nie nastąpi w przyszłości, w konsekwencji powstało roszczenie Wnioskodawcy w stosunku do spółki o zwrot wartości wniesionego aportu, jako nienależnego świadczenia. Zwrot udziału w nieruchomości nie był możliwy, ponieważ nieruchomość została uprzednio sprzedana przez spółkę na rzecz osób trzecich. W związku z powyższym strony zawarły w 2018 r. porozumienie w formie aktu notarialnego o zwrocie równowartości wniesionego aportu w formie gotówkowej w wartości udziałów, które powinny zostać wydane. Zwrot równowartości aportu w formie gotówkowej odpowiada wartości objętych przez Wnioskodawcę udziałów. Zwrot nastąpił m.in. ze środków spółki otrzymanych ze zbycia nieruchomości.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia określenia źródła przychodów otrzymanego od spółki zwrotu równowartości wniesionego aportu, na mocy zawartego w 2018 r. pomiędzy stronami porozumienia.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, tj. przyjmując za Wnioskodawcą, że w 2015 r. nastąpiło przeniesienie własności udziału w nieruchomości na spółkę oraz fakt, że Wnioskodawca nie opodatkował i nie opodatkuje równowartości wniesionego aportu do spółki, z uwagi na brzmienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszących się do momentu powstania po stronie podatnika przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, ponieważ spółka nie dokonała w ustawowym terminie stosownego wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w wyniku czego Wnioskodawca nie był obowiązany do opodatkowania przychodu z przedmiotowego aportu, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z przeniesienia własności udziału w nieruchomości) stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) cytowanej ustawy.

W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Nie można jednak w pełni podzielić stanowiska Wnioskodawcy, ponieważ przychód po stronie Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości powstał po stronie Wnioskodawcy w roku 2015, czyli w roku przeniesienia na spółkę kapitałową własności udziału w nieruchomości, który to udział został następnie skutecznie sprzedany przez spółkę na rzecz osób trzecich i w konsekwencji zwrot przedmiotowego udziału na rzecz Wnioskodawcy nie był możliwy, a nie jak twierdzi Wnioskodawca we własnym stanowisku dochód podlegający opodatkowaniu powstał w 2018 r.

Zatem pomimo, że w 2018 r. Wnioskodawca otrzymał zwrot równowartość wniesionego aportu, to jednak przeniesienie własności udziału w nieruchomości na rzecz spółki, której udziałowcem jest Wnioskodawca nastąpiło w 2015 r. tak więc w 2015 r. po stronie Wnioskodawcy powstał przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy).

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 cytowanej ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (m.in. sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłatę notarialną, opłatę sądową. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

Zatem uzyskany przychód Wnioskodawca może pomniejszyć o koszty odpłatnego zbycia, czyli wydatki jakie zostały poniesione przez Wnioskodawcę aby transakcja sprzedaży doszła do skutku, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczony przez Wnioskodawcę z tytułu zakupu udziału w nieruchomości.

Tak ustalony przychód może również zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Przepis art. 22 ust. 6c ww. ustawy w sposób jednoznaczny stanowi co może być uznane za koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia nieruchomości nabytej odpłatnie. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, bowiem Wnioskodawca nabył udział w nieruchomość w 2011 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

Zgodnie z brzmieniem art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe w części dotyczącej daty powstania przychodu.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.