0114-KDIP2-3.4010.47.2018.1.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Powstanie przychodu w związku z umorzeniem udziałów Spółki, po stronie drugiego wspólnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu 16 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu umorzenia udziałów posiadanych przez Wspólnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy z tytułu umorzenia udziałów posiadanych przez Wspólnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 updop, podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca jest wspólnikiem posiadającym mniejszościowy udział w innej sp. z o.o. (dalej: Spółka). Większościowym udziałowcem w Spółce jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wspólnik).

Obecnie planowane jest dobrowolne umorzenie udziałów posiadanych w Spółce przez Wspólnika, na podstawie art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z póżn. zm„ dalej: KSH).

W ramach opisanego umorzenia Spółka wypłaci Wspólnikowi wynagrodzenie za umarzane udziały, przy czym wynagrodzenie może być niższe od wartości rynkowej umarzanych udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z umorzeniem udziałów Spółki posiadanych przez Wspólnika, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT), w szczególności na gruncie art. 7b lub art. 12 updop?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z umorzeniem udziałów Spółki posiadanych przez Wspólnika, po jego stronie nie powstanie przychód podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT), w szczególności na gruncie art. 7b lub art. 12 updop.

Zgodnie z art. 199 § 1 zd. 2 KSH udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Stosownie do treści art. 199 § 2 zd. 1 KSH umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział.

Umorzenie udziałów stanowi unicestwienie praw udziałowych przysługujących wspólnikowi, związanych z posiadaniem przez niego udziałów. Jest zatem sposobem zakończenia bytu prawnego udziału i skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych oraz korporacyjnych przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce.

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z umorzeniem udziałów Spółki posiadanych przez Wspólnika, po jego stronie nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT - Wnioskodawca nie uzyskuje bowiem jakiegokolwiek faktycznego przysporzenia. W updop (w szczególności w art. 7b oraz art. 12 updop, które zawierają katalog przychodów podlegających opodatkowaniu) nie ma przepisów, które wskazywałyby, że wspólnik/udziałowiec, którego udziały nie są umarzane powinien rozpoznać z tego tytułu przychód. Wskutek umorzenia udziałów Wspólnika, Wnioskodawca nie otrzyma żadnych korzyści majątkowych, w tym żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Umorzenie udziałów Wspólnika nie będzie prowadziło do otrzymania tych udziałów przez Wnioskodawcę. Również w doktrynie i orzecznictwie prezentowany jest ugruntowany pogląd, że za przychód podatkowy w CIT należy uznać faktyczne przysporzenie majątkowe po stronie podatnika (por. wyrok WSA w Gdańsku z 2 października 2013 r., sygn. I SA/Gd 959/13: „O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie przysporzenia, którymi podatnik może rozporządzać jak właściciel”).

W konsekwencji umorzenie udziałów Spółki posiadanych przez Wspólnika nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy na gruncie CIT.

Stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę znajduje również potwierdzenie w interpretacjach podatkowych, które co prawda odnoszą się do określenia skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.), niemniej jednak dotyczą podobnych zdarzeń przyszłych / stanów faktycznych i dlatego argumentacje w nich zawarte mogą znaleźć przełożenie na gruncie updop.

Dla przykładu należy wskazać na:

  • interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 stycznia 2017 r., sygn. 0461-ITPB4.4511.819.2016.1.KW, w której organ wskazał, że „w związku z planowanym umorzeniem udziałów Wspólnika Występującego po stronie Wnioskodawczyni, która pozostanie udziałowcem Spółki, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż po Jej stronie nie wystąpi realne przysporzenie majątkowe”;
  • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 lutego 2016 r., sygn. ITPB4/4511-643/15/MS, w której organ stwierdził, że „W przypadku umorzenia dobrowolnego finansowanego z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego spółki przez innego wspólnika Spółki nie powstanie przysporzenie majątkowe po stronie innego wspólnika pozostającego w spółce, gdyż nie osiąga on żadnych korzyści majątkowych, w tym żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Nie osiąga on zatem faktycznego przychodu (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu w momencie umorzenia dobrowolnego udziałów innego wspólnika. W związku z umorzeniem udziałów-pozostali wspólnicy nie otrzymują pieniędzy ani wartości pieniężnych (jak również świadczenia te nie są postawione do ich dyspozycji)”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.