0114-KDIP2-2.4010.66.2018.1.AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie czy do dobrowolnego umorzenia posiadanych w Spółce udziałów za wynagrodzeniem będzie miał zastosowanie przepis o cenie rynkowej art. 14 ust. 1 i ust. 3 updop.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu 16 lutego 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy do dobrowolnego umorzenia posiadanych w Spółce udziałów za wynagrodzeniem będzie miał zastosowanie przepis o cenie rynkowej art. 14 ust. 1 i ust. 3 updop – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy do dobrowolnego umorzenia posiadanych w Spółce udziałów za wynagrodzeniem będzie miał zastosowanie przepis o cenie rynkowej art. 14 ust. 1 i ust. 3 updop.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Wspólnik) jest osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest obecnie większościowym udziałowcem w spółce A. sp. z o.o. (dalej: Spółka) z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza zbyć na rzecz Spółki celem umorzenia wszystkie posiadane przez siebie udziały w kapitale zakładowym Spółki (umorzenie dobrowolne udziałów).

Umorzenie udziałów należących do Wnioskodawcy nastąpi w trybie art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z póżn. zm, dalej: KSH) tj. w drodze ich odpłatnego nabycia przez Spółkę w celu umorzenia.

Z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce Wnioskodawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie, które zostanie ustalone w stosownej uchwale zgromadzenia wspólników Spółki, przy czym wynagrodzenie za umarzane udziały może być niższe od wartości rynkowej umarzanych udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy do otrzymanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia dobrowolnego posiadanych w Spółce udziałów będą miały zastosowanie przepisy o cenie rynkowej - art. 14 ust. 1, ust. 3 updop?
  2. Czy do otrzymanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu umorzenia dobrowolnego posiadanych w Spółce udziałów będą miały zastosowanie przepisy o tzw. cenach transferowych - art. 9a ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 11 ust. 1, ust. 4 updop?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Natomiast wniosek w zakresie pytania nr 2 zostanie rozpatrzony w odrębnym rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy, do otrzymanego wynagrodzenia z tytułu umorzenia dobrowolnego posiadanych w Spółce udziałów nie będą miały zastosowania przepisy o cenie rynkowej - art. 14 ust. 1, ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm. dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 199 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 3 sierpnia 2002 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, dalej: „KSH” udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Stosownie zaś do treści art. 199 § 2 KSH umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. Zgodnie natomiast z art. 199 § 3 KSH za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia.

Z powyższego wynika, iż na gruncie KSH umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem określonym przez wspólników w uchwale, a za ich zgodą może nawet nastąpić bez wynagrodzenia. Oznacza to, iż na gruncie KSH wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów może być kształtowane dowolnie przez wspólników.

Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 1 updop przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy praw lub usług, organ podatkowy określa ten przychód w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast w myśl art. 14 ust. 3 updop jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy wzywa strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy określa wartość z uwzględnieniem opinii biegłego. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego ponosi zbywający albo świadczący usługi.

Z przytoczonych przepisów KSH i updop wynika, że obie ustawy posługują się różnymi pojęciami w odniesieniu do kwot uzyskiwanych z tytułu zbycia udziałów (praw majątkowych). KSH wskazuje w tym przypadku na wynagrodzenie należne wspólnikom. Z kolei updop określa przychód poprzez odwołanie do ceny jaką w tym przypadku nabywca udziałów powinien zapłacić za udziały nabywane od wspólników spółki, której udziały są zbywane. Fakt zastosowania różnych pojęć oznacza, iż cena w rozumieniu przepisów updop nie może być utożsamiana z pojęciem wynagrodzenia którym posługuje się KSH.

Nabycie udziałów w celu ich umorzenia jest szczególnym rodzajem czynności prawnej. Nie następuje ono na mocy umowy cywilnoprawnej, jak ma to miejsce w przypadku odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 updop, ale w oparciu o postanowienia uchwały zgromadzenia wspólników. Celem tej czynności nie jest nabycie dóbr lub praw majątkowych. Bezpośrednim celem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez udziałowców udziałów w spółce. Umorzenie udziałów jest czynnością korporacyjną.

Powyższe argumenty prowadzą do wniosku, że w odniesieniu do wynagrodzenia określanego przez wspólników w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów, które w sytuacji Wnioskodawcy może być niższe od ich wartości rynkowej, nie może mieć zastosowania przepis art. 14 ust. 1, ust. 3 updop.

Wnioskodawca wskazuje, że zaprezentowane stanowisko znajduje również potwierdzenie w wydanych interpretacjach indywidualnych:

  • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 stycznia 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.456.2017.1.PH;
  • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 sierpnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.166.2017.1.PS;
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.