0114-KDIP2-2.4010.62.2018.3.AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji zawartych po dniu 1 stycznia 2017 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lutego 2018 r. (data wpływu 8 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2018 r. (data nadania 29 marca 2018 r., data wpływu 30 marca 2018 r.), na wezwanie z dnia 16 lutego 2018 r. Nr 0114-KDIP2-2.4010.62.2018.1.AZ (data nadania 19 marca 2018 r., data odbioru 22 marzec 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

P. spółka z o.o. jest podmiotem, którego główny przedmiot działalności stanowi produkcja, dystrybucja i przesyłanie energii cieplnej na terenie miasta oraz wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Właścicielem 100% udziałów P. jest jednostka samorządu terytorialnego – miasto.

W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorstwo realizuje transakcje z właścicielem udziałów. Miasto bierze także bezpośredni udział w zarządzaniu lub kontroli oraz posiada udziały w innych podmiotach, z którymi spółka zawiera transakcje. Do podmiotów tych zaliczają się m.in.: inne kapitałowe spółki miejskie (wodociągowo-kanalizacyjne, utylizacji odpadów) oraz jednostki budżetowe gminy - przedszkola, szkoły, ośrodki kultury itp.

P. Spółka z o.o. posiada 99,97% udziałów w spółce C. Spółka z o.o. Na podstawie zawartych umów spółka C. świadczy na rzecz P. usługi techniczne - głównie w zakresie budowy i remontów sieci cieplnych oraz dostawy węzłów cieplnych. P. oraz C. spółka z o.o. nie tworzą podatkowej grupy kapitałowej.

Przychody przekraczają równowartość 2 000 000 euro. W roku 2017 (będącym rokiem podatkowym) przedsiębiorstwo realizowało z miastem, jednostkami kontrolowanymi bezpośrednio przez miasto oraz ze spółką C. transakcje mające w rozumieniu art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych istotny wpływ na wysokość dochodu przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca pismem z dnia 28 marca 2018 r. (data nadania 29 marca 2018 r., data wpływu 30 marca 2018 r.) uzupełnił braki formalne wniosku ORD-IN stosownie do treści ww. wezwania. Doprecyzował opisany we wniosku stan faktyczny poprzez wskazanie, że w zakresie zawartego pytania oznaczonego literą a) stan faktyczny dotyczy transakcji zawieranych przez P. ze :

 1. spółkami prawa handlowego, w których Miasto posiada bezpośrednio udział w kapitale nie mniejszy niż 25 % tj. z :
  • A. Spółka z o.o. - 100% udziału miasta w kapitale
  • M. Spółka z o.o. - 100% udziałów
  • S. Spółka z o.o. - 100% udziałów
  • Z. Spółka z o.o. - 68,29% udziałów,
  • K. Spółka z o.o. - 62,67% udziałów
 2. jednostkami budżetowymi miasta (w tym także z jednostkami powiatowej administracji zespolonej) - żłobkami, przedszkolami, szkołami, zespołami szkół, domem dziecka, domami opieki społecznej, powiatowym urzędem pracy, powiatowym inspektoratem nadzoru budowlanego itp.
 3. instytucjami posiadającymi osobowość prawną, nie będącymi spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta lub jednostkami budżetowymi miasta - w stosunku do których samorząd miasta pełni funkcje organu założycielskiego. Udział w zarządzaniu tymi podmiotami realizuje się między innymi poprzez wynikające ze statutów tych jednostek prawo Prezydenta Miasta lub Rady Miasta do powoływania osób zarządzających (dyrektorów), rad programowych, rad społecznych lub innych organów kontrolno-nadzorczych. Do podmiotów tych można zaliczyć np. samorządowe instytucje kultury (Centrum Kultury i Sztuki, Miejski Ośrodek Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną) oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W zakresie pytania oznaczonego literą b) stan faktyczny dotyczy transakcji zawieranych przez P. z C Spółka z o.o., w której Miasto posiada pośrednio 99,97 % udziałów. Miasto posiada 100% udziałów w P. Spółka z o.o.

P. jest właścicielem 99,97% udziałów w C. Spółka z o.o. Zatem, zgodnie z zasadą określoną w art. 11 ust. 5b updop, pośredni udział jednostki samorządu terytorialnego w kapitale C. Spółka z o.o. wynosi 99,97%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze zmianą brzmienia art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonaną w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175) P. Spółka z o.o. zobowiązane jest do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa jest w art. 9a ustawy o pdop, dla transakcji zawartych po dniu 1 stycznia 2017 r. z:

 1. Miastem oraz innymi podmiotami, w których Miasto bierze bezpośredni udział w zarządzaniu lub w kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów,
 2. spółką zależną kapitałowo od P. Sp. z o.o. - C. Spółka z o.o. (w której Miasto pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub w kontroli albo posiada udział w kapitale).

Zdaniem Wnioskodawcy, dokumentacja taka nie musi być sporządzana we wszystkich wymienionych w pytaniu przypadkach.

W aktualnym brzmieniu art. 11. ust. 4 wyłączono bowiem z kręgu ustawowej definicji podmiotów powiązanych, zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy updop podmioty, w których jednostka samorządu terytorialnego „równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów”.

Miasto sprawuje bezpośrednią kontrolę nad P. oraz nad innymi podmiotami, z którymi spółka zawierała w roku 2017 transakcje (inne miejskie spółki kapitałowe, szkoły, przedszkola itp.). Równocześnie, poprzez posiadanie udziałów w P. jednostka samorządu terytorialnego pośrednio bierze udział w zarządzaniu i kontroli spółki C

Zgodnie z art. 4. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z dnia 27 listopada 2017 r., poz. 2175) nową treść art. 11. ust 4 stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Tym samym obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji z tymi podmiotami nie dotyczy zdarzeń mających miejsce po dniu 1 stycznia 2017 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, dalej: „updop”), podatnicy:

 1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

- lub

 1. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20.000 euro, lub
 2. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20.000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20.000 euro

- są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

W myśl art. 9a ust. 1a updop podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Stosownie do art. 9a ust. 1d updop, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 2.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50.000 euro powiększoną o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2.000.000 euro;
 2. 20.000.000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100.000.000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140.000 euro powiększoną o 45.000 euro za każde 10.000.000 euro przychodu powyżej 20.000.000 euro;
 3. 100.000.000 euro − za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500.000 euro.

Zgodnie z art. 9a ust. 1e updop, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

 1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro lub
 2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50.000 euro.

Stosownie do art. 11 cyt. ustawy organy podatkowe badają zgodność ustalonych lub narzuconych przez podmioty powiązane warunków z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w tym w szczególności zasadność danej transakcji przez podmioty powiązane (w porównaniu z zachowaniem podmiotów niezależnych).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W myśl art. 11 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z dnia 27 listopada 2017 r. poz. 2175 - dalej „ustawa zmieniająca”), która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. - art. 11 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskał nowe brzmienie:

Przepisy ust. 1–3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów - art. 2 pkt 12 ustawy zmieniającej.

Co istotne, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 – ustawy zmieniającej przepisy ustaw zmienianych w art. 1–3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., z tym że przepisy art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą – stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Ponadto zgodnie z art. 11 ust. 4b updop w przypadku gdy na wysokość przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. b-l i lit. m tiret drugie oraz pkt 2-6, oraz przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości lub praw da takiej nieruchomości wpływ miały powiązania, o których mowa w ust. 1 lub ust. 4, przy szacowaniu wysokości tych przychodów przepisy art. 14 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest przepisem szczególnym i dotyczy podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. Pozostawanie w związku kapitałowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane. Znaczenie podatkowe ma natomiast wykorzystywanie powiązań i związków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu. W celu zapobieżenia przerzucaniu dochodów w obrocie międzynarodowym i krajowym ustawodawca wprowadził przepisy art. 11 powołanej ustawy. Przepisy te mają na celu stworzenie bariery przeciwdziałającej wykorzystywaniu umów cywilnoprawnych do omijania przepisów podatkowych w celu pomniejszania należnego podatku. W razie dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 powołanej ustawy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, są obowiązani do sporządzania stosownej dokumentacji. Celem wprowadzenia tego obowiązku przez ustawodawcę było umożliwienie badania czy działalność podmiotów powiązanych nie prowadzi do zaniżania dochodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że właścicielem 100 % udziałów P. jest jednostka samorządu terytorialnego – miasto. W ramach prowadzonej działalności przedsiębiorstwo realizuje transakcje z właścicielem udziałów. Miasto bierze także bezpośredni udział w zarządzaniu lub kontroli oraz posiada udziały w innych podmiotach, z którymi spółka zawiera transakcje. Do podmiotów tych zaliczają się m.in.: inne kapitałowe spółki miejskie (wodociągowo-kanalizacyjne, utylizacji odpadów) oraz jednostki budżetowe gminy - przedszkola, szkoły, ośrodki kultury itp. Wnioskodawca posiada 99,97% udziałów w spółce C. Spółka z o.o. Na podstawie zawartych umów spółka C. świadczy na rzecz Wnioskodawcy usługi techniczne – głównie w zakresie budowy i remontów sieci cieplnych oraz dostawy węzłów cieplnych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa jest w art. 9a updop, dla transakcji zawartych po dniu 1 stycznia 2017 r. z:

 1. Miastem oraz innymi podmiotami, w których Miasto bierze bezpośredni udział w zarządzaniu lub w kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów,
 2. spółką zależną kapitałowo od P. Sp. z o.o. - C. Spółka z o.o. (w której Miasto pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub w kontroli albo posiada udział w kapitale).

Zdaniem Wnioskodawcy, dokumentacja taka nie musi być sporządzona we wszystkich wymienionych wyżej w pytaniu przypadkach.

Po dokonaniu analizy treści wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że tut. organ podziela stanowisko Wnioskodawcy.

W świetle powyższego zauważyć należy, że obowiązujące do końca 2017 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalały na stosowanie przepisów o szacowaniu cen (a więc przepisów o cenach stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – tzw. cenach transferowych) do każdej sytuacji, w której ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio brała udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadała udział w kapitale tych podmiotów. Przepisy o szacowaniu cen mogły być stosowane do każdej sytuacji, w której w wyniku takich powiązań zostały ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazywał dochodów albo wykazywał dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały (art. 11 ust. 4 pkt 2 updop). Na tej podstawie także podmioty publiczne, czyli spółki z udziałem Skarbu Państwa lub utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego były zobowiązane m.in. do przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Wprowadzona w art. 11 ust. 4 updop zmiana oznacza wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. W efekcie, w stosunku do podmiotów, w których co najmniej 25% udziału w kapitale posiada Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego, nie znajduje zastosowania art. 9a updop, w przypadku transakcji przeprowadzanych pomiędzy „publicznym udziałowcem”, a zależnym od niego podmiotem.

Ustawodawca nie traktuje jako powiązane podmiotów, które są powiązane bezpośrednio lub pośrednio tylko ze Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego.

Podsumowując, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że w związku ze zmianą brzmienia art. 11 ust. 4 updop dokonaną w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa jest w art. 9a updop, dla transakcji zawartych po dniu 1 stycznia 2017 r., z Miastem oraz innymi podmiotami, w których Miasto bierze bezpośredni udział w zarządzaniu lub w kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

W konsekwencji, w następstwie zmiany treści art. 11 ust. 4 updop, od 1 stycznia 2017 r., Wnioskodawca nie podlega uznaniu za podmiot powiązany – z miastem S. oraz podmiotami, w których miasto bierze bezpośredni udział w zarządzaniu lub kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów – ponieważ jedynym źródłem istniejących między nimi powiązań był fakt, że miasto brało udział w zarządzaniu tymi podmiotami lub ich kontroli albo posiadał udział w kapitale tych podmiotów. Podobnie Wnioskodawca nie podlega uznaniu za podmiot powiązany z zależną kapitałowo – C. Spółka z o.o., w której Miasto pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub kontroli, albo posiada udział w kapitale.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku sporządzania należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.