0111-KDIB4.4014.337.2017.3.PB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 października 2017 r. (data wpływu – 17 października 2017 r.), uzupełnionym 12 i 13 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 29 listopada 2017 r. znak: 0111-KDIB2-2.4011.329.2017.1.MM, 0111-KDIB4.4014.337.2017.2.PB, 0111-KDIB3-1.4012.673.2017.2.IK wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 12 grudnia 2017 r. poprzez wniesienie brakującej opłaty oraz 13 grudnia 2017 r. ( wpływ pisma).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 31.05.2012 r. wspólnicy Spółki Cywilnej działającej pod firmą „B-W” s.c. A. Z., B. W., L. L. z siedzibą w mieście W., w osobach A. Z., B. W., L. L. zawarli w formie aktu notarialnego umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialności i zawiązali Spółkę prowadzącą działalność gospodarczą po firmą „K. G. P.” Spółka z o.o. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób na zasadzie współwłasności łącznej jako wspólnicy Spółki Cywilnej „B-W s.c.”: A. Z., B. W. i L. L. objęli 3.000 równych i niepodzielnych udziałów po 1000 zł każdy, przy czym A. Z. objął 1002 udziały, B. W. objęła 999 udziałów, a L. L. objął 999 udziałów, pokrywając je wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej pod nazwą „B-W” s.c. o łącznej wartości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), w skład którego to przedsiębiorstwa wchodziło:

I.

 • czynna kopalnia granitu funkcjonująca na złożu granitu „P. Ł.-W”, zlokalizowanym na nieruchomościach będących własnością wspólników spółki cywilnej „B-W”,
 • nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę gruntu numer 81 o pow. 2,1000 ha,
 • nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę gruntu numer 82 o pow.0,8300 ha,
 • i nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę gruntu numer 83/2 o pow. 3,0267 ha;

II. dotycząca tej kopalni dokumentacja górniczo-geologiczna, a to:

 • koncesja na wydobywanie granitu bez użycia materiałów wybuchowych z części złoża „P. Ł.-W”,
 • dokumentacja geologiczna złoża granitu „P. Ł.-W”,
 • Zeszyt- Profile otworów i wyniki analiz laboratoryjnych,
 • zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej,
 • projekt zagospodarowania złoża granitu,
 • operat wodnoprawny,
 • operat ewidencyjny zasobów złoża granitu „P. Ł.-W”,
 • Plan Ruchu sporządzony w formie uproszczonej Kopalni Granitu.

W tym samym dniu, tj. 31.05.2012 r. została zawarta w formie aktu notarialnego umowa przeniesienia ww. praw. Na mocy tej umowy A. Z., B. W. i L. L., jako wspólnicy Spółki Cywilnej „B-W” s.c. przenieśli na rzecz Spółki z o.o. „K. G. P.” Sp. z o.o. w organizacji, założonej 31.05.2012 r., wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa spółki cywilnej pod nazwą „B-W” A. Z., B. W., L. L., w skład którego to przedsiębiorstwa wchodziło:

I.

 • czynna kopalnia granitu funkcjonująca na złożu granitu „P. Ł.-W”, zlokalizowanym na nieruchomościach będących własnością wspólników spółki cywilnej „B-W”,
 • nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę gruntu numer 81 o pow. 2,1000 ha,
 • nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę gruntu numer 82 o pow.0,8300 ha,
 • i nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę gruntu numer 83/2 o pow. 3,0267 ha.

II. dotycząca tej kopalni dokumentacja górniczo-geologiczna, a to:

 • koncesja na wydobywanie granitu bez użycia materiałów wybuchowych z części złoża „P. Ł.-W”,
 • dokumentacja geologiczna złoża granitu „P. Ł.-W”,
 • Zeszyt- Profile otworów i wyniki analiz laboratoryjnych,
 • zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji geologicznej,
 • projekt zagospodarowania złoża granitu,
 • operat wodnoprawny,
 • operat ewidencyjny zasobów złoża granitu „P. Ł.-W”,
 • Plan Ruchu sporządzony w formie uproszczonej Kopalni Granitu, o łącznej wartości wkładu- 3. 000.000,00 zł.

Wnioskodawca podkreślił, iż w umowie przeniesienia praw A. Z., B. W. i L. L. oświadczyli m.in., że przedmiotowe ww. nieruchomości nabyli uprzednio od osoby fizycznej, nieruchomości stanowią jedną funkcjonalną i zorganizowaną całość.

Następnie 12.11.2012 r. została zawarta umowa sprzedaży udziałów w Spółce „K. G. P.” Sp. z o.o. pomiędzy wspólnikiem Spółki p. B. W. a wspólnikiem Spółki p. L. L. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „K. G. P.” Sp. z o.o. podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie przez Sprzedającego posiadanych przez niego udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W dniu podpisania umowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.000.000,00 zł i dzielił się na 3.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. Na mocy umowy sprzedaży Sprzedająca B. W., posiadająca w kapitale zakładowym 999 udziałów o wartości łącznej 999.000,00 zł, przeniosła na rzecz Kupującego L. L., posiadającego do dnia zawarcia tej umowy w kapitale zakładowym 999 udziałów o wartości łącznej 999.000,00 zł, prawo własności 510 udziałów (o wartości nominalnej 1000 zł każdy) o łącznej wartości 510.000,00 zł. W umownie strony ustaliły, że udziały będące przedmiotem umowy zostają sprzedane poniżej ich wartości nominalnej, tj. za cenę 300.000,00 zł.

Następnie 26.11.2012 r. zostały zawarte trzy umowy darowizny udziałów w Spółce.

Jedna została zawarta pomiędzy wspólnikiem Spółki L. L., jako Darczyńcą, a R. L. (Wnioskodawcą), jako Obdarowanym. Z kolei druga umowa darowizny została zawarta pomiędzy wspólnikiem Spółki B. W., jako Darczyńcą, a M. M., jako Obdarowanym. Trzecia umowa darowizny została zawarta pomiędzy wspólnikiem Spółki A. Z., jako Darczyńcą, a M. Z., jako Obdarowanym.

Na mocy pierwszej z ww. umów Darczyńca  L. L., posiadający w Spółce na dzień zawarcia umowy darowizny 1.509 udziałów po 1.000 zł każdy, na łączną kwotę 1.509.000,00 zł, darował wszystkie posiadane w Spółce udziały na rzecz R. L. (Wnioskodawcy). Wartość przedmiotu darowizny została w umowie ustalona na kwotę 1.510.000.00 zł.

Na mocy drugiej z ww. umów Darczyńca  B. W., posiadająca w Spółce na dzień zawarcia umowy darowizny 489 udziałów po 1.000 zł każdy, na łączną kwotę 489.000,00 zł, darowała wszystkie posiadane w Spółce udziały na rzecz M. M. Wartość przedmiotu darowizny została w umowie ustalona na kwotę 489.000,00 zł.

Na mocy trzeciej z ww. umów Darczyńca  A. Z., posiadający w Spółce na dzień zawarcia umowy darowizny 1.002 udziały po 1.000 zł każdy, na łączną kwotę 1.002.000,00 zł, darował wszystkie posiadane w Spółce udziały na rzecz M. Z. Wartość przedmiotu darowizny została w umowie ustalona na kwotę 1.002.000,00 zł.

W związku z zawartą w dniu 12.11.2012 r. umową sprzedaży udziałów oraz zawartymi 26.11.2012 r. umowami darowizny udziałów, skład właścicielski Spółki na dzień 26.11.2012 r. przedstawiał się następująco:

 • M. Z.  1.002 udziały po 1.000 zł każdy, na łączną kwotę 1.002.000,00 zł,
 • R. L. (Wnioskodawca)  1.509 udziałów po 1.000 zł każdy, na łączną kwotę 1.509.000,00 zł,
 • M. M.  489 udziałów po 1.000 zł każdy, na łączną kwotę 489.000,00 zł.

Wszyscy wspólnicy „K. G. P.” Sp. z o.o. od dłuższego czasu zamierzali sprzedać wszystkie posiadane przez siebie udziały w Spółce. W tym celu wszyscy wspólnicy w 2015 r. zawarli umowę pośrednictwa w przedmiocie sprzedaży posiadanych udziałów z osobą fizyczną. Na mocy zawartej umowy pośrednictwa osoba fizyczna zobowiązała się do poszukiwania i pozyskania osoby zainteresowanej zakupem udziałów w Spółce oraz do doradztwa przy transakcji, a w szczególności pomocy w ustaleniu biznesowych warunków sprzedaży. Na pośredniku, zgodnie z umową, ciąży także obowiązek doprowadzenia do zawarcia umowy sprzedaży udziałów na warunkach oczekiwanych przez udziałowców. W umowie pośrednictwa zastrzeżono, że cena sprzedaży udziałów uzyskana przez udziałowców ma wynosić łącznie minimum 3.000.000,00 zł, tj. odpowiadać, co najmniej sumie wartości nominalnej wszystkich 3000 udziałów posiadanych łącznie przez wszystkich udziałowców. W umowie pośrednictwa strony postanowiły również, iż jeśli pośrednikowi uda się wynegocjować wyższą kwotę sprzedaży niż kwota 3.000.000,00 zł wówczas cała kwota nadwyżki przekraczająca wartość 3.000.000,00 zł będzie należna pośrednikowi i będzie stanowić jego wynagrodzenie za świadczenie na rzecz zbywających udziały usług w zakresie zawartej umowy pośrednictwa. Działający na rzecz udziałowców pośrednik od 2015 r. czynnie poszukiwał nabywcy i we wrześniu 2017 r. znalazł nabywcę, którym będzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% kapitałem polskim, mająca siedzibę w Polsce. Pośrednik wynegocjował ze Spółką mającą kupić udziały, iż cena sprzedaży udziałów będzie ustalona na kwotę 5.400.000 zł i taką kwotę kupująca ma uiścić na rzecz zbywców udziałów. Jednocześnie udziałowcy zbywający udziały potwierdzili warunki ustalone z pośrednikiem, iż z tytułu transakcji sprzedaży otrzymają łączną kwotę 3.000.000,00 zł, zaś nadwyżka w wysokości 2.400.000,00 zł przypadnie pośrednikowi. Przy czym każdy z Udziałowców zgodnie z ceną zbycia udziałów, która będzie wynikać z umowy sprzedaży udziałów, otrzyma zapłatę ceny odpowiadającą wartości posiadanych udziałów. I tak:

 • M. Z.  za posiadane 1.002 udziały otrzyma zapłatę w wysokości 1.803.600 zł (w tym faktycznie otrzyma kwotę 1.002.000 zł odpowiadająca nominalnej wartości udziałów, a reszta ceny w kwocie 801.600 zł przypadnie pośrednikowi),
 • R. L. (Wnioskodawca)  za posiadane 1.509 udziałów otrzyma zapłatę w wysokości 2.716.200 zł (w tym faktycznie otrzyma kwotę 1.509.000 zł odpowiadającą nominalnej wartości udziałów, a reszta ceny w kwocie 1.207.200 zł przypadnie pośrednikowi),
 • M. M.  za posiadane 489 udziałów otrzyma zapłatę w wysokości 880.200 zł (w tym faktycznie otrzyma kwotę 489.000 zł odpowiadającą nominalnej wartości udziałów, a reszta ceny w kwocie 391.200 zł przypadnie pośrednikowi).

Należy wyjaśnić, że cena z tytułu sprzedaży udziałów zostanie zapłacona przez nabywcę w proporcji odpowiadającej posiadanym przez udziałowców udziałom na rachunek bankowy każdego z udziałowców w banku krajowym. Wynagrodzenie należne pośrednikowi zostanie wypłacone pośrednikowi przez każdego z udziałowców w wysokości wyżej wskazanej wyłącznie w przypadku skutecznej realizacji transakcji, gdy udziałowcy otrzymają zapłatę całej ceny za udziały i na podstawie prawidłowo wystawionego przez pośrednika rachunku na wskazany przez niego rachunek bankowy.

W związku z powyższym opisem (po przeformułowaniu w uzupełnieniu wniosku) zadano m.in. następujące pytanie:

Czy sprzedaż 1.509 udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce „K. G. P.” Sp. z o.o. będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność sprzedaży posiadanych przez niego udziałów będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a podmiotem zobowiązanym do uiszczenia podatku będzie nabywca udziałów (kupujący).

Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Zatem, sprzedaż posiadanych przez Wnioskodawcę 1.509 udziałów w Spółce „K. G. P.” Sp. z o.o., które stanowią prawa majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wynosi 1% wartości rynkowej sprzedawanych udziałów, natomiast podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa zbywanego prawa majątkowego, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a więc w niniejszej sprawie kwota 2.716.200 zł.

Należy bowiem w tym miejscu wyjaśnić, że z tytułu sprzedaży posiadanych 1.509 udziałów Wnioskodawca otrzyma zapłatę w wysokości 2.716.200 zł  odpowiadającej wartości rynkowej udziałów (w tym faktycznie otrzyma kwotę 1.509.000 zł odpowiadającą nominalnej wartości udziałów, a reszta ceny w kwocie 1.207.200 zł przypadnie pośrednikowi). Z kolei w myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy udziałów i powstanie w dacie zawarcia umowy sprzedaży udziałów (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Reasumując, czynność sprzedaży 1.509 udziałów w sp. z o.o. będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od kwoty 2.716.200 zł, a podmiotem zobowiązanym do uiszczenia podatku będzie nabywca udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150), podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje, z zastrzeżeniem ust. 2 (zastrzeżenie to nie występuje w niniejszej sprawie), z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi przy umowie sprzedaży  wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 cyt. ustawy).

Stawka podatku, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ww. ustawy, w przypadku umowy sprzedaży innych praw majątkowych wynosi  1%.

Jak wynika z przywołanych przepisów, umowa sprzedaży podobnie jak inne umowy (czynności cywilnoprawne) wymienione w katalogu art. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Należy jednak zwrócić uwagę na zapis art. 2 pkt 4, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać wszystkie posiadane przez siebie udziały w „K. G. P.” Sp. z o.o. Za posiadane 1.509 udziałów otrzyma zapłatę w wysokości 2.716.200 zł, odpowiadającej wartości rynkowej udziałów (w tym faktycznie otrzyma kwotę 1.509.000,00 zł odpowiadającą nominalnej wartości udziałów, a reszta ceny w kwocie 1.207.200 zł przypadnie pośrednikowi).

Sprzedaż posiadanych przez Wnioskodawcę 1.509 udziałów w Spółce „K. G. P.” Sp. z o.o., które stanowią prawa majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa zbywanego prawa majątkowego, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli więc istotnie, jak wskazano we wniosku określona w umowie sprzedaży cena będzie odpowiadać wartości rynkowej  to będzie ona stanowiła podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wynosi 1% wartości rynkowej sprzedawanych udziałów.

W związku z opisaną transakcją należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy opisana we wniosku umowa sprzedaży podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2017 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.673.2017.3.IK, wydanej dla Wnioskodawcy, wskazano, że: „czynność sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w spółce nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT, natomiast ich zbywca (Wnioskodawca) nie uzyska statusu podatnika w tym zakresie. Zatem sprzedaż udziałów w spółce nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższe oznacza, że planowana umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jednakże po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy będzie ciążył na kupującym.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem – została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy i tylko on może czerpać z niej ochronę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Świętego Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postepowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.