0111-KDIB2-3.4010.80.2018.2.LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Powstanie przychodu z tytułu umorzenia udziałów bez wynagrodzenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2018 r. (data wpływu 19 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z 10 maja 2018 r. (data wpływu 17 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu umorzenia udziałów bez wynagrodzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 10 maja 2018 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 30 kwietnia 2018 r. znak: 0111-KDIB2-3.4010.80.2018.1.LG.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X/Y sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Wnioskodawca” albo „Spółka”). Wspólnikami Spółki są: Y... B.V. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz Y N.V. Wspólnicy Spółki posiadają łącznie 294.800 udziałów po 500 zł każdy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 147.400.000,00 zł. Spółka od kilku lat odnotowuje straty (z wyłączeniem roku 2017). W celu pokrycia strat bilansowych Spółka planuje dokonać obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie odbyłoby się poprzez umorzenie udziałów bez wynagrodzenia (wartość umorzonych udziałów odpowiadałaby łącznej kwocie straty), za zgodą wspólników, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (w trybie tzw. procedury dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia), zgodnie z art. 199 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1577 t.j. ze zm.; dalej jako „K.s.h.”). Kapitał zakładowy uległby obniżeniu po dokonaniu umorzenia nabytych w tym celu udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy planowane nabycie przez Spółkę udziałów własnych, w trybie tzw. procedury dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia (zgodnie z art. 199 K.s.h.), które to umorzenie spowoduje obniżenie kapitału zakładowego, a kwota z jego obniżenia zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, będzie skutkować powstaniem przychodu (dochodu) podatkowego dla Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy, obniżenie kapitału zakładowego Spółki przeprowadzone w trybie tzw. procedury dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, nie będzie rodzić konsekwencji w podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki, gdyż nie wystąpi przychód, a w konsekwencji transakcja ta pozostanie bez wpływu na dochód Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego polegać będzie na umorzeniu udziałów zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach K.s.h., tj. zgodnie z art. 199 § 1 K.s.h., udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (art. 199 § 2 K.s.h.). Ponadto, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia (art. 199 § 3 K.s.h.).

Transakcja zostanie przeprowadzona przez Spółkę w trybie tzw. procedury dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, spełniając warunki wpisu Spółki do rejestru i istnienia zapisów o tym stanowiących w umowie Spółki. Udziały zostaną umorzone za zgodą wspólników, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie udziałów doprowadzi do unicestwienia udziałów w sensie prawnym, co oznacza, że udziały te przestaną istnieć.

Oceniając skutki podatkowe, umorzenia przez Spółkę własnych udziałów bez wynagrodzenia, należy rozważyć, czy w związku z tą czynnością, po stronie Spółki powstanie przychód.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2343 ze zm.; dale jako „ustawa o CIT”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
  • wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...);
  • wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (...).

W ocenie Wnioskodawcy, pomimo tego, że katalog przychodów wskazany w art. 12 ustawy o CIT jest otwarty, umorzenie przez Spółkę własnych udziałów bez wynagrodzenia nie spowoduje powstania przychodu w Spółce. Z ekonomicznego punktu Spółka, poprzez takie działanie, nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego (majątek Spółki nie wzrośnie). Skutek umorzenia widoczny będzie jedynie w bilansie rocznym Spółki. Udziały własne zostaną nabyte przez Spółkę wyłącznie w celu ich umorzenia, a co za tym idzie nie można mówić o nieodpłatnym nabyciu jakichkolwiek praw.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że obniżenie kapitału zakładowego w trybie tzw. procedury dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, nie spowoduje powstania przychodu po stronie Spółki, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, a w konsekwencji transakcja ta pozostanie bez wpływu na dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem ustawy o CIT.

Powyższe zostało również potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 lutego 2015 r. (sygn. IBPBI/2/423-1376/14/AK), a także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 stycznia 2017 r. (sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.952.2016.1.MST).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne w przedmiotowym wniosku niewątpliwie kształtują sytuację prawną podatników w ich indywidualnych sprawach, lecz dotyczą konkretnego zdarzenia i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.