Udział własny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział własny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Ustalenie, czy nieodpłatne nabycie udziałów własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego

Fragment:

Czy nieodpłatne nabycie przez Spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz będące konsekwencją nabycia umorzenie tych udziałów, będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne nabycie przez Spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz będące konsekwencją czynności nabycia umorzenie tych udziałów, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki. Zgodnie z art. 199 k.s.h., udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być umorzone między innymi w drodze przeniesienia udziałów przez wspólnika na rzecz Spółki. Umorzenie to może być przeprowadzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Art. 199 § 2 k.s.h. stanowi m.in. że, nabycie udziałów przez spółkę za zgodą wspólnika następuje za wynagrodzeniem. Stosownie do art. 199 § 3 k.s.h., umorzenie może za zgodą wspólnika nastąpić również bez wynagrodzenia. Zgodnie z art. 7 updop, przedmiotem opodatkowania jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, przy czym w określonych przypadkach przedmiotem opodatkowania jest przychód.

2013
30
lip

Istota:

Czy w związku z rozważanym nabyciem udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do podatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011. 74. 397. tj. ze zm.; dalej jako: „updop”)?

Fragment:

W związku ze zmianą struktury biznesowej, Wnioskodawca rozważa nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia. Przedmiotowa transakcja nastąpiłaby zgodnie z art. 199 § 3 k.s.h. tj. byłoby to dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia. W konsekwencji, Wnioskodawca nie wypłaciłby wspólnikowi żadnego ekwiwalentu za umarzane udziały. Również Spółka nie uzyskałaby żadnego przysporzenia, gdyż nabyte udziały zostałby niezwłocznie umorzone. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z rozważanym nabyciem udziałów własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do podatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011. 74. 397. tj. ze zm.; dalej jako: „ updop ”)... Zdaniem Spółki, w związku z nabyciem przez Spółkę udziałów własnych celem ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przepisy updop nie wskazują specyficznych skutków podatkowych nabycia udziałów własnych bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia. W konsekwencji zdaniem Spółki określenie czy planowane nabycie udziałów powinno skutkować obowiązkiem rozpoznania przychodu przez spółkę powinno zostać oparte na analizie postanowień art. 12 ust. 1 updop, wskazującego katalog przysporzeń stanowiących przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „ CIT ”).