IPPB3/423-630/14-2/DP | Interpretacja indywidualna

W zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej oraz ustalenia skutków wystąpienia z tej spółki
IPPB3/423-630/14-2/DPinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. odsetki od pożyczki
 4. przekształcenie spółki
 5. przychód
 6. rok podatkowy
 7. strata
 8. udział w zyskach
 9. zeznanie roczne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej oraz ustalenia skutków wystąpienia z tej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej oraz ustalenia skutków wystąpienia z tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S. Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub S.) jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Polsce i jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (An. Sp. z o.o. , dalej: Spółka) należącej do tej samej co S. grupy. Udziałowcami Spółki są również inne osoby prawne z grupy (tj, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – A. Sp. z o.o. i spółka akcyjna – A. S.A.). Spółka jest obecnie w trakcie procesu przekształcenia w spółkę komandytową. Zakończenie procesu przekształcenia planowane jest w 2014 roku. W efekcie przekształcenia Spółki, Wnioskodawca stanie się jednym z komandytariuszy przekształconej Spółki, posiadającym większościowy wkład i udział w zysku tej Spółki. Umowa Spółki przekształconej zostanie zawarta na czas nieoznaczony (dalej: Umowa).

Spółka (zarówno przed, jak i po przekształceniu) osiąga przychody podatkowe i ponosi koszty uzyskania przychodów, w tym z tytułu odsetek od pożyczek (udzielonych lub uzyskanych) zawartych z podmiotami powiązanymi, także ze wspólnikami Spółki (włączając Wnioskodawcę, który zaciągnął od Spółki pożyczkę).

Po przekształceniu Spółki w spółkę komandytową, Wnioskodawca może wystąpić ze Spółki. Wystąpienie ze Spółki (komandytowej) nastąpiłoby w drodze wypowiedzenia przez S. umowy spółki poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia. Zgodnie z umową Spółki (komandytowej) „<...> wspólnik może wypowiedzieć Umowę Spółki komandytowej za co najmniej pięciodniowym uprzedzeniem <...>”. Oznacza to, że wystąpienie może mieć miejsce na koniec lub w trakcie roku obrotowego Spółki. Umowa Spółki (komandytowej) dopuszcza wypowiedzenie umowy przez wspólnika i stanowi, że „<...> W przypadku wystąpienia ze Spółki komandytariusz ma prawo do otrzymania z tytułu wystąpienia płatności w pieniądzu tub do otrzymania składników majątku w naturze, zależnie od decyzji komplementariusza. Kwotę płatności w pieniądzu lub składniki majątkowe ustala komplementariusz uwzględniając wartość rynkową majątku Spółki oraz proporcję wartości wkładu występującego komandytariusza do sumy wszystkich wkładów wspólników <...>”.

Mając na uwadze treść Umowy Spółki (komandytowej), w przypadku wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki, komplementariusz ustali kwotowo wartość udziału kapitałowego przysługującego Wnioskodawcy. Następnie – w zależności od decyzji komplementariusza – Spółka wypłaci Wnioskodawcy udział kapitałowy w pieniądzu lub, zamiast wypłaty środków pieniężnych, (przekaże mu składniki majątkowe w naturze na podstawie umowy o świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum). W tym ostatnim przypadku możliwe jest, iż Wnioskodawca z tytułu wystąpienia ze Spółki otrzyma składniki majątku w naturze, tj. (w postaci posiadanych przez Spółkę udziałów w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, i należącej do tej samej grupy co Spółka i Wnioskodawca. W zależności od wycen Wnioskodawca może otrzymać całość lub część udziałów w ww. spółce.

Dla pełnego obrazu Wnioskodawca informuje także, że:

 • w świetle Umowy Spółki (komandytowej) dopuszczalne jest wystąpienie wspólnika w każdym momencie,
 • w zależności od uwarunkowań biznesowych wystąpienie Wnioskodawcy może mieć miejsce w niedługim czasie po przekształceniu,
 • do wystąpienia S. ze Spółki dojdzie w trakcie trwającego wówczas roku obrotowego Spółki (tj. nie z ostatnim dniem tego roku obrotowego),
 • w wyniku wystąpienia S. ze Spółki nie dojdzie do rozwiązania Spółki,
 • rejestracja przekształcenia Spółki jest obecnie prawdopodobna we wrześniu 2014 r., zaś wystąpienie S. jest planowane w ostatnim kwartale 2014 r. (oba zdarzenia przypadają w jednym roku podatkowym S.).

Po przekształceniu, komplementariuszowi (A. Sp. z o.o.) przysługiwać będzie prawo do udziału w zysku Spółki w wysokości (procencie) określonej w umowie Spółki (komandytowej). W stosunku do pozostałej części zysku Spółki po odliczeniu zysku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo do udziału w zysku – zgodnie z umową spółki – przysługiwać będzie każdemu ze wspólników proporcjonalnie do wkładu rzeczywiście wniesionego do Spółki. Po przekształceniu Spółki w spółkę komandytową S. (jeden z dwóch komandytariuszy) będzie posiadał większość udziału w zysku Spółki (komandytowej).

Po wystąpieniu S. ze Spółki (komandytowej) łączny udział dwóch pozostałych wspólników (tj. A. S.A. i A. Sp. z o.o.) w zysku Spółki (komandytowej) będzie wynosił 100%, Od momentu wystąpienia, S. nie będzie już bowiem wspólnikiem Spółki(i nie będzie już uczestniczył w zysku Spółki).

Na dzień zakończenia terminu wypowiedzenia, zostanie sporządzony osobny bilans dla Spółki, na podstawie którego komplementariusz Spółki ustali wartość udziału kapitałowego przysługującego występującemu ze Spółki wspólnikowi (tu: Wnioskodawcy). Wynik (zysk/strata) wypracowany przez Spółkę do tego czasu będzie efektywnie miał wpływ na ww. bilans.

Wnioskodawca składa niniejszy wniosek w celu potwierdzenia zasad rozpoznania przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów z tytułu uczestnictwa w Spółce (komandytowej) przed i po wystąpieniu S. ze Spółki.

Wnioskodawca pragnie również poinformować, że wraz ze złożeniem niniejszego wniosku przez Wnioskodawcę:

 • A. S.A. zwrócił się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia czy w rocznym zeznaniu CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym A. S.A powinien, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględnić przychody (koszty uzyskania przychodów) z udziału w Spółce (komandytowej) powstałe w tej Spółce w okresie od dnia przekształcenia Spółki do dnia wystąpienia S. ze Spółki proporcjonalnie do posiadanego przez A. S.A w tym okresie prawa do udziału w zysku Spółki (komandytowej) oraz odpowiednio, przychody (koszty uzyskania przychodów) z udziału w Spółce (komandytowej) powstałe w tej Spółce w okresie po wystąpieniu S. ze Spółki proporcjonalnie do posiadanego przez A. S.A po wystąpieniu S. prawa do udziału w zysku Spółki (komandytowej).
 • A. Sp. z o.o. zwrócił się do Ministra Finansów z odrębnym wnioskiem o interpretację przepisów podatkowych w zakresie potwierdzenia czy w rocznym zeznaniu CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym A. Sp, z o.o. powinien, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględnić przychody (koszty uzyskania przychodów) z udziału w Spółce (komandytowej) powstałe w tej Spółce w okresie od dnia. przekształcenia Spółki do dnia wystąpienia S. ze Spółki proporcjonalnie do posiadanego przez A. Sp. z o.o. w tym okresie prawa do udziału w zysku Spółki (komandytowej) oraz odpowiednio, przychody (koszty uzyskania przychodów) z udziału w Spółce (komandytowej) powstałe w tej Spółce w okresie po wystąpieniu S. ze Spółki proporcjonalnie do posiadanego przez A. Sp. z o.o, po wystąpieniu S. prawa do udziału w zysku Spółki (komandytowej).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w rocznym zeznaniu CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym Wnioskodawca powinien, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględnić przychody (koszty uzyskania przychodów) z udziału w Spółce (komandytowej) powstałe w tej Spółce w okresie od dnia przekształcenia Spółki do dnia wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki (w tym np. przychody z otrzymanych lub skapitalizowanych wówczas odsetek od pożyczek udzielonych przez Spółkę), proporcjonalnie do posiadanego przez niego w tym okresie prawa do udziału w zysku Spółki (komandytowej)...
 2. Czy w zeznaniu CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany uwzględniać przychodów (kosztów uzyskania przychodów) z udziału w Spółce (komandytowej), powstałych w tej Spółce (komandytowej) w okresie po wystąpieniu Wnioskodawcy z tej Spółki...

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy w zakresie pytania 1:

W opinii Wnioskodawcy, w rocznym zeznaniu CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym Wnioskodawca powinien, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględnić przychody (koszty uzyskania przychodów) z udziału w Spółce (komandytowej) powstałe w tej Spółce w okresie od dnia przekształcenia Spółki do dnia wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki (w tym np. przychody z otrzymanych lub skapitalizowanych wówczas odsetek od pożyczek udzielonych przez Spółkę), proporcjonalnie do posiadanego przez niego w tym okresie prawa do udziału w zysku Spółki (komandytowej).

Zasady tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółek handlowych reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: kodeks spółek handlowych). W myśl art. 4 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Natomiast do spółek osobowych zalicza się m.in spółkę komandytową (art, 4 § 1 pkt 1 tej ustawy). W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, którym art. 12 kodeksu spółek handlowych przyznaje osobowość prawną, spółki osobowe nie są osobami prawnymi. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej, będącej spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej, jest spółka kapitałowa, to przychody z udziału w spółce osobowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w sposób określony w art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 74 poz. 397 ze zm. – dalej: Ustawa o PDOP).

Zgodnie z art, 5 ust. 1 Ustawy o PDOP przychody z udziału w spółce niebędącej osoba prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Stosownie zaś do ust. 2 tego artykułu, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.

Przepis ten (w zestawieniu z jego ust. 2) statuuje zatem zasadę, iż w przypadku osiągania przychodów przez spółki niebędące osobami prawnymi, podatnikami podatku dochodowego nie są te spółki (niebędące osobami prawnymi), a ich wspólnicy będący podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie przepisów Ustawy o PDOP, przychód, jaki osiągają oni z udziału w spółce podlega doliczeniu do ich pozostałych przychodów w wysokości proporcjonalnej do ich prawa do udziału w zyskach i jest uwzględniany przy obliczaniu podstawy opodatkowania na zasadach ogólnych, tak jak i koszty uzyskania przychodu, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, ulgi, zwolnienia, obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zatem, aby określić przychody poszczególnych wspólników z udziału w spółce komandytowej niebędącej osobą prawną, w zgodzie z treścią zacytowanych przepisów, należy określić w pierwszej kolejności udział wspólników w tej spółce. W konsekwencji, dla celów podatkowych, punktem wyjścia dla określenia przychodów z udziałów w spółce będzie treść umowy spółki, z której winny wynikać zasady udziału w zyskach, jakich stosowanie przyjęli dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej jej wspólnicy.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest udziałowcem Spółki, będącej obecnie w trakcie procesu przekształcenia w spółkę komandytową. W efekcie przekształcenia Spółki, Wnioskodawca stanie się jednym z komandytariuszy przekształconej Spółki, posiadającym większościowy wkład i udział w zysku tej Spółki.

Art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP ma zastosowanie do wszystkich wspólników spółek osobowych będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a więc również wspólników spółki komandytowej. Jak wskazano powyżej, przepis ten nakazuje uwzględnienie przez wymienionych w nim podatników przy obliczaniu podstawy opodatkowania przychodów osiąganych przez nich z tego źródła w wysokości odpowiadającej ich udziałowi w zysku spółki niebędącej osobą prawną.

Skoro w art. 5 ust 1 Ustawy o PDOP nie zdefiniowano odrębnie pojęcia przychodu (w odniesieniu do poszczególnych rodzajów spółek) odwoływać się należy do opisowego ujęcia tego pojęcia zawartego w art, 12 ust. 1 Ustawy o PDOP i w świetle tej regulacji ocenić, czy i jakie (jakiego rodzaju) przychody osiąga wspólnik spółki komandytowej. Analogiczna zasada znajduje zastosowanie w zakresie kosztów uzyskania przychodów, dlatego aby oceniać, czy i jakie (jakiego rodzaju) koszty uzyskania przychodów osiąga wspólnik spółki komandytowej należy stosować odpowiednio regulację zawarte m.in. w art. 15 oraz art. 16.

Niezmiennie jednak, do podatkowych przychodów i kosztów uzyskania tych przychodów wspólnika spółki komandytowej należy zaliczyć przychody i koszty przypadające wspólnikowi w takiej proporcji w jakiej uczestniczy w zysku spółki na podstawie umowy spółki komandytowej.

Zauważyć należy, że wprowadzenie do regulacji art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP kryterium „prawa do udziału w zysku (udziału)” służy zapewnieniu sposobu odpowiedniego "przypisywania" pełni skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych mających miejsce w transparentnej podatkowo spółce niebędącej osobą prawną jej wspólnikom będącym podatnikami podatków dochodowych.

I tak, ocena skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością spółki niebędącej osobą prawną po stronie przychodów i kosztów uzyskania przychodów wspólnika takiej spółki będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, powinna obejmować ocenę możliwości uznania przysporzeń i rozchodów spółki za przychody i koszty uzyskania przychodów wspólnika na podstawie art. 7, art. 12 oraz art. 15 w zw. z art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o PDOP, Wnioskodawca zobowiązany będzie rozpoznać osiągany przychód i koszty uzyskania przychodów z uczestnictwa w Spółce (komandytowej), w takiej proporcji, w jakiej posiada prawo do udziału w zysku tej spółki.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, S. po przekształceniu Spółki w spółkę komandytową będzie posiadać większość udziału w zysku Spółki. Po przekształceniu, komplementariuszowi przysługiwać będzie prawo do udziału w zysku Spółki w wysokości (procencie) określonej w umowie Spółki (komandytowej). W stosunku do pozostałej części zysku Spółki po odliczeniu zysku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, prawo do udziału w zysku przysługiwać będzie każdemu ze wspólników (w tym Wnioskodawcy) proporcjonalnie do wkładu rzeczywiście wniesionego do Spółki. Wysokość tego udziału i nie ulegnie zmianie aż do momentu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki.

Reasumując, w odniesieniu do przychodów i kosztów wygenerowanych przez Spółkę (komandytową) za okres od dnia przekształcenia Spółki do dnia wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki Wnioskodawca, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien łączyć te przychody (koszty uzyskania przychodów) ze swoimi przychodami (kosztami uzyskania przychodów) proporcjonalnie do posiadanego do momentu wystąpienia prawa do udziału w zysku Spółki (w przypadku Wnioskodawcy jest to większościowy udział w zysku). Tak określone przychody i koszty z udziału w Spółce komandytowej powinny być również odzwierciedlone w zeznaniu rocznym Wnioskodawcy.

Stanowisko i uzasadnienie Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2:

W opinii Wnioskodawcy, w zeznaniu CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany uwzględniać przychodów (kosztów uzyskania przychodów) z udziału w Spółce (komandytowej), powstałych w tej Spółce (komandytowej) w okresie po wystąpieniu Wnioskodawcy z tej Spółki.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, S. po przekształceniu Spółki w spółkę komandytową będzie posiadać większościowy : udział w Spółce. Wysokość tego udziału nie ulegnie zmianie aż do momentu wystąpienia ze Spółki, kiedy to Wnioskodawca przestanie być wspólnikiem Spółki. Po wystąpieniu Wnioskodawcy ze Spółki nie będzie on posiadał udziału w zysku Spółki.

Jak wynika z uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy w zakresie Pytania 1, zgodnie z art. 5 Ustawy o PDOP, przychody i koszty uzyskania przychodów z uczestnictwa w spółce nieposiadającej osobowości prawnej, należy rozpoznawać w takiej proporcji, w jakiej dany wspólnik posiada prawo do udziału w zysku tej spółki. Dalsza część uzasadnienia stanowiska wnioskodawcy do Pytania numer 1 znajduje również zastosowanie w zakresie Pytania numer 2.

Na dzień zakończenia terminu wypowiedzenia, zostanie sporządzony osobny bilans dla Spółki, na podstawie którego komplementariusz Spółki ustali wartość udziału kapitałowego przysługującego występującemu ze Spółki wspólnikowi (tu: Wnioskodawcy), tj, kwotę płatności w pieniądzu lub równowartość składników majątkowych przy uwzględnieniu wartości rynkowej majątku Spółki oraz proporcji i wartości wkładu S. do sumy wszystkich wkładów wspólników.

Po wystąpieniu Wnioskodawcy ze Spółki, zmianie ulegnie również wysokość udziału wspólników w zyskach Spółki, zaś Wnioskodawca nie będzie posiadał udziału w zyskach (stratach) Spółki. Wnioskodawca nie będzie już wspólnikiem Spółki, zatem nie będzie uprawniony do udziału w zysku Spółki.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż Wnioskodawca w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 za rok podatkowy, w którym wystąpi ze Spółki, powinien wykazać przychody i koszty, za okres do dnia wystąpienia ze Spółki, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku Spółki przed tym wystąpieniem; natomiast za okres od dnia, w którym Wnioskodawca nie jest już wspólnikiem Spółki (po dniu wystąpienia) – nie będzie on zobowiązany do proporcjonalnego alokowania przychodów i kosztów Spółki, ponieważ nie będzie w tym okresie wspólnikiem Spółki. Przychody te i koszty będą alokowane do pozostających w Spółce wspólników (A. S.A. oraz A. sp. z o.o,) posiadających łącznie 100% udziału w Spółce (po wystąpieniu S.). Zatem od momentu wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki dwaj pozostali wspólnicy powinni łącznie uwzględniać 100% przychodów osiągniętych przez Spółkę (przy uwzględnieniu kosztów) – każdy ze wspólników proporcjonalnie do swojego udziału w zysku Spółki (komandytowej). Przy tym podejściu zapewnione będzie pełne opodatkowanie w Polsce wszystkich zysków wygenerowanych przez Spółkę (komandytową).

Reasumując, w zeznaniu CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany uwzględniać przychodów (kosztów uzyskania przychodów) z udziału w Spółce komandytowej, powstałych w tej Spółce (komandytowej) w okresie po wystąpieniu Wnioskodawcy z tej Spółki (przychody te i koszty będą uwzględniane przez pozostałych w Spółce wspólników).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania nr 1 oraz nr 2, jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.