ILPB4/4510-1-161/15-2/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłacanej przez płatnika dywidendy/innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
ILPB4/4510-1-161/15-2/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. moment
 3. podatnik
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 6. spółki
 7. udział
 8. udział w zyskach
 9. warunki zwolnienia
 10. wypłata
 11. zwolnienia podatkowe
 12. zwolnienie
 13. zysk niepodzielony
 14. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 27 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłacanej przez płatnika dywidendy/innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłacanej przez płatnika dywidendy/innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest on polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów.

Wnioskodawca zamierza w 2014 roku i w kolejnych latach wypłacać udziałowcowi dywidendę oraz inne przychody z tytuły udziału w zyskach osób prawnych. Udziałowiec, będący polską spółka akcyjną, posiadać będzie ponad 10% udziałów Wnioskodawcy przez nieprzerwany okres przekraczający 2 lata (dalej „Udziałowiec”). Okres dwuletniego nieprzerwanego posiadania udziałów Wnioskodawcy przez Udziałowca może upłynąć już po momencie wypłaty dywidendy. Udziałowiec spełniać będzie również inne przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia, o których mowa w art. 22 ust. 4-6 ustawy o CIT. Spółka będzie posiadała oświadczenie beneficjenta dywidendy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Przed dniem wypłaty dywidendy oraz innych przychodów z tytuły udziału w zyskach osób prawnych Wnioskodawca połączy się ze spółką komandytowo-akcyjną („SKA”), w której Udziałowiec jest jedynym akcjonariuszem. Wnioskodawca będzie spółką przejmującą, a SKA spółką przejmowaną.

Połączenie SKA z Wnioskodawcą nastąpi po dniu, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na moment połączenia z Wnioskodawcą SKA może posiadać niepodzielone księgowe zyski z lat, w których SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego („Niepodzielone Zyski”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wypłatą dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz Udziałowca Spółka, jako płatnik podatku dochodowego, będzie mogła zastosować zwolnienie z CIT, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, do tej części dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków...

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka, w związku z wypłatą dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jako płatnik, będzie zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, wyłącznie od tej części dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która odpowiada kwocie Niepodzielonego Zysku SKA. W takiej części w jakiej dywidenda i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będą przekraczać kwotę Niepodzielonych Zysków, Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Spółka jako podmiot wypłacający dywidendy, jak i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pełni rolę płatnika podatku dochodowego z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W związku z tym w momencie wypłaty dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest ona zobowiązana do pobrania i odprowadzenia na rachunek Urzędu Skarbowego należnego podatku.

Równocześnie jednak, na podstawie art. 26 ustawy o CIT, Spółka jako płatnik zobowiązana jest stosować zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4-6 ustawy o CIT.

W związku z powyższym w sytuacji, w której dywidenda, jak i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są wypłacane podmiotowi spełniającemu warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, a Spółka posiada stosowne oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków do zastosowania zwolnienia, Wnioskodawca jako płatnik nie powinien pobierać podatku.

W tym kontekście należy zwrócić jednak uwagę na art. 7 Ustawy Zmieniającej. Artykuł ten znajdzie odpowiednie zastosowanie do Wnioskodawcy jako następcy prawnego SKA. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT znajdzie zastosowanie tylko do tej części dywidendy, która nie pochodzi z zysku wypracowanego przez SKA przed tym, jak spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego.

W efekcie zdaniem Wnioskodawcy:

 1. będzie on, jako płatnik, zobowiązany do pobrania podatku od dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do kwoty stanowiącej równowartość Niepodzielonego Zysku,
 2. w pozostałej części Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku, bowiem w tej części zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (dalej również: Spółka) zamierza wypłacać swojemu udziałowcowi dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Udziałowiec (będący polską spółką akcyjną) będzie posiadać ponad 10% udziałów Wnioskodawcy przez nieprzerwany okres przekraczający 2 lata, przy czym okres ten może upłynąć już po wypłacie dywidendy. Udziałowiec spełniać będzie również inne przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dywidendy/innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Spółka będzie posiadała oświadczenie Udziałowca o spełnieniu tych warunków. Przed dniem wypłaty wskazanych należności Wnioskodawca połączy się ze spółką komandytowo-akcyjną (dalej: SKA), w której Udziałowiec jest akcjonariuszem. Połączenie SKA (spółka przejmowana) i Wnioskodawcy (spółka przejmująca) nastąpi po dniu, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na moment połączenia SKA może posiadać niepodzielone zyski z lat, w których SKA nie była podatnikiem tego podatku (dalej: Niepodzielone Zyski).

W stosunku do dywidendy/innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ustawodawca przewidział opodatkowanie tych przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Osoba prawna dokonująca wypłat tych należności jest zobowiązana – jako płatnik – do pobrania w dniu wypłaty tego zryczałtowanego podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.): dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • 1a.przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • 1b.przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 1. (uchylony)
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 4. w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 5. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 6. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

W myśl art. 4a pkt 19 tej ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3.

Ponadto na podstawie pkt 21 ww. przepisu: ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy: podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 22 ust. 4 tej ustawy: zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie, o którym mowa w pkt 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Na podstawie art. 22 ust. 4b ww. ustawy: zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Ponadto stosownie do art. 22 ust. 4d powołanej ustawy: zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Jak stanowi art. 26 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 26 ust. 1f ww. ustawy: w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od generalnej zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz pobierania podatku z tego tytułu przez podmiot dokonujący wypłaty zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ustawy.

Ponadto należy stwierdzić, że wszystkie wskazane w przepisach art. 22 ust. 4 i następne omawianej ustawy warunki muszą zostać spełnione łącznie, aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z tymi przepisami.

Rozpatrując niniejszą kwestię należy również wziąć pod uwagę ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: ustawa zmieniająca). Najistotniejsze zmiany wprowadzone na mocy tej ustawy dotyczą opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, jak i jej wspólników.

I tak - zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy: przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ww. ustawy: zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 omawianej ustawy: jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Treść art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej stanowi natomiast, że: przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Z powyższych przepisów wynika po pierwsze, że jeżeli spółka komandytowo-akcyjna wypłaca zyski, które wypracowała przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zysk ten przypada na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, to zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (tu: dywidenda i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po drugie – zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 tej ustawy nie może zostać zastosowane w sytuacji, gdy wypłata dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dotyczy zysków wypracowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast po trzecie – w sytuacji, gdy spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej posiadała niewypłacone zyski oraz będzie wypłacała dywidendy/inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych począwszy od dnia, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem, należy przyjąć, że w pierwszej kolejności wypłacony jest zysk osiągnięty przez tą spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie przepisy te dotyczą następców prawnych spółki komandytowo-akcyjnej.

Wobec powyższych wyjaśnień – w części dotyczącej dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w odniesieniu do kwoty stanowiącej równowartość Niepodzielonego Zysku, stanowić ona będzie dla Udziałowca dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskany na terenie Polski, niepodlegający zwolnieniu z opodatkowania. Stąd Spółka będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od tej części wypłat.

Natomiast kwota dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków, będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ spełnione będą wszystkie warunki zwolnienia wynikające z tego przepisu, tj.:

 1. dywidenda, jak i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków, będzie wypłacana przez Wnioskodawcę, tj. spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski;
 2. uzyskującym ww. przychody (dochody) będzie Udziałowiec - polska spółka akcyjna;
 3. Udziałowiec będzie posiadać ponad 10% udziałów Wnioskodawcy;
 4. Udziałowiec będzie posiadać ww. udziały przez okres dłuższy niż 2 lata, przy czym okres ten może upłynąć po dniu uzyskania tych przychodów (dochodów) ;
 5. Udziałowiec będzie spełniać także pozostałe warunki pozwalające zwolnić niniejsze przychody (dochody) z opodatkowania podatkiem dochodowym, a Spółka będzie w posiadaniu oświadczenia wymaganego przepisami prawa podatkowego.

Wnioskodawca – jako płatnik – będzie miał zatem prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków.

Reasumując - Spółka w związku z wypłatą dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jako płatnik, będzie zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłącznie od tej części dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która odpowiada kwocie Niepodzielonego Zysku SKA. W takiej części, w jakiej dywidenda i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będą przekraczać kwotę Niepodzielonych Zysków – Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i następne ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.