ILPB4/4510-1-155/15-5/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu (dochodu) w związku z otrzymaniem wierzytelności w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.
ILPB4/4510-1-155/15-5/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. podział spółki
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. powstanie przychodu
 4. udział w zyskach
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocników, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu (dochodu) w związku z otrzymaniem wierzytelności w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismami z 6 maja 2015 r. oraz 3 lipca 2015 r. - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu (dochodu) w związku z otrzymaniem wierzytelności w związku z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”) należy do międzynarodowej Grupy (dalej „Grupa”).
 2. Inna spółka należąca do Grupy - Spółka Akcyjna (dalej „Spółka Dzielona”) - prowadzi działalność dotyczącą (i) produkcji, dystrybucji oraz pakowania produktów oświetlenia samochodowego i jego komponentów (dalej „Działalność Oświetlenia Samochodowego” lub „Działalność OS”) oraz (ii) działalność obejmującą szereg innych obszarów związanych z produkcją i dystrybucją szerokiej gamy produktów oświetleniowych niezwiązanych z Działalnością OS, w tym m.in. źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe, opraw oświetleniowych, elektroniki oświetleniowej, komponentów do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe, maszyn i części zamiennych do produkcji źródeł światła innych niż oświetlenie samochodowe (dalej „Pozostała Działalność”).
 3. Aktualnie przeprowadzana jest restrukturyzacja mająca na celu prawne wyodrębnienie Pozostałej Działalności ze Spółki Dzielonej. W ramach tej restrukturyzacji:
  1. dokonany zostanie podział Spółki Dzielonej w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm., dalej „KSH”), tj. w drodze podziału przez wydzielenie, w wyniku którego na Spółkę zostanie przeniesiony wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) przypisanych do Pozostałej Działalności;
  2. z kolei Działalność OS pozostanie w Spółce Dzielonej i będzie kontynuowana w sposób niezakłócony ciągły, zarówno przed, jak i po dokonaniu podziału przez wydzielenie.
 4. Zgodnie z art. 530 § 2 KSH wydzielenie Pozostałej Działalności nastąpi w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (dalej „Dzień Wydzielenia”).
 5. Zarówno Spółka, jak i Spółka Dzielona są zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług (dalej „VAT”).
 6. Stosownie do przepisów KSH Spółka oraz Spółka Dzielona w dniu 24 lutego 2015 r. uzgodniły plan podziału Spółki Dzielonej (dalej „Plan Podziału”). W Planie Podziału Spółce zostały przypisane m.in. zobowiązania i należności (wierzytelności) powstałe w ramach bieżącej Pozostałej Działalności - w tym należności (wierzytelności) z tytułu podatków i ceł dotyczące okresu sprzed Dnia Wydzielenia w części związanej z Pozostałą Działalnością (dalej „Wierzytelności z Tytułu Podatków”), w szczególności należności z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.).
 7. W powyższym kontekście Wnioskodawca w szczególności zakłada, iż prawdopodobne jest wystąpienie sytuacji gdzie wykazane w deklaracjach VAT złożonych przez Spółkę Dzieloną za poszczególne okresy rozliczeniowe (miesiące) kończące się przed Dniem Wydzielenia kwoty podatku VAT naliczonego będą wyższe od kwot podatku VAT należnego i w konsekwencji Spółka Dzielona wystąpi o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego bezpośrednio na swój rachunek bankowy. Należy przy tym podkreślić, iż część tej nadwyżki będzie wynikała z Pozostałej Działalności. Należności z tytułu takich nadwyżek w części wynikającej z Pozostałej Działalności, zostały przypisane w Planie Podziału Spółce.
 8. Dodatkowo, przed Dniem Wydzielenia, Spółka i Spółka Dzielona planują zawrzeć odrębne porozumienie, które m.in. regulować będzie kwestię przekazania przez Spółkę Dzieloną na rzecz Spółki należności z tytułu podatków i ceł dotyczących okresu sprzed Dnia Wydzielenia w części związanej z Pozostałą Działalnością, które po Dniu Wydzielenia zostaną przekazane przez organy podatkowe bezpośrednio Spółce Dzielonej.
 9. W związku z ww. podziałem w dniu 23 grudnia 2014 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej). W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek została wydana dla Spółki w dniu 17 marca 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna, (dalej „Wydana Interpretacja”). Na dzień złożenia przedmiotowego wniosku Spółka zarejestrowana była pod nazwą B Sp. z o.o. i posiadała siedzibę w A, w związku z czym wniosek ten został złożony do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż w dniu 30 grudnia 2014 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana zmiana nazwy Spółki oraz zmiana miejsca jej siedziby. Wydana Interpretacja m.in. potwierdziła stanowisko Spółki, zgodnie z którym:
  1. (pytanie oznaczone we wniosku/Wydanej Interpretacji nr 4) do opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej, w wyniku której część majątku Spółki Dzielonej zostanie przejęta przez Spółkę będącą jednocześnie większościowym akcjonariuszem w Spółce Dzielonej, zastosowanie znajdą odpowiednio art. 12 ust. 4 pkt 12 i art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT (określenie przychodu dla Spółki, jako akcjonariusza Spółki Dzielonej); oraz art. 10 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 4 i art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy o CIT (określenie przychodu Spółki, jako spółki przejmującej część majątku Spółki Dzielonej) - i w związku z tym po stronie Spółki nie powstanie obowiązek rozpoznania przychodu związanego z przedmiotową transakcją zarówno jako akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz jako spółki przejmującej część majątku Spółki Dzielonej;
  2. (pytanie oznaczone we wniosku/Wydanej Interpretacji nr 5) w myśl art. 93c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm., dalej „Ordynacja podatkowa”), na skutek przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego transakcji podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie Pozostałej Działalności do Spółki, w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, pozostające w związku z przydzielonymi Spółce w planie podziału składnikami majątku (jako Pozostałą Działalnością) przejdą z dniem podziału przez wydzielenie tej Pozostałej Działalności na Spółkę.

W piśmie z 6 maja 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że zarówno zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Działalność OS (zdefiniowaną we Wniosku) oraz zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) stanowiący Pozostałą Działalność (zdefiniowaną we Wniosku) stanowią odrębne zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej „Ustawa o CIT”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie przez Spółkę Dzieloną na rzecz Spółki kwot pieniężnych odpowiadających przydzielonym Spółce w Planie Podziału Wierzytelnościom z Tytułu Podatków dotyczącym okresu sprzed Dnia Wydzielenia w części związanej z Pozostałą Działalnością - po ich otrzymaniu przez Spółkę Dzieloną od organów podatkowych - będzie dla Spółki neutralne na gruncie Ustawy o CIT, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu CIT, w szczególności dochodu z tytułu udziału w zyskach Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o CIT, lub przychodu z art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy przekazanie przez Spółkę Dzieloną na rzecz Spółki kwot pieniężnych odpowiadających przydzielonym Spółce w Planie Podziału Wierzytelnościom z Tytułu Podatków dotyczącym okresu sprzed Dnia Wydzielenia w części związanej z Pozostałą Działalnością - po ich otrzymaniu przez Spółkę Dzieloną od organów podatkowych - będzie dla Spółki neutralne na gruncie Ustawy o CIT, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu CIT, w szczególności dochodu z tytułu udziału w zyskach Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o CIT, lub przychodu z art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT.

Zgodnie z Ustawą o CIT:

 1. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z pewnymi wyjątkami niemającymi zastosowania w rozważanym stanie faktycznym, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (art. 10 ust. 1).
 2. Przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej (art. 10 ust. 2 pkt 1).
 3. Przepisu art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o CIT nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4).
 4. Co do zasady przychodami są w szczególności:
  1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1);
  2. wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43 ustawy, zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 4).

Zgodnie z art. 93c § 1 Ordynacji podatkowej osoby prawne przejmujące lub osoby prawne powstałe w wyniku podziału wstępują, z dniem podziału lub z dniem wydzielenia, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki osoby prawnej dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału, składnikami majątku. Jednocześnie, w myśl art. 93c § 2 Ordynacji podatkowej, powyższy przepis stosuje się, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - także majątek osoby prawnej dzielonej, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W analizowanej sytuacji, zdaniem Spółki:

 1. Zgodnie ze stanowiskiem Spółki potwierdzonym w Wydanej Interpretacji do opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej, w wyniku której część majątku Spółki Dzielonej zostanie przejęta przez Spółkę (będącą jednocześnie większościowym akcjonariuszem w Spółce Dzielonej), zastosowanie znajdą odpowiednio art. 12 ust. 4 pkt 12 i art. 10 ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT (określenie przychodu dla Spółki, jako akcjonariusza Spółki Dzielonej); oraz art. 10 ust. 2 pkt 1, art. 10 ust. 4 i art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy o CIT (określenie przychodu Spółki, jako spółki przejmującej część majątku Spółki Dzielonej) - i w związku z tym po stronie Spółki nie powstanie obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego związanego z przedmiotową transakcją (zarówno jako akcjonariusza Spółki Dzielonej oraz jako spółki przejmującej część majątku Spółki Dzielonej).
 2. Tym samym nadwyżka wartości otrzymanego przez Spółkę majątku Spółki Dzielonej ponad nominalną wartość udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przyznanych udziałowcom Spółki Dzielonej (w tym Spółce), co do zasady, nie będzie stanowiła dla Spółki dochodu z udziału w zyskach Spółki Dzielonej w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy o CIT (za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ust. 4 tego przepisu).
 3. Mając na uwadze, iż Wierzytelności z Tytułu Podatków dotyczące okresu sprzed Dnia Wydzielenia w części związanej z Pozostałą Działalnością bezsprzecznie będą wchodziły w skład majątku otrzymanego przez Spółkę w wyniku podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej (zostały one bowiem przydzielone do Spółki w Planie Podziału), będą one już objęte zakresem ww. przepisów art. 10 Ustawy o CIT. Tym samym otrzymane kwoty pieniężne odpowiadające tym wierzytelnościom nie powinny per se stanowić dla Spółki odrębnego źródła dochodu z tytułu udziału w zyskach Spółki Dzielonej w rozumieniu tej ustawy.
 4. Innymi słowy, skoro wartość Wierzytelności z Tytułu Podatków wchodzących w skład majątku przydzielonego Spółce w Planie Podziału Spółki Dzielonej została, na podstawie przepisów szczególnych dotyczących podziału przez wydzielenie, wyłączona (pod pewnymi warunkami wynikającymi z art. 10 ust. 4 Ustawy o CIT) z kategorii dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, nie sposób, zdaniem Spółki, równocześnie uznać, iż sam fakt otrzymania przez Spółkę kwot odpowiadających tym wierzytelnościom po Dniu Wydzielenia może stanowić samodzielną okoliczność kreującą powstanie takiego dochodu dla Spółki.
 5. W świetle powyższego, zdaniem Spółki, otrzymanie przez Spółkę od Spółki Dzielonej kwot pieniężnych odpowiadających przydzielonym Spółce w planie podziału Wierzytelnościom z Tytułu Podatków, po ich otrzymaniu przez Spółkę Dzieloną od organów podatkowych, nie powinno skutkować powstaniem dla Spółki przychodu podatkowego na podstawie przepisów Ustawy o CIT (w szczególności art. 12 ust. 1 tej ustawy).
 6. Przyjęcie odmiennego stanowiska skutkowałoby, zdaniem Spółki, konsekwentnym uznaniem, iż w razie gdyby podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie zostałby przeprowadzany z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji byłoby uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (przy czym Spółka pragnie podkreślić, iż w jej ocenie taka sytuacja nie ma miejsca w przedmiotowej sytuacji - co znalazło stosowne odzwierciedlenie w Wydanej Interpretacji), to takie przysporzenie majątkowe mogłoby dwukrotnie podlegać opodatkowaniu CIT - raz w momencie otrzymania Wierzytelności z Tytułu Podatków w ramach podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 2 i ust. 4 Ustawy o CIT oraz ponownie przy faktycznym otrzymaniu kwot pieniężnych odpowiadających tym wierzytelnościom.
 7. Analogicznie otrzymanie przez Spółkę po Dniu Wydzielenia od kontrahentów kwot tytułem spłaty należności (wierzytelności) handlowych powstałych do Dnia Wydzielenia, związanych z Pozostałą Działalnością przypisanych w Planie Podziału do Spółki, powinno być co do zasady neutralne na gruncie Ustawy o CIT - w szczególności nie powinno skutkować powstaniem dla Spółki przychodu podatkowego z art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (jako otrzymane pieniądze), jak i z art. 12 ust. 1 pkt 4 (jako wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio zostały odpisane jako nieściągalne lub umorzone i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - oczywiście przy założeniu, że wierzytelności te nie zostałyby uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki).
 8. Za powyższym stanowiskiem przemawia dodatkowo fakt, iż:
  1. w sytuacji, w której nie doszłoby do opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji podziału przez wydzielenie Spółki Dzielonej, okoliczność otrzymania kwot odpowiadających Wierzytelnościom z Tytułu Podatków przez Spółkę Dzieloną, co do zasady, byłaby dla tej spółki neutralna na gruncie Ustawy o CIT (tj. nie powstałby dla tej spółki dochód lub przychód podatkowy);
  2. skoro zgodnie z Wydaną Interpretacją w myśl art. 93c Ordynacji podatkowej na skutek podziału wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, pozostające w związku z przydzielonymi Spółce w planie podziału składnikami majątku (jako Pozostałą Działalnością) przejdą z dniem podziału przez wydzielenie tej Pozostałej Działalności na Spółkę, to tym samym otrzymanie tych kwot przez Spółkę od Spółki Dzielonej powinno być również neutralne dla Spółki w analogicznym zakresie jak dla Spółki Dzielonej;
  3. konsekwentnie sam fakt, iż z uwagi na szczególne regulacje ustaw podatkowych kwoty pieniężne odpowiadające Wierzytelnościom z Tytułu Podatków zostaną przekazane przez właściwe organy podatkowe w pierwszej kolejności bezpośrednio do Spółki Dzielonej (w szczególności dotyczy to zwrotów nadwyżek podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym dotyczących okresu sprzed Dnia Wydzielenia w części związanej z Pozostałą Działalnością wynikających z deklaracji VAT złożonych przez Spółkę Dzieloną zarówno przed Dniem Wydzielenia, jak i po tym dniu), a dopiero po ich otrzymaniu zostaną one przekazane Spółce przez Spółkę Dzieloną (jako należne Spółce zgodnie z zapisami Planu Podziału), nie powinien powodować naruszenia powyższej neutralności podatkowej.
 9. Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, przekazanie przez Spółkę Dzieloną na rzecz Spółki kwot pieniężnych odpowiadających przydzielonym Spółce w Planie Podziału Wierzytelnościom z Tytułu Podatków dotyczącym okresu sprzed Dnia Wydzielenia w części związanej z Pozostałą Działalnością - po ich otrzymaniu przez Spółkę Dzieloną od organów podatkowych - będzie dla Spółki neutralne na gruncie Ustawy o CIT, tj. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu CIT, w szczególności dochodu z tytułu udziału w zyskach Spółki Dzielonej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o CIT, lub przychodu z art. 12 ust. 1 Ustawy o CIT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział spółki
IBPB-2-1/4514-199/15/DP | Interpretacja indywidualna

podział spółki przez wydzielenie
IPPB5/4510-297/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

powstanie przychodu
ILPB3/423-453/14-2/KS | Interpretacja indywidualna

udział w zyskach
IPPB3/4510-373/15-2/DP | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP3/4512-805/15-2/RM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.