ILPB4/423-501/13-2/DS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z wypłatą dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz Akcjonariusza, Spółka jako płatnik podatku dochodowego będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do tej części dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków?
ILPB4/423-501/13-2/DSinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. dywidendy
 3. moment
 4. podatnik
 5. połączenie
 6. przejęcie spółki
 7. spółka akcyjna
 8. spółka komandytowo-akcyjna
 9. udział
 10. udział w zyskach
 11. warunki zwolnienia
 12. wypłata
 13. zwolnienia podatkowe
 14. zwolnienie
 15. zysk niepodzielony
 16. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaconej przez płatnika dywidendy/innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz Akcjonariusza - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaconej przez płatnika dywidendy/innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz Akcjonariusza.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki akcyjnej. Jest on polskim rezydentem podatkowym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości osiąganych dochodów.

Wnioskodawca zamierza w 2014 r. i w kolejnych latach wypłacać akcjonariuszowi dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Akcjonariusz, będący polską spółką akcyjną, posiadać będzie ponad 10% udziałów Wnioskodawcy przez nieprzerwany okres przekraczający 2 lata (dalej „Akcjonariusz”). Akcjonariusz spełniać będzie również inne przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia, o których mowa w art. 22 ust. 4-6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka będzie posiadała oświadczenie beneficjenta dywidendy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przed dniem wypłaty dywidendy oraz innych przychodów z tytuły udziału w zyskach osób prawnych Wnioskodawca połączy się ze spółką komandytowo-akcyjną („SKA”), w której Wnioskodawca jest jedynym akcjonariuszem. Wnioskodawca będzie spółką przejmującą, a SKA spółką przejmowaną.

Połączenie SKA z Wnioskodawcą nastąpi po dniu, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na moment połączenia z Wnioskodawcą, SKA będzie posiadała niepodzielone księgowe zyski z lat, w których SKA nie była podatnikiem podatku dochodowego przypadające na Wnioskodawcę („Niepodzielone Zyski”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wypłatą dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz Akcjonariusza, Spółka jako płatnik podatku dochodowego będzie mogła zastosować zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do tej części dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków...

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka w związku z wypłatą dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jako płatnik będzie zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłącznie od tej części dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która odpowiada kwocie Niepodzielonego Zysku SKA. W takiej części, w jakiej dywidenda i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będą przekraczać kwotę Niepodzielonych Zysków, Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uzasadnienie.

Spółka jako podmiot wypłacający dywidendy, jak i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pełni rolę płatnika podatku dochodowego z tytułu dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W związku z tym, w momencie wypłaty dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest ona zobowiązana do pobrania i odprowadzenia na rachunek Urzędu Skarbowego należnego podatku.

Równocześnie jednak, na podstawie art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jako płatnik zobowiązana jest stosować zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4-6 tej ustawy.

W związku z powyższym w sytuacji, w której dywidenda, jak i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są wypłacane podmiotowi spełniającemu warunki, o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Spółka posiada stosowne oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków do zastosowania zwolnienia, Wnioskodawca jako płatnik nie powinien pobierać podatku.

W tym kontekście należy zwrócić jednak uwagę na art. 7 Ustawy Zmieniającej. Artykuł ten znajdzie odpowiednie zastosowanie do Wnioskodawcy jako następcy prawnego SKA. W związku z tym, w ocenie Wnioskodawcy, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie tylko do tej części dywidendy, która nie pochodzi z zysku wypracowanego przez SKA przed tym jak spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego.

W efekcie, zdaniem Wnioskodawcy:

 1. będzie on, jako płatnik, zobowiązany do pobrania podatku od dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w odniesieniu do kwoty stanowiącej równowartość Niepodzielonego Zysku,
 2. w pozostałej części Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania podatku, bowiem w tej części zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (działający w formie spółki akcyjnej, polski rezydent podatkowy) zamierza w 2014 r. i w kolejnych latach wypłacać akcjonariuszowi dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Akcjonariusz (będący polską spółką akcyjną) posiadać będzie ponad 10% udziałów Wnioskodawcy przez nieprzerwany okres przekraczający 2 lata. Akcjonariusz spełniać będzie również inne przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z opodatkowania dywidendy/innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Spółka będzie posiadała oświadczenie Akcjonariusza o spełnieniu tych warunków. Przed dniem wypłaty wskazanych należności Wnioskodawca połączy się ze spółką komandytowo-akcyjną (dalej: SKA), w której jest jedynym akcjonariuszem. Połączenie SKA z Wnioskodawcą nastąpi po dniu, w którym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Na moment połączenia z Wnioskodawcą SKA będzie posiadała niepodzielone zyski z lat, w których SKA nie była podatnikiem tego podatku przypadające na Wnioskodawcę („Niepodzielone Zyski”).

W stosunku do dywidendy/innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ustawodawca przewidział opodatkowanie tych przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Osoba prawna dokonująca wypłat tych należności jest obowiązana - jako płatnik - do pobrania w dniu wypłaty tegoż zryczałtowanego podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.): dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także:

 1. dochód z umorzenia udziałów (akcji);
 • 1a. przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 • 1b. przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;
 1. (uchylony)
 2. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;
 3. dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;
 4. w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;
 5. w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;
 6. zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;
 7. wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;
 8. odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

W myśl art. 4a pkt 19 tej ustawy: ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3.

Ponadto na podstawie pkt 21 ww. przepisu: ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy: podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 22 ust. 4 tej ustawy: zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie mniejszej niż 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Na podstawie art. 22 ust. 4b ww. ustawy: zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Ponadto stosownie do art. 22 ust. 4d powołanej ustawy: zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Jak stanowi art. 26 ust. 1 ww. ustawy: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

W myśl art. 26 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: w przypadku należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt 2, lub jej zagranicznego zakładu, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia wynikające z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględnieniem ust. 1c, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub w art. 22 ust. 4 pkt 4.

Cytowane przepisy wprowadzają wyjątek od generalnej zasady opodatkowania przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wyrażonej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz pobierania podatku z tego tytułu przez podmiot dokonujący wypłaty zgodnie z art. 26 ust. 1 tej ustawy.

Ponadto należy stwierdzić, że wszystkie wskazane w przepisach art. 22 ust. 4 i następne omawianej ustawy warunki muszą zostać spełnione łącznie, aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z tymi przepisami.

Rozpatrując niniejszą kwestię należy również wziąć pod uwagę ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387). Najistotniejsze zmiany wprowadzone na mocy tej ustawy dotyczą opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, jak i jej wspólników (dalej: ustawa zmieniająca).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej: w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Nie bez znaczenia dla niniejszej sprawy ma także brzmienie art. 7.

I tak, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy: przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ww. ustawy: zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 omawianej ustawy: jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Treść art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej stanowi natomiast, że: przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej.

Z powyższych przepisów wynika po pierwsze, że jeżeli spółka komandytowo-akcyjna wypłaca zyski, które wypracowała przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zysk ten przypada na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, to zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (tu: dywidenda i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Po drugie - zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 tej ustawy nie może zostać zastosowane w sytuacji, gdy wypłata dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dotyczy zysków wypracowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast po trzecie - w sytuacji, gdy spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej posiadała niewypłacone zyski oraz będzie wypłacała dywidendy/inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych począwszy od dnia, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem, przyjąć należy, że w pierwszej kolejności wypłacony jest zysk osiągnięty przez tą spółkę przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie przepisy te dotyczą następców prawnych spółki komandytowo-akcyjnej.

Wobec powyższych wyjaśnień - w części dotyczącej dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w odniesieniu do kwoty stanowiącej równowartość Niepodzielonego Zysku, stanowić ona będzie dla Akcjonariusza dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskany na terenie Polski, niepodlegający zwolnieniu z opodatkowania. Stąd, Spółka będzie zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od tych wypłat.

Natomiast kwota dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ spełnione będą wszystkie warunki zwolnienia wynikające z tego przepisu, tj.:

 1. dywidenda, jak i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków będzie wypłacana przez Wnioskodawcę, tj. spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającą siedzibę i zarząd na terytorium Polski;
 2. uzyskującym ww. przychody (dochody) będzie Akcjonariusz, również polska półka akcyjna;
 3. Akcjonariusz będzie posiadać ponad 10% udziałów Wnioskodawcy;
 4. Akcjonariusz będzie posiadać ww. udziały przez okres dłuższy niż 2 lata;
 5. Akcjonariusz nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania, co zostanie potwierdzone przez niego pisemnym oświadczeniem o spełnieniu tegoż warunku;
 6. Akcjonariusz będzie spełniać także inne przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienie.

Wnioskodawca - jako płatnik - będzie miał zatem prawo do niepobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która przekracza kwotę Niepodzielonych Zysków na rzecz Akcjonariusza.

Reasumując, Spółka w związku z wypłatą dywidendy, jak i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jako płatnik, będzie zobowiązana pobrać zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłącznie od tej części dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, która odpowiada kwocie Niepodzielonego Zysku SKA. W takiej części, w jakiej dywidenda i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będą przekraczać kwotę Niepodzielonych Zysków - Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 i następne ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.