ILPB1/415-1177/11-2/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej oraz w zakresie skutków podatkowych pobierania i zwracania w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki komandytowej oraz ich rozliczania na koniec roku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2011 r. (data wpływu 13 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej oraz w zakresie skutków podatkowych pobierania i zwracania w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki komandytowej oraz ich rozliczania na koniec roku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

1.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej. Wraz ze wspólnikami Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę komandytową, w której Wnioskodawca będzie komandytariuszem. Drugim komandytariuszem będzie również osoba fizyczna, trzecim komandytariuszem będzie sp. z o.o. Komplementariuszem będzie jeszcze jedna sp. z o.o.

Wnioskodawca wraz z drugim komandytariuszem - osobą fizyczną są udziałowcami w sp. z o.o. - komplementariusza oraz w sp. z o.o. - komandytariusza.

Strony zamierzają w umowie spółki komandytowej określić udział w zyskach w ten sposób, iż udział komplementariusza w zyskach spółki komandytowej będzie wynosił 1%, udział osób fizycznych (komandytariuszy) łącznie wyniesie 98% (po 49,0% na osobę), udział sp. z o.o.-komandytariusza wyniesie 1%.

Udział w stratach kształtować będzie się następująco: komplementariusz 98,5%, komandytariusze po 0,5 %. Wartość wkładu komplementariusza wyniesie 2,2 mln zł. Wkład osób fizycznych - komandytariuszy wyniesie po 40 tys. zł, wkład sp. z o.o. - komandytariusza wyniesie 12 mln zł.

2.

Wspólnicy przewidują wielokrotne pobieranie ze spółki, tytułem zaliczki na poczet przyszłych zysków, kwot pieniężnych w ciągu roku podatkowego oraz wielokrotne zwracanie, w całości lub częściowo, pobranych zaliczek w ciągu roku podatkowego. Zaliczki będą pobierane na podstawie wniosków wspólników o wypłatę zaliczki. Na koniec roku podatkowego każdy ze wspólników może rozliczyć się z zaliczek na dwa sposoby:

  1. zwróci różnicę pomiędzy pobranymi zaliczkami, a przypadającym na niego zyskiem z udziału w spółce (gdy zysk będzie mniejszy od zaliczek) lub zwróci całą zaliczkę, jeżeli okaże się, że na koniec roku podatkowego spółka poniosła stratę,
  2. nie zwróci różnicy lub jej części pomiędzy pobranymi zaliczkami a przypadającym na niego zyskiem z udziału w spółce (gdy zysk będzie mniejszy od zaliczek), a pobrane lecz niezwrócone zaliczki będą pomniejszały kwotę przyszłego zysku przypadającego na wspólnika.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy w związku z zaproponowaną koncepcją podziału zysku i udziału w stratach wspólnicy spółki komandytowej będą uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do udziału w zysku spółki, który wynika z postanowień umowy spółki, a nie proporcjonalnie do wniesionego wkładu... Czy ustalenie podziału zysku w spółce komandytowej nieproporcjonalnie do wartości wnoszonych wkładów nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania z tego tytułu przychodu...
  2. Czy pobieranie oraz zwracanie w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki oraz ich rozliczenie na koniec roku w przedstawiony sposób nie będzie stanowić jakiegokolwiek przychodu i nie będzie rodzić skutków podatkowych w podatku dochodowym...

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej, natomiast w odniesieniu do pytania w zakresie skutków podatkowych pobierania i zwracania w ciągu roku podatkowego zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki komandytowej oraz ich rozliczania na koniec roku podatkowego w dniu 23 grudnia 2011 r. wydano odrębną interpretację indywidualną nr ILPB1/415-1177/11-3/AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytań w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej, zaproponowana koncepcja podziału zysku w spółce komandytowej jest całkowicie zgodna z prawem. Taki podział zysku ma bowiem podstawę prawną wynikającą wprost z art. 123 § 1 Kodeksu spółek handlowych w stosunku do komandytariuszy, w myśl którego komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa stanowi inaczej. Na podstawie tego przepisu wspólnicy spółki komandytowej mają prawo ustalić w umowie spółki inny sposób podziału zysku przypadającego komandytariuszowi. Dowolność postanowienia posiada tylko jedno ograniczenie - komandytariusz nie może być pozbawiony udziału w zysku. Wspólnicy uczestniczą w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do udziału w zysku spółki komandytowej, który wynika z postanowień umowy spółki, a nie proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Skoro z umowy spółki komandytowej będzie wynikać, że w zysku spółki komplementariusz uczestniczy w 1%, a komandytariusze - osoby fizyczne po 49%, komandytariusz - sp. z o.o. 1%, to zgodnie z art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w każdym przypadku gdy spółka komandytowa osiągnie zysk, proporcjonalnie do ustalonego w umowie spółki podziału tego zysku należy podzielić pomiędzy komplementariusza i komandytariuszy przychody i koszty podatkowe na niego się składające.

Ponadto Wnioskodawca uważa, iż ustalenie podziału zysku w spółce komandytowej nieproporcjonalnie do wartości wnoszonych wkładów nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania z tego tytułu przychodu. Stanowisko Wnioskodawcy uzasadnione jest faktem, iż ustawodawca nie zawarł w przepisach podatkowych zapisu uzależniającego podział przychodów pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej od wysokości wniesionego wkładu. Przeciwnie, przepisy podatkowe odnoszą się w tym względzie wyłącznie do wartości ustalonego prawa do udziału w zysku takiej spółki. Co ważniejsze, brak jest również postanowień wskazujących na to, że sam fakt podziału zysku w spółce osobowej, który jest nieproporcjonalny do wartości wniesionych wkładów, może oznaczać powstanie przychodu po stronie wspólnika uzyskującego w efekcie proporcjonalnie wyższy udział w zyskach, niż wielkość jego wkładów w proporcji do wszystkich wkładów wnoszonych do spółki osobowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, taka sytuacja nie mieści się w katalogu źródeł przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ww. przepis zawiera listę źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca nie wskazał w ww. przepisach, iż czynność określenia podziału przyszłych zysków spółki osobowej skutkująca dysproporcją w wysokości uzyskiwanych przez jej wspólników przychodach, sama w sobie implikuje powstanie przychodu, brak jest bowiem w takiej sytuacji powstania realnego przysporzenia majątkowego, którego wartość mogłaby podlegać opodatkowaniu. Brak jest zatem podstaw do argumentowania, iż ewentualny podział zysków w spółce komandytowej w stosunku nieodpowiadającym proporcji wkładów wniesionych przez wspólników do SK, spowoduje powstanie przychodu u Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa to – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

W myśl art. 51 Kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

Ponieważ spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki.

Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W świetle cytowanego przepisu wielkość przychodu przypadającego na podatnika (wspólnika spółki komandytowej) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodu, zysków i strat przypadających na wspólnika.

Cytowane powyżej przepisy art. 51 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące, że wspólnicy mają równe prawa do udziału w zysku spółki mają charakter dyspozytywny, co oznacza, że wspólnicy spółki komandytowej mogą w umowie spółki wprowadzić rozwiązania odbiegające od wskazanego wzorca normatywnego, tj. określić prawo w udziale w zysku w dowolnej proporcji, według której będą rozliczane przychody, koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty z udziału w Spółce. Tym samym, pierwszeństwo mają postanowienia umowy spółki.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne wskazać należy, że w związku z zaproponowaną koncepcją podziału zysku i udziału w stratach spółki komandytowej, Wnioskodawca będący wspólnikiem tej spółki będzie uczestniczył w przychodach i kosztach uzyskania przychodów proporcjonalnie do udziału w zysku spółki, który wynika z postanowień umowy spółki, a nie proporcjonalnie do wniesionego wkładu.

Ponadto, sam fakt określenia proporcji w opisany przez Wnioskodawcę sposób nie spowoduje powstania z tego tytułu przychodu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z tym, iż wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez jednego ze wspólników spółki komandytowej, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych wspólników tej spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.