IBPBI/2/4510-52/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku, gdy SKA nie wykaże na dzień przekształcenia Zysku SKA, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w Sp. z o.o. wypłacona Spółce przez Sp. z o.o., będzie w całości objęta zwolnieniem z pdop, na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4, 4a-b) updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
IBPBI/2/4510-52/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. spółka komandytowo-akcyjna
 2. udział w zyskach
 3. wynagrodzenia
 4. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w Sp. z o.o. wypłaconej Wnioskodawcy przez Sp. z o.o., w przypadku, gdy SKA nie wykaże na dzień przekształcenia Zysku SKA (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie zwolnienia z opodatkowania kwoty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w Sp. z o.o. wypłaconej Wnioskodawcy przez Sp. z o.o., w przypadku, gdy SKA nie wykaże na dzień przekształcenia Zysku SKA.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest komplementariuszem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: SKA), a akcjonariuszem jest Sp. z o.o. (dalej: „Spółka 1”). Spółka zostanie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Sp. z o.o.), która powstanie z przekształcenia SKA. Spółka 1 zostanie przejęta przez Wnioskodawcę przed albo po dniu przekształcenia SKA w Sp. z o.o.

Obecny rok obrotowy SKA trwa od 1 października 2013 r. i powinien zakończyć się 31 sierpnia 2015 r. Przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie mieć miejsce w jej obecnym roku obrotowym i w związku z tym spowoduje jego zakończenie przed 31 sierpnia 2015 r. Do daty przekształcenia SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop).

Rachunek zysków i strat SKA za okres od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2014 r. (sporządzony dla celów procedury przekształcenia) wykazuje zysk wypracowany przez SKA w jej obecnym roku obrotowym oraz straty z poprzednich lat obrotowych (mniejsze niż tegoroczny zysk). Najprawdopodobniej więc, na dzień przekształcenia SKA będzie posiadać zysk (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) wypracowany przez nią do tego dnia (Zysk SKA). W przyszłości może dojść do umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów posiadanych przez Spółkę w Sp. z o.o. Za umorzenie udziałów w Sp. z o.o. Spółka otrzyma wynagrodzenie, które w części może odpowiadać kwocie Zysku SKA. Pozostała część wynagrodzenia nie będzie pochodzić z Zysku SKA. Jego źródłem będą aktywa Sp. z o.o., w tym środki pieniężne, wygenerowane w działalności gospodarczej prowadzonej przez SKA.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy SKA nie wykaże na dzień przekształcenia Zysku SKA, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w Sp. z o.o. wypłacona Spółce przez Sp. z o.o., będzie w całości objęta zwolnieniem z pdop, na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4, 4a-b) updop... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Powyższe pytanie dotyczą Zysku SKA wypracowanego przed dniem jej przekształcenia w Sp. z o.o. przypadającego na akcjonariusza SKA, ponieważ tylko w stosunku do niego stosuje się przepisy updop w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą. Do Zysku SKA przypadającego na komplementariusza stosują się przepisy updop w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy do momentu przekształcenia w Sp. z o.o., SKA nie wykaże Zysku SKA, to nie znajdą zastosowania przepisy Ustawy Zmieniającej (art. 7 Ustawy Zmieniającej) ograniczające możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 22 ust. 4 updop. Mają one bowiem zastosowanie wyłącznie w sytuacji, kiedy spółka komandytowo-akcyjna dystrybuuje, w formie dywidendy albo innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jej zyski wypracowane przed dniem, w którym spółka stała się podatnikiem pdop.

Reasumując, w sytuacji, gdy SKA na dzień przekształcenia w Sp. z o.o., nie wykaże Zysku, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w Sp. z o.o., wypłacona Spółce przez Sp. z o.o., będzie w całości objęta zwolnieniem z pdop, na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 updop, przy założeniu spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia z pdop.

Powyższe stanowisko prezentowane przez Spółkę zostało również potwierdzone w poniższych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego Ministra Finansów wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 sierpnia 2014 r. nr ILPB4/423-247/14-2/ŁM: Reasumując w sytuacji gdy SKA nie wypracuje Zysków przed przekształceniem w Spółkę zależną przychód z tytułu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 kwietnia 2014 r. nr ILPB4/423-13/14-3/DS.: Tym samym, jeżeli Spółka wypłaca zyski, które wypracowała SKA przed jej przekształceniem w Spółkę kapitałową, to w części tego zysku przypadającego na akcjonariusza SKA zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidenda) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie z uwagi na fakty, że Zyski wypracowane przez SKA dotyczące okresu do dnia jej przekształcenia (9 września 2013 r.), oczywistym staje się, że w niniejszej sprawie wyłączenie przewidziane w art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej będzie miało zastosowanie. Oznacza to, że dywidenda wypłacana przez Spółkę na rzecz Spółki matki odpowiadająca Zyskom wypracowanym przez SKA w części przypadającej akcjonariuszowi SKA nie będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.;

Podobnie:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2014 r. nr ILPB4/423-501/13-2/DS;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 7 lipca 2014 r. nr ILPB4/423-189/14-2/MC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „KSH”). Zgodnie z art. 199 § 1 KSH, Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Na mocy art. 199 § 4 KSH, umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników (umorzenie automatyczne). Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.

Na gruncie przepisów podatkowych, dochód z przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów jest kwalifikowany jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), który stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także, dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Z kolei z art. 22 ust. 1 updop, wynika, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednak zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4a updop, zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Niemniej, jednak w myśl z art. 22 ust. 4b updop, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę (...).

Jednocześnie, jak stanowi art. 22 ust 4d updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Podkreślić należy, że aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, wszystkie wskazane powyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w sytuacji, w której SKA nie wykaże na dzień przekształcenia w Spółkę z o.o. Zysku, kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów w Sp. z o.o., wypłacona Wnioskodawcy przez Sp. z o.o., będzie w całości objęta zwolnieniem, na podstawie art. 22 ust. 4 updop, przy założeniu, że zostaną łącznie spełnione wszystkie warunki uprawniające do ww. zwolnienia, określone w updop.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 i 2 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.