IBPBI/2/4510-50/15/MO | Interpretacja indywidualna

Przy założeniu, że na dzień przekształcenia Sp. z o.o. SKA wykaże Zysk SKA, to czy kwota wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów wypłacona Spółce przez Sp. z o.o., będzie opodatkowana 19% pdop w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA oraz będzie zwolniona z pdop na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4, 4a-b) updop w pozostałej części przewyższającej kwotę Zysku SKA? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
IBPBI/2/4510-50/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. spółka komandytowo-akcyjna
 2. udział w zyskach
 3. wynagrodzenia
 4. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych otrzymania wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Spółka) podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca jest komplementariuszem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: SKA), a akcjonariuszem jest Sp. z o.o. (dalej: „Spółka 1”). Spółka zostanie udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (Sp. z o.o.), która powstanie z przekształcenia SKA. Spółka 1 zostanie przejęta przez Wnioskodawcę przed albo po dniu przekształcenia SKA w Sp. z o.o.

Obecny rok obrotowy SKA trwa od 1 października 2013 r. i powinien zakończyć się 31 sierpnia 2015 r. Przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie mieć miejsce w jej obecnym roku obrotowym i w związku z tym spowoduje jego zakończenie przed 31 sierpnia 2015 r. Do daty przekształcenia SKA nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop).

Rachunek zysków i strat SKA za okres od 1 października 2013 r. do 30 listopada 2014 r. (sporządzony dla celów procedury przekształcenia) wykazuje zysk wypracowany przez SKA w jej obecnym roku obrotowym oraz straty z poprzednich lat obrotowych (mniejsze niż tegoroczny zysk). Najprawdopodobniej więc, na dzień przekształcenia SKA będzie posiadać zysk (w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości) wypracowany przez nią do tego dnia (Zysk SKA). W przyszłości może dojść do umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów posiadanych przez Spółkę w Sp. z o.o. Za umorzenie udziałów w Sp. z o.o. Spółka otrzyma wynagrodzenie, które w części może odpowiadać kwocie Zysku SKA. Pozostała część wynagrodzenia nie będzie pochodzić z Zysku SKA. Jego źródłem będą aktywa Sp. z o.o., w tym środki pieniężne, wygenerowane w działalności gospodarczej prowadzonej przez SKA.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Przy założeniu, że na dzień przekształcenia Sp. z o.o. SKA wykaże Zysk SKA, to czy kwota wynagrodzenia z tytułu automatycznego lub przymusowego umorzenia udziałów wypłacona Spółce przez Sp. z o.o., będzie opodatkowana 19% pdop w części odpowiadającej kwocie Zysku SKA oraz będzie zwolniona z pdop na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4, 4a-b) updop w pozostałej części przewyższającej kwotę Zysku SKA... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Powyższe pytanie dotyczy Zysku SKA wypracowanego przed dniem jej przekształcenia w Sp. z o.o. przypadającego na akcjonariusza SKA, ponieważ tylko w stosunku do niego stosuje się przepisy updop w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą. Do Zysku SKA przypadającego na komplementariusza stosuje się przepisy updop w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2014 r.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacone Spółce z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów Sp. z o.o., będącej następcą prawnym SKA, będzie opodatkowane 19% pdop w części odpowiadającej Zyskowi SKA, natomiast w części przewyższającej Zysk SKA - będzie objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4 updop, na zasadach określonych w art. 22 updop.

Zgodnie z art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „KSH”) udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 § 4 KSH, udział podlega umorzeniu, w przypadku ziszczenia się warunku określonego w umowie spółki (umorzeniu automatyczne). Do umorzenia automatycznego stosuje się przepisy o umorzeniu przymusowym.

Na gruncie przepisów podatkowych, dochód z przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów jest kwalifikowany jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 updop, opodatkowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 updop.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 updop, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustała się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednak w myśl art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Na mocy art. 22 ust. 4a updop, zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka, uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Na podstawie art. 22 ust. 4b updop, dwuletni okres posiadania udziałów może minąć również po dacie uzyskania przychodu z tytułu udziału w zysku osób prawnych.

W związku z tym, że Sp. z o.o. powstanie z przekształcenia SKA, to do wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów znajdą również zastosowanie przepisy ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387) <dalej: Ustawa Zmieniająca>.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy Zmieniającej, przepisów updop, w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą, nie stosuje się do Zysku SKA wypracowanego do dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza. Dlatego też w przypadku Zysku SKA przypadającego na akcjonariusza stosuje się przepisy updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., z uwzględnieniem przepisów Ustawy Zmieniającej.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 Ustawy Zmieniającej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 updop ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (w tym przychodów z przymusowego albo automatycznego umorzenia udziałów) wypłaconych przez SKA, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem updop. Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 Ustawy Zmieniającej, jeżeli SKA przed dniem wejścia w życie Ustawy Zmieniającej posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających jej dzień wejścia w życie i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem pdop, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem updop. Art. 7 ust. 4 Ustawy Zmieniającej stanowi natomiast, że przepisy art. 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego SKA, przez którego rozumie się m.in. podmiot powstały z przekształcenia SKA (art. 8 Ustawy Zmieniającej).

W związku z powyższym, wypłata Spółce wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów Sp. z o.o., będącej następcą prawnym SKA, w części odpowiadającej Zyskowi SKA (w części przypadającej na akcjonariusza SKA), będzie opodatkowana 19% pdop.

Natomiast w takiej części, w jakiej wynagrodzenie z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów będzie przekraczać kwotę Zysku SKA, Spółka będzie mogła zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 updop, przy założeniu, że zostaną spełnione wymogi z art. 22 ust. 4, 4a) i b) updop. Ta część wynagrodzenia nie będzie bowiem pochodzić z Zysku SKA wypracowanego przed dniem, w którym SKA stanie się podatnikiem pdop na skutek jej przekształcenia w Sp. z o.o.

Powyższe stanowisko prezentowane przez Spółkę zostało również potwierdzone w poniższych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego Ministra Finansów wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 sierpnia 2014 r. nr ILPB4/423-247/14-2/ŁM: Reasumując w sytuacji gdy SKA nie wypracuje Zysków przed przekształceniem w Spółkę zależną przychód z tytułu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia przez Spółkę zależną na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania PDOP na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP.;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 kwietnia 2014 r. nr ILPB4/423-13/14-3/DS.: Tym samym, jeżeli Spółka wypłaca zyski, które wypracowała SKA przed jej przekształceniem w Spółkę kapitałową, to w części tego zysku przypadającego na akcjonariusza SKA zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidenda) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie z uwagi na fakty, że Zyski wypracowane przez SKA dotyczące okresu do dnia jej przekształcenia (9 września 2013 r.), oczywistym staje się, że w niniejszej sprawie wyłączenie przewidziane w art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej będzie miało zastosowanie. Oznacza to, że dywidenda wypłacana przez Spółkę na rzecz Spółki matki odpowiadająca Zyskom wypracowanym przez SKA w części przypadającej akcjonariuszowi SKA nie będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.;

Podobnie:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 17 marca 2014 r. nr ILPB4/423-501/13-2/DS;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 7 lipca 2014 r. nr ILPB4/423-189/14-2/MC.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jest komplementariuszem SKA, a akcjonariuszem jest Spółka 1 (działająca w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością). Wnioskodawca zostanie udziałowcem Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, która powstanie z przekształcenia ww. SKA. Następnie Spółka 1 zostanie przejęta przez Wnioskodawcę przed albo po dniu przekształcenia SKA w Sp. z o.o. Obecny rok obrotowy SKA trwa od 1 października 2013 r. i powinien zakończyć się 31 sierpnia 2015 r. Przekształcenie SKA w Sp. z o.o. będzie mieć miejsce w jej obecnym roku obrotowym i w związku z tym spowoduje jego zakończenie przed 31 sierpnia 2015 r. Najprawdopodobniej, na dzień przekształcenia SKA będzie posiadać zysk wypracowany przez nią do tego dnia. Wnioskodawca przewiduje, że w przyszłości może dojść do umorzenia automatycznego lub przymusowego udziałów posiadanych przez niego w Sp. z o.o. Za umorzenie udziałów Sp. z o.o. Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie, które w części może odpowiadać kwocie Zysku SKA. Pozostała część wynagrodzenia będzie pochodzić ze źródeł jakim będą aktywa Sp. z o.o., w tym środki pieniężne, wygenerowane w działalności gospodarczej prowadzonej przez SKA.

Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „KSH”). Zgodnie z art. 199 § 1 KSH, Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Na mocy art. 199 § 4 KSH, umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników (umorzenie automatyczne). Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.

Na gruncie przepisów podatkowych, dochód z przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów jest kwalifikowany jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), który stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także, dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Z kolei z art. 22 ust. 1 updop, wynika, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednak zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4a updop, zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Niemniej, jednak w myśl z art. 22 ust. 4b updop, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę (...).

Jednocześnie, jak stanowi art. 22 ust 4d updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Podkreślić należy, że aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, wszystkie wskazane powyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Ponadto rozpatrując możliwość skorzystania z ww. zwolnienia należy również wziąć pod uwagę przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387). Najistotniejsze zmiany wprowadzone na mocy tej ustawy dotyczą opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, jak i ich wspólników (dalej: „ustawa zmieniająca”).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza. Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej (art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej).

Zgodnie z art. 8 ustawy zmieniającej, przez następcę prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 4, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

Z powyższych przepisów wynika po pierwsze, że jeżeli spółka komandytowo-akcyjna wypłaca zyski, które wypracowała przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zysk ten przypada na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, to zastosowanie znajdą przepisy updop w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidenda) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 updop. Po drugie – zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 updop, nie może zostać zastosowane w sytuacji, gdy wypłata dywidendy dotyczy zysków wypracowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie przepisy te dotyczą następców prawnych spółki komandytowo-akcyjnej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego i wskazane powyżej przepisy, stwierdzić należy, że wypłata na rzecz Wnioskodawcy (będącego następcą prawnym akcjonariusza SKA przekształconej następnie w Sp. z o.o.) wynagrodzenia z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów Sp. z o.o., w części odpowiadającej Zyskowi SKA (w części przypadającej na akcjonariusza SKA), będzie podlegać opodatkowaniu 19% updop. Natomiast do tej części, w jakiej wynagrodzenie z tytułu przymusowego lub automatycznego umorzenia udziałów będzie przekraczać kwotę zysku SKA, Wnioskodawca będzie mógł zastosować zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 updop, pod warunkiem, że zostaną spełnione wymogi określone w art. 22 ust. 4, 4a) i b) updop.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.