IBPBI/1/4511-161/15/AB | Interpretacja indywidualna

Skutków podatkowych określenia wspólnikowi spółki jawnej lub komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość rzeczywiście wniesionego wkładu do tej spółki.
IBPBI/1/4511-161/15/ABinterpretacja indywidualna
 1. udział kapitałowy
 2. udział w zyskach
 3. umowa spółki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wnioskuz 27 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie:

 • nie powstania podlegającego opodatkowaniu przychodu podatkowego z tytułu określenia wspólnikowi spółki jawnej lub komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość rzeczywiście wniesionego do tej spółki wkładu - jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej nie powstania ww. przychodu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych określenia wspólnikowi spółki jawnej lub komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość rzeczywiście wniesionego do tej spółki wkładu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka z o.o.”). Kapitał zakładowy Spółki z o.o. wynosi 60.000,00 zł. Kapitał zapasowy, który został utworzony z przekazanych uchwałami zgromadzenia wspólników zysków w latach ubiegłych, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 10.446.794,40 zł. Spółka z o.o. oraz jej udziałowcy, w tym m.in. Wnioskodawczyni, rozważają utworzenie w przyszłości spółki jawnej lub komandytowej (dalej: „Spółka osobowa”). Spółka z o.o., jako wkład do Spółki osobowej wniesie prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. – winno być: t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) lub jego zorganizowaną część. Może okazać się, że ustalona na dzień wniesienia wartość wkładu Wnioskodawczyni będzie znacznie niższa od wartości wkładu, który zamierza wnieść Spółka z o.o. (tj. od wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Przewiduje się, że zgodnie z umową Spółki osobowej, udział w jej zyskach/stratach będzie niezależny od wartości wniesionych wkładów. Nie wyklucza się w szczególności, że udział w zyskach/stratach Wnioskodawczyni (podobnie jak i innych wspólników Spółki osobowej będących jednocześnie udziałowcami Spółki z o.o.), będzie znacząco wyższy niż gdyby go określono proporcjonalnie do wartości wkładu wnoszonego przez niego do Spółki osobowej. Odpowiednio udział Spółki z o.o. w zyskach/stratach Spółki osobowej będzie w takim przypadku znacząco niższy niż gdyby go określono proporcjonalnie do wysokości wkładu wnoszonego przez nią do Spółki osobowej (tj. wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Możliwe jest, że proporcja udziału w zyskach/stratach Spółki osobowej dla Spółki z o.o. i pozostałych wspólników (tj. Wnioskodawczyni i innych wspólników Spółki osobowej będących jednocześnie udziałowcami Spółki z o.o.) będzie odbiegać w sposób znaczący od relacji wartości wniesionych przez tych wspólników wkładów (np. relacja wartości wkładów 100:1, a relacja udziału w zyskach/stratach 1:100).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy ustalenie proporcji udziału w zyskach/stratach nowo utworzonej Spółki osobowej w ten sposób, że udział Wnioskodawczyni w zyskach/stratach Spółki osobowej ustalony zostanie w sposób znacząco wyższy, niż gdyby został określony w sposób proporcjonalny do wartości wniesionych wkładów (przykładowo: relacja wkładów 100:1, relacja udziału w zyskach/stratach 1:100) spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstanie z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 4)

Zdaniem Wnioskodawczyni, określenie proporcji udziału w przyszłych zyskach/stratach Spółki osobowej w ten sposób, że udział Wnioskodawczyni w zyskach/stratach Spółki osobowej ustalony zostanie w sposób znacząco wyższy, niż gdyby został określony w sposób proporcjonalny do wartości wniesionych wkładów (przykładowo: relacja wkładów 100:1, relacja udziału w zyskach/stratach 1:100), samo z siebie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Wnioskodawczyni.

Wnioskodawczyni zaznacza, że argumenty na poparcie tezy o dopuszczalności ustalenia powyżej wskazanej proporcji zawarł w uzasadnieniu stanowiska dotyczącego pytania nr 3. Poniżej Wnioskodawczyni wskazuje argumenty wykluczające uznanie, że przedmiotowe ustalenie samo z siebie spowoduje powstanie u Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W opinii Wnioskodawczyni, określenie w umowie spółki proporcji udziału w zyskach/stratach spółki osobowej w sposób odmienny od stosunku wartości wkładów poszczególnych wspólników nie mieści się w katalogu opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych źródeł przychodów, zawartym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „updof”). W efekcie takie rozwiązanie samo w sobie nie może oznaczać powstania przychodu po stronie wspólnika uzyskującego proporcjonalnie wyższy udział w zyskach/stratach, niż wielkość jego wkładów w proporcji do wkładów wnoszonych do spółki osobowej przez pozostałych wspólników. Wnioskodawczyni zauważa, że określenie podziału przyszłych zysków spółki osobowej, skutkujące dysproporcją w wysokości uzyskiwanych przez jej wspólników przychodach, samo w sobie nie implikuje powstania przychodu, również z uwagi na brak w takiej sytuacji powstania realnego przysporzenia majątkowego, którego wartość mogłaby podlegać opodatkowaniu. Nabycie prawa do udziału w zysku spółki osobowej nie oznacza bowiem, że wspólnik z pewnością uzyska w przyszłości korzyść majątkową (przykładowo, nie ma pewności, że spółka osiągnie zysk). Skoro nie jest zatem możliwe ustalenie podstawy opodatkowania, to stanowi to argument potwierdzający brak powstania przychodu do opodatkowania.

Podsumowując, w opinii Wnioskodawczyni, określenie w umowie spółki proporcji udziału w zyskach/stratach spółki osobowej w sposób odmienny od stosunku wartości wkładów poszczególnych wspólników, samo w sobie nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Wnioskodawczyni. Powyższe obejmuje m.in. sytuację w której określenie proporcji udziału w przyszłych zyskach/stratach Spółki osobowej nastąpi w ten sposób, że udział Wnioskodawczyni w zyskach/stratach Spółki osobowej ustalony zostanie w sposób znacząco wyższy, niż gdyby został określony w sposób proporcjonalny do wartości wniesionych wkładów (przykładowo; relacja wkładów 100:1, relacja udziału w zyskach/stratach 1:100). Jednocześnie Wnioskodawczyni podkreśla, że w przypadku wygenerowania zysku przez spółkę, ewentualna dysproporcja pomiędzy udziałem w zysku, a wartością wkładów, nie doprowadzi do jakiegokolwiek uszczuplenia należności podatkowej. Łączna wysokość odprowadzonego przez wspólników podatku dochodowego jest bowiem niezależna od przyjętego w umowie spółki sposobu podziału zysków pomiędzy wspólników.

Na poparcie powyższego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 października 2013 r., Znak: lLPB1/415-854/13-4/AMN.

Ponadto, Wnioskodawczyni wskazuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b updof, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej do wysokości wniesionych wkładów. Zgodnie z tym przepisem, ewentualna dysproporcja pomiędzy wartością wkładów wnoszoną przez wspólników do spółki osobowej oraz przysporzeniami uzyskiwanymi przez poszczególnych wspólników ujawni się w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki. W przypadku, gdy majątek otrzymany przez wspólnika w związku z wystąpieniem będzie przewyższał wartość wniesionego przez niego wkładu, wówczas taka różnica będzie podlegała opodatkowaniu. Wskazana norma wskazuje zatem moment, w którym po stronie wspólnika uczestniczącego w zyskach/stratach w stosunku nieproporcjonalnym do wartości jego wkładu następuje właściwe przysporzenie (przychód podlegający opodatkowaniu). A contrario, wcześniej taka sytuacja nie może nastąpić. Gdyby bowiem przyjąć inaczej, dochodziłoby do dwukrotnego opodatkowania tego samego przysporzenia. Pierwszy raz w chwili określenia udziału w zyskach/stratach w sposób nieproporcjonalny do wartości wkładów, drugi raz w momencie wystąpienia za spółki osobowej.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej: „k.s.h.”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 103 k.s.h., w sprawach nieuregulowanych w Dziale III Kodeksu spółek handlowych, do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. W myśl natomiast art. 51 k.s.h. (dotyczącego spółki jawnej – stosowanego odpowiednio także do spółki komandytowej), każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach. Cytowane powyżej przepisy nie przewidują możliwości wyłączenia wspólnika z udziału w zyskach spółki. Spółka jawna i komandytowa są osobowymi spółkami prawa handlowego i tym samym nie posiadają osobowości prawnej. Z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy spółki.

Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej jest uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem ww. spółek jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „updof”), jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną.

(art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku braku przeciwnego wskazania przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. W świetle powyższego przepisu, wielkość przychodu przypadającego na wspólnika spółki jawnej lub komandytowej (dalej: „spółki osobowej”) określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodu, zysków i strat przypadających na wspólnika.

Przy czym, udział wspólnika w zysku spółki określa się na podstawie przepisów k.s.h., zgodnie z którymi wspólnicy uczestniczą w zysku spółki w częściach równych, chyba że inne zasady określone zostaną w umowie spółki. K.s.h. pozostawia zatem wspólnikom spółki osobowej swobodę w kształtowaniu wysokości udziału poszczególnych wspólników w zysku oraz stratach spółki, co oznacza, że wspólnicy spółki mogą w umowie spółki wprowadzić rozwiązania odbiegające od wskazanego wzorca normatywnego, tj. określić prawo w udziale w zysku w dowolnej proporcji, według której będą rozliczane przychody, koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty z udziału w spółce. Tym samym, pierwszeństwo mają postanowienia umowy spółki.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zamierza wraz ze Spółką z o.o. utworzyć spółkę osobową. Ustalona na dzień wniesienia wartość wkładu Wnioskodawczyni może być niższa od wartości wkładu, który zamierza wnieść Spółka z o.o. Ponadto, zgodnie z umową Spółki osobowej, udział wspólników w jej zyskach/stratach będzie niezależny od wartości wniesionych wkładów. Nie wyklucza się w szczególności, że udział w zyskach/stratach Wnioskodawczyni, będzie znacząco wyższy niż gdyby go określono proporcjonalnie do wartości wkładu wnoszonego przez nią do Spółki osobowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z którą opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie uzyskane przez podatnika w danym roku korzyści majątkowe, z wyjątkiem tych, które na mocy ustawy wyłączone zostały z tego opodatkowania (np. poprzez wprowadzenie ustawowego zwolnienia z opodatkowania, czy też zaniechanie poboru podatku).

W myśl art. 10 ust. 1 updof, źródłami przychodów są:

1.stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

2.działalność wykonywana osobiście,

3.pozarolnicza działalność gospodarcza,

4.działy specjalne produkcji rolnej,

5.(uchylony)

6.najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,

7.kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c,

8.odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a.działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną,

9.inne źródła.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Co do zasady, przychód podatkowy jest utożsamiany z trwałym przysporzeniem w majątku podatnika, a więc z jego zwiększeniem albo ze zmniejszeniem ciążących na nim zobowiązań. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów podatkowych decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa on aktywa podatnika.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności w art. 10 tej ustawy brak jest postanowień wskazujących, że sam fakt określenia udziału kapitałowego w spółce osobowej, który jest nieproporcjonalny do wartości wniesionych wkładów, może oznaczać powstanie przychodu po stronie wspólnika, uzyskującego w efekcie wyższy proporcjonalnie udział kapitałowy, niż wielkość jego wkładów w proporcji do wszystkich wkładów wnoszonych do spółki osobowej. Taka sytuacja nie mieści się w katalogu źródeł przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten zawiera listę źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca nie wskazał w ww. przepisach, że czynność określenia wysokości udziału kapitałowego sama w sobie powoduje powstanie przychodu, brak jest bowiem w takiej sytuacji powstania realnego przysporzenia majątkowego, którego wartość mogłaby podlegać opodatkowaniu.

W związku z powyższym Wnioskodawczyni słusznie uważa, że ustalenie proporcji udziału w zyskach/stratach nowo utworzonej spółki osobowej w ten sposób, że udział Wnioskodawczyni w zyskach/stratach Spółki osobowej ustalony zostanie w sposób nieproporcjonalny do wartości wniesionych wkładów nie będzie skutkować powstaniem po jego stronie przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, Wnioskodawczyni częściowo błędnie uzasadniła własne stanowisko w sprawie. Przedstawiając je stwierdziła ona m.in., że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b updof, wolne od podatku dochodowego są przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółce osobowej do wysokości wniesionych wkładów. Zauważyć jednakże należy, że art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ww. brzmieniu obowiązywał do 31 grudnia 2010 r., nie może więc on w jakikolwiek sposób wspierać argumentację Wnioskodawczyni.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 50 i pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są:

 • przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni (pkt 50),
 • przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną (...) (pkt 50b).

Jak więc bezpośrednio wynika z treści ww. przepisów, nawet w obowiązującym brzmieniu nie znajdują one zastosowania przy ocenie skutków podatkowych opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego.

Wobec powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie:

 • nie powstania podlegającego opodatkowaniu przychodu podatkowego z tytułu określenia wspólnikowi spółki jawnej lub komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość rzeczywiście wniesionego do tej spółki wkładu jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej nie powstania ww. przychodu jest nieprawidłowe.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest ocena wyłącznie podatkowoprawnych skutków planowanych przez Wnioskodawczynię działań, co oznacza, że przedmiotem oceny nie są kwestie związane z dopuszczalnością (skutecznością) tych działań na gruncie przepisów Prawa handlowego. Ryzyko dokonania oceny prawidłowości postępowania w tym zakresie spoczywa na Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.