IBPBI/1/4511-160/15/AB | Interpretacja indywidualna

Możliwości określenia wspólnikowi spółki jawnej lub komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość rzeczywiście wniesionego wkładu do tej spółki.
IBPBI/1/4511-160/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. udział kapitałowy
  2. udział w zyskach
  3. umowa spółki
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 10 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości określenia wspólnikowi spółki jawnej lub komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość rzeczywiście wniesionego wkładu do tej spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości określenia wspólnikowi spółki jawnej lub komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość rzeczywiście wniesionego wkładu do tej spółki.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka z o.o.”). Kapitał zakładowy Spółki z o.o. wynosi 60.000,00 zł. Kapitał zapasowy, który został utworzony z przekazanych uchwałami zgromadzenia wspólników zysków w latach ubiegłych, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 10.446.794,40 zł. Spółka z o.o. oraz jej udziałowcy, w tym m.in. Wnioskodawczyni, rozważają utworzenie w przyszłości spółki jawnej lub komandytowej (dalej: „Spółka osobowa”). Spółka z o.o., jako wkład do Spółki osobowej wniesie prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. – winno być: t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) lub jego zorganizowaną część. Może okazać się, że ustalona na dzień wniesienia wartość wkładu Wnioskodawczyni będzie znacznie niższa od wartości wkładu, który zamierza wnieść Spółka z o.o. (tj. od wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Przewiduje się, że zgodnie z umową Spółki osobowej, udział w jej zyskach/stratach będzie niezależny od wartości wniesionych wkładów. Nie wyklucza się w szczególności, że udział w zyskach/stratach Wnioskodawczyni (podobnie jak i innych wspólników Spółki osobowej będących jednocześnie udziałowcami Spółki z o.o.), będzie znacząco wyższy niż gdyby go określono proporcjonalnie do wartości wkładu wnoszonego przez niego do Spółki osobowej. Odpowiednio udział Spółki z o.o. w zyskach/stratach Spółki osobowej będzie w takim przypadku znacząco niższy niż gdyby go określono proporcjonalnie do wysokości wkładu wnoszonego przez nią do Spółki osobowej (tj. wartości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części). Możliwe jest, że proporcja udziału w zyskach/stratach Spółki osobowej dla Spółki z o.o. i pozostałych wspólników (tj. Wnioskodawczyni i innych wspólników Spółki osobowej będących jednocześnie udziałowcami Spółki z o.o.) będzie odbiegać w sposób znaczący od relacji wartości wniesionych przez tych wspólników wkładów (np. relacja wartości wkładów 100:1, a relacja udziału w zyskach/stratach 1:100).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy ustalenie proporcji udziału w zyskach/stratach nowo utworzonej Spółki osobowej w ten sposób, że udział Wnioskodawczyni w zyskach/stratach Spółki osobowej ustalony zostanie w sposób znacząco wyższy, niż gdyby został określony w sposób proporcjonalny do wartości wniesionych wkładów (przykładowo: relacja wkładów 100:1, relacja udziału w zyskach/stratach 1:100), jest zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w szczególności z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawczyni, ustalenie proporcji udziału w zyskach/stratach nowo utworzonej Spółki osobowej w ten sposób, że na Wnioskodawczynię przypadać będzie udział w zyskach/stratach Spółki osobowej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego przez nią wkładu, jest zgodne z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „updof”),

W opinii Wnioskodawczyni, w świetle przepisów updof, w tym w szczególności art. 8 ust. 1 i 2 tej ustawy, ustalenie proporcji udziału w zyskach i stratach w spółkach osobowych ma charakter całkowicie niezależny od proporcji wartości wnoszonych przez wspólników wkładów. W myśl art. 5b ust. 2 updof, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Art. 8 ust. 1 i 2 updof stanowi natomiast, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

  • rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
  • ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną.

Zgodnie z kolei z art. 51 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „ksh”), mającego również zastosowanie do spółek komandytowych (z uwagi na odesłanie z art. 103 ksh), każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach (art. 51 § 3 ksh).

Wnioskodawczyni zauważa, że jak podnosi się w literaturze, art. 51 ksh jest przepisem dyspozytywnym. To powoduje, że w umowie spółki można w zasadzie dowolnie określić zasady partycypacji w zysku i stracie. Jedyne wskazywane przez komentatorów ograniczenie w ww. zakresie wiąże się z niemożnością całkowitego wyłączenia wspólnika od udziału w zysku. Wszelkie inne sposoby ustalenia udziału w zyskach i stratach uznaje się za mieszczące się w granicach tzw. swobody kontraktowania (zob. M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Lexis.pl 2013, kom. do art. 51, teza 2). W opinii Wnioskodawczyni, nie może być jakichkolwiek wątpliwości, że charakter dyspozytywny ma również norma wyrażona w art. 8 ust. 1 i 2 updof. Powyższe oznacza, że wspólnicy spółki osobowej mogą w umowie spółki wprowadzić rozwiązania odbiegające od wskazanego wzorca normatywnego. Prawo w udziale w zysku może zostać wskazane w dowolnej proporcji. Według przyjętej proporcji będą rozliczane przychody, koszty uzyskania przychodów i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawczyni ustalenie proporcji udziału w zyskach/stratach nowo utworzonej Spółki osobowej w ten sposób, że udział Wnioskodawczyni w zyskach/stratach Spółki osobowej ustalony zostanie w sposób znacząco wyższy, niż gdyby został określony w sposób proporcjonalny do wartości wniesionych wkładów (przykładowo: relacja wkładów 100:1, relacja udziału w zyskach/stratach 1:100), jest zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w szczególności art. 8 ust. 1 i 2 updof.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 listopada 2010 r., Znak: ILPB1/415-1017/10-2/AP oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 1380/2010.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wyłącznie ocena, czy planowane przez Wnioskodawczynię działania są zgodne z ww. przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), co oznacza, że przedmiotem oceny nie są kwestie związane z dopuszczalnością (skutecznością) tych działań na gruncie przepisów Prawa handlowego. Ryzyko dokonania oceny prawidłowości postępowania w tym zakresie spoczywa na Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1, 2 i 4 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.