IBPB-1-3/4510-160/16/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie ustalenia, czy w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez SKA przed dniem stania się podatnikiem, przychód Banku z tego tytułu nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 31 grudnia 2015 r.) uzupełnionym 22 lutego i 1 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez SKA przed dniem stania się podatnikiem, przychód Banku z tego tytułu nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – zdarzenie przyszłe) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez SKA przed dniem stania się podatnikiem, przychód Banku z tego tytułu nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 lutego 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-39/16/AW wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 22 lutego i 1 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność, m.in. w zakresie leasingu rzeczy ruchomych (w tym maszyn, urządzeń i pojazdów samochodowych). Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Bank. Spółka jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej X Sp. z o.o. SKA (dalej „SKA”) z udziałem w zyskach SKA wynoszącym 99,99%. Komplementariuszem SKA z udziałem w zyskach wynoszącym 0,01% jest Y Sp. z o.o.

Poprzedni rok obrotowy SKA trwał od dnia 1 grudnia 2013 r. do dnia 31 października 2015 r.

Art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej stanowi, że w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy wprowadzające opodatkowanie spółek komandytowo-akcyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Oznacza to, że od dnia 1 listopada 2015 r., SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do dnia 1 stycznia 2014 r., SKA nie posiadała niewypłaconego zysku. Natomiast, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 października 2015 r. SKA wypracowała zysk, który nie został dotąd wypłacony.

Jednakże, rozważane jest przekształcenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz połączenie się Spółki z przekształconą SKA poprzez włączenie całości majątku tej ostatniej do majątku Spółki. W przyszłości, już po połączeniu, może dojść do wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę. Każdorazowo uchwała dotycząca wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będzie wskazywać źródło jej finansowania - może ona pochodzić z zysku osiągniętego przez SKA przed dniem stania się podatnikiem, z innego zysku (np. z bieżącego zysku Spółki) lub ze źródła innego niż zysk (np. z kapitału rezerwowego Spółki).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez SKA przed dniem stania się podatnikiem, przychód Banku z tego tytułu nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – zdarzenie przyszłe)

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez SKA przed dniem stania się podatnikiem, przychód Banku z tego tytułu nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP.

Stosowanie do art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje zwolnienie od opodatkowania dywidend przy łącznym spełnieniu określonych warunków. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 (spółki komandytowo-akcyjnej), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o PDOP, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Z kolei w myśl art. 22 ust. 4b zdanie pierwsze ustawy o PDOP, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).

W konsekwencji, w przypadku łącznego spełnienia powyższych warunków wypłata dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania PDOP.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej, przepisów ustawy o PDOP, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie stosuje się do zysku SKA wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza. Dlatego też w przypadku zysku SKA przypadającego na akcjonariusza stosuje się przepisy ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. z uwzględnieniem przepisów ustawy nowelizującej.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy nowelizującej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez SKA, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem PDOP. Art. 7 ust. 4 ustawy nowelizującej stanowi natomiast, że przepisy art. 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego SKA.

W związku z powyższym, wypłata przez Spółkę, będącą następcą prawnym SKA, dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z zysku osiągniętego przez SKA, zanim ta stała się podatnikiem PDOP (w części przypadającej na akcjonariusza SKA) nie powinna korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP i przychód Banku z tytułu otrzymania tej dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych powinien być opodatkowany stawką 19%.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 10 kwietnia 2014 r. (sygn. ILPB4/423-13/14-3/DS), stwierdził, że: (...) kwota dywidendy wypłacona przez Spółkę na rzecz Spółki matki z zysków stanowiących Zyski wypracowane przez SKA nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dywidend na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 grudnia 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-1111/14/SD), uznał że: (...) dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz swoich udziałowców, odpowiadająca zyskom wypracowanym przez SKA w części przypadającej akcjonariuszowi SKA, nie będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i następne ustawy o CIT.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez SKA przed dniem stania się podatnikiem, przychód Banku z tego tytułu nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. ustawy o PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), dywidenda jest przychodem udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i podlega opodatkowaniu w momencie jej wypłaty.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Podatnikiem podatku z tytułu dywidendy jest osoba prawna uzyskująca dochód. Podatek od dywidend ma postać podatku u źródła. Oznacza to, że jest on pobierany przez spółkę dokonującą wypłaty dywidendy, która występuje w charakterze płatnika podatku (art. 26 ust. 1 ww. ustawy).

Jednakże, zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4a updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

W myśl art. 22 ust. 4b updop, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Jednocześnie, jak stanowi art. 22 ust. 4d updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

1.jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;

2.w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:

  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Podkreślić należy, że aby istniała możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu (dochodu) zgodnie z art. 22 ust. 4 updop, wszystkie wskazane powyżej warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Rozpatrując możliwość skorzystania ze zwolnienia należy również wziąć pod uwagę przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej: „ustawa zmieniająca”). Najistotniejsze zmiany wprowadzone na mocy tej ustawy dotyczą opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych, jak i ich wspólników.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisów ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1 ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei w myśl art. 7 ust. 3 ustawy zmieniającej, jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do następcy prawnego spółki komandytowo-akcyjnej (art. 7 ust. 4 ustawy zmieniającej).

Zgodnie z art. 8 ustawy zmieniającej, przez następcę prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 i art. 7 ust. 4, rozumie się również dalszych następców prawnych, podmiot przekształcony oraz dalsze podmioty przekształcone.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że w przypadku przekształcenia SKA w Sp. z o. o. ta ostatnia będzie jej następcą prawnym w rozumieniu art. 8 ustawy zmieniającej, natomiast w przypadku połączenia Spółki z przekształconą SKA (Sp. z o.o.), Spółka będzie dalszym następcą prawnym w rozumieniu art. 8 ustawy zmieniającej.

Z powyższych przepisów wynika po pierwsze, że jeżeli spółka komandytowo-akcyjna wypłaca zyski, które wypracowała przed dniem, w którym stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a zysk ten przypada na akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, to zastosowanie znajdą przepisy updop, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. W takim przypadku, wypłata z zysku spółki komandytowo-akcyjnej (dywidenda) stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 updop. Po drugie – zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 tej ustawy, nie może zostać zastosowane w sytuacji, gdy wypłata dywidendy dotyczy zysków wypracowanych przez spółkę komandytowo-akcyjną przed dniem, w którym stała się ona podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie przepisy te dotyczą następców prawnych spółki komandytowo-akcyjnej.

W świetle powyższego, w przypadku wypłaty przez Wnioskodawcę - jako podmiotu o którym mowa w art. 8 ustawy zmieniającej - zysków w ramach których będą mieściły się zyski wypracowane przez SKA w okresie przed przekształceniem, w okresie w którym SKA nie posiadała statusu podatnika na gruncie ustawy o CIT, zastosowanie znajdzie wyłączenie przewidziane w art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej. Oznacza to, że dywidenda wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki, odpowiadająca zyskom wypracowanym przez SKA w części przypadającej akcjonariuszowi SKA, nie będzie wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 i następne updop.

Reasumując, w przypadku wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez SKA przed dniem stania się podatnikiem, przychód Banku z tego tytułu nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na zasadach przewidzianych w art. 22 ust. 4 i nast. updop.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w zakresie przedstawionych we wniosku pytań oznaczonych nr 1 i 2 w zakresie stanu faktycznego oraz nr 2 w zakresie zdarzenia przyszłego zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi

na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.