IBPB-1-2/4510-173/15/BG | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku pobrania podatku przez płatnika od wypłacanej należności przypadającej na rzecz polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego stosownie do udziału w zyskach luksemburskiej Spółki (SCSP)
IBPB-1-2/4510-173/15/BGinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. fundusz inwestycyjny
 4. spółka komandytowa
 5. spółka osobowa
 6. spółka zagraniczna
 7. udział
 8. udział w zyskach
 9. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 10. wspólnik
 11. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2015 r., (data wpływu do tut. Biura 8 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku przez płatnika od wypłacanej należności przypadającej na rzecz polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego stosownie do udziału w zyskach luksemburskiej Spółki (SCSP) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku przez płatnika od wypłacanej należności przypadającej na rzecz polskiego funduszu inwestycyjnego zamkniętego stosownie do udziału w zyskach luksemburskiej Spółki (SCSP).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop) na zasadach ogólnych.

Spółka została poinformowana o możliwości zmiany jej struktury właścicielskiej w taki sposób, że jej wspólnikiem stanie się luksemburska spółka typu Societe Societe en Commandite Speciale – specjalna spółka komandytowa (SCSP).

Wspólnikiem SCSP będzie fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Polsce (FIZ), posiadający określony udział w zyskach SCSP.

SCSP nie posiada osobowości prawnej. SCSP nie jest również rezydentem podatkowym Luksemburga – z punktu widzenia podatków dochodowych, SCSP jest podmiotem tzw. transparentnym podatkowo. Podatnikami podatków dochodowych z tytułu dochodów osiąganych przez SCSP będą - analogicznie jak w przypadku polskich spółek osobowych - wspólnicy SCSP. SCSP nie jest więc podatnikiem pdop, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”). Nie jest też „spółką” w rozumieniu art. 4a pkt 21 updop, a jest spółką niebędącą osobą prawną, o której mowa w art. 4a pkt 14 updop.

Spółka zostanie przekształcona w spółkę niebędącą osobą prawną, w rozumieniu art. 4a pkt 14 upodp.

Spółka może wypłacać do SCSP różnego rodzaju należności, w tym m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne oraz inne należności, a po przekształceniu w spółkę niebędącą osobą prawną także zysk podlegający podziałowi między wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przypadku wypłaty dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jak też jakiegokolwiek innego dochodu (przychodu) przez Spółkę na rzecz SCSP, której wspólnikiem jest FIZ, Spółka nie będzie miała obowiązku pobrania podatku, jako płatnik, od tej części wypłacanej należności, która przypada na FIZ, stosownie do jego udziału w zyskach SCSP, oraz analogicznie wypłata na rzecz SCSP jakichkolwiek należności, w tym także podziału zysku przez Spółkę po przekształceniu jej w spółkę niebędącą osobą prawną, również nie będzie wiązała się z obowiązkiem pobrania przez Spółkę podatku jako płatnik od tej części wypłacanej należności, która przypada na FIZ, stosownie do jego udziału w zyskach SCSP...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do poboru podatku jako płatnik od wypłat stawianych do dyspozycji SCSP, w części przypadającej na FIZ, stosownie do udziału FIZ w zyskach SCSP, niezależnie od podstawy prawnej uzyskania takich dochodów przez SCSP. Dochody te będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 updop. Brak obowiązku poboru podatku przez Wnioskodawcę wystąpi zarówno, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, jak też w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 updop.

Zgodnie z art. 1 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1996 r., Nr 110, poz. 527 ze zm, dalej „Umowa”), dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach. Spółka osobowa na gruncie Umowy traktowana jest jako „osoba” - zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e Umowy określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób. Określenie „spółka” oznacza zaś osobę prawną lub każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną (art. 3 ust. 1 lit. f Umowy). Zgodnie z art. 4 ust. 1 Umowy, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w tym Państwie.

Rezydentem, w myśl Umowy, będzie zatem podmiot, który zgodnie z prawem danego państwa podlega opodatkowaniu w kraju rezydencji od całości swoich dochodów. Ten warunek z kolei będzie spełniony tylko wtedy, gdy spółka osobowa będzie podatnikiem podatku dochodowego w myśl przepisów wewnętrznych danego kraju. W przeciwnym przypadku spółka osobowa nie jest podatnikiem, czyli nie jest też rezydentem. Wtedy rezydencja dotyczy wspólników – i to do nich, a nie do spółki, stosuje się postanowienia umów międzynarodowych.

SCSP na gruncie przepisów prawa luksemburskiego jest spółką osobową, która nie posiada osobowości prawnej i która dla celów podatkowych traktowana jest jak podmiot transparentny podatkowo.

Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodów generowanych przez działalność prowadzoną przez SCSP podlegają wspólnicy SCSP (o ile są podatnikami podatku dochodowego). W przedmiotowej sprawie jednym ze wspólników SCSP będzie polski rezydent podatkowy, podmiotowo zwolniony od pdop, tj. FIZ.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 updop, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. W ocenie Spółki, przepis ten będzie miał zastosowanie do FIZ, który powinien na podstawie art. 5 updop rozpoznawać przychody (i odpowiadające im koszty uzyskania) uzyskiwane w przyszłości z udziału w SCSP. Ewentualny dochód z SCSP osiągany przez FIZ będzie z kolei zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z racji podmiotowego zwolnienia Funduszu od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 updop (podobnie np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 13 listopada 2014 r., Znak: ILPB4/423-390/14-2/ŁM).

W konsekwencji, ponieważ należności stawiane do dyspozycji SCSP przez Spółkę będą w części alokowanej do FIZ zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce, Wnioskodawca nie będzie występować w stosunku do tych należności jako płatnik podatku dochodowego od osób prawnych, także w przypadku, gdy Wnioskodawca zostanie przekształcony w spółkę niebędącą osobą prawną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.