IPPB5/4510-298/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie zakładu biogazownii i przesunięcie go do spółki M. (spółka w 100% zależna od Wnioskodawcy), realizowana w trybie art. 529 § 1 punkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-298/15-4/MKinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. udział w zyskach osób prawnych
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 czerwca 2015 r. (data nadania 26 czerwca 2015 r., data wpływu 2 lipca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 17 czerwca 2015 r. (data nadania 17 czerwca 2015 r., data odbioru 19 czerwca 2015 r.) Nr IPPB5/4510-298/15-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych planowej transakcji podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest 100% udziałowcem spółki I. Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „I.” lub „Spółka”) jest spółką prawa polskiego i polskim rezydentem podatkowym. Podstawowa działalność Spółki ma dwojaki charakter i polega na: A) produkcji energii elektrycznej w zakładzie biogazownii rolniczej a następnie jej sprzedaży odbiorcy hurtowemu oraz obrotem prawami majątkowymi do certyfikatów energetycznych, B) produkcji wyrobów szklanych ze szkła ołowiowego w zakładzie hutniczym (woj. Dolnośląskie) oraz ich sprzedaży. Spółka dysponuje również majątkiem w postaci nieruchomości (prawo własności) który to majątek jest związany z działalnością zakładu hutniczego, oraz dzierżawi nieruchomość na której prowadzi działalność związaną z produkcją energii elektrycznej.

Całość udziałów w Spółce (100% w kapitale zakładowym Spółki) przypada X. S.A. (daiej „Wnioskodawca”). Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33 755 000 złotych i dzieli się na 67 510 udziałów, każdy po 500 złotych. Wszystkie te udziały należą do Wnioskodawcy. W ramach planowanej restrukturyzacji Spółka podjęła decyzję o wyodrębnieniu ze Spółki działalności związanej z produkcją energii elektrycznej (punkt A) do utworzonego uprzednio podmiotu działającego pod firmą M. sp. z o.o. (dalej „M.”) w którym wszystkie udziały w kapitale zakładowym należą do X. S.A.

Wnioskodawca zamierza przeprowadzić restrukturyzację Spółki w formie podziału przez wydzielenie składników majątkowych związanych ze wskazaną (punkt A) działalnością do M., a powyższe odbędzie się stosownie do treści art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku wydzielenia zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci środków trwałych obejmujących urządzenia składające się na biogazownię, substratów do produkcji energii, pracowników zakładu, umów handlowych związanych z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej, umów z dostawcami mediów, praw majątkowych do certyfikatów energetycznych, związanych z produkcją energii elektrycznej w zakładzie biogazownii rolniczej, zostanie przeniesiony na M.. Przedmiotem wydzielenia do M. będą również zobowiązania przypisane do zakładu biogazownii rolniczej w szczególności umowy kredytowe na sfinansowanie budowy zakładu biogazownii rolniczej. Ponadto wskazać należy, że transakcja wydzielenia skutkować będzie również przejściem zakładu pracy w rozumieniu przepisu art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W konsekwencji opisanej transakcji, pracownicy Spółki związani z działaniem zakładu biogazownii rolniczej staną się z mocy prawa pracownikami M.. Dodatkowo M. wstąpi w prawa i roszczenia Spółki względem wykonawcy biogazownii rolniczej oraz jego gwarantów.

Podsumowując, zakład biogazownii rolniczej będzie po jego wydzieleniu do M. funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo. Znajdzie to w szczególności wyraz w tym, że M. będzie przy pomocy przejętych w następstwie wydzielenia zespołu składników majątkowych, przejętych zasobów ludzkich i zawartych umów w dalszym ciągu wykonywać działalność produkcyjną i sprzedażową związaną z produkcją energii elektrycznej w takim samym zakresie, jak czyniła to do tej pory Spółka.

W następstwie powyższej restrukturyzacji Wnioskodawca (X. S.A.) zmniejszy ilość posiadanych udziałów w kapitale zakładowym Spółki (I. sp. z o.o.) o wartość obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego wydzielanym składnikom materialnym i niematerialnym przy uwzględnieniu przenoszonych zobowiązań, zaś kapitał zakładowy M. zostanie uchwałą Wnioskodawcy podwyższony o wartość zmniejszonego kapitału zakładowego Spółki w kwocie stanowiącej różnice miedzy wartością wydzielonych składników i wartością zobowiązań, które jako związane z działalnością biogazowni rolniczej przejmie M.. Wnioskodawcy w wyniku podziału przypadną udziały w podwyższonym kapitale zakładowym M. Wnioskodawca wiec w dalszym ciągu będzie faktycznie właścicielem składników materialnych i niematerialnych które przed restrukturyzacją należały do Spółki, jednakże poprzez w 100% zależne dwa podmioty: Spółkę oraz M.

Stosownie do wartości nominalnej udziałów Spółki i spółki przejmującej tj. M., zostanie ustalone jaką ilość udziałów Wnioskodawca obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym M. i o ile udziałów mniej będzie posiadał Wnioskodawca w Spółce.

Majątek trwały biogazowni zostanie przeniesiony do M. w wartościach początkowych brutto i amortyzacji naliczonej do dnia przejęcia wynikających z ksiąg rachunkowych Spółki zgodnie z zasadą kontynuacji określoną w art. 15 ust. 1s ustawy UDOP.

Spółka (I. sp. z o.o.) została utworzona w 2000 roku. Udziały w kapitale zakładowym zostały pokryte w części gotówką oraz w części aportem rzeczowym (prawo wieczystego użytkowania oraz prawo współwłasności budynku), który to aport rzeczowy został wyceniony wg wartości rynkowej (wycena rzeczoznawcy). Rynkowa wartość wniesionego aportu była wyższa niż wartość księgowa majątku wniesionego do Spółki (I. sp. z o.o.). Nadwyżka wartości została w księgach odniesiona na przychody z przyszłych okresów z jednoczesną korektą pomniejszająca wartość majątku finansowego w bilansie. Jednocześnie została utworzona rezerwa na odroczony podatek dochodowy. W latach ubiegłych (2003-2004) 49,98 % udziałów Wnioskodawcy w Spółce (I. sp. z o.o.) było przedmiotem obrotu (sprzedaży i odkupu) z firmami trzecimi. Stosownie do przeprowadzonej transakcji sprzedaży udziałów dokonano odpowiedniej aktualizacji (zmniejszenia) wysokości nadwyżki wynikającej z wyceny wniesionego aportu oraz utworzonej rezerwy na odroczony podatek dochodowy. W wyniku przeprowadzonych transakcji odkupu udziałów Wnioskodawca został ponownie jedynym wspólnikiem Spółki (I. sp. z o.o.) posiadając 100 % udziałów w kapitale zakładowym. Struktura i wartość posiadanych udziałów Spółki w księgach Wnioskodawcy na dzień planowanego podziału będzie następująca:

 • 50,02 % udziałów nie była przedmiotem obrotu i jest wyceniona wg wartości rynkowej,
 • 49,98 % udziałów pochodzące z transakcji odkupu jest wyceniona wg ceny ich nabycia.

Ponadto w uzupełnieniu przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział czy też zakład. Obie prowadzone w ramach struktury spółki dzielonej aktywności gospodarcze stanowią odrębne zakłady.

Działalność każdego z zakładów (A - produkcji energii elektrycznej; B- produkcji wyrobów szklanych) wymaga specjalistycznej wiedzy i prowadzona jest przy użyciu odrębnych i przypisanych tylko do danego zakładu materialnych i niematerialnych składników majątkowych, a nadto wiąże się ze szczególnymi ryzykami prawnymi i gospodarczymi, które można przypisać poszczególnym zakładom.

W ramach wyodrębnienia organizacyjnego można wskazać na przypisane do zakładu produkcji energii elektrycznej następujące składniki materialne i niematerialne w postaci środków trwałych obejmujących prawo dzierżawy gruntu na którym zlokalizowana jest biogazownia, urządzenia składające się na biogazownię (w tym zabudowania, silniki produkujące energię elektryczną), substraty do produkcji energii oraz prawa i obowiązki z umów kontraktacyjnych zapewniających substraty, umowy handlowe związane z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej, należności i zobowiązania handlowe, umowy z dostawcami mediów, prawa majątkowe do certyfikatów energetycznych związanych z produkcją energii elektrycznej w zakładzie biogazownii rolniczej, a także pracownicy dedykowani do wykonywania pracy w danym zakładzie oraz prawa i obowiązki wynikające z uzyskanych przez spółkę decyzji administracyjnych związanych z funkcjonowaniem biogazownii (np. koncesje lub pozwolenia). Na wyodrębnienie organizacyjne składają się również przypisane temu zakładowi zobowiązania z umów kredytowych z których środki posłużyły na wybudowanie biogazownii rolniczej. Wszelkie powyższe składniki są wykorzystywane wyłącznie w zakładzie produkcji energii elektrycznej, są do prowadzenia tej produkcji niezbędne i zostaną przeniesione w wyniku transakcji do spółki dzielonej.

Z kolei do zakładu produkcji szkła realizowane w zakładzie położonym w przypisany jest zespół składników materialnych i niematerialnych, na który składają się: nieruchomości i obiekty w których prowadzona jest działalność hutnicza, wraz z urządzeniami piecem hutniczym i linią produkcyjną oraz pozostałe środki trwałe związane z produkcją wyrobów kryształowych oraz stany magazynowe, umowy handlowe związane z produkcją i sprzedażą wyrobów, pracownicy zakładu, umowy z dostawcami mediów, ale również zobowiązania z umów kredytowych udzielonych spółce w związku z działaniem zakładu produkcji szkła. Wnioskodawca wskazuje, iż wszystkie ze składników które niezbędne są dla prowadzenia produkcji szkła kryształowego pozostaną w wyniku transakcji w spółce dzielonej.

Jak więc wynika z powyższego wyodrębnienie organizacyjne realizowane jest poprzez alokowanie określonych zasobów ludzkich oraz majątkowych (składniki materialne i niematerialne pozwalające na prowadzenie działalności w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów kryształowych oraz produkcji i sprzedaży energii elektrycznej) do zadań wykonywanych przez poszczególne zakłady. Oba zakłady posiadają odrębne kanały dystrybucji produktów, innych dostawców. Zakłady stanowią dla Spółki odrębne centra zysków, stąd przygotowywane są dla nich wyodrębnione budżety. Sporządza się także odrębne biznes plany, wyznacza odrębne cele strategiczne i biznesowe itp. Taka struktura organizacyjna została określona decyzją zarządu Spółki.

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego - kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku (pogląd taki wyraził m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 06.07.2010 r., sygn. I SA/GL 112/10, a także WSA w Krakowie w wyroku z dnia 15.04.2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10). W ocenie wnioskodawcy, popartej analizą sytuacji każdego z zakładów, spółka wydzielona i spółka dzielona będą w stanie kontynuować dotychczasową swoją działalność samodzielnie. Jak wskazano wyżej każdy z zakładów dysponuję odrębną właściwą wyłącznie dla prowadzonej przez siebie działalności listą odbiorców produktów przez nie produkowanych, nie zachodzi więc obawa, że działalność nie będzie kontynuowana.

Zakłady nie sporządzają odrębnych sprawozdań finansowych ze względu na brak takiego wymogu prawnego, niemniej jednak w systemie księgowym spółki dzielonej istnieje możliwość wygenerowania danych finansowych w postaci odrębnych raportów dla zakładu produkcji szkła oraz zakładu biogazownii, możliwość określenia ich jednostkowych pozycji finansowych (przychodów i kosztów, aktywów i pasywów), w tym możliwość sporządzenia rachunków zysków i strat oraz bilansów.

Wnioskodawca w powyższym zakresie wskazuje również, iż ciążą na nim obowiązki wynikające z art. 44 prawa energetycznego w odniesieniu do przedsiębiorstw energetycznych, jakim jest biogazownia rolnicza wpisana do rejestru Agencji Rynku Rolnego, to jest, prowadzenia ewidencji księgowej w sposób umożliwiający odrębne obliczenie kosztów i przychodów, zysków i strat dla wykonywanej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca wskazał również, że przedmiotem zapytania nie jest kwestia kwalifikacji składników jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bowiem wnioskodawca w tym zakresie nie ma wątpliwości.

Wnioskodawca wskazuje, iż zespół składników będący przedmiotem wydzielenia ze spółki dzielonej do spółki wydzielanej (M.) w jego ocenie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o CIT. Ponadto zespół składników które pozostaną w wyniku transakcji o której mowa w art. 529 § l punkt 4 ksh w spółce dzielonej również będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorca w rozumieniu art. 4a punkt 4 ustawy.

Wskazując przyczyny podziału spółki Wnioskodawca wyjaśnił, że działalność dzielonej spółki, w szczególności w zakresie podejmowanych działań rozwojowych, jest finansowana w dużej mierze przez banki. Aktualnie spółka planuje działania inwestycyjne, jednakże warunkiem jaki stawia bank aby finansować te inwestycje jest uproszczenie struktury spółki poprzez podział do dwóch osobnych podmiotów każdego z zakładów. Planowana transakcja umożliwi również efektywniejsze zarządzanie działalnością zakładów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie zakładu biogazownii i przesunięcie go do spółki M. (spółka w 100% zależna od Wnioskodawcy), realizowana w trybie art. 529 § 1 punkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z podziałem przez wydzielenie, opisanego w zdarzeniu przyszłym nie powstanie dla Wnioskodawcy dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponieważ zarówno majątek pozostający spółce dzielonej jak i majątek przejmowany na skutek podziału stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa na gruncie ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym regulacje art. 10 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o CIT) dotyczący przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie znajdą zastosowania w omawianym zdarzeniu przyszłym.

W zdarzeniu przyszłym wydzieloną częścią spółki jest zakład produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanowiący w ocenie Wnioskodawcy zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki w 100% zależnej od Wnioskodawcy - stosownie do definicji zawartej w ustawie CIT.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 4 ustawy o CIT zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić samodzielne przedsiębiorstwo, realizujące te zadania.

Zasady opodatkowania zysków (dochodów) wspólników (udziałowców) spółki dzielonej przez wydzielenie, jako dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych zostały uregulowane w art. 12 ust. 4 pkt 12 oraz art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem.

Odnosząc treść powyższych przepisów do opisu zdarzenia przyszłego wykazanego we wniosku, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż wydzielenie zakładu biogazownii rolniczej nie spowoduje dla Wnioskodawcy, jako dla jedynego udziałowca Spółki (I. sp. z o.o.), powstania dochodu (przychodu) podatkowego, bowiem zarówno wydzielana część majątku pozostająca w Spółce (I. sp. z o.o.), jak i część majątku przeniesiona do Nowej Spółki (M. sp. z o.o.) będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w licznych interpretacjach, m.in,:

 • w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. IBPBI/2/423-541/13/SD organ podatkowy podzielił stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „Wydzielenie Wydziału PI nie spowoduje dla Spółki powstania dochodu (przychodu) podatkowego, bowiem zarówno Wydział PI, jak i pozostające w Spółce X składniki majątku w postaci Wydziału WIG stanowią obecnie oraz na moment wydzielenia będą nadal stanowiły ZCP w rozumieniu ustawy CIT”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 8 kwietnia 2013 r. sygn. IBPBI1/2/423-2/13/AK, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, zgodnie z którym „Ponieważ w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego wskazano, że zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej, jak i majątek przejmowany na skutek podziału przez Spółkę Nowo Zawiązaną, będą stanowiły ZCP, to nie powstanie w związku z tym podziałem dochód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6. Oznacza to, że podział nie będzie skutkował powstaniem dochodu po stronie Udziałowca II, jako udziałowca Wnioskodawcy (Spółki Nowo Zawiązanej)”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-793/11/JD, w której organ podatkowy potwierdził, iż „Odnosząc przedstawiony opis zdarzenia przyszłego do powołanego wcześniej przepisu art. 4a pkt 4 updop należy stwierdzić, że każde z B stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Taka konstatacja upoważnia natomiast do stwierdzenia, że wnioskując a contrario do powołanego art. 12 ust. 4 pkt 12 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 6 updop w Spółce, będącej wspólnikiem Spółki Dzielonej, nie dojdzie do powstania przychodu w związku z zaistnieniem okoliczności przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego”;
 • czy w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2009 r. sygn. IBPBII/2/423-371/09/HS, w której organ podatkowy potwierdził, że „Jednakże w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przychód o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie powstanie, jeżeli zarówno wydzielany do Spółki B., jak i pozostający w Spółce A. majątek, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc powyższe uregulowania prawne do stanu faktycznego opisanego przez wnioskodawcę należy stwierdzić, że w przypadku podziału spółki przez wydzielenie, jeżeli majątek w niej pozostający i majątek przenoszony na spółkę nowo zawiązaną stanowią zorganizowaną części przedsiębiorstwa, to podział ten nie skutkuje powstaniem po stronie wnioskodawcy przychodu/dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych”.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż na skutek planowanego podziału przez wydzielenie nie dojdzie u Wnioskodawcy do powstania dochodu (przychodu) podatkowego gdyż, jak wyżej wykazano, zarówno zakład huty szkła ołowiowego, jak i zakład produkcji energii elektrycznej w biogazownii rolniczej będą stanowiły zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena poprawności zakwalifikowania składników majątkowych, tj. zakładu huty szkła ołowiowego, jak i zakładu produkcji energii elektrycznej w biogazownii rolniczej jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Powyższa okoliczność została przyjęta przez Organ interpretacyjny jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego, który nie podlega ocenie prawnopodatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podział
IPPB5/4510-186/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

udział w zyskach osób prawnych
IPPB2/4511-530/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPB5/4510-156/15-4/MK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.