IPPB5/4510-1037/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe połączenia transgranicznego (międzynarodowego) spółek.
IPPB5/4510-1037/15-3/AKinterpretacja indywidualna
  1. dochód
  2. połączenie międzynarodowe
  3. skutki podatkowe
  4. udział w zyskach osób prawnych
  5. łączenie spółek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych połączenia transgranicznego spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (société ą responsabilité limitée - odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, która podlega opodatkowaniu w Luksemburgu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzn. jest luksemburskim rezydentem podatkowym podlegającym w Luksemburgu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającym ze zwolnienia od opodatkowania).

Spółka jest wyłącznym udziałowcem spółki kapitałowej L. sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej: ,„L.”), która podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzn. jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającym ze zwolnienia od opodatkowania). Ze względów biznesowych (przede wszystkim ze względu na uproszczenie struktury holdingowej), Wnioskodawca zamierza połączyć się z L. Na moment połączenia jedynym udziałowcem L. będzie Spółka.

Planowane połączenie z L. będzie połączeniem transgranicznym, przeprowadzonym na podstawie luksemburskich przepisów prawa implementujących dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (dz. Urz. UE L 310 z 25 listopada 2005 r., str. 1; dalej „Dyrektywa 2005/56/WE”) - odpowiadających przepisom zawartym w Kodeksie Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037; dalej KSH) tj. polskimi przepisami regulującymi tego rodzaju transakcje jest art. 491 § 11, art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 5161-18 KSH. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH - połączenie może być dokonane, między innymi, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (L.) na spółkę przejmującą (Spółka) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (tzw. łączenie przez przejęcie).

W wyniku przejęcia, L. zostanie włączone do Wnioskodawcy i przestanie istnieć (a wszystkie składniki majątku L. zostaną przeniesione na Wnioskodawcę). Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest wyłącznym udziałowcem L., Wnioskodawca nie będzie wydawać udziałów w zamian za przejęty majątek. W związku z planowanym połączeniem, Spółce jako udziałowcowi L., nie zostaną również wypłacone żadne dopłaty w gotówce. Po połączeniu, Wnioskodawca nie będzie posiadał w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, a aktywami otrzymanymi w wyniku przejęcia (głównie udziały w polskich spółkach) zarządzał będzie z Luksemburga tj. Spółka nie będzie kontynuować działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że na moment przejęcia L. przez Spółkę:

  • Wszelkie umowy najmu, na mocy których wykorzystywane są obecnie aktywa L. (lokal biurowy, wyposażenie itp.) zostaną rozwiązane (L. nie jest właścicielem żadnych nieruchomości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
  • L. nie będzie zatrudniać żadnych pracowników na umowę o pracę;
  • Stosunki cywilnoprawne łączące L. z innymi osobami wykonującymi świadczenia na jej rzecz zostaną rozwiązane.

Jednocześnie po połączeniu z L., Spółka nie będzie właścicielem, ani nie będzie korzystała z żadnych nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po połączeniu z L., Spółka nie będzie posiadała miejsca zarządu, filii, biura ani też innej stałej placówki w Polsce, nie będzie też zatrudniać żadnych pracowników na umowę o pracę (po połączeniu z L. działalność Wnioskodawcy będzie prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Spółka równocześnie zwróciła się o potwierdzenie, czy podjęcie tych działań nie wiąże się z powstaniem zakładu na gruncie UPO.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wartość majątku L. przejętego przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia nie będzie stanowić dochodu Wnioskodawcy na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość majątku L. przejętego przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia nie będzie stanowić dochodu Spółki na podstawie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 Nr 74, poz. 851 z późn. zm.; dalej: ustawa o CIT). W konsekwencji, planowana transakcja połączenia spółek będzie neutralna podatkowo na gruncie przepisów ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 491 § 11 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej ”KSH”), spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się ze spółką zagraniczną, o której mowa w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2005, str. 1), utworzoną zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i mającą siedzibę statutową, zarząd główny lub główny zakład na terenie Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (połączenie transgraniczne). Połączenie to może być dokonane, między innymi, przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej tzw. łączenie przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 KSH). Natomiast zgodnie z art. 515 KSH połączenie może być przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, m.in. w sytuacji gdy spółka przejmująca ma już udziały w spółce przejmowanej.

Zgodnie z art. art. 494 § 1 KSH, z dniem połączenia spółka przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH). Dodatkowo, zasada sukcesji generalnej została wyrażona w art. 93 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych, a także osoby prawne łączące się przez przejęcie innej osoby prawnej lub osobowej spółki handlowej, wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Skutkiem planowanego połączenia będzie przeniesienie całego majątku L. na Wnioskodawcę. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest wyłącznym udziałowcem L., Wnioskodawca nie będzie wydawać udziałów w zamian za przejęty majątek W związku z planowanym połączeniem, Spółce jako udziałowcowi L., nie zostaną również wypłacone żadne dopłaty w gotówce. W wyniku połączenia, Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki L..

Konsekwencje podatkowe transgranicznego połączenia zostały określone w Dyrektywie Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego (Dz.U.UE L z dnia 25 listopada 2009 r.; dalej: „Dyrektywa 2009/133”). Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2009/133, łączenie podział lub wydzielenie powinno być neutralne podatkowo dla podmiotów biorących w nim udział.

Postanowienia Dyrektywy 2009/133 zostały wyrażone m.in. w art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy o CIT. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o CIT, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek stanowią dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych. W ramach planowanego połączenia L. ze Spółką, Wnioskodawcy, jako spółce przejmującej, nie zostaną wypłacone żadne dopłaty w gotówce, nie dojdzie zatem do powstania dla Spółki przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT.

Dodatkowo, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, przy połączeniu spółek dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej (o ile zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT połączenie jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a nie w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania).

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 3 Ustawy o CIT, powyższa regulacja ma zastosowanie m.in. do zagranicznych spółek, które podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek polskich spółek podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 6 Ustawy o CIT, powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do podmiotów działających w formach prawnych wymienionych w załączniku nr 3 do Ustawy o CIT (m.in. do spółek tworzonych według prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych).

Wnioskodawca podlega opodatkowaniu w Luksemburgu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania i działa w formie luksemburskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wymienionej w załączniku nr 3 do Ustawy o CIT. Zgodnie ze stanem faktycznym, Wnioskodawca jest wyłącznym udziałowcem L., która podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy nie istnieje podstawa prawna umożliwiająca opodatkowanie dochodu po stronie Spółki na gruncie przepisów o CIT.

Ponadto, w opinii Wnioskodawcy ustawodawca w sposób wyraźny wskazał, jakie są przesłanki dla zastosowania przepisów dotyczących neutralności połączenia. W szczególności, ustawodawca w żaden sposób nie odniósł się do działań spółki przejmującej po dokonaniu połączenia i nie uzależnił neutralności połączenia od kontynuowania (bądź nie) działalności na terytorium Polski w jakiejkolwiek formie, w tym w formie tzw. zakładu. W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy brak kontynuowania przez Spółkę zagraniczną działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po połączeniu w formie oddziału bądź zakładu, nie będzie mieć wpływu na sytuację podatkową Spółki, a zatem dla Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie przepisów CIT.

Analogiczne stanowisko wskazujące brak opodatkowania dochodu po stronie Spółki na gruncie przepisów o CIT zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-589/12-4/DG) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013 r. (sygn. IPPB5/423-240/13-4/MK).

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy realizacja powyżej opisanego połączenia będzie dla Spółki neutralna na gruncie ustawy o CIT, w związku z czym wartość majątku L. przejętego przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia nie będzie stanowić dochodu Spółki na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.