IPPB5/423-563/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy dywidenda otrzymana przez Spółkę ze Spółki Cypryjskiej, na podstawie podjętej wcześniej uchwały będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
IPPB5/423-563/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. podmiot zagraniczny
 3. udział w zyskach osób prawnych
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy otrzymanej od podmiotu zagranicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy otrzymanej od podmiotu zagranicznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop) i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka będzie 100% udziałowcem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego (będącej odpowiednikiem spółki z ograniczona odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium republiki Cypru, która podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: Spółka Cypryjska).

Spółka Cypryjska planuje podjąć uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy, a następnie planuje faktycznie wypłacić dywidendę, na rzecz swojego jedynego udziałowca, tj. Spółki.

Zarówno przed, jak i po wypłacie dywidendy przez Spółkę Cypryjską, Spółka będzie w bezpośrednim posiadaniu co najmniej 10% udziałów w Spółce Cypryjskiej. Jednocześnie, Spółka planuje posiadać udziały, które będą reprezentować co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki Cypryjskiej nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, przy czym możliwe jest, że okres ten upłynie już po rozważanej wypłacie dywidendy.

Spółka w chwili wypłaty dywidendy nie będzie prowadziła działalności gospodarczej na terytorium Cypru, w szczególności nie będzie posiadać tam zakładu w rozumieniu umowy. Podobnie, Spółka Cypryjska w chwili wypłaty dywidendy nie będzie prowadziła na terytorium polski działalności gospodarczej przez położony w Polsce zakład w rozumieniu umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dywidenda otrzymana przez Spółkę ze Spółki Cypryjskiej, na podstawie podjętej wcześniej uchwały będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dywidenda otrzymana przez Spółkę ze Spółki Cypryjskiej będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o pdop).

W opinii spółki, powyższe stanowisko uzasadniają w szczególności argumenty przytoczone poniżej.

Na wstępie należy zauważyć, iż na gruncie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (w brzmieniu nadanym protokołem między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru o zmianie umowy sporządzonym w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.) dywidenda, którą Spółka uzyska ze Spółki Cypryjskiej, zdaniem Spółki będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, w celu weryfikacji sposobu traktowania w Polsce omawianego wynagrodzenia, należy dokonać analizy przepisów ustawy o pdop.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o pdop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, należy stwierdzić, iż uzyskana dywidenda, wypłacona przez Spółkę Cypryjską będzie traktowana jako dochód z udziałów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o pdop, stanowiący jedną z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy o pdop.

Jednocześnie ustawa o pdop w art. 20 ust. 3 przewiduje zwolnienie od opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku spełnienia odpowiednich warunków, o których mowa w szczególności w art. 20 ust. 3, ust. 9 oraz ust. 10 ustawy o pdop.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o pdop zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim unii europejskiej lub w innym państwie należącym do europejskiego obszaru gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie natomiast do art. 20 ust. 9 ustawy o pdop wskazane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka otrzymująca dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej przedmiotowe zyski nieprzerwanie przez okres 2 lat. Jednocześnie w myśl art. 20 ust. 10 ustawy o pdop zwolnienie to znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy powyższy okres upływa po dniu uzyskania dochodu.

Mając na uwadze powyższe przepisy, Spółka pragnie zaznaczyć, iż zgodnie ze zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku:

 1. wypłacającym dywidendę (która stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych) będzie Spółka Cypryjska, która podlega w Republice Cypru opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 2. uzyskującym przedmiotowe wynagrodzenie będzie Spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Spółka posiadać będzie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Cypryjskiej;
 4. Spółka nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, okres posiadania przez Spółkę bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w Spółce Cypryjskiej upłynie po uzyskaniu dochodu z tytułu umorzenia części udziałów w Spółce Cypryjskiej (na dzień wypłaty dywidendy możliwe jest, że nie upłynie jeszcze 2-letni okres posiadania przez Spółkę udziałów w Spółce Cypryjskiej, jednak spółka będzie w posiadaniu tych udziałów przez okres co najmniej 2 lat).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku spełnione zostaną warunki dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pdop.

Podsumowując, zdaniem spółki, dywidenda otrzymana przez Spółkę od Spółki Cypryjskiej stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy o pdop.

Jednocześnie przedmiotowa dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia z pdop na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.