IPPB5/423-563/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dywidenda otrzymana przez Spółkę ze Spółki Cypryjskiej, na podstawie podjętej wcześniej uchwały będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2014 r. (data wpływu 2 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy otrzymanej od podmiotu zagranicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy otrzymanej od podmiotu zagranicznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. (dalej: spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop) i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Spółka będzie 100% udziałowcem w spółce kapitałowej prawa cypryjskiego (będącej odpowiednikiem spółki z ograniczona odpowiedzialnością prawa polskiego) z siedzibą i zarządem na terytorium republiki Cypru, która podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: Spółka Cypryjska).

Spółka Cypryjska planuje podjąć uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy, a następnie planuje faktycznie wypłacić dywidendę, na rzecz swojego jedynego udziałowca, tj. Spółki.

Zarówno przed, jak i po wypłacie dywidendy przez Spółkę Cypryjską, Spółka będzie w bezpośrednim posiadaniu co najmniej 10% udziałów w Spółce Cypryjskiej. Jednocześnie, Spółka planuje posiadać udziały, które będą reprezentować co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki Cypryjskiej nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat, przy czym możliwe jest, że okres ten upłynie już po rozważanej wypłacie dywidendy.

Spółka w chwili wypłaty dywidendy nie będzie prowadziła działalności gospodarczej na terytorium Cypru, w szczególności nie będzie posiadać tam zakładu w rozumieniu umowy. Podobnie, Spółka Cypryjska w chwili wypłaty dywidendy nie będzie prowadziła na terytorium polski działalności gospodarczej przez położony w Polsce zakład w rozumieniu umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dywidenda otrzymana przez Spółkę ze Spółki Cypryjskiej, na podstawie podjętej wcześniej uchwały będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dywidenda otrzymana przez Spółkę ze Spółki Cypryjskiej będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o pdop).

W opinii spółki, powyższe stanowisko uzasadniają w szczególności argumenty przytoczone poniżej.

Na wstępie należy zauważyć, iż na gruncie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (w brzmieniu nadanym protokołem między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Republiki Cypru o zmianie umowy sporządzonym w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.) dywidenda, którą Spółka uzyska ze Spółki Cypryjskiej, zdaniem Spółki będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, w celu weryfikacji sposobu traktowania w Polsce omawianego wynagrodzenia, należy dokonać analizy przepisów ustawy o pdop.

W myśl art. 10 ust. 1 ustawy o pdop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, należy stwierdzić, iż uzyskana dywidenda, wypłacona przez Spółkę Cypryjską będzie traktowana jako dochód z udziałów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o pdop, stanowiący jedną z kategorii dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy o pdop.

Jednocześnie ustawa o pdop w art. 20 ust. 3 przewiduje zwolnienie od opodatkowania dochodów osiągniętych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku spełnienia odpowiednich warunków, o których mowa w szczególności w art. 20 ust. 3, ust. 9 oraz ust. 10 ustawy o pdop.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o pdop zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim unii europejskiej lub w innym państwie należącym do europejskiego obszaru gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Stosownie natomiast do art. 20 ust. 9 ustawy o pdop wskazane powyżej zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy spółka otrzymująca dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w spółce wypłacającej przedmiotowe zyski nieprzerwanie przez okres 2 lat. Jednocześnie w myśl art. 20 ust. 10 ustawy o pdop zwolnienie to znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy powyższy okres upływa po dniu uzyskania dochodu.

Mając na uwadze powyższe przepisy, Spółka pragnie zaznaczyć, iż zgodnie ze zdarzeniem przyszłym zaprezentowanym w niniejszym wniosku:

  1. wypłacającym dywidendę (która stanowi dochód z udziału w zyskach osób prawnych) będzie Spółka Cypryjska, która podlega w Republice Cypru opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. uzyskującym przedmiotowe wynagrodzenie będzie Spółka mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Spółka posiadać będzie bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale Spółki Cypryjskiej;
  4. Spółka nie będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, okres posiadania przez Spółkę bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w Spółce Cypryjskiej upłynie po uzyskaniu dochodu z tytułu umorzenia części udziałów w Spółce Cypryjskiej (na dzień wypłaty dywidendy możliwe jest, że nie upłynie jeszcze 2-letni okres posiadania przez Spółkę udziałów w Spółce Cypryjskiej, jednak spółka będzie w posiadaniu tych udziałów przez okres co najmniej 2 lat).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku spełnione zostaną warunki dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pdop.

Podsumowując, zdaniem spółki, dywidenda otrzymana przez Spółkę od Spółki Cypryjskiej stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu ustawy o pdop.

Jednocześnie przedmiotowa dywidenda będzie korzystała ze zwolnienia z pdop na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.