IPPB2/4511-530/15-4/MG | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z wypłatą akcjonariuszom kwot z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki
IPPB2/4511-530/15-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. kapitał podstawowy
 2. kapitał rezerwowy
 3. kapitały pieniężne
 4. likwidacja
 5. likwidacja spółki
 6. pieniądze
 7. podwyższenie kapitału
 8. udział w zyskach osób prawnych
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data nadania 7 sierpnia 2015 r., data wpływu 10 sierpnia 2015 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 28 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-530/15-2/MG (data nadania 28 lipca 2015 r., data doręczenia 31 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z wypłatą akcjonariuszom kwot z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków Spółki jako płatnika związanych z wypłatą akcjonariuszom kwot z tytułu podziału majątku likwidowanej Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 12 lipca 1991 r. aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusz prowadzącą Indywidualną Kancelarię Notarialną - została zawiązana Spółka pracownicza.

Kapitał akcyjny wynosił 180.000,00 zł i dzielił się na 1.800 akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja.

W roku 1999 uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapisaną w akcie notarialnym sporządzonym przez Notariusz prowadzącą Indywidualną Kancelarię , nastąpiło podwyższenie kapitału akcyjnego o kwotę 270.000,00 zł, poprzez:

 1. emisję nowych akcji imiennych serii B w ilości 450 sztuk po 200,00 zł każda akcja na kwotę 90.000,00 zł,
 2. przeznaczenie 180.000,00 zł środków z kapitału rezerwowego na kapitał akcyjny po opłaceniu podatku z tytułu podwyższenia kapitału.

W wyniku powyższego kapitał akcyjny wynosił 450.000,00 zł, dzielił się na 2.250 akcji a wartość nominalna każdej akcji wynosiła 200,00 zł.

20 maja 2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjętą uchwałą dokonało podwyższenia kapitału akcyjnego do kwoty 506.250,00 zł, tj. o kwotę 56.250,00 zł ze środków własnych Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej wszystkich dotychczasowych akcji imiennych serii A i B z kwoty 200,00 zł do kwoty 225,00 zł przeznaczając na to środki kapitału rezerwowego, jak również na opłacenie podatku z tytułu podwyższenia kapitału. Akt notarialny sporządziła notariusz.

Kapitał zakładowy (akcyjny) na dzień 31 grudnia 2005 r. i do chwili obecnej wynosi 506.250,00 zł dzieli się na 2.250 akcji o wartości nominalnej 225,00 zł każda akcja i został w całości opłacony.

Podniesienie wysokości kapitału akcyjnego poprzez przeniesienie środków kapitału rezerwowego w kwotach 180.000,00 zł w roku 1999 i 56.250,00 zł w roku 2005 zaskutkowało koniecznością opłacenia podatku z tytułu podwyższenia kapitału. Podatek ten opłaciła Spółka z zysku netto (po opodatkowaniu).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki S.A. z dniem 30 maja 2014 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki na podstawie art. 459 k.s.h. Zakończenie likwidacji, sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego przypuszczalnie nastąpi w październiku 2015 r.

Na zakończenie postępowania likwidacyjnego pozostaje majątek po likwidacyjny - w przypadku Wnioskodawcy postać pieniężna.

Powstanie dochód do opodatkowania po stronie akcjonariusza, art. 24 ust. 5 pkt 3 updof.

Z chwilą przekazania akcjonariuszowi majątku - likwidowana Spółka jako płatnik podatku będzie zobowiązana pobrać i wpłacić go do Urzędu Skarbowego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po m-cu w którym pobrano podatek. Pobierając podatek dochodowy od każdego akcjonariusza w wysokości 19% (art. 30a ust. 1 updf) należy dochód do opodatkowania pomniejszyć o kwotę wolną od podatku w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia akcji. Stanowi o tym art. 21 ust. 1 pkt 50a updof.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 28 lipca 2015 r. Nr IPPB2/4511-530/12-2/MG (data nadania 28 lipca 2015 r., data doręczenia 31 lipca 2015 r.), wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

 • Przeformułowanie zadanego przez Spółkę pytania podatkowego mającego być przedmiotem interpretacji indywidualnej w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym, tak aby dotyczyło ono spoczywających na Spółce obowiązków płatnika związanych z przekazaniem akcjonariuszom majątku likwidowanej Spółki, z uwagi na to, że zadane pytanie o treści „Czy w przypadku naszej Spółki będzie to: - odnośnie akcji serii A 100 zł (...) - odnośnie akcji serii B cena 200 zł (...)” - nie dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika (zainteresowanego występującego z wnioskiem o wydanie interpretacji), a ponadto nie jest to pytania podatkowe dotyczące bezpośrednio przepisów prawa materialnego mogącego być przedmiotem interpretacji indywidualnej.
 • Doprecyzowanie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie ponownie sformułowanego pytania.
 • Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wyjaśnienie:
 • Czy z tytułu podwyższenia kapitału akcyjnego z kapitału rezerwowego zarówno w 1999 r., jak i w 2005 r. po stronie akcjonariuszy był wygenerowany przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 5 obowiązana była do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego...
 • Czy stwierdzenia Spółki zawarte w opisie zdarzenia przyszłego: „(...) przeznaczenie 180.000 zł środków z kapitału rezerwowego na kapitał akcyjny po opłacenie podatku z tytułu podwyższenia kapitału” oraz „(...) W roku 2005 zaskutkowało koniecznością opłacenia podatku z tytułu podwyższenia kapitału. Podatek ten opłaciła Spółka z zysku netto (po opodatkowaniu)” - odnoszą się do opłaconego przez Spółkę podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu podwyższenia kapitału akcyjnego z kapitału rezerwowego...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data nadania 7 sierpnia 2015 r., data wpływu 10 sierpnia 2015 r.), w którym doprecyzował, że z tytułu podwyższenia kapitału akcyjnego z kapitału rezerwowego w latach 1999 i 2005 po stronie akcjonariuszy był wygenerowany przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od którego Spółka na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 5 pobrała 19% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek, który Spółka opłaciła z zysku netto po opodatkowaniu odnosi się do podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu podwyższenia kapitału akcyjnego z kapitału rezerwowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jeżeli likwidowana Spółka jako płatnik pobierając podatek dochodowy od akcjonariusza pomniejsza dochód do opodatkowania o kwoty wolne od podatku w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia akcji to koszt ten stanowi:

 • wartość początkową akcji...
 • wartość akcji po podwyższeniu kapitału zakładowego z kapitału rezerwowego...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że z dochodu otrzymanego przez akcjonariuszy w związku z likwidacją osoby prawnej (art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych) zwolniona jest wartość majątku otrzymanego w części stanowiącej koszt nabycia akcji w kwocie 225,00 zł za każdą akcję.

Jest to wartość, którą akcjonariusz (podatnik) wniósł do Spółki obejmując akcje, stanowi o tym art. 21 ust. 1 pkt 50a updof.

Nadwyżka tego majątku będzie opodatkowana stawką 19%.

W uzupełnieniu wniosku na wezwanie tut. organu z dnia 7 sierpnia 2015 r. Spółka doprecyzowała, że stoi na stanowisku, że obliczając i pobierając podatek dochodowy od osób fizycznych jako płatnik za koszt ten przyjmuje wartość akcji po podwyższeniu kapitału, gdyż w innym przypadku podatek byłby pobrany dwukrotnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast w przypadku świadczeń w naturze przychodem jest ich wartość wyrażona w pieniądzu.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Tryb likwidacji spółek akcyjnych uregulowany został przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 474 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonywanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Statut może określać inne zasady podziału majątku (art. 474 § 4 ww. ustawy).

Przepisy nie wskazują jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, a jedynie określają sposób podziału tego majątku. Zasad ustalania wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nie wyrażają wprost również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wspólnikom przypadających im z tytułu likwidacji kwot w pieniądzu, bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych zlikwidowanej spółki.

Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie różnicuje sposobu opodatkowania przychodów uzyskanych w związku z podziałem majątku likwidowanej spółki w zależności od tego, czy wypłacane są środki pieniężne, czy też zwrot następuje w formie niepieniężnej, np. w postaci rzeczowych składników majątku spółki.

Z treści art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Powyższe oznacza, że w przypadku wypłaty majątku z tytułu likwidacji spółki w gotówce dochodem (przychodem) będzie wartość uzyskanej kwoty pieniężnej.

Natomiast w myśl art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, w tym z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ww. ustawy).

Do obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku zobowiązany jest na mocy art. 41 ust. 4 ustawy płatnik, tj. m.in. spółka akcyjna lub działający w jej imieniu likwidator. Płatnik zobowiązany będzie do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 ww. ustawy, a następnie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik winien przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-8AR (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

W konsekwencji wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ww. ustawy, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia akcji w tej spółce.

Natomiast różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a kosztem nabycia lub objęcia akcji, którego wartość jest zwolniona z podatku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku nabycia lub objęcia akcji w zamian za wkład pieniężny ze zwolnienia z opodatkowania korzystać będzie wartość wydatków warunkujących nabycie akcji, tj. takich, bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie lub objęcie.

Zatem zarówno odnośnie akcji serii A i serii B będzie to ich początkowa wartość z momentu nabycia, tj. z 1991 r. (seria A) i z 1999 r. (seria B), z uwzględnieniem dokonanego przez Spółkę podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez przeniesienie środków kapitału rezerwowego w latach 1999 i 2005 na kapitał akcyjny, z tytułu którego, jak wskazała Spółka po stronie akcjonariuszy był wygenerowany przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 41 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Resumując, przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w związku z likwidacją Spółki będzie kwota pieniężna należna akcjonariuszowi stanowiąca majątek likwidacyjny Spółki, natomiast do kosztów nabycia / objęcia akcji, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć cenę nominalną akcji z dnia ich nabycia, z uwzględnieniem dokonanego przez Spółkę podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki poprzez przeniesienie środków kapitału rezerwowego w latach 1999 i 2005 na kapitał akcyjny. Tym samym likwidowana Spółka jako płatnik zobowiązana będzie do obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 4 ww. ustawy i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 42 ust. 1 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.