IPPB2/415-962/08-4/SR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji osoby prawnej (tzn. podzieloną wg udziałów - wpłat na kapitał zakładowy- gotówką), a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów. Należy zauważyć, iż jednak wartość majątku otrzymanego w wyniku likwidacji osoby prawnej do wyliczenia podatku winna być wykazana po odliczeniu dokonanych zwrotów dopłat a nie jak wskazał Wnioskodawca w przedstawionym przez Wnioskodawcę schemacie od całości majątku spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor lzby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2008 r. (data wpływu 19.06.2008 r.) oraz piśmie z dnia 10.09.2008 r. (data nadania 10.09.2008 r., data wpływu 15.09.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/415-962/08-2/SR z dnia 03.09.2008 r. (data nadania 03.09.2008 r., data doręczenia 05.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka uchwałą wspólników w końcu stycznia bieżącego roku została postawiona w stan likwidacji. Jedynym majątkiem Spółki są posiadane akcje w innej Spółce o wartości wynikającej z ceny nabycia 639,6 tys. zł.

Kapitały Spółki wynoszą ogółem 669,8 tys. zł, z czego:

  • kapitał podstawowy 204,0 tys. zł,
  • kapitał zapasowy pochodzący z wniesionych przez udziałowców zwrotnych dopłat 40,8 tys. zł,
  • pozostałe kapitały rezerwowe 425,0 tys. zł.

W związku z tym, że posiadane przez Spółkę środki finansowe nie wystarczą na dokonanie procesu likwidacji, udziałowcy Spółki będą zobowiązani do wniesienia dalszych dopłat zwrotnych w kwocie około 75,0 tys. zł.

Stosownie do art. 179 Kodeksu spółek handlowych Spółka zamierza dokonać zwrotu dopłat na rzecz wspólników w postaci przydziału akcji innej spółki z zachowaniem relacji wartościowych. Następnie na podstawie art. 286 K.s.h. po zakończeniu procesu likwidacji spółka zamierza dokonać podziału pozostałego majątku (akcji) na wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

Spółka po dokonaniu powyższych transakcji zamierza zapłacić jako płatnik podatek z tytułu udziału wspólników w zyskach Spółki w następującej wysokości:

  1. wartość majątku 639,6 tys. zł,
  2. zwrot dopłat 115,8 tys. zł,
  3. wydatki na objęcie udziałów 204,0 tys. zł,
  4. razem (a-b-c) 319,8 tys. zł
  5. podatek do odprowadzania 319,8 x 19% = 60,8 tys. zł.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
  1. Czy zamierzona przez Spółkę zasada ustalenia podstawy opodatkowania i wysokości podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest prawidłowa...
  2. Czy wymienione czynności tj. zwrot dopłat i podział majątku poprzez przekazanie wspólnikom akcji innej spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Wniosek w zakresie pytania Nr 2 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zwrot dopłat wspólników dokonywany przed podziałem majątku likwidowanej Spółki jest czynnością obojętną podatkowo, tak jak każde inne rozliczenie zobowiązań Spółki. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją Spółki traktowana jest jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy pobrać od wartości przekazywanego majątku pomniejszonego o poniesione wydatki na nabycie udziałów.

W tym miejscu Wnioskodawca zaznacza, ze podobne stanowisko zajął Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z 15.11.2006 r. (Nr DD30602-169/RM/06/MB7-7936) oraz Dyrektar lzby Skarbawej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 15.01.2008 r. Nr ITPB1/415-634/07/AW.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochadawym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce mającej osobowość prawną, w tym również podział majątku likwidowanej spółki.

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych - w myśl art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy -jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - z zastrzeżeniem art. 52a - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Natomiast przepis art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż płatnicy, o których mowa w ust. 1 - z zastrzeżeniem ust. 5 - są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych ( ... )w art. 30A ust. 1. Płatnicy, zgodnie z art. 42 ust. 1 i 1a ww. ustawy, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego własciwy według miejsca zamieszkania platnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby płatnika.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa wyżej, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby płatnika, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Zasady i sposób podziału majątku spółki z o.o. w przypadku jej likwidacji regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Przepisy tej ustawy nie okreslają jednak, jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, wskazują jedynie sposób podzialu tego majątku.

Zasad ustalenia wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej nie zawiera również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na to, że wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, traktowana jest jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - należy uznać, że opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega nadwyżka pomiędzy wartością majątku otrzymanego przez udziałowców, a wydatkami na objęcie lub nabycie udziałów poniesionymi przez udziałowców w likwidowanej spółce z o.o. zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej, pobiera się więc od wartości majątku otrzymanego w wyniku podziału pomniejszonej o poniesione wydatki na nabycie udziałów.

W świetle opisanego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji osoby prawnej (tzn. podzieloną wg udziałów - wpłat na kapitał zakładowy- gotówką), a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów.

Należy zauważyć, iż jednak wartość majątku otrzymanego w wyniku likwidacji osoby prawnej do wyliczenia podatku winna być wykazana po odliczeniu dokonanych zwrotów dopłat a nie jak wskazał Wnioskodawca w przedstawionym przez Wnioskodawcę schemacie od całości majątku spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.