IBPBI/2/423-1529/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy przekształcenie SKA w SK doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku księgowego niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Wnioskodawcę zgodnie z jego udziałem w zysku SKA? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
IBPBI/2/423-1529/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. dywidendy
 2. nowelizacja
 3. przekształcanie
 4. spółka komandytowa
 5. spółka komandytowo-akcyjna
 6. sukcesja
 7. udział w zyskach osób prawnych
 8. zmiana przepisów
 9. zmiana stanu prawnego
 10. zwolnienie
 11. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przekształcenie SKA w SK doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku księgowego niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Wnioskodawcę zgodnie z jego udziałem w zysku SKA (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przekształcenie SKA w SK doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku księgowego niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Wnioskodawcę zgodnie z jego udziałem w zysku SKA.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W dniu 11 lipca 2013 r. nabył akcje w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”) stając się głównym akcjonariuszem SKA (posiadającym ok. 99,9 % akcji w kapitale zakładowym, oraz analogicznym udziałem w prawach głosu i zysku SKA). Od początku istnienia SKA jej wspólnikami (tj. akcjonariuszami i komplementariuszami) były osoby prawne, a rok obrotowy kończył się 30 listopada. Do 30 listopada 2014 r. SKA była transparentna podatkowo, a od 1 grudnia 2014 r. stała się podatnikiem CIT (kwestia możliwości przyjęcia przez SKA roku obrotowego innego niż kalendarzowy oraz oceny, kiedy SKA stała się podatnikiem CIT, nie jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, a elementem stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) będącego podstawą wydania interpretacji indywidualnej.

W przyszłości, nie wcześniej jednak niż po 12 lipca 2015 r., (po upływie dwóch lat od nabycia akcji przez Spółkę z o.o.), rozważane jest przekształcenia SKA w spółkę komandytową (dalej: „SK”). Oznacza to, że rejestracja przekształcenie w rejestrze sądowym nastąpi po 12 lipca 2015 r. W wyniku tego przekształcenia Wnioskodawca stanie się komandytariuszem SK.

Przed dokonaniem przekształcenia SKA planuje wypłacić Spółce dywidendę z tytułu zysku wypracowanego w roku obrotowym, który zakończył się 30 listopada 2014 r. Dywidenda będzie obejmować cały lub część zysku wypracowanego przez SKA w okresie, w którym spółka ta była transparentna podatkowo.

W konsekwencji, na moment przekształcenia SKA będzie posiadać:

 • ewentualny zysk bieżący wypracowany od dnia, w którym stała się podatnikiem CIT (1 grudnia 2014 r.) do dnia, w którym nastąpi przekształcenie,
 • zysk wypracowany przed dniem, kiedy Spółka stała się podatnikiem CIT w tej części, w której nie zostanie wypłacony przed datą przekształcenia i zostanie przekazany na kapitał zapasowy SKA.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekształcenie SKA w SK doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku księgowego niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Wnioskodawcę zgodnie z jego udziałem w zysku SKA... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie SKA w SK nie doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku księgowego niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Wnioskodawcę zgodnie z jego udziałem w zysku SKA

Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) regulują zasady przekształceń spółek prawa handlowego.

Stosownie do art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z art. 552 i art. 553 KSH, wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, stosownie do których:

 • spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 KSH);
 • spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzielenie zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 KSH).

W wyniku dokonanego przekształcenia następuje więc kontynuacja bytu prawnego, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W związku z powyższym, majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej.

Na gruncie praw i obowiązków podatkowych kwestie zmiany formy prawnej zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

W myśl art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Stosownie do art. 93a § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej.

Zatem SK, która powstanie na skutek przekształcenia SKA, będzie sukcesorem prawnym i podatkowym SKA. Innymi słowy, wstąpi ona we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej SKA.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne zyskały status podatników CIT. Jednakże, zgodnie z regułami przejściowymi zawartymi w ustawie z 8 listopada 2013 r., o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387, dalej „Ustawa zmieniająca”), nowe zasady opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej CIT mają zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego takiej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Z uwagi na powyższe, w analizowanym zdarzeniu przyszłym SKA zyskała status podatnika CIT od 1 grudnia 2014 r. i począwszy od tego dnia w stosunku do SKA znajdą zastosowanie przepisy ustawy o CIT.

Stosownie natomiast do art. 7 ust. 1 Ustawy zmieniającej, przepisów ustawy o CIT w brzmieniu nadanym tą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy zmieniającej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału, w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w rozumieniu ustawy o CIT SKA spełnia definicję spółki);
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy o CIT).

Mając na uwadze wszystkie powyższe regulacje, zdaniem Wnioskodawcy, w opisywanym zdarzeniu przyszłym przekształcenie SKA w SK nie doprowadzi do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r., to jest zysku z bieżącego roku obrotowego (znajduje zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT).

Aby zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 znalazło zastosowanie, spełnione muszą zostać warunki przewidziane w ustawie o CIT, co w analizowanym zdarzeniu przyszłym będzie miało miejsce, a mianowicie:

 1. SKA - jako podmiot wypłacający przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – ma siedzibę na terytorium Polski i jest podatnikiem CIT;
 2. Wnioskodawca - jako podmiot uzyskujący przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - podlega w Polsce opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. Wnioskodawca posiada bezpośrednio więcej niż 10% akcji SKA;
 4. Wnioskodawca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, w analizowanym zdarzeniu przyszłym spełniony zostanie również warunek z art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, a mianowicie Wnioskodawca w dacie przekształcenia będzie już posiadał akcje SKA nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Wnioskodawca jest zdania, że przekształcenie SKA w SK nie doprowadzi do powstania po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku księgowego niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Wnioskodawcę zgodnie z jego udziałem w zysku SKA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.