IBPB-1-3/4510-80/16/TS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z wystąpieniem w Spółce na moment jej przekształcenia niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT?
IBPB-1-3/4510-80/16/TSinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. kapitał zakładowy
 3. obowiązek płatnika
 4. przekształcanie
 5. przekształcanie podmiotów
 6. płatnik
 7. spółka kapitałowa
 8. udział w zyskach osób prawnych
 9. zwolnienia przedmiotowe
 10. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 27 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wystąpieniem w Spółce na moment jej przekształcenia niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z wystąpieniem w Spółce na moment jej przekształcenia niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o CIT”). Spółka nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Inna spółka kapitałowa posiada nieprzerwanie 100% udziałów Wnioskodawcy (dalej jako: „Spółka kapitałowa”) od ponad 2 lat. Spółka kapitałowa podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT. Posiadanie udziałów w Spółce kapitałowej wynika z tytułu własności.

Planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę osobową prawa handlowego inną niż spółka komandytowo-akcyjna (dalej jako: „Spółka osobowa”). Niewykluczone, że na moment przekształcenia w Spółce wystąpi zysk niepodzielony lub/oraz kapitał inny niż zakładowy powstały w całości lub w części z zysków z lat ubiegłych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wystąpieniem w Spółce na moment jej przekształcenia niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem nie będzie on zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, bowiem przychód Spółki kapitałowej z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT korzystał będzie ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Przekształcenie spółek prawa handlowego:

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego uregulowane zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej jako: „KSH”).

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Jak wskazane zostało w art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Natomiast, w myśl art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przepis ten daje wyraz tzw. zasadzie kontynuacji, której nie należy jednakże mylić z zasadą sukcesji uniwersalnej, bowiem w tym przypadku zachodzi tożsamość podmiotowa obu jednostek (zob. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz wyd. 4, Legalis 2015). W świetle powyższego, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, a zatem Spółka kapitałowa stanie się wspólnikiem Spółki osobowej.

Zyski niepodzielone a przekształcenie spółki kapitałowej:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328), z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r., dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Stosownie do art. 4a pkt 14 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Natomiast w myśl art. 4a pkt 21, pojęcie „spółka” powinno być rozumiane jako spółka będąca podatnikiem.

W świetle powyższych regulacji na skutek przekształcenia Wnioskodawcy, zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, w sytuacji, w której na moment przekształcenia w Spółce wystąpi zysk niepodzielony lub/oraz kapitał inny niż zakładowy powstały w całości lub w części z zysków z lat ubiegłych, po stronie Spółki kapitałowej dojdzie do powstania przychodu podatkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT.

W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

Zwolnienie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych:

Jak stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o której mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4d ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

Jednocześnie, w myśl art. 22 ust. 4a ustawy o CIT zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego zaprezentowanego we wniosku, na skutek przekształcenia Spółki potencjalnie może dojść do powstania dochodu Spółki kapitałowej z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT (w sytuacji, w której na moment przekształcenia u Wnioskodawcy wystąpi zysk niepodzielony lub/oraz kapitał inny niż zakładowy powstały w całości lub w części z zysków z lat ubiegłych).

Jednak, w związku z tym, że:

 • Wnioskodawca posiadać będzie siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Spółka kapitałowa jest spółką podlegająca w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów;
 • Spółka kapitałowa posiada ponad 10% udziałów w kapitale Wnioskodawcy nieprzerwanie przez okres przekraczający 2 lata, a ich posiadanie wynika z tytułu własności,

dochód ten podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania, w związku z kumulatywnym spełnieniem przesłanek uprawniających do skorzystania z tego zwolnienia uregulowanych w art. 22 ust. 4, ust. 4a oraz ust. 4d ustawy o CIT.

Możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia do przychodów (dochodów) określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych wyrażanych w wydawanych interpretacjach indywidualnych, m.in. w:

 • interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 marca 2015 r., sygn. IPTPB3/423-429/14-2/GG, w której organ stwierdził, że: „Zatem, kwota niepodzielonych zysków spółek kapitałowych, przypadająca na Wnioskodawcę na moment ich przekształcenia w spółki osobowe (spółki komandytowe) będzie korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 grudnia 2014 r., sygn. ILPB4/423-449/14-4/DS, w której organ, odstępując od uzasadnienia, zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia niepodzielonych zysków (zarówno zysków z lat ubiegłych, jak i zysku bieżącego) Wnioskodawca, jako płatnik CIT nie był zobowiązany pobrać podatek od przychodu Udziałowca z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Do przychodu Udziałowca zastosowanie znalazło zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 listopada 2014 r., sygn. ILPB4/423-428/14-2/DS, w której organ, odstępując od uzasadnienia, zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „Zdaniem Wnioskodawcy będzie mógł on skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do wartości zysków Spółki przekształcanej z lat ubiegłych prezentowanych w pozycji kapitał zapasowy na dzień przekształcenia w części przypadającej na Wnioskodawcę na podstawie art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o CIT”.

Ponadto, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym po stronie przekształconej spółki nie powstanie obowiązek, płatnika zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT w stosunku do przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, w przypadku spełnienia warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, znajduje potwierdzenie m.in. w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 września 2015 r., sygn. IPPB3/4510-697/15-2/AG, w której wskazano, że: „<...> Wnioskodawca, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, nie będzie zobowiązany pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu (z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) A., z uwagi na fakt, że w momencie przekształcenia A. będzie posiadał przekraczający 10% udział w kapitale zakładowym Wnioskodawcy przez okres przekraczający 2 lata. Do przychodu A. zastosowanie będzie miało zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej ustawa o CIT)”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 grudnia 2014 r., sygn. ILPB4/423-449/14-4/DS, w której wskazano: „Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż Wnioskodawca pełni co do zasady funkcję płatnika CIT od przychodu Udziałowca powstałego z tytułu wystąpienia na moment przekształcenia niepodzielonych zysków. Z uwagi na fakt, że Udziałowiec jest spółką z o.o. oraz na moment przekształcenia posiadał nie mniej niż 10% udziałów przez okres dłuższy niż 2 lata, przychód udziałowca podlegał więc zwolnieniu z opodatkowania CIT, pod warunkiem złożenia przez Udziałowca oświadczenia, iż nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania”;
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 grudnia 2012 r., sygn. IPPB3/423-700/12-2/KK, w której wskazano, że: „Konkludując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wartość niepodzielonych zysków w S. na moment jej przekształcenia w spółkę osobową w części przypadającej na K. będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania określonemu w art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p.”.

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że w związku z przekształceniem Spółki nie będzie zobowiązany do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, bowiem przychód Spółki kapitałowej z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, korzystał będzie ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.