Udział w zyskach osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Udział w zyskach osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w zyskach osób prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, określonego w art. 10 ust. 2 w zw. z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT ?
Fragment:
Zdaniem Spółki, ze względu na użycie w przepisie zwrotu „ w tym także ”, przedstawiony w art. 10 ust. 1 katalog jest katalogiem otwartym, a dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są wszelkie dochody, pod warunkiem, że ich otrzymanie wynika właśnie z faktu posiadania udziałów. Tym samym, dalszy ciąg rozważań należy odnieść do przepisów dotyczących zwolnienia podatkowego możliwego dla zastosowania przez Wnioskodawcę, a określonego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
2016
15
gru

Istota:
Jakie są skutki umorzenia udziałów bez wynagrodzenia
Fragment:
W kontekście zastosowania art. 12 ust. 1 Ustawy CIT należy zauważyć, że szczególną kategorię dochodów (przychodów) opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowią dochody (przychody) z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów. Należy jednak zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2011 r. do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych zaliczane są wyłącznie dochody z tzw. umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów, z których żadne nie będzie miało miejsca na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego. Z dniem 1 stycznia 2011 r. w związku z uchyleniem art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, dochody związane z dobrowolnym umorzeniem udziałów (zbycie mu działu na rzecz spółki w celu ich umorzenia) zostały wyłączone z kategorii dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. Oznacza to, że tego rodzaju dochody powinny być w rezultacie opodatkowane podatkiem CIT łącznie z pozostałymi dochodami podatnika z zastosowaniem ogólnych zasad rozpoznawania przychodów i kosztów ich uzyskania. Opodatkowanie w ocenie Spółki mogłoby jednak wystąpić wyłącznie w sytuacji odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki z o.o. w celu ich umorzenia, które nie wystąpi w opisanym zdarzeniu przyszłym.
2016
27
lis

Istota:
Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód stanowiący różnicę pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji osoby prawnej (tzn. podzieloną wg udziałów - wpłat na kapitał zakładowy- gotówką), a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów. Należy zauważyć, iż jednak wartość majątku otrzymanego w wyniku likwidacji osoby prawnej do wyliczenia podatku winna być wykazana po odliczeniu dokonanych zwrotów dopłat a nie jak wskazał Wnioskodawca w przedstawionym przez Wnioskodawcę schemacie od całości majątku spółki.
Fragment:
Nr 14, poz. 176 ze zmianami) za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się m. in. przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce mającej osobowość prawną, w tym również podział majątku likwidowanej spółki. Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych - w myśl art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy -jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - z zastrzeżeniem art. 52a - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Natomiast przepis art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż płatnicy, o których mowa w ust. 1 - z zastrzeżeniem ust. 5 - są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych ( ... )w art. 30A ust. 1. Płatnicy, zgodnie z art. 42 ust. 1 i 1a ww. ustawy, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego własciwy według miejsca zamieszkania platnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby płatnika.
2016
24
lip

Istota:
Czy w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki przejmowanej przez Spółkę przejmującą, powstanie u Wnioskodawcy dochód do opodatkowania?
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również: dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych, oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach, podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni), wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b. Natomiast zgodnie z zasadą określoną w art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Z kolei pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 24 ust. 5 cytowanej ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód (...)
2016
22
maj

Istota:
Czy w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia w Spółce kapitałowej niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, przychód Wnioskodawcy powstały zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT w związku z przekształceniem Spółki kapitałowej w Spółkę osobową będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na gruncie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT?
Fragment:
Zatem, wartość zysków niepodzielonych poprzedzających moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, stanowić będzie dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki kapitałowej przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
2016
12
kwi

Istota:
Czy w związku z wystąpieniem w Spółce na moment jej przekształcenia niepodzielonych zysków oraz/lub zysków przekazanych na kapitał inny niż kapitał zakładowy, Spółka będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia podatku zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy o CIT?
Fragment:
Zwolnienie dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych: Jak stanowi art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o której mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
2016
27
mar

Istota:
Czy w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych realizacja opisanego w stanie faktycznym Połączenia Wnioskodawcy ze Spółką 3 oraz Spółką 2 będzie neutralna dla Wnioskodawcy, tj. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód z udziałów w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy?
Fragment:
Czy w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych realizacja opisanego w stanie faktycznym Połączenia Wnioskodawcy ze Spółką 3 oraz Spółką 2 będzie neutralna dla Wnioskodawcy, tj. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód z udziałów w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy... Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w świetle art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych realizacja opisanego w stanie faktycznym Połączenia ze Spółką 3 oraz Spółką 2 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych będzie neutralna dla Wnioskodawcy, tj. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie dochód z udziałów w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Konsekwencje podatkowe łączenia się spółek kapitałowych dla spółki przejmującej są uregulowane w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (określającym, kiedy powstaje dochód z tytułu udziału w zyskach z osób prawnych). Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Jednocześnie, w myśl art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy połączniu lub podziale spółek: dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 przytoczonej (...)
2016
13
mar

Istota:
Skutki podatkowe połączenia transgranicznego (międzynarodowego) spółek.
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy o CIT, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek stanowią dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych. W ramach planowanego połączenia L. ze Spółką, Wnioskodawcy, jako spółce przejmującej, nie zostaną wypłacone żadne dopłaty w gotówce, nie dojdzie zatem do powstania dla Spółki przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Dodatkowo, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, przy połączeniu spółek dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej (o ile zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT połączenie jest przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a nie w celu uniknięcia lub uchylenia się od opodatkowania).
2016
10
mar

Istota:
1. Czy otrzymany przez Spółkę Zwrot wynikający z posiadania przez Spółkę udziałów w Spółce Maltańskiej będzie stanowić dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych?2. Czy Zwrot będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy CIT?
Fragment:
We wszystkich powyższych publikacjach stwierdzono, że za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych uważane jest przysporzenie, którego źródłem jest posiadanie udziałów w kapitale osoby prawnej, a dochód ten pochodzi z podziału zysków tej osoby. Przykładowo, E. Mazur stwierdziła, że: „ Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest więc dochód uzyskany w związku z faktem bycia udziałowcem (akcjonariuszem) innej osoby prawnej, osiągnięty z zysku spółki ”. Za dochód z udziału w zyskach osób prawnych powszechnie uważana jest dywidenda, która stanowi udział podatnika w zysku osoby prawnej wynikającym ze sprawozdania finansowego, przeznaczonym do podziału. Spółka twierdzi jednak, że pojęcia udziału w zyskach osób prawnych nie można zawężać jedynie do dywidend. Zdaniem Spółki, art. 10 ust. 1 ustawy CIT zawiera otwarty katalog przychodów, które stanowią dochód (przychód) z udziałów w zyskach osób prawnych. Świadczy o tym użycie przez ustawodawcę zwrotu „ w tym także ” w przywoływanym przepisie. Pogląd ten zaakceptował również NSA w wyroku z 14 stycznia 2014 r. (II FSK 187/12), który stwierdził, że: „ Ustawodawca zarazem nie ograniczył identyfikacji przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.p. jedynie do tych, których źródłem jest dywidenda w rozumieniu przepisów polskiego k.s.h.
2016
10
sty

Istota:
Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową (jawną lub komandytową); niepodzielone zyski.
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy – przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Z wykładni językowej przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wynika m.in. że dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia. To oznacza, że w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej ustalona dokładnie na ten dzień podlega opodatkowaniu na podstawie ww. znowelizowanego przepisu. Przywołany wyżej przepis obejmuje przypadek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę niebędącą osobą prawną, np. spółkę jawną lub komandytową.
2015
31
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.